Протокол № 70/15.10.2019г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
70
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 15 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 15.10.2019 г. от 17.00 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Николай Петков и Биляна Стояновска.

            Присъстваха и Николай Николов – за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 521/24.09.2019 г., Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй и представители на общинска администрация.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-02-83/27.09.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на Община Козлодуй и кметове на кметствата Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара, във връзка с насрочени избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
 3. 410-01-179/08.10.2019 г. – Предложение от д-р Боряна Добрева – председател на Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2019 г. на одобрена семейна двойка от Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.
 4. Други.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

           

            По т. 1 от дневния ред:

 

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

            Председателят на Общинския съвет връчи писмен отговор вх. № 410-01-184/15.10.2019 г. от Николай Николов - за кмет на община Козлодуй на поставени въпроси от Юлиян Тошев и Цоло Цолов на предходното заседание на Общинския съвет.

 

 

 

            По т. 2 от дневния ред:

 

На основание чл. 42, ал. 8, във връзка с ал. 6, изр. второ и трето и ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 699

 

 1. Избира Николай Генов Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Козлодуй” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА определя размер на трудовото възнаграждение на временно изпълняващия длъжността „Кмет на Община Козлодуй” в размер на 2640 лева /две хиляди шестстотин и четиридесет лв./ и 0,6% за придобит трудов стаж и професионален опит.
 3. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На основание чл. 42, ал. 8, във връзка с ал. 6, изр. второ и трето и ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 700

 

 1. Избира Силвия Йончева Циброва – главен експерт „Административно обслужване” в кметство Хърлец за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Хърлец” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА определя размер на трудовото възнаграждение на временно изпълняващия длъжността „Кмет на кметство Хърлец” в размер на 1386 лева /хиляда триста осемдесет и шест лв./ и 1% за придобит трудов стаж и професионален опит.
 3. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На основание чл. 42, ал. 8, във връзка с ал. 6, изр. второ и трето и ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 701

 

 1. Избира Теменужка Миланова Борисова – старши експерт-счетоводител в кметство Гложене за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Гложене” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА определя размер на трудовото възнаграждение на временно изпълняващия длъжността „Кмет на кметство Гложене” в размер на 1485 лева /хиляда четиристотин осемдесет и пет лв./ и 1% за придобит трудов стаж и професионален опит.
 3. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На основание чл. 42, ал. 8, във връзка с ал. 6, изр. второ и трето и ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 702

 

 1. Избира Маргарита Декова Стоянова – гл. специалист „Техническо обслужване в областта на ТСУС” в кметство Бутан за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Бутан” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА определя размер на трудовото възнаграждение на временно изпълняващия длъжността „Кмет на кметство Бутан” в размер на 1320 лева /хиляда триста и двадесет лв./ и 1% за придобит трудов стаж и професионален опит.
 3. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На основание чл. 42, ал. 8, във връзка с ал. 6, изр. второ и трето и ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 703

 

 1. Избира Бисерка Александрова Димитрова – специалист „Административно обслужване” в кметство Крива бара за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Крива бара” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА определя размер на трудовото възнаграждение на временно изпълняващия длъжността „Кмет на кметство Крива бара” в размер на 1023 лева /хиляда двадесет и три лв./ и 1% за придобит трудов стаж и професионален опит.
 3. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

           По т. 3 от дневния ред:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25 във връзка с чл. 3 и чл. 5 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 704

 

 1. Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. в размер до 3000 лв. по заявление с вх. № 903-94-727/04.09.2019 г. за извършване на процедури по методи на асистирани репродуктивни технологии (АРТ).
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 4 от дневния ред:

            Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook