ПРОТОКОЛ № 47

 

                   П Р О Т О К О Л    ПРЕПИС!
№ 47

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 27 ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 27.01.2015 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 21 (двадесет и един) общински съветници.
Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец, Петко Петков – кмет на с. Гложене, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан и Цветан Йорданов – кмет на с. Крива бара.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Венцислав Горанов – председател на ОбС, Козлодуй.
Внесени бяха две предложения за включване на нови точки в дневния ред относно:
1. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, насрочено за 20 февруари 2015 г.
2. Поемане на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на основание чл. 5 и чл. 3, т. 5 от Закона за общинския дълг и чл. 99 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. за Община Козлодуй от Министерство на финансите по реда на чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси за финансиране на плащания на бенефициенти – бюджетни организации по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за проекти, по които са наложени финансови корекции.
На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 465

1. Включва нови точки 19 и 20 в дневния ред, както следва:
„19. 410-03-16/21.01.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, насрочено за 20 февруари 2015 г.
20. 410-03-17/22.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Поемане на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на основание чл. 5 и чл. 3, т. 5 от Закона за общинския дълг и чл. 99 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. за Община Козлодуй от Министерство на финансите по реда на чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси за финансиране на плащания на бенефициенти – бюджетни организации по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за проекти, по които са наложени финансови корекции.”
2. Досегашната точка 19 става точка 21.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.


Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.
2. 410-01-3/13.01.2015 г. – Предложение от Венцислав Горанов – председател на ОбС, Козлодуй относно: Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2015 г.
3. 410-03-13/19.01.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Козлодуй през 2014 г.
4. 410-03-7/13.01.2015 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г.
5. 410-01-4/13.01.2015 г. – Предложение от Венцислав Горанов – председател на ОбС, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г.
6. 410-03-12/16.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2014 г.
7. 410-03-11/15.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение през 2014 г. на дейности от Плана за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012 – 2014 г.
8. 410-03-6/13.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй.
9. 410-03-14/19.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на Община Козлодуй за 2015 г.
10. 410-03-3/12.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Статут на общинските жилища по реда на чл. 42 от ЗОС.
11. 410-03-10/15.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на План за действие за 2015 г. в изпълнение на Общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Козлодуй 2012 – 2016 г.
12. 410-03-15/19.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Общински план за младежта за 2015 г.
13. 410-03-2/09.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Задължително застраховане на имоти – частна общинска собственост.
14. 410-03-4/12.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Изменения и допълнения на Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Козлодуй.
15. 410-03-5/13.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Изменения и допълнения на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй.
16. 410-03-1/08.01.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Издаване Запис на заповед от Община Козлодуй в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ с предмет „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
17. 410-03-8/14.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Одобряване на ПУП – ПП, внесен от ДПРАО, за изместване на участък от електропровод „ЕЛБА” от площадка „Радиана”, землището на с. Хърлец, във връзка с изграждането на обект НХРАО.
18. 410-03-9/14.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Одобряване на ПУП, внесен от „Близу Медия енд Броудбенд” ЕАД за обект „Изграждане на подземна оптича мрежа в ж.к. 1”, в общински поземлени имоти в гр. Козлодуй.
19. 410-03-16/21.01.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, насрочено за 20 февруари 2015 г.
20. 410-03-17/22.01.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Поемане на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на основание чл. 5 и чл. 3, т. 5 от Закона за общинския дълг и чл. 99 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. за Община Козлодуй от Министерство на финансите, по реда на чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси за финансиране на плащания на бенефициенти – бюджетни организации по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за проекти, по които са наложени финансови корекции.
21. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Внесена беше докладна записка от ръководството на пенсионерски клуб „Здравец”, в която са описани проблеми, затрудняващи дейността на клуба. Искания за решаването им изложиха Стефка Митева – председател на клуба и Александър Цолов – председател на Съвета на пенсионерите в Общината.

По т. 2 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 2, в изпълнение на чл. 63 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 466

1. Приема Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2015 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Програмата за 2015 г. на интернет страницата на общината.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението не се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и екология, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 467

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Козлодуй за 2014 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на Община Козлодуй да публикува Програмата за управление на Община Козлодуй за 2014 г. на интернет страницата на Общината.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и екология, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2, чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 127 от ПОДОСНКВОА и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 468

Приема Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и екология.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 469

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г. на интернет страницата на Общината.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 470

Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй за 2014 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 471

Приема Мониторингов доклад за изпълнение през 2014 г. на дейности от План за действие на Община Козлодуй, в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012 – 2014 г.).
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.


По т. 8 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и екология.
Комисиите направиха предложение прогнозните приходи, в размер на 300 хил.лв., свързани с управление на общинските имоти, предоставени за ползване под наем, да се увеличат със 100 хил.лв. и да станат 400 хил.лв.
Предложението се подложи на гласуване.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 472

1. Приема Годишна програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй в съвкупност със следните цели и дейности, а именно:
1.1. Прогнозни приходи в размер на 150 хил.лв., свързани с разпореждане на общинските имоти, вписани в Приложение № 1 и Приложение № 2;
1.2. Прогнозни приходи в размер на 400 хил.лв., свързани с управление на общинските имоти, предоставени за ползване под наем.
1.3. Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 40 хил.лв.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на Община Козлодуй да публикува Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй на интернет страницата на Общината.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Невелин Найденов.
Решението се приема.

С цел изпълнение на Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй и на основание чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 473

1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажба на имотите.
2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по разпореждане с имоти - частна общинска собственост, вписани в Приложение № 1, чрез публично обявяване на търгове с явно наддаване.
3. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, дадени в Приложение № 2, чрез обявяване на търгове с явно наддаване по първоначална тръжна цена, съгласно Приложение № 3 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй.
4. Дава съгласие за предоставяне под наем на имоти, общинска собственост, съгласно Приложение № 3, по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС.
5. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Невелин Найденов.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и екология.
Комисиите подкрепят исканията на кметовете на с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан и предлагат на Общинския съвет в План-сметката, в дейност „Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци”, да бъдат направени следните изменения и допълнения:
1. Да бъдат заложени средства за закупуване на роторна бензинова самоходна косачка 3 броя по 2000 лв. и моторен трион за дърва 2 броя по 700 лв. на обща стойност 7400 лв.
2. Средствата от 187680 лв., предвидени за водоноска, да бъдат намалени със 7400 лв. и да станат 180280 лв.
3. Наименованието „Хилти ТЕ 905” да бъде заменено с „Удърно-пробивна машина”.
Предложението се подложи на гласуване.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 474

1. Приема предложението относно одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на Община Козлодуй за 2015 г., съгласно Приложение № 1: План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на Община Козлодуй за 2015 г.
2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на Община Козлодуй за 2015 г. на обща стойност 2 814 276 лв.
3. Дава съгласие кметът на Общината, в рамките на одобрените с План-сметката Планирани разходи по видове дейности, да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови отпадъци и от извършените разходи.
4. Възлага на кмета на Общината да заложи в бюджета на Община Козлодуй за 2015 г. планираните разходи, съобразно одобрената План-сметка.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 13 – Венцислав Горанов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков;
„ПРОТИВ” – 1 – Борислав Борисов;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и екология.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 475


1. Приема Статут на общинските жилища за 2015 г. по реда на чл. 42 от ЗОС.
2. Реши да не се продават общински жилища през 2015 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и екология и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 476


1. Приема План за действие за 2015 г. в изпълнение на Общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Козлодуй (2012 – 2016 г.).
2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 477


1. Приема Общински план за младежта за 2015 г.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и екология.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 478


1. Определя имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, а именно:
1.1. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 2, бл. 76, вх. А, ет. 1 в ж.к. 2А със застроена площ 63,70 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение с площ 5,04 кв.м. – АОС № 69/15.07.1996 г.
1.2. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 8, бл. 8/9 в ж.к. 1 със застроена площ 47,10 кв.м. – АОС № 211/19.06.1999 г.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и екология, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, § 43 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, при спазване нормите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 479

І. Общински съвет, Козлодуй приема следните изменения и допълнения в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци в Община Козлодуй:
1. В чл.11 се правят следните изменения:
1.1. В ал.1 думите „ от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се заменят с „31 октомври”.
1.2. В ал. 2 думите „от 1 март” се заличават.
2. В чл. 40 текстът се изменя така:
„Чл. 40. Размерът на данъка се определя от служител на дирекция „МДТ” въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице.”
3. Създава се нов чл. 40а:
„Чл.40а. (1) Собствениците на превозни средства, декларират пред общината притежаваните от тях превозни средства, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът на пътното превозно средство няма постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. налице са основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. налице са основания за ползване на данъчни облекчения.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава в двумесечен срок от придобиване на превозното средство. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 25.”
4. В чл. 44, ал. 2 думите „ в срока по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ” се заличават.
5. В чл. 46, ал. 1 в изречение първо думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се заменят с „31 октомври”, а в изречение второ думите „от 1 март” се заличават.
6. В чл. 47 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 5”.
ІІ. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2015 г.
ІІІ. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на промените.
ІV. Възлага на кмета на Община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и екология, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, § 43 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, при спазване нормите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 480

І. Общински съвет, Козлодуй приема следните изменения в Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй:
1. В чл. 18 се правят следните изменения:
1.1. В ал. 1 думите „от 1 март” се заличават, а думите ”30 октомври” се заменят с „31 октомври”.
1.2. В ал. 2 думите „от 1 март” се заличават.
ІІ. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2015 г.
ІІІ. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на промените.
ІV. Възлага на кмета на Община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и екология.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с т. 4.2. от чл. 4 „Плащания, техническо и финансово отчитане” от Специалните условия на ДПБФП, т. 13.4. от чл. 13 „Плащания” от Общите условия на ДПБФП и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 481

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 66 500,00 лева (шестдесет и шест хиляди и петстотин лева и нула стотинки) за обезпечаване на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-03/2013/004 от 13.06.2013 г. с предмет: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй”, сключен между Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година и община Козлодуй по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година.
2. Разрешава поемане на задължението, посочено в Записа на заповед, със срок за предявяване на плащане – до 13.11.2015 година (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 27.01.2015 г., Протокол № 47, т. 16 от дневния ред, по доклад № 410-03-1/08.01.2015 г., при кворум от 21 общински съветници и след проведено, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поименно гласуване – с 21 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет, Козлодуй.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и екология.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 30 от Протокол № 4/28.10.2014 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 482


1. Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за изместване на участък от електропровод „ЕЛБА” 20kV от площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, Община Козлодуй, Област Враца, във връзка с изграждането на обект „Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци” /НХРО/.
2. Възлага на кмета на Община Козлодуй, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да го изпрати за обнародване в Държавен вестник.
3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред Административен съд, гр. Враца в 14-дневен срок от публикуването му в Държавен вестник.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 18 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и екология.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Решение № 28 от Протокол № 4/28.10.2014 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 483


1. Одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за „Изграждане на подземна оптична мрежа в ж.к. 1”, гр. Козлодуй в общински имоти, както следва: поземлени имоти с идентификатори 37798.501.93, 37798.501.5, 37798.501.10, 37798.501.11, 37798.501.14, 37798501.68 и 37798.501.96.
2. Възлага на кмета на Община Козлодуй, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да го изпрати за обнародване в Държавен вестник.
3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред Административен съд, гр. Враца в 14-дневен срок от публикуването му в Държавен вестник.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 19 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и екология.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, покана за Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 484


1. Дава мандат на Румен Василев Маноев - кмет на Община Козлодуй за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца на 20.02.2015 г. /петък/ от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация, гр. Враца.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – заместник-кмет на Община Козлодуй.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1 – Приема Отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД - Враца за 2014 г.
3.2. По т. 2 – Приема Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД - Враца за 2014 г.
3.3. По т. 3 – Приема Бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД - Враца за 2015 г.
3.4. По т. 4 – Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация за принципно съгласие за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, по реда на чл. 198 п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.
Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на Община Козлодуй.
4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 20 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и екология.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, т. 5 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, чл. 99 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 485

І. Приема предложението на кмета на Община Козлодуй за поемане на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси, при следните параметри:
1. Максимален размер на дълга – 2 949 977 лв.
2. Валута на дълга – български лева (BGN)
3. Вид на дълга – краткосрочен
4. Условия за погасяване – Възстановени средства от Управляващия орган по ОПОС и Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR 51011116-C003/20.01.2012 г.
5. Източник на погасяване на главницата – Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO005/10/1.11/02/16
6. Източници на погасяване на лихви, такси и комисионни – няма такива
ІІ. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47 - Текуща страница
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи