Решение №1 до №99

ПРОТОКОЛ № 1 от 05.11.2015 г.

Решение

№ 1

Избира за председател на Общински съвет, Козлодуй Мая Людмилова Занева.

Решение

№ 2

Избира 5-членна Комисия в състав Анатолий Янакиев Абаров, Валери Миланов Кирилов, Цветанка Василева Антонова, Николай Крумов Петков и Цоло Александров Цолов със задача да внесе предложение в Общинския съвет за приемане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г., в съответствие със ЗМСМА и българското законодателство, което да бъде разгледано на следващото заседание.

Решение

№ 3

Удължава срока на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2011 – 2015 г. до приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

Решение

№ 4

Избира за заместник-председатели на Общински съвет, Козлодуй Биляна Симеонова Стояновска – Еленчева и Симеон Иванов Симеонов до приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 2 от 25.11.2015 г.

Решение

№ 5

Определя Симеон Иванов Симеонов – общински съветник към Общински съвет, Козлодуй, мандат 2015 – 2019 г. за представител на община Козлодуй в Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Мизия и Козлодуй.

ПРОТОКОЛ № 3 от 10.12.2015 г.

Решение

     № 6                   

Определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ Мая Людмилова Занева.

При невъзможност за участие ще бъде заместван от зам.-председател на ОбС.

Решение

№ 7

Дава съгласие Мая Занева – председател на ОбС да се присъедини като член на НАПОС-РБ.

Решение

№ 8

Определя за член на Областния съвет за развитие на област Враца Маринела Георгиева Николова.

При невъзможност за участие ще бъде заместван от Юрик Николов Мартинов.

Решение

№ 9

Определя за член на Областния съвет за развитие на област Враца Мая Людмилова Занева.

При невъзможност за участие ще бъде заместван от Стефан Иванов Александров.

Решение

№ 10

Изменя Приложение № 1, раздел VІІ, т. 1 от Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй.

Решение

№ 11

Изменя и допълва чл. 58 и чл. 60 от Наредба № 1 на ОбС, Козлодуй.

Решение

№ 12

Определя Местна комисия по ЗУПГМЖСВ.

Решение

№ 13

Дава съгласие да се актуализира бюджета за 2015 г. със сумата от 55 386 лв.

Решение

№ 14

Създава временна комисия да изготви становище за състоянието на предучилищното образование в общината – ПК по образование и двама представители от общинска администрация до 10 януари.

Решение

№ 15

Дава съгласие за предоставяне на 2 бр. помещения в СМК на Дирекция „Социално подпомагане” със сключване на анекс към договор.

Решение

№ 16

Приема ПОДОСНКВОА за мандат 2015 – 2019 г.

Решение

№ 17

Избира заместник-председател на ОбС, Козлодуй Ангел Лалюв.

Решение

№ 18

Избира заместник-председател на ОбС, Козлодуй Стела Бачийска.

Решение

№ 19

Избира заместник-председател на ОбС, Козлодуй Стефан Александров.

Решение

№ 20

Създава осем Постоянни комисии.

Решение

№ 21

Избира членове на Постоянните комисии.

Решение

№ 22

Създава Постоянна комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ.

Решение

№ 23

Определя възнаграждение на общинския съветник към ОбС, Козлодуй.

Решение

№ 24

Определя заплата и отпуск на кмета на община Козлодуй.

Решение

№ 25

Определя заплата и отпуск на кмета на кметство Хърлец.

Решение

№ 26

Определя заплата и отпуск на кмета на кметство Гложене.

Решение

№ 27

Определя заплата и отпуск на кмета на кметство Бутан.

Решение

№ 28

Определя заплата и отпуск на кмета на кметство Крива бара.

Решение

№ 29

Определя продължителност на работното време, заплата и отпуск на председателя на ОбС, Козлодуй.

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 10.12.2015 г.

Решение

№ 30

Дава съгласие община Козлодуй да разработи и кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, да създаде Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, да поддържа услуги за социално включване в домашна среда за срок не по-малък от 6 месеца без прекъсване.

Предоставя сграда – общинска собственост, в която ще се помещава Центъра - в гр. Козлодуй, ул. „П.Р.Славейков” за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години.

Решение

№ 31

Дава съгласие кметът на община Козлодуй да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2014-2020 г., процедура BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос „Отпадъци.

Решение

№ 32

Одобрява и дава съгласие кметът на община Козлодуй да сключи споразумение за партньорство с община от Република Сърбия във връзка с кандидатстване с проект „Обмен на добри практики за по-добър и устойчив туризъм” по Програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел: 1.1 Туристическа атрактивност.

Избира за свой представител в сдружението Маринела Георгиева Николова.

Решение

№ 33

Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел: 1.1 Туристическа атрактивност, с проект „Обмен на добри практики за по-добър и устойчив туризъм” в срок до 18.01.2016 г., да поддържа изградената инфраструктура за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

Решение

№ 34

Одобрява и дава съгласие кметът на община Козлодуй да сключи споразумение за партньорство с община Лесковац, Република Сърбия, във връзка с подаване на проектно предложение „Системи за ранно известяване при горски пожари в община Козлодуй и община Лесковац” по Програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Приоритетна ос 3: Околна среда, Специфична цел: 3.1 Съвместно управление на риска.

Избира за свой представител в сдружението Маринела Георгиева Николова.

Решение

№ 35

Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Приоритетна ос 3: Околна среда, Специфична цел: 3.1 Съвместно управление на риска, с проект „Система за ранно известяване при горски пожари в община Козлодуй и община Лесковац” в срок до 18.01.2016 г.

Дава съгласие община Козлодуй да предостави придобитите активи за безвъзмездно ползване за целта на проекта за поне 5 години след неговото приключване.

ПРОТОКОЛ № 5 от 07.01.2016 г.

Решение

№ 36

Включва  две нови точки в дневния ред.

Решение

№ 37

Отлага вземането на решение за одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г. за 21.01.2016 г. от 09.30 часа.

Решение

№ 38

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането й - 59 550 лв.

Решение

№ 39

Приема Общински културен календар за 2016 г. и план-сметка за финансирането му - 24 730 лв.

Решение

№ 40

Приема Общински спортен календар за 2016 г. и план-сметка за финансирането му - 25 900 лв.

Решение

№ 41

Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2016 г. и план-сметка за финансирането му - 14 150 лв.

Решение

№ 42

Приема Общински екологичен календар за 2016 г. и план-сметка за финансирането му - 15 330 лв.

Решение

№ 43

Приема Програма „Ботеви дни за 2016 г.” и план-сметка за финансирането й - 38 360 лв.

Решение

№ 44

Приема финансирането на пенсионерските клубове на територията на общината да се извърши съобразно броя на членовете на съответния пенсионерски клуб, 25 лв. за всеки регистриран член, - 12 575 лв.

Решение

№ 45

Приема План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Решение

№ 46

Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени.

Решение

№ 47

Дава съгласие съставът на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй да се промени.

Решение

№ 48

Утвърждава състав на Наблюдателна комисия.

Решение

№ 49

Дава съгласието си да се сключи договор за безвъзмездно ползване на имот, представляващ: сграда едноетажна със специално предназначение с площ 232 кв.м.; сграда едноетажна със специално предназначение с площ 162 кв.м.; сграда едноетажна с предназначение хангар, депо с площ 45 кв.м.; сграда едноетажна с предназначение хангар, депо с площ 68 кв.м., гр. Козлодуй между община Козлодуй и ГДПБЗН за срок от 4 /четири/ години.

Решение

№ 50

Подкрепя молбата на Росица Цветанова Радева от гр. Козлодуй, ул. „Рангел Панталеев” № 2 за опрощаване на здравни осигуровки.

Възлага на председателя на Общинския съвет окомплектоване на преписката и изпращането й в Администрацията на Президента на РБългария.

Решение

№ 51

Изменя свое решение № 11 по протокол № 3 от 10.12.2015 г.

Решение

№ 52

Приема Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 6 от 21.01.2016 г.

Решение № 53   

Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 7 от 28.01.2016 г.

Решение

№ 54

Приема Отчет за изпълнението на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.

Решение

№ 55

Приема Стратегия на община Козлодуй за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г.

Решение

№ 56

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2016 г.

Решение

№ 57

С цел изпълнение наГодишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2016 г. одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажба на имотите.

Решение

№ 58 

Определя имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

Решение

№ 59 

Приема бюджет на община Козлодуй за 2016 година.

Решение

№ 60

Дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД – гр. Враца, за представяне позицията на общината на извънредно заседание на Общото събрание, насрочено за 09.02.2016 г.

Решение

№ 61

Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване имот на Общинска служба „Земеделие”.

Решение

№ 62

Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване имот на Общински детски комплекс.

Решение

№ 63 

Допълва свои решения №№ 24, 25, 26, 27, 28 и 29 по протокол № 3 от 10.12.2015 г.

Решение

№ 64

Общински съвет, Козлодуй да бъде представляван от Ангел Кольов Лалюв на Регионално делегатско заседание на НСОРБ на 05.02.2016 г. в гр. Плевен.

ПРОТОКОЛ № 8 от 18.02.2016 г.

Решение

№ 65

Включва две нови точки в дневния ред.

Решение

№ 66

Приема Програма за управление на община Козлодуй 2015 – 2019 г.

Решение

№ 67 

Одобрява административна структура на общинска администрация и определя численост в сила от 01.03.2016 г.

Решение

№ 68 

Приема Статут на общинските жилища за 2016 г.

Решение

№ 69 

Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани да се разпределят на транспортните дружества и фирми.

Решение

№ 70 

Създава доброволно формирование „Козлодуй – 112” с 20 доброволеца.

Решение

№ 71 

Дава мандат на кмета на общината за представяне на позицията на община Козлодуй на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК Враца на 29.02.2016 г.

Решение

№ 72 

Приема План за действие за 2016 г. в изпълнение на Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в общината 2012-2016 г.

Решение

№ 73 

Приема Общински план за младежта 2016 г.

Решение

№ 74

Приема Доклад на МКБППМН за 2015 г.

Решение

№ 75

Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване през 2016 г. от земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.

Решение

№ 76

Дава съгласие за допълнение на приложение № 2 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – право на пристрояване към сграда „Сладкарница” с. Крива бара.

Решение

№ 77

Дава съгласие за предоставяне на поземлени имоти в с. Бутан на Цвета Гимиджийска.

Решение

№ 78

Дава съгласие за предоставяне в собственост на Ина Николова на имот в с. Гложене.

Решение

№ 79

Одобрява и дава съгласие кметът на общината да сключи споразумение за партньорство с Окръжен съвет Долж, Република Румъния във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Програма INTERREGV-AРумъния – България 2014-2020 г. с проект „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца”, като избира за свой представител Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.

Решение

№ 80

Предлага на Министър-председателя на РБ да бъде отпусната персонална пенсия на Марсел, Десислава, Емануил и Християн Руменови Иванови от с. Бутан.

ПРОТОКОЛ № 9 от 07.03.2016 г.


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99 - Текуща страница
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи