ПРОТОКОЛ №46

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 46

ОТ  ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 07 МАРТ 2011 ГОДИНА, В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 07.03.2011 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

Отсъстваха: Светлана Генова и Борислав Борисов

След проверка на кворума, заседанието бе открито и ръководено от г-жа Мая Занева- председател на ОбС,  която предложи следния проект за


Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2.      ПР-03-47/24.02.2011 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.

3.      ПР-03-45/24.02.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2011 година.

4.      ПР-03-50/25.02.2011 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на бюджета на община Козлодуй за 2011 г.

5.      ПР-03-46/24.02.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове.

6.      ПР-03-51/28.02.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни в община Козлодуй /2010 – 2015 г./.

7.      Други.


С  16  гласа „ЗА” дневният ред беше приет.


РЕШЕНИЯ ПО ДНВЕНИЯ РЕД:


По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.


По т. 2 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30 от ЗОБ и мотивирано предложение на Румен Маноев – кмет на община КозлодуйОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 573

1.     Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г., както следва:

2.      Отчет /табличен/ за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

3.      Отчет /табличен/ за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на община Козлодуй за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г., съгласно Приложение № 3.

4.      Отчет /табличен/ за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г., съгласно Приложение № 4.

5.      Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг към 31.12.2010 г., съгласно Приложение № 5.

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.

„ЗА”- 13- Мая Занева, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Георги Гьошев, Иво Симеонов, Йосиф Петков, Върбан Петров, Марин Стефанов, Бойчо Боянов.

„ПРОТИВ” - няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 6-Иван Иванов, Милко Торбов, Юлиян Симов, Марийка Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов.

Решението се приема.


По т. 3 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и 7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 574

1. Приема предложението относно „Одобряване на План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2011г.”, съгласно приложение: План-сметка за необходимите разходи по дейности по поддържане чистота на територията на община Козлодуй за 2011 г.

2. Одобрява План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2011 г. на обща стойност 1 806 000 лв.

3. Дава съгласие кметът на общината, в рамките на одобрените с план-сметката планирани разходи по видове дейности, да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови отпадъци и от извършените разходи.

4. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2011 г. планираните разходи, съобразно одобрената план-сметка.

Гласували поименно19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА”- 13- Мая Занева, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Георги Гьошев, Иво Симеонов, Йосиф Петков, Върбан Петров, Марин Стефанов, Бойчо Боянов.

„ПРОТИВ”- 2- Иван Иванов, Милко Торбов.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 4- Юлиян Симов, Марийка Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов.

Решението се приема.


По т. 4 от дневния ред:

Писменото предложение на група общински съветници от БСП с вх.№ ПР-01-36/02.03.2011г. беше подложено на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”- 7, „ПРОТИВ”-няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 12

 

Комисията по финанси, бюджет и общинска собственост направи следните предложения за изменения и допълнения:

По разходната част на бюджета за 2011 г.

- Увеличава с 50 000 лв. в „Местни дейности” за финансиране на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй;

- Увеличава с 30 000 лв. в „Местни дейности” за финансиране на Дейност 829   - „Други дейности по селското стопанство”

за сметка на:

Намаление на средствата за следните дейности:

- Дейност – Общинска администрация – 122 с- 30 000 лв.;

- Дейност – ОбС - 123 с-10 000 лв.;

- Дейност Управление и контрол на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие – 601 с- 10 000 лв.

- Дейност – Други дейности по жил. стр. благоустройство и регионално развитие – 619 – с- 30 000 лв.;

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”- 12, „ПРОТИВ” -4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2

Предложението се приема.

 

Г-н. Иво Симеонов предложи в т.13.2.Средства за подпомагане на спортни клубове в т.12 на приложения списък- Поддръжка „Спортна зала „ сумата от 22 000лв. да бъде намалена с- 2 000лв. Средствата да се пренасочат към т.4 Клуб “Таекуон-до” – 1000лв., като сумата става 4 200лв.и т.6 Джудо клуб “Олимпия”- 1 000 лв., като сумата става – 4 600лв.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”- 19, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.             Предложението се приема.

 

По предложение на г-н.Иво Симеонов в Приложение № 2 Раздел II- Отбрана и сигурност т.2- Местни дейности:-в т.ч. доф.д/ст 239 прех.ост.-11996лв.- от сумата 76 825лв., да се предоставят 6 825лв за целево подпомагане на Районно управление “Полиция “, гр.Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”-16, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма

Предложението се приема.

 

Г-н.Иво Симеонов предложи като нова точка 22, а именно: Средствата за МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД , гр.Козлодуй да се разходват след предварителна заявка и доказана потребност.

ГЛАСУВАЛИ  „ЗА”- 12, „ПРОТИВ” няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-4

Предложението се приема.


На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБ на РБългария за 2011 г., ПМС 334/29.12.2010 г. за изпълнението на ДБ на РБ за 2011 г., Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй и мотивирана Докладна записка на Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 575


Приема бюджета на Община Козлодуй за 2011 година, както следва:

1. По приходната част                                                  12 809 074 лв.

(Съгласно Приложение № 1)

В т.ч.:

1.1. Приходи с държавен характер 7 432 518 лв.

1.1.1. Обща субсидия от РБ                                                         7 008 494 лв.

1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи 0 лв.

1.1.3 Остатък от предходен период                                   424 024 лв.

1.2. Приходи с местен характер 5 376 556 лв. 

1.2.1. Данъчни приходи  с местен характер                   1 139 500лв.

1.2.2. Неданъчни приходи                                                2 774 000лв.

1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                   815 600 лв.

1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                  76 700лв. 

1.2.5.Временни безл.заеми м/у бюдж. и

извънбюджетни сметки                                                         441 613 лв.

1.2.6. Заеми от банки в страната                                         - 441 613лв.

1.2.7. Остатък от предходен период                                  570 756 лв.

2. По разходната част 12 809 074 лв.

(съгласно Приложение № 2 )

2.1. Държавни дейности                                                           7 432 518 лв.

2.2. Местни дейности в т.ч.дофинансиране 5 376 556 лв.

3.Утвърждава Инвестиционната програма на Община Козлодуй за 2011 год. съгласно

Приложение № 3.

4. Приема план – сметката на извънбюджетните фондове и сметки, както следва:

N
по
ред

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

I. Налич. в началото
на периода

II. Приходи

III. Разходи

IV. Налич. в
края
на периода

1

Спец.с/ка за прих.от приват.на общ.предпр.

0

2

Фонд за покриване разходите за приватиз.

0

3

Спец. фонд за инвестиции и дълг. активи

0

4

Извънб. с/ка за дарен. и пом.-чл.42(1) ЗОБ, от тях:

0

За средства от "Национален фонд"

7534

7534

0

За средства от "Разплащателна агенция"

907939

907939

I. Всичко (от р.01 до р.04):

ВСИЧКО (I+II):

915473

915473

0

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално – битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3 % на база действително начислените трудови разходи съгласно чл.32 от ПМС№334/29.12.2010г.за изпълнение на ДБ на РБ за 2011г.

5.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер 10 000 лв. съгласно чл.13 от ПМС№334/29.12.2010г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2011г.

6. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане от Общината по реда на чл.35 ПМС 334/29.12.2010г.в размер на 18 500лв., разпределен по населени места, както следва:

- Козлодуй – 6000 лв.

- Хърлец     - 3000 лв.

- Гложене   - 3500 лв.

- Бутан        - 5000 лв.

- Крива бара – 1000 лв.

7.Определя:

7.1. Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2011г., както следва :

- Детска ясла – 1 дете – 1,10лв.

- Детска градина – 1 дете – 1,30лв.

- Детска млечна кухня – 1 дете – 1,10лв./платим от родителите/.

7.2.Цени на купони в ученически столове:

- Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 1,50лв./платим от родителите/.

7.3.Средствата са  предвидени по бюджетите във функции „Образование”,”Здравеопазване” – д/ст”Детска ясла” за гр.Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

8. За бюджетната 2011г.:

8.1. да се поемат разходите за безплатен обяд на 288 ученика от социално слаби семейства в размер на 40 375лв., разпределени по учебни заведения , както следва:

- СОУ”Хр.Ботев”-Козлодуй – 16ученика – 2 000лв.

- СОУ”Св.св.Кирил и Методий”- Козлодуй – 50 ученика – 8 000лв.

- НУ”В.Левски” – Козлодуй – 72 ученика – 7 800лв.

- ОУ”В.Априлов” – Хърлец – 50 ученика – 7 000лв.

- ОУ”Хр.Ботев” – Гложене – 25 ученика – 5 075лв.

- ОУ”Св.св.Кирил и Методий” - Бутан – 75 ученика – 10 500лв.  

8.2.Правоимащите да се хранят безплатно ученици се определят от педагогическия съвет на съответното училище, като копие от списъка им се предостави в Управление”Образование”.

8.3.Средствата за осигуряване на безплатен обяд в размер 40 375лв. са предвидени в функция „Образование”-делегирани от държавата дейности за гр.Козлодуй и по бюджетите на съответните учебни заведения прилагащи системата на делегирани бюджети./чл.50 от ПМС№334/29.12.2010г./

9. Определя на основание чл.29 ал.1, 2 и 3 от ПМС 334/29.12.2010г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 90 % от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

- служители в общинска и кметска администрация;

- учители;

- медицински сестри в «детска ясла» и медицински работници в «здравни кабинети» в училищното здравеопазване;

- медицински сестри и специалисти в «ДВФУ» гр.Козлодуй , «ДВУИ» с.Бутан, «ЗУСУ», «Център за социална рехабилитация интеграция» с.Бутан, «Център за обществена подкрепа», «Дневен център за деца с увреждания»,»Дневен център за възрастни с увреждания», «Център за настаняване от семеен тип», «Защитени жилища».

9.1. Разходите по т. 9  се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр.Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

9.2. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски съгласно  чл. 29, ал. ал. 1 , 2 и 3 от ПМС № 334/29.12.2010 год., като разходите са за сметка на съответната дейност.

9.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на  длъжностни лица  с право на превозни разноски.

10. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 103 968лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.

10.1. Определя субсидирана численост за читалищата в размер на 18.00 щатни бройки.

10.2. Упълномощава кмета на общината да организира разпределението на средствата по т. 10 , съгласно указание № ФО - 81/30.12.2010 год. на МФ.

10.3. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 53 060лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2011г. да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна страна по целесъобразност срещу  разходооправдателни документи.

11. Определя:

11.1.  90 бройки численост на персонала в общинската администрация, в т.ч.:

11.1.1 53 броя със средства за заплати по § 01 в размер на 462 636 лв.за сметка на трансфера по единния разходен стандарт;/Приложение№4/.

11.1.2. 37 броя дофинансирани бройки със средства за заплати по § 01 в размер на

211 721 лв. за сметка на общински приходи;/Приложение№4/.

11.2. Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 11.1.1. и по т. 11.1.2., съответно  за делегираната и дофинансирана дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация.

11.3. Численост на персонала и диференцирани средни брутни работни заплати по групи и функции, считано от 01.01.2010 год. съгласно/ Приложение№4/.

12. Заплата на кмета на общината се определя на основание Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 год.

12.1. Определя месечно възнаграждение на председателя на общинския съвет в размер на 50 % от заплатата на кмета на общината.

12.2. Определя размер на възнаграждение на един общински съветник  на 50 на сто от средната брутна заплата в общинска администрация Козлодуй.

13. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгл.чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ размер на 121 780лв., разпределени както следва:

13.1. Средства за създаването на условия за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на

29 780 лв.съгласно приет Спортен  календар за 2011г.с решение на ОбС №531 от  Протокол№43/23.11.2010г.

13.2. Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината в общ размер на 92 000 лв., разпределени по клубове както следва:

1. Волейболен клуб “Козлодуй – 13 600 лв.

2.ФК “Ботев” – деца ,юноши младша

и старша възраст,девойки       -10 480 лв.

3.ФК”Ботев” -   Мъже               -     24 000 лв.

4.Клуб “Таекуон-до”                -       4 200 лв.

5.СК “Септември 94” с.Гложене -  5 600 лв.

6.Джудо клуб “Олимпия”           -    4 600 лв.

7.КСК”Максимус”                       -      400 лв.

8.СК “Атом”                                 -   1 200 лв.

9.Клуб плуване “Атомик”           -   1 920 лв.

10.ФК “Аугуста” с.Хърлец           -  2 400 лв.

11. ДЮФШ Бутан                           - 2 100 лв.

12.Поддръжка спортна база        -  20 000 лв.

13.Туристическо дружество         -  1 000 лв.

„Радецки 99”

14.Клуб „Бадминтон”                   -      500лв.

13.3. Средствата да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните спортни клубове и да се разходват от тяхна страна по целесъобразност срещу  разходооправдателни документи.

14. Съгласно §5 от  Закона за изменение и допълнение на ЗОБ, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2011г., както следва:

14.1. „Детска ясла №1”;

14.2. „Звено за управление на социални услуги”;

14.3. Управление”Образование”;

14.4. СОУ”Хр.Ботев” – Козлодуй;

14.5. СОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Козлодуй;

14.6. НУ”Васил Лески” – Козлодуй;

14.7. ОУ”Васил Априлов” – Хърлец;

14.8. ОУ”Хр.Ботев” – Гложене;

14.9. ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Бутан;

14.10. Кметство Хърлец;

14.11. Кметство Гложене;

14.12. Кметство Бутан;

14.13. Кметство Крива бара;

14.14. ОП”Комунална дейност” – Козлодуй;

15. На основание § 53 и 54 от ПЗР от ЗДБРБ за 2011 год., всички училища в системата на народната просвета прилагат системата на делегирани бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:

15.1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

15.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;

15.3. да се разпорежда със средствата на училището;

15.4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки  съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;

15.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.

16. В изпълнение на чл.43 ал.1 и 2 от Постановление№ 334/29.12.2010г. за изпълнение на ДБ на БР за 2011г. дава правото на Директорите на училищата прилагащи системата на делегираните бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капиталови разходи утвърден от Общински съвет за 2011г. при спазване на изискванията на горецитирания член от Постановлението.

17. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

17.1. За делегираните от държавата дейности разходите се извършват  при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти по РМС № 715/01.10.2010 год.

17.2. За местните дейности  разходите се извършват при следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.

17.3. Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл.13 и чл.14 от ЗДБ на

Р България за 2011г.

18. В процеса на изпълнението на общинския бюджет за 2011 год. при спазването на общия му размер и разпределението на дейностите на делегирани от държавата и на местни, на основание чл. 27 от ЗОБ, предоставя на кмета на общината следните правомощия:

18.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;

18.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, или от една дейност в друга, в границите на една функция, без да изменя общия им размер , в частта за местните дейности;

18.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл.14 от ЗОБ.

18.4. Да представи бюджета  за 2011г. по пълна бюджетна класификация в 1 месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметна палата и съгласно изискванията на Приложение № 12 на  ФО – 81/30.12.2010г. на Министерство на финансите по агрегирани бюджетни показатели, което става неразделна част от Решението за приемане на бюджета за 2011г.

18.5. Да утвърди бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Козлодуй за 2011г.

19.На основание чл.24 от ЗОБ дава съгласие на Кмета на общината при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на  „местни” дейности, да покрива този недостиг текущо с временни  заеми от извънбюджетни средства и фондове на общината.

20. Възлага на кмета на общината:

20.1.На основание чл. 28, ал. 2 от ЗОБ, да издава заповеди за определянето на правомощията и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен  за 2011 год.

20.2. Задължава кмета на Община Козлодуй  на основание чл. 28 ал.3 от ЗОБ да спира или ограничава финансирането на бюджетните организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина.

20.3. Да представлява Община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален или международен мащаб, свързани с участието на общината в тях.

20.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и споразумения съгласно §42 от ПЗР на ЗДБ на Р България за 2011г.  в съответствие  с волята на дарителя и клаузите на договорите.

20.5..Да кандидатства за средства по структурни  и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели  на общината за изпълнение на Общинския план за развитие.

21. На основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 год. в процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ  влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се извършват служебно по бюджет 2011г. без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, без решение на ОбС.

22. Средствата за МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД , гр.Козлодуй да се разходват след предварителна заявка и доказана потребност.

23. Възлага на кмета на Общината изпълнението на бюджета. 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА”- 12- Мая Занева, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Георги Гьошев, Иво Симеонов, Йосиф Петков, Върбан Петров, Марин Стефанов, Бойчо Боянов.

„ПРОТИВ”- 4- Иван Иванов, Валери Балиев, Милко Торбов, Цоло Цолов

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3- Юлиян Симов, Марийка Костова, Огнемир Симов.

Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.31 от Постановление на МС № 334 от 29.12.2010 г., обн. в ДВ бр.2 от 07.01.2011 г., чл.26, ал.3 от ЗНП и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община КозлодуйОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 576


1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.

2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:

а) във вътрешно градския транспорт

- всички пенсионери и инвалиди - 16 пътувания в една посока на месец;

- учащи се социално слаби по предложен списък от директорите на училища;

б) в междуселищния транспорт

- ученици от социално слаби семейства над 16 години по списък утвърден от директорите на училища;

- всички категории пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми с издаване на еднократни карти от кметовете на населени места.

3. Разходите за компенсиране на пътуванията по т.2 в размер на 12 000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2011 г. и се изчисляват на база издадени карти от превозвача – ЕТ „Антон Иванов” гр. Козлодуй.

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА”-19- Мая Занева, Иван Иванов, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Георги Гьошев, Милко Торбов, Юлиян Симов, Марийка Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов, Иво Симеонов, Йосиф Петков, Върбан Петров, Марин Стефанов, Бойчо Боянов.

„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.


По т. 6 от дневния ред:

Д-р.Валери Ончев предложи да се направят изменения и допълнения в проекта на Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Козлодуй (2010 – 2015 г.), като резултат от проведеното обсъждане в Обществения съвет, които да бъдат отразени от екипа, разработил документа, съгласно Протокол № 1 от 01.03.2011г.

ГЛАСУВАЛИ:  „ЗА”-19,  „ПРОТИВ” и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.

На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 577


1.      Приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Козлодуй (2010 – 2015 г.).

2.      Възлага на кмета на общината изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни в община Козлодуй (2010– 2015 г.).

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”-19, „ПРОТИВ” и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.

По т.7 от дневния ред:

По молба на общинския съветник Марин Цветанов Стефанов относно навършване на пенсионна възраст

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 578

1.За периода 01.04.2011г. до 05.04.2011г.на общинския съветник  Марин Цветанов Стефанов да не се изплаща възнаграждение и съответно да бъдат прекъснати осигурителните му права.

2.Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:  „ЗА”-18,  „ПРОТИВ” и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ ЗАНЕВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46 - Текуща страница
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи