ПРОТОКОЛ №1

ПРЕПИС:

П Р О Т О К О Л

№ 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 14 НОЕМВРИ 2007 ГОДИНА, В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙДнес, 14.11.2007 година от 11.00 часа  на  основание Заповед №  833 от 0211.2007 година на Областен  управител на област Враца, на основание чл.32, ал.1 от  Закона за администрацията и чл.23, ал.1 от ЗМСМА бе свикано първото заседание на  избрания на 26.10.2003 година   Общински съвет  с мандат  2007 - 2011 година.

На заседанието присъстваха всички общински съветници.

Заседанието протече при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Откриване на заседанието и обявяване на състава на новоизбрания общински съвет, избраните за кмет на община и кметове на кметства.

2. Полагане на клетва от общинските съветници.

3. Полагане на клетва  от кмета на община Козлодуй и кметовете на  кметства  от община Козлодуй.

4. Избор на председател на Общинския съвет.

5. Организационни  въпроси.


По т.1 от дневния ред:

Областният управител  д-р Антонио Георгиев откри заседанието, обяви състава на новоизбрания Общински  съвет  и избраните кметове на кметства и кмет на Община Козлодуй.


По т. 2 от дневния ред:

Новоизбраните общински  съветници  положиха следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие".

Клетвеният лист подписаха  общинските съветници: Иво Тошков Симеонов, Иван Йорданов Иванов, Светлана Иванова Генова, Валери Симеонов Балиев, Димитър Георгиев Попов, Иван Пламенов Барбов, Мирослав Петков Маринов, Валери Стефанов Ончев, Георги Стоянов Гьошев, Милко Костадинов Торбов, Борислав Илиев Борисов, Стефан Динов Добрев, Марийка Костова Коларова, Цоло Александров Цолов, Огнемир Димитров Симов, Марин Цветанов Стефанов, Мая Людмилова Занева, Йосиф Петков Първанов, Върбан Иванов Петков и Бойчо Боянов Димитров.


2.

По т.3 от дневния ред:

Новоизбраните кметове  положиха следната клетва:

"Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие".

Клетвеният  лист подписаха: кметът на община Козлодуй - г-н Румен Василев Маноев, кметът на с.Хърлец - г-н Иван Александров Давидов - кметът на с.Гложене - г-н Петко Иванов Петков, кметът на с.Бутан - г-н Людмил Петков Кръстев и кметът на с.Крива бара - г-н Цветан Иванов Йорданов.

По т.4 от дневния ред:

Избрана бе комисия за избор на Председател на ОбС в състав: Стефан Динов Добрев, Димитър Георгиев Попов, Георги Стоянов Гьошев Мая Людмилова Занева и  Светлана  Иванова Генова, която проведе избора между номинираните съветници:  инж. Иво Тошков Симеонов, Борислав Илиев Борисов  и Валери Симеонов Балиев.

След проведеното тайно гласуване за избор на председател резултатите са следните:

инж. ИВО ТОШКОВ СИМЕОНОВ          - 12 гласа "ЗА"

БОРИСЛАВ ИЛИЕВ  БОРИСОВ   -   6 гласа "ЗА"

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ БАЛИЕВ    -   3 гласа "ЗА"


На основание чл. 21, ал.1, т. 3 от ЗМСМА ОбС - Козлодуй взе следното

РЕШЕНИЕ    № 1

Избира за Председател на Общински съвет - Козлодуй инж. ИВО ТОШКОВ  СИМЕОНОВ.

По т.5 от дневния ред ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ   №  2

ОбС-Козлодуй  избира следните общински съветници: Марин Цветанов Стефанов, Цоло Александров Цолов, Валери Симеонов Балиев, Венцислав Павлов Горанов и Георги Стоянов Гьошев които да изготвят Правилник за дейността на Общинския съвет, числения състав, както и поименния състав на комисиите и техните ръководства.

ГЛАСУВАЛИ:  "ЗА"- 21,  "ПРОТИВ"   и  "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- няма

Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОЗЛОДУЙ

ПРОТОКОЛЧИК:   /п/

/НАТАЛИЯ  ХРИСТОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1 - Текуща страница
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи