ПРОТОКОЛ № 1

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 1

 

ОТ  ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 05 НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

            Днес, 05.11.2015 година от 14.00 часа, в изпълнение Заповед № РД-141 от 02.11.2015 г. на Областния управител на област Враца, на основание чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администраця беше свикано първото заседание на Общински съвет, Козлодуй с мандат 2015 – 2019 година.

            На заседанието присъстваха 21 (двадесет и един) общински съветници – Стефан Спасов Спасов, Йордан Русланов Иванински, Симеон Иванов Симеонов, Николай Крумов Петков, Стефан Иванов Александров, Юлиян Василев Тошев, Дучко Тенев Петров, Марийка Костова Коларова, Цоло Александров Цолов, Анатолий Янакиев Абаров, Боряна Стефанова Добрева – Златанова, Стела Димова Бачийска, Валери Митков Попов, Рашо Страшимиров Първанов, Валери Миланов Кирилов, Ангел Кольов Лалюв, Георги Борисов Калинов, Ивайло Огнянов Маринов, Цветанка Василева Антонова, Мая Людмилова Занева и Биляна Симеонова Стояновска – Еленчева.         

            Присъстваха и Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, Огнемир Димитров Симов – кмет на кметство Хърлец, Петко Иванов Петков – кмет на кметство Гложене, Ивайло Борисов Иванов – кмет на кметство Бутан и Илиян Цветанов Иванов – кмет на кметство Крива бара. 

            Заседанието протече при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.     Откриване на заседанието и обявяване на състава на новоизбрания общински съвет, избраните за кмет на община и кметове на кметства.

2.     Полагане на клетва от общинските съветници.

3.     Полагане на клетва от кмета на община Козлодуй и кметовете на кметства от община Козлодуй.

4.     Избор на председател на Общинския съвет.

5.     Избор на Комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация.

6.     Организационни  въпроси.

            По т. 1 от дневния ред:

            Областният управител Малина Николова откри заседанието, обяви състава на новоизбрания Общински съвет и избраните кмет на община Козлодуй и кметове на кметства.

            По т. 2 от дневния ред:

            Новоизбраните общински съветници положиха следната клетва:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие”.

            Клетвени  листи подписаха общинските съветници: Стефан Спасов Спасов, Йордан Русланов Иванински, Симеон Иванов Симеонов, Николай Крумов Петков, Стефан Иванов Александров, Юлиян Василев Тошев, Дучко Тенев Петров, Марийка Костова Коларова, Цоло Александров Цолов, Анатолий Янакиев Абаров, Боряна Стефанова Добрева – Златанова, Стела Димова Бачийска, Валери Митков Попов, Рашо Страшимиров Първанов, Валери Миланов Кирилов, Ангел Кольов Лалюв, Георги Борисов Калинов, Ивайло Огнянов Маринов, Цветанка Василева Антонова, Мая Людмилова Занева и Биляна Симеонова Стояновска – Еленчева.         

            По т. 3 от дневния ред:

            Новоизбраните кметове положиха следната клетва: 

            „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие”.

            Клетвени листи подписаха: кметът на община Козлодуй Маринела Георгиева Николова, кметът на кметство Хърлец Огнемир Димитров Симов, кметът на кметство Гложене Петко Иванов Петков, кметът на кметство Бутан Ивайло Борисов Иванов и кметът на кметство Крива бара Илиян Цветанов Иванов.  

Заседанието на Общинския съвет продължи под ръководството на Боряна Стефанова Добрева - Златанова.

По т. 4 от дневния ред:

            По предложение на Боряна Стефанова Добрева – Златанова Общинският съвет, от своя състав, гласува 3-членна Комисия за избор на Председател на Общинския съвет.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

            Юлиян Василев Тошев предложи за председател на Комисията за избор на Председател на Общинския съвет да бъде избран Симеон Иванов Симеонов. Ивайло Огнянов Маринов предложи за член на Комисията да бъде избран Валери Миланов Кирилов. Марийка Костова Коларова предложи за член на Комисията да бъде избран Цоло Александров Цолов.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложенията се приемат.

 Рашо Страшимиров Първанов издигна кандидатура за Председател на Общински съвет, Козлодуй на Мая Людмилова Занева.

Други кандидатури не бяха издигнати.

Комисията утвърди бюлетина и плик за избора на Председател и разясни начина на гласуване. Срещу подпис, в Списък на общинските съветници за провеждане на избор, всеки общински съветник получи бюлетина и плик.

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА се проведе тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет, Козлодуй.

Гласували по списък 21 (двадесет и един) общински съветници.

Пликове с бюлетини в урната за гласуване – 21 броя.

            Комисията обяви следните резултати:

            „ЗА”- 18; „ПРОТИВ”- 3.

                       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 1

            1. Избира за Председател на Общински съвет, КозлодуйМая Людмилова Занева.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 3.

            Решението се приема.

            Заседанието на Общински съвет, Козлодуй продължи под ръководството на новоизбрания Председател Мая Людмилова Занева.

По т. 5 от дневния ред:

            Юлиян Василев Тошев и Марийка Костова Коларова предложиха Комисията за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация да се състои от петима членове.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложенията се приемат.

            Мария Костова предложи в състава на Комисията да бъде избран Анатолий Янакиев Абаров.

            Ангел Кольов Лалюв предложи в състава на Комисията да бъдат избрани Валери Миланов Кирилов и Цветанка Василева Антонова.

            Симеон Иванов Симеонов предложи в състава на Комисията да бъде избран Николай Крумов Петков.

            Стела Димова Бачийска предложи в състава на Комисията да бъде избран Цоло Александров Цолов.

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 2

            1. Избира 5-членна Комисия в състав Анатолий Янакиев Абаров, Валери Миланов Кирилов, Цветанка Василева Антонова, Николай Крумов Петков и Цоло Александров Цолов със задача да внесе предложение в Общинския съвет за приемане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г., в съответствие със ЗМСМА и българското законодателство, което да бъде разгледано на следващото заседание.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:

            По предложение на Мая Людмилова Занева и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 3

            1. Удължава срока на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2011 – 2015 г. до приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

 

            Мая Людмилова Занева предложи Общинският съвет да избере от своя състав заместник-председател до приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

            Цоло Александров Цолов предложи този въпрос да бъде разгледан и разрешен на следващото заседание на Общинския съвет.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

            Предложението не се приема.

            За избор на заместник-председател на Общинския съвет постъпиха предложения от Ангел Кольов Лалюв за Биляна Симеонова Стояновска – Еленчева, от Николай Крумов Петков за Симеон Иванов Симеонов и от Цоло Александров Цолов за Марийка Костова Коларова, която си направи отвод.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 4

            1. Избира за заместник-председатели на Общински съвет, Козлодуй Биляна Симеонова Стояновска – Еленчева и Симеон Иванов Симеонов до приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1 - Текуща страница
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи