ПРОТОКОЛ №51

П Р О Т О К О Л

№ 51

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮЛИ 2011 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Днес, 11.07.2011 година от 09.30 часа се проведе заседане на Общински съвет,

Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха: Иван Иванов, Георги Гьошев и Бойчо Боянов.

След проверка на кворума заседанието бе открито и ръководено от г-жа Мая Занева, председател на Общински съвет, която предложи следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. ПР-03-86/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй.
 3. ПР-03-88/30.06.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението в община Козлодуй.
 4. ПР-03-83/29.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на ОбС Козлодуй за периода 01.01.2011 – 30.06.2011 г.
 5. ПР-03-79/27.05.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Продължаване срока на договори за ползване на общински помещения в гр. Козлодуй, във връзка с писмо от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй и писмо от Районна здравно-осигурителна каса.
 6. ПР-03-84/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разкриване на „Дневен център за стари хора”, гр. Козлодуй.
 7. ПР-03-85/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на капацитета на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с. Бутан.
 8. ПР-01-75/10.06.2011г., ПР-01-73/10.06.2011г., ПР-01-63/05.05.2011г., ПР-01-64/10.05.2011 г., ПР-01-62/05.05.2011 г. – Доклади за осъществени дейности на народните читалища на територията на община Козлодуй.
 9. ПР-03-82/29.06.2011 г. – Отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Дейности и разходи по Програма „Ботеви дни 2011 г.”.
 10.  ПР-03-80/23.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в наименованието на Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към община Козлодуй и в текста на Правилника за устройството и организацията на работа на Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към община Козлодуй.
 11.  ПР-03-87/30.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в общински училища.
 12.  ПР-02-76/28.06.2011 г. – Докладна записка от Мая Занева – председател на ОбС Козлодуй относно: Преписка от Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на РБ.
 13.  ПР-03-89/01.07.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Заличаване на “СКД” ЕООД , гр.Козлодуй и освобождаване на ликвидатора.
 14.  ПР-01-79/14.06.2011 г. – Молба от Николета Георгиева Пакарджиковска – управител на „Момина сълза” ЕООД за удължаване срока на договор за наем между „Аптечно дело” ЕООД и Община Козлодуй.
 15.  

Г-жа Занева предложи 2 нови точки в дневния ред, а именно:

ПР-03-40/04.07.2011 г.Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане на решение за продажба на вещи частна общинска собственост

ПР-03-91/07.07.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Преотреждане за обособяване на гробищен парк в имот № 431004 в землището на с.Гложене, община Козлодуй.

С 17 гласа „ЗА” предложението бе прието.


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. ПР-03-86/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй.
 3. ПР-03-88/30.06.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението в община Козлодуй.
 4. ПР-03-83/29.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на ОбС Козлодуй за периода 01.01.2011 – 30.06.2011 г.
 5. ПР-03-79/27.05.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Продължаване срока на договори за ползване на общински помещения в гр. Козлодуй, във връзка с писмо от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй и писмо от Районна здравно-осигурителна каса.
 6. ПР-03-84/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разкриване на „Дневен център за стари хора”, гр. Козлодуй.
 7. ПР-03-85/30.06.2011 – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на капацитета на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с. Бутан.
 8. ПР-01-75/10.06.2011г., ПР-01-73/10.06.2011г., ПР-01-63/05.05.2011г., ПР-01-64/10.05.2011 г., ПР-01-62/05.05.2011 г. – Доклади за осъществени дейности на народните читалища на територията на община Козлодуй.
 9. ПР-03-82/29.06.2011 г. – Отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Дейности и разходи по Програма „Ботеви дни 2011 г.”.
 10.  ПР-03-80/23.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в наименованието на Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към община Козлодуй и в текста на Правилника за устройството и организацията на работа на Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към община Козлодуй.
 11.  ПР-03-87/30.06.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в общински училища.
 12.  ПР-02-76/28.06.2011 г. – Докладна записка от Мая Занева – председател на ОбС Козлодуй относно: Преписка от Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на РБ.
 13.  ПР-03-89/01.07.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Заличаване на “СКД” ЕООД , гр.Козлодуй и освобождаване на ликвидатора.
 14.  ПР-01-79/14.06.2011 г. – Молба от Николета Георгиева Пакарджиковска – управител на „Момина сълза” ЕООД за удължаване срока на договор за наем между „Аптечно дело” ЕООД и Община Козлодуй.
 15. ПР-03-40/04.07.2011 г.Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане на решение за продажба на вещи частна общинска собственост
 16. ПР-03-91/07.07.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Преотреждане за обособяване на гробищен парк в имот № 431004 в землището на с.Гложене, община Козлодуй.
 17. Други: ПР-01-87/28.06.2011година.

С 17 гласа ЗА” дневният ред, с направените допълнения, беше приет.


РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Изказване по т.1 от днeвния ред направи г-н Александър Цолов.


            По т.2 от дневния ред:

            Комисията по здравеопазване и социални дейности предложи промени в Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй, както следва:

            чл. 4 след думата „България” да се добави и в „чужбина” ;

чл.9, ал.3-нов текст: Организаторът на клуба се назначава от кмета на общината на трудов договор със заплата, като средствата се осигуряват от бюджета на общината.

            чл.14 след текста „за издръжка на клубовете – ток, вода и отопление” да се добави кабелна телевизия и телефонен пост, с лимит, определен от кмета на общината)          чл.18 нов текст „Забранява се в помещенията, предоставени за Клуб на пенсионера , тютюнопушене, организиране на хазартни игри и други дейности, забранени със закон. Употребата на алкохол се допуска само при тържества, чествания и други организирани прояви, при уведомяване на общинската администрация”.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” - 5, „ПРОТИВ” - 8 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5

            Предложението не се приема.


На основание чл.21, ал.1, т.23, и ал.2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 607

 

            1. Приема „Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй”.

            2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”-10, „ПРОТИВ”- 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5

            Решението се приема.


По т.3 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за министерство на вътрешните работи и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 608


            1. Отменя досега действащата Наредба за пожарна безопасност на населените места и обекти на територията на Община Козлодуй.

            2. Приема нова Наредба за пожарната безопасност и защита на населението в община Козлодуй.

            3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на Наредбата.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3

            Решението се приема.

 

            По т. 4 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 609


1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 година.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 9, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3

            Решението се приема.

           

По т.5.I. от дневния ред:

На основание чл.12, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 21, ал.1  от Наредба № 4/2008 г. на ОбС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 610

 

1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си за продължаване на Договора за срок от 3 (три) години, считано от 01.01.2011 г. за ползване на помещения с обща площ 178.75 кв.м., находящи се в сградата на бившето общежитие на СМК в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 5, по цена 1,50 лв./кв.м., съгласно Приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4/2008 г. на Общински съвет, Козлодуй.

            2. Ползваните консумативи – отопление, ел.енергия, вода и др. са за сметка на Агенция Социално подпомагане – Д „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй.

            3. Възлага на кмета на Общината да изпълни решението по т.1 , като сключи договор с Агенция Социално подпомагане – Д „Социално подпомагане”, гр.Козлодуй.

Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА”- 14 - Мая Занева, Светлана Генова, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Валери Ончев, Милко Торбов, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Мария Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов, Иво Симеонов и Марин Стефанов.

            „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.


По т.5.II. от дневния ред:

На основание чл. 12, ал.1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 21, ал.1 от Наредба № 4/2008 г. на ОбС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 611

 

            1. Общински съвет, Козлодуй дава съглaсие за продължаване за срок от 3 (три)  години, считано от 01.01.2011година ползването на помещение, общинска собственост в сградата на ПТТС, гр. Козлодуй, община Козлодуй с площ 19 кв.м. от филиала в гр. Козлодуй на РЗОК, гр. Враца по цена 1,50 лв./кв.м., съгласно Приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4/2008 г. на Общински съвет, Козлодуй.

            2. Ползваните консумативи – отопление, ел.енергия, вода и др. да бъдат за сметка на РЗОК, гр. Враца.

            3. Възлага на кмета на Общината да изпълни решението по т. 1, като сключи договор с РЗОК, гр. Враца.

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 15 - Мая Занева, Светлана Генова, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Валери Ончев, Милко Торбов, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Мария Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов, Иво Симеонов, Върбан Петров и Марин Стефанов.

            „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

Решението се приема.


            По т. 6 от дневния ред:

            На основание чл. 17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.23от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 612

 

            1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да разкрие социална услуга „Дневен център за стари хора”, гр.Козлодуй, с капацитет 20 места.

            2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 14, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

            Решението се приема.


            По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 613

 

            1. Да се повиши капацитетът на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с. Бутан от 30 на 40 места, считано от 01.01.2012 година.

            2. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия за реализиране на решението.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 14, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

            Решението се приема.


            По т. 8 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26, ал.5 от Закона за народните читалища


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 614

 

            1. Приема докладните на Читалищата в община Козлодуй за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на годишните програми за 2010 г,. и отчетите за разходваните средства за тяхното финансиране.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 14 „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

            Решението се приема.

 

            По т.9 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМ


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 615

 

            1. Общински съвет Козлодуй приема за сведение Отчет за дейностите и разходите по Програма „Ботеви дни 2011г.”.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3

            Решението се приема.

 

По т.10 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 616

 

            1. Консултативен съвет по етнически и демографски въпроси към Община Козлодуй да се преименува в Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.

            2. В текста на Правилника за устройството и организацията на работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси думите „консултативен” и „демографски” да се заменят навсякъде, съответно с „общински” и „интеграционни”.

            3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 16, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

            Решението се приема.


            По т. 11 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2, ал.2, и ал.4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, мотивирани искания от директорите на училищата и предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 617

 

            1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов,” с.Хърлец, ОУ „Христо Ботев”, с.Гложене и ОУ „Св. св. Кирил и Методий, с.Бутан за учебната 2011/2012 година, както следва:

            ОУ „Васил Априлов”, с.Хърлец

VІ А клас – 17 ученици;

VІІ А клас – 17 ученици;

VІІІ А клас – 12 ученици.


ОУ „Христо Ботев”, с.Гложене

І Б клас – 15 ученици;

ІV А клас – 15 ученици;

VІ Б клас – 14 ученици;

VІІ Б клас – 17 ученици.


ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с.Бутан

            VІІІА клас – 17 ученици.

            2. За функционирането на паралелките няма необходимост от допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти средства.

            3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

            Решението се приема.

 

По т.12 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на ОбС


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 618

 

 1. Приема становище в подкрепа на молбата на Светла Симеонова Димитрова за опрощаване на сумата, взета за майчинство неправомерно, съгласно Ревизионен акт за начет от НОИ – РУСО, гр.Враца.

2. Възлага на председателя на Общински съвет комплектуване на преписката и изпращането й в Администрацията на Президента на РБ в срок до 21.07.2011 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 16, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1

            Решението се приема.

 

            По т. 13 от дневния ред:

На основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.273 от Търговския закон и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 619

 

            1. Общински съвет, Козлодуй приема баланса и пояснителния доклад към него от ликвидатора на „Стопанска и комунална дейност”, ЕООД, гр. Козлодуй при прекратяване на дейността му.

            2. Приема Отчет на ликвидатора при прекратяване на дейността му.

            3. Приема разпределение на имуществото, след  удовлетворяване на кредиторите.

            4. Освобождава от отговорност ликвидатора и прекратява дейността му.

Гласували поименно 17 общински съветници. в т.ч.:

„ЗА”- 11 – Мая Занева, Светлана Генова, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Иво Симеонов, Върбан Петров и Марин Стефанов

„ПРОТИВ” – 6 – Милко Торбов, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Мария Костова, Цоло Цолов и Огнемир Симов.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 14 от дневния ред:

            На основание чл. 90, ал.1, т. 2 от ПОДОСНКВОА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 620

 

1. Отлага разглеждането на молбата на Николета Георгиева Пакарджиковска, управител на „Момина сълза” ЕООД, гр.Козлодуй за удължаване срока на договор за наем на помещение в сградата на МБАЛ „Св. Иван Рилски” от „Аптечно дело” ЕООД, гр. Козлодуй за срок от 10 години..

2. Възлага на кмета на Община Козлодуй изготвянето на мотивирано становище за целесъобразността и законността на молбата, което да предостави на ОбС, с оглед вземане на последващо решение.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 15, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1

            Решението се приема.


            По т. 15 от дневния ред:

            На основание чл.35 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45, ал.2 от Наредба №4/2008г. на Общински съвет, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 621

 

Дава съгласие да се продадат движими вещи – частна общинска собственост, както следва:

1. Лек автомобил ВАЗ 21051 при начална продажна цена 320,00лв.(триста и двадесет лева).

2. Специален автомобил УАЗ 452 при начална продажна цена 540,00лв.(петстотин и четиридесет лева).

3. Възлага на кмета изпълнението на решението.

      Гласували поименно 16 общински съветници в т.ч:

„ЗА”- 16 – Мая Занева, Светлана Генова, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Мария Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов, Иво Симеонов, Върбан Петров и Марин Стефанов.

„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

            Решението се приема.


По т. 16 от дневния ред:

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.1, т.13  от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ и мотивирано предложение от кмета на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 622


1. На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.134 ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с раздел II от Наредба № 2/21.04.2011г. на МЗ „За здравните изисквания към гробищни паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници” дава съгласие за преотреждане за обособяване на гробищен парк в имот № 431004 с площ 30, 514 дка, с начин на трайно ползване „Друга селищна територия” в землището на с. Гложене, община Козлодуй.

2. Упълномощава Кмета на община Козлодуй да подписва всички документи, касаещи преотреждането на гореописания недвижим имот.

Гласували поименно 16 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА”- 16 – Мая Занева, Светлана Генова, Валери Балиев, Венцислав Горанов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Мария Костова, Цоло Цолов, Огнемир Симов, Иво Симеонов, Върбан Петров и Марин Стефанов.

„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 17 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и заявление от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй, във връзка с придобиване право на пенсия


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 623

 

            1. Да не се изплаща възнаграждение и съответно да се прекъснат осигурителните права на Мая Людмилова Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй за периода от 12.07.2011 г. до 14.07.2011 година включително.

            2. Възлага на кмета изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 15, „ПРОТИВ”- и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

            Решението се приема.


            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /МАЯ ЗАНЕВА/

 

ПРОТОКОЛЧИК: /п/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51 - Текуща страница
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи