ПРОТОКОЛ № 52


                                                                                                                                                                                                                 ПРЕПИС!
              П Р О Т О К О Л
                № 52

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 21 ЮЛИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 21.07.2015 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Венцислав Горанов – председател на ОбС, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов и Николай Петков.
Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Людмил Ангелов – зам.-кмет и кметовете на с. Гложене и с. Бутан.
Поради отсъствие на председателя на ОбС, след проверка на кворума, заседанието беше открито от д-р Йосиф Петков – заместник-председател на Общинския съвет, който, в изпълнение на чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 16 от ПОДОСНКВОА, призова общинските съветници да направят своите предложения за председателстващ днешното заседание.
По предложение на Ангел Лалюв

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 551

Избира за председателстващ днешното заседание на Общинския съвет д-р Йосиф Петков - заместник-председател на Общинския съвет.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Внесени бяха предложения от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй за включване на две нови точки в дневния ред относно:
1. Разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33179 кв.м. и застроена площ от 4321 кв.м., представляващ МБАЛ „Св. Иван Рилски”.
2. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв. 245 с ид. 37798.501.32.1.
На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 552

1. Включва две нови точки 8 и 9 в дневния ред, както следва:
„8. 410-03-80/16.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33179 кв.м. и застроена площ от 4 321 кв.м., представляващ МБАЛ „Св. Иван Рилски”.
9. 410-03-81/17.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв. 245 с ид. 37798.501.32.1. ”
2. Досегашната точка 8 става точка 10.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.
2. 410-03-77/10.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Ползване на банков кредит за финансиране на проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
3. 410-03-78/13.07.2015 г. – Отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Дейности и разходи по Програма „Ботеви дни” 2015 г.
4. 410-03-76/09.07.2015 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
5. 410-02-20/09.07.2015 г. – Докладна записка от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
6. 410-03-73/24.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй, създаден с решение № 390 по протокол № 29 от 16.12.2009 г.
7. 410-03-79/13.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разкриване на Квартален клуб на пенсионера „Турлашка махала”, гр. Козлодуй.
8. 410-03-80/16.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33179 кв.м. и застроена площ от 4321 кв.м., представляващ МБАЛ „Св. Иван Рилски”.
9. 410-03-81/17.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв. 245 с ид. 37798.501.32.1. ”
10. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Дневният ред беше приет.


По т. 1 от дневния ред:
Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

По т. 2 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 553

1. Дава съгласие община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 550 000,00 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева), която сума се отрази в бюджета на общината за 2015 г., като:
1.1. В годишния план за местните приходи на бюджета на община Козлодуй в раздел V „Операции с финансови активи и пасиви”, § 83-12 „Получени дългосрочни заеми от банки в страната” със знак (+) да се отрази сумата 550 000,00 лв.;
1.2. В годишния план за местните приходи на бюджета на община Козлодуй в раздел ІV „Времени безлихвени заеми”, § 76-21 „Предоставени заеми” със знак (-) да се отрази сумата 550 000,00 лв.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението и отразяването му по бюджета на общината за 2015 г.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 554

Приема отчет за дейности и разходи по Програма „Ботеви дни” 2015 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2, чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 127 от ПОДОСНКВОА и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 555

Приема Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по здравеопазване и социални дейности.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и мотивирана докладна записка от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 556

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. на интернет страницата на общината.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Мотивирано становище представиха ПК по здравеопазване и социални дейности.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 557

1. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени в следния вид:
Председател: Д-р Йосиф Петков – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй
и членове:
1. Димитър Димитров – управител на ЦНСТВХФУ, с. Хърлец и с. Гложене
2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй
3. Мария Цонева – главен експерт „Социални услуги” в общинска администрация, гр. Козлодуй
4. Димитър Кръстев – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй
5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй
6. Ангел Лалюв – заместник-председател на Стопанска камара, гр. Козлодуй.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по етика, молби, жалби и предложения на граждани. По предложение на комисията

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 558

В текста на проекта за решение включва точка 2 със следния текст „2. Предоставя право на безвъзмездно ползване на ККП “Турлашка махала”, представляван от Валентин Цветанов Симеонов – председател на клуба, помещение частна общинска собственост клуб „Чайка”, с площ от 65,88 кв.м., находящо се в едноетажна сграда, кв. 20, кадастр. № 230 в района на парк „Турлашка махала” по ЗРП на гр. Козлодуй с Акт за ЧОС № 220 от 17.11.1999 г.” Досегашната точка 2 става точка 3.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй и предложение на ПК по етика, молби, жалби и предложения на граждани

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 559

1. Дава съгласие за разкриване на Квартален клуб на пенсионера „Турлашка махала” в гр. Козлодуй.
2. Предоставя право на безвъзмездно ползване на ККП “Турлашка махала”, представляван от Валентин Цветанов Симеонов – председател на клуба, помещение частна общинска собственост клуб „Чайка”, с площ от 65,88 кв.м., находящо се в едноетажна сграда, кв. 20, кадастр. № 230 в района на парк „Турлашка махала” по ЗРП на гр. Козлодуй с Акт за ЧОС № 220 от 17.11.1999 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 15 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Васил Стоянов.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности.
В дебатите се включиха Йосиф Петков, Биляна Стояновска, Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марин Стефанов и Симеон Симеонов.
Мая Занева предложи в проекта за решение, в точка 3, думите „след реализиране” да се заменят със „само при реализиране”.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 37, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 560

1. Променя от ПУБЛИЧНА в ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ част от първи етаж на сграда на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй с площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м., съгласно приложена скица на гл.архитект на община Козлодуй, предоставен за безвъзмездно ползване на ЦСМП гр. Враца, филиал Козлодуй и ДАРЯВА същата на Министерство на здравеопазването.
2. Дава съгласие да се учреди в полза на Министерство на здравеопазването безвъзмездно право на пристрояване от 70 кв.м. или РЗП от 140 кв.м. към съществуваща сграда, ползвана от Център за спешна медицинска помощ, и право на строеж за изграждане на паркинг от 1000 кв.м. в имот общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33 179 кв.м. и застроена площ от 4 321 кв.м., представляващ сграда на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй.
3. Решението влиза в сила и поражда вещен ефект само при реализиране от Министирство на здравеопазването на проект по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., свързан с модернизация и обновяване на сграден фонд на центрове и филиали на ЦСМП в Република България.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 561

1. Дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9, като в нея се включи отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв.245 с ид. 37798.501.32.1, находяща се в общински имот с ид. 37798.501.32 с площ от 545 кв.м. и предназначение за хотел, административна сграда и озеленяване.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв.245 с ид. 37798.501.32.1, находяща се в общински имот с ид. 37798.501.32 с площ от 545 кв.м. и предназначение за хотел, административна сграда и озеленяване по цена от 46 лв./кв.м. без ДДС, съгласно Приложение № 3, т. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 13 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Мая Занева и Невелин Найденов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Йосиф Петков, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52 - Текуща страница
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи