ПРОТОКОЛ № 42

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 42

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 28 ЮЛИ 2014 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 28.07.2014 година от 18.00 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Людмил Маринов и Юлиян Йорданов.
Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй и Людмил Ангелов – зам. кмет на Община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Венцислав Горанов – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.
2. 410-03-66/24.07.2014 г. Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Издаване на Запис на заповед от Община Козлодуй в полза на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 06/321/01150 от 19. 11. 2012 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на стадион ” „Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй”, сключен между Община Козлодуй и Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция.
3. 410-03-64/24.07.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на Община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища в Община Козлодуй, съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета.
4. 410-03.65/24.07.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2014 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй.
5. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

По т. 2 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и на основание договор за отпускане на финансова помощ № 06/321/01150 от 19.11.2012 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на стадион „Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ.Козлодуй”, сключен между Община Козлодуй и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121 100 421, идентификационен номер по ДДС № BG121 100 421, представляван от Изпълнителния директор Атанас Добрев и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 425

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция в размер на 572 027,40лв. (Петстотин седемдесет и две хиляди двадесет и седем лева и 40 стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 06/321/01150 от 19.11.2012 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на стадион „Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй”, сключен между Община Козлодуй и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на допустимия ДДС на авансово плащане по договор № 06/321/01150 от 19.11.2012 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 28.07.2014 г., Протокол № 42, т. 2 от дневния ред по доклад № 410-03-66/24.07.2014 г., при кворум от 19 общински съветници и след проведено, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поименно гласуване – с 19 гласа „за”, „против” – няма и „въздържали се” - няма и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет, Козлодуй.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 426

1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 369 по протокол № 37/25.02.2014 г. бюджет на община Козлодуй за 2014 г. със сумата от 1 233 /хилада двеста тридесет и три/ лв., с която сума се увеличава бюджетът на общината, както следва:
1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на община Козлодуй със сумата от 1 233 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:
§ 24-05 „Приходи от наем на имущество” със сумата от 672 лв.
§ 36-19 „Други неданъчни приходи” със сумата от 469 лв.
§ 27-29 „Други общински такси” със сумата от 92 лв.
1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на община Козлодуй със сумата от 1 233 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”, както следва:
§ 10-15 „Материали” СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй – 1 233 лв.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на общината, както в приходната, така и в разходната му част.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 427

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2014 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с продажба на общински частен имот с идентификатор 37798.512.393 с площ 391 кв.м., находящ се на ул. „В. Коларов”, УПИ V на кв. 252, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горе цитирания имот с одобрената от ОбС, гр. Козлодуй пазарна оценка.
4. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.


Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42 - Текуща страница
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи