Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5J3F4

Община Козлодуй представи проект „Играем, учим се и заедно растем“ на откриваща пресконференция Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Дата на публикуване: 24.08.2022
Последна актуализация: 01.10.2023

На 24.08.2022 г. от 10:00 ч. в Заседателна зала, ет. II на Община Козлодуй се проведе откриваща пресконференция по проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем“, финансиран по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 
В пресконференцията взеха участие над 30 представители на институции и организации, имащи отношение към работа с деца от 0 до 6 години от уязвими групи, представители на партньорите по проекта – Община Мизия и Сдружение „Социален диалог – 2001“ гр. Габрово, представители на общността, здравни и образователни медиатори.
Г-жа Величка Нейчева, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Козлодуй, благодари на присъстващите за проявения интерес към проекта и пожела от името на кмета на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, успех на екипа за управление при реализирането на дейностите. 
По време на пресконференцията ръководителят на проекта, г-жа Лидия Петрова, представи пред присъстващите основната цел на проекта, а именно: подкрепа на деца от 0 до 6 г. от уязвими групи в общините Козлодуй и Мизия и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Представени бяха и предвидените дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Участниците в пресконференцията се запознаха с ролята на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейската икономическа общност чрез предоставяне на средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. На присъстващите бяха предоставени информационни  материали за проекта.
Проектът „Играем, учим се и заедно растем“ е на стойност 499 948,73 eвро  (977 799,73 лв.). 
Начало на изпълнение: 18.04.2022 г.
Срок  на изпълнение: 25 месеца.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.

…………………………………………………………………………………………………………………


The Municipality of Kozloduy presented the project “We play, learn and grow together” at an opening press conference.

On 24.08.2022 at 10:00 a.m. in the Meeting Hall, floor II of the Municipality of Kozloduy, an opening press conference was held under project No. BGLD-2.003-0012 “We play, learn and grow together”, financed under procedure BGLD-2.003 “Early childhood education and care” of the Program “Local development, poverty reduction and improved inclusion of vulnerable groups” through the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 – 2021.
The press conference was attended by more than 30 representatives of institutions and organizations related to work with children from 0 to 6 years of age from vulnerable groups, representatives of the project partners – the Municipality of Mizia and the Association “Social Dialogue – 2001” Gabrovo, community representatives, health and educational mediators.
Mrs. Velichka Neicheva, Director of the “Humanitarian Activities” Directorate in the Municipality of Kozloduy, thanked those present for their interest in the project and, on behalf of the Mayor of the Municipality of Kozloduy, Mrs. Marinela Nikolova, wished success to the management team in the implementation of the activities.
During the press conference, the head of the project, Mrs. Lidiya Petrova, presented to the attendees the main goal of the project, namely: support for children from 0 to 6 years of age from vulnerable groups in the municipalites of Kozloduy and Mizia and their families to improve access to health care, formation of  parenting skills, improvement of the family environment, increasing the school readiness of children for inclusion in the education system, aiming to limit the transmission of poverty between generations. The planned activities and the expected results of the project implementation were also presented. Participants in the press conference learned about the role of the Financial Mechanism of the European Economic Area in reducing economic and social disparities in the European Economic Area through the provision of funds provided by the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland and the Principality of Liechtenstein. Information materials about the project were provided to the attendees.
The project “We play, learn and grow together” is worth 499,948.73 euros (977,799.73 BGN)
Start of execution: 18.04.2022 
Duration: 25 months

The program operator of the “Local Development, Poverty Reduction and Improved Inclusion of Vulnerable Groups” Program is not responsible for the content of the publication and the way the information in it may be used.


 

 Участници в проект
https://www.livechatalternative.com/