Решение №100 до №127

ПРОТОКОЛ № 11 от 18.04.2016 г.

Решение

№ 100

Дава съгласие за разсрочване погасяването на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от ЦБ РБ – 2721381,11 лв.

ПРОТОКОЛ № 12 от 26.04.2016 г.

 

Решение

     № 101                

Включва нова т. 8 в дневния ред.

Решение

№ 102

Възлага на кмета на общината да се предприемат мерки /избр./ за привеждане на системата за предучилищно образование в съответствие с действащата нормативна уредба. Да се внесе информация за изпълнението през месец септември 2016 г.

Решение

№ 103

Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства като партньор по проектно предложение към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос : 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет: 9ii Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми”, процедура „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА”.

Решение

№ 104

Приема План за противодействие на тероризма на община Козлодуй.

Решение

№ 105

Приема Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.

Решение

№ 106

Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

Решение

№ 107

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй 2017 г.

Решение

№ 108

Организира провеждането на публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2015 г. на 11.05.2016 г. от 17.00 часа в заседателната зала на община Козлодуй.

Решение

№ 109

Дава съгласие да се актуализира Бюджет на община Козлодуй за 2016 г. със сумата от 551,00 лв.

Решение

№ 110

Дава съгласие да се актуализира Бюджет на община Козлодуй за 2016 г. със сумата от 21 087,07 лв.

Решение

№ 111

Дава съгласие за участие на община Козлодуй във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност на НСОРБ.

Решение

№ 112

Обявява конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение  „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

Решение

№ 113

Разрешава, по искане на заинтересованите лица „ФАМИЛИЯ М – ГРИЙН ЕНД ЕКО” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 37798.203.20, находящ се в землището на гр. Козлодуй.

Решение

№ 114

Отлага вземането на решение по предложение вх. № 410-03-59/15.04.2016 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, във връзка с внесено заявление от Дилян Петров – управител на ДП „РАО”, гр. София за учредяване право на преминаване през терени, ПОС, за изграждане на временен път за достъп до площадка „Радиана”.

Решение

№ 115

Възлага на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението да изготви декларация с настояване за стартиране инженеринга на Обходен път ІІ-11 на гр. Козлодуй, която да бъде внесена на следващото заседание на Общинския съвет.

Решение

№ 116

Дава съгласието си да се предостави за безвъзмездно ползване на част от сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927” – общинска собственост, находяща се в с. Хърлец, ул. „Г. Димитров” № 36 с площ 92,4 кв.м. за срок от 5 години.

Решение

№ 117

При актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2016 г. за първото полугодие да бъдат предвидени средства в размер на 10 000 лв. за финансиране на ВК „Козлодуй”.

ПРОТОКОЛ № 13 от 26.05.2016 г.

 

Решение

     № 118                

Включва нови т. 8 и т. 9 в дневния ред.

Решение

№ 119

Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.

Решение

№ 120

Приема актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2016 г. с намаляване на приходната и разходната част със сумата от 1 341 466 лв.

Решението не се приема.

Решение

№ 121

Дава мандат на Юрик Мартинов зам.-кмет на община Козлодуй да участва в редовно заседание на Общото събрание на „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, насрочено за 30.05.2016 г. от 13:30 ч.

Решение

№ 122

Дава съгласие за ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, кв. 229, пл. № 3039, УПИ VІ, с предназначение „за бензиностанция” с обща площ от 1500 кв.м. по одобрен ПУП-ПРЗ със заповед № 233/25.07.2003 г., а по кадастрална карта обхващащ поземлен имот с идентификатор 37798.506.382 с площ 964 кв.м., собственост на „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ЕООД, съгласно нотариален акт № 107/2010 г. и поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/12.02.2016 г. в частта собственост на община Козлодуй.

Решението не се приема.

Решение

№ 123

Дава съгласие да се предостави помещение – част от имот публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство Бутан, ет. 1 с площ 12 кв.м. за срок от 3 години на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй, филиал с. Бутан

Решение

№ 124

Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване обособена част от сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927” – общинска собственост, находяща се в с. Хърлец, ул. „Г. Димитров” № 36 с площ от 100 кв.м., представляваща малък салон на ет. 1 за срок от 5 години.

Решение

№ 125

Отменя изречение второ от т. 2 на Решение № 507 по протокол № 49 от 25.03.2015 г. на Общински съвет, Козлодуй. Дава съгласие на ДП „РАО”, гр. София за преминаване през част от общински имот в землището на с. Хърлец за изграждане на временен път за достъп до площадка „Радиана”.

Решение

№ 126

Приема текст на декларация с която изрязява категоричното си намерение да отстоява интересите на гражданите на общината за изграждане на Обходен път на град Козлодуй.

Решение

№ 127

Разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за изменението на ЗРП на гр. Козлодуй, за квартали – част от кв. 21 и кв. 37обхващащи улици ”Митко Палаузов”, ”Христо Ботев”, ”Цар Борис I” и част от ул.”Царибродска”, ул.”Васил Левски”.


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127 - Текуща страница
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи