Протокол № 68/12.09.2019г.


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
68
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 12 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 12.09.2019 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Николай Петков, Георги Калинов и Любомир Йотов.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй и представители от общинска администрация.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Председателят съобщи за:

 1. Оттеглено предложение вх. № 410-01-154/28.08.2019 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет на Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 01.01.2017 – 30.06.2019 г.
 2. Оттеглено предложение вх. № 410-01-158/02.09.2019 г. от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г. относно: Приемане на Общински план за защита при бедствия на община Козлодуй.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-149/20.08.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на сметките за средствата от ЕС на община Козлодуй за 2018 г.
 3. 410-01-161/03.09.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване запис на заповед от община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 4. 410-01-162/03.09.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване запис на заповед от община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 5. 410-01-156/02.09.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Освобождаване от такса по Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй за одобрение на идеен инвестиционен проект „Водоснабдителна и канализационна мрежа гр. Козлодуй” на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.
 6. 410-01-157/02.09.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Одобряване на Проект за ПУП и ПРЗ на квартали кв. 13 – кв. 21 и кв. 23 – кв. 40, гр. Козлодуй.
 7. 410-01-163/04.09.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за формиране на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене; НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй; СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй; ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2019/2020 г.
 8. 410-01-164/04.09.2019 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Готовност на детските градини и училища на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2019/2020 г.
 9. 410-01-159/02.09.2019 г. – Предложение от д-р Биляна Стояновска – общински съветник относно: Приемане на Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
 10. 410-01-160/05.09.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на имущество за осъществяване на дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй.
 11. Други.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

           

            По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

            Председателят на Общинския съвет връчи писмен отговор изх. № 410-01-100-1/12.09.2019 г. от инж. Весела Вълкова – зам.-кмет на община Козлодуй на питане вх. № 410-01-100/15.05.2019 г. от Стела Бачийска – общински съветник относно реализация на проект „Изграждане на зелена система за гражданите в отдалечен от централната част на гр. Козлодуй квартал – зона за отдих, спорт и детски кът”, находящ се многофункционален център на квартал 218 – кръстовище на ул. „Цар Симеон Велики” и ул. „Рангел Панталеев”.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от ЗПФ и чл. 9, ал. 3 от ЗОД

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 681

 

            I . Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2018 г., като:

 1. УТВЪРЖДАВА окончателния (уточнения) годишен план на бюджета за 2018 г., както следва:

1.1. По прихода – 26 654 522 лв. (Приложение № 1).

1.2. По разхода  – 26 654 522 лв. (Приложения № 2 и № 3).

 1. УТВЪРЖДАВА окончателния (уточнения) годишен план на капиталовите разходи за 2018 г. в размер на 8 733 024 лв. (Приложение № 4).
 2. ПРИЕМА Отчета на община Козлодуй за 2018 г. по агрегирани показатели (Приложение № 5), както следва:

            3.1. По прихода в размер на 21 788 659 лв. (Приложение № 1).

            3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 11 333 732 лв.                                    

            3.1.2. Приходи за местни дейности – 10 454 927 лв.                                                                   

            3.2. По разхода в размер на 21 788 659 лв. (Приложения № 2 и № 3).

            3.2.1. Делегирани от държавата дейности – 11 333 732  лв.                                                       

            3.2.2. Местни дейности  и дофинансиране – 10 454 927 лв.

 1. ПРИЕМА Отчет за капиталови разходи за 2018 г. в размер на 2 752 372 лв. по приходоизточници (Приложение № 4).
 2. УТВЪРЖДАВА бюджетите на второстепенните разпоредители, в т.ч. прилагащите системата на делегираните бюджети във функция „Образование” (Приложение № 6).
 3. ПРИЕМА Отчет за 2018 г. на средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към „Националния фонд” и на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие" (Приложение № 7, 7а, 7б).
 4. ПРИЕМА Отчет за състоянието на общинския дълг през 2018 г. (Приложение № 8).
 5. ПРИЕМА за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2018 г. (Приложение № 9).
 6. ПРИЕМА за сведение Одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверката на Годишния финансов отчет на община Козлодуй за 2018 г. (Приложение № 10).
 7. II. Възлага на кмета на общината да публикува Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2018 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 14 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Ивайло Маринов и Биляна Стояновска;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

           По т. 3 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 682

 

 1. Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 550 039,41 лв., (два милиона петстотин и петдесет хиляди тридесет и девет лв. и четиридесет и една ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, областВраца“, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Ивайло Маринов и Биляна Стояновска;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 4 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 683

 

 1. Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  510 007,88 лв. (петстотин и десет хиляди и седем лв. и осемдесет и осем ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селскитерайони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Ивайло Маринов и Биляна Стояновска;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

В изпълнение на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОСНКВОА Стефан Александров обяви основания за отвод и се самоотстрани от обсъждането и приемането на проекторешението.

Анатолий Абаров изрази мнение, че не съществуват законови основания за освобождаване на дружеството от таксата за одобрение на цитирания идеен инвестиционен проект, както и че средствата са заложени в Бизнес-плана на „ВиК” ООД, гр. Враца и са включени като разход в договора по самия проект.

Според Велислав Торбов „ВиК” ООД, гр. Враца е юридическо лице, което може да бъде освободено от такса за извършената техническа услуга от общината с решение на Общинския съвет и добави, че самата община реално няма да извърши допълнителни разходи за одобрение на проекта.

Юлиян Тошев изказа лично мнение в подкрепа на предложението за освобождаване на „ВиК” ООД, гр. Враца от таксата и посочи, че реализирането на проекта е от голямо значение за община Козлодуй.

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 19, ал. 1, т. 4а и 4б, чл. 198ж и чл. 198о, т. 5 от ЗВ; чл. 3, т. 3.3, чл. 7.1, т.д, i от Договор между „АВиК” и „ВиК” ООД, гр. Враца и във връзка с Приложение 1, раздел ІІІ Услуги „Устройство на територията и строителство”, т. 3 от Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 684

           

 1. Освобождава „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца от такса в размер на 64 880 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лв./ за одобрение на идеен инвестиционен проект за обект „Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй”, част от проект ИСУН № BG16М1ОР002-1.16-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Враца.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 10 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв и Ивайло Маринов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 – Йордан Иванински, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – 2 – Стела Бачийска и Анатолий Абаров.

            Решението не се приема.

 

 

 

            По т. 6 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, чл. 208 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и решение № 53 от протокол № 4/13.08.2019 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 685

 

 1. Одобрява Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен със заповед № 1542/06.10.1982 г., за квартали кв. 13 – кв. 21 и кв. 23 – кв. 40 – ул. „Милин камък”, ул. „Христо Ботев” до Отоплителна централа и част от ул. „Търговска”.
 2. Възлага на кмета на общината, на основание чл. 129, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да го изпрати за обнародване в „Държавен вестник”.
 3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез община Козлодуй пред Административен съд, гр. Враца в едномесечен срок от публикуването му в „Държавен вестник”.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 7 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 68, ал. 1, т. 2, и ал. 4, т. 3 и чл. 69, ал. 1 във връзка с чл. 68, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 686

 

І. Разрешава формирането на маломерни паралелки за учебната 2019/2020 г., както следва:

 

 1. В ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец:

1.1. Паралелки с над 10 ученици:

      IІІ клас – 11 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 5;

      ІV клас – 10 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 6;

      V клас – 12 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 6;

      VІІ клас – 11 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 7.

1.1.1. Необходимите средства за дофинансиране IІІ, ІV, V и VІІ кл. за 24 ученици - 40% от стандарта по 688.22 лв. на ученик – 16 517,28 лв. са осигурени по бюджета на училището от собствени приходи.

 1. Паралелки под 10 ученици:

2.1. Дава съгласие кметът на община Козлодуй да изпрати мотивирано искане до началника на РУО, Враца за разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2019/2020 г., както следва:

      І клас – 8 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 8;

      II клас – 9 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 7;

      VI клас – 4 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 14;

            2.1.1. Необходимите средства за дофинансиране І, ІІ и VI кл. за 29 ученици - 40% от стандарта по 688,20 лв. на ученик – 19 957,80 лв. са осигурени по бюджета на училището от собствени приходи.

 

 1. В СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй:

      III а  клас – 13 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 3;

      VI б клас – 15 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 3;

      VII б клас – 14 ученици (1 ЦСОП), недостиг до норматива за минимален брой ученици – 4.

2.1. Няма необходимост от допълнителни средства извън определените по стандарта. 

 

 1. В НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй:

      II клас – 12 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 4;

      ІІІ клас – 14 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 2;

      ІV клас – 12 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 4;

3.1. Необходими средства за дофинансиране на IІ, ІІІ и ІV кл. за 10 ученици - 20% от стандарта по 344,11 лв. на ученик – 3 441,11 лв., ще бъдат осигурени от получените допълнителни средства за работа с уязвими групи по чл. 52а, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

 1. В ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене:

                  I клас – 15 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 1;

                  VІI  клас – 17 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици –1.

4.1. Няма необходимост от допълнителни средства извън определените по стандарта. 

 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 8 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 256, ал. 1 от ЗПУО

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 687

 

 1. Приема за сведение Доклад за готовността на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2019/2020 г.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 9  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Д-р Биляна Стояновска накратко обясни какви са целите на Програма, основните проблеми и мерките за справянето с тях, действията, които трябва да се предприемат от страна на общината и управителя на здравното заведение, а по отношение на инвестициите е необходимо ежегодно да бъде изготвяна Инвестиционна програма за подобряване на материалното състояние на МБАЛ, която да се приема от Общинския съвет с приемане на бюджета на общината за съответната година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на решение № 637 по протокол № 63/28.03.2019 г. на Общински съвет, Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 688

 

 1. Приема Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г., както следва:

 

ПРОГРАМА
за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй
за периода 2019 – 2023 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 1. Въведение
 2. Цели

2.1. Краткосрочни

2.2. Средносрочни

2.3. Дългосрочни

 1. Ситуационен анализ

     3.1. Правен статут. Правно-организационна форма

     3.2. Капитал

     3.3. Предмет на дейност

     3.4. Управление

     3.5. Правна и регулаторна рамка

     3.6. Структура и направление на дейността

     3.7. Ресурси

              3.7.1. Материални ресурси

              3.7.2. Финансови ресурси

              3.7.3. Човешки ресурси

 1. Дейност
 2. Финасов анализ
 3. Основни рискове пред дейността на лечебното заведение

            6.1. Зависимост от доставчици

6.2. Зависимост от ключов персонал

6.3. Риск при промяна в нормативната уредба

6.4. Ликвиден риск

 1. Основни проблеми-първопричини и мерки за елиминирането им

            7.1. Причини

7.3. Мерки

            7.2. Основни проблеми

 1. Краткосрочни мероприятия за подобряване на дейността

8.1. Краткосрочни мероприятия за развитие на човешките ресурси

8.2. Краткосрочни мероприятия относно материално техническата база

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

С реформата в здравеопазването, по силата на Закона за лечебните заведения, публичните здравни заведения за болнична помощ са преобразувани в еднолични търговски дружества или кооперации. Като нови икономически субекти, болниците трябва да променят своето икономическо поведение в няколко аспекта: първо – те произвеждат и продават своя продукт (болничен продукт или услуга) на други икономически субекти, второ – установяват се нов тип взаимоотношения между тях и Националната здравно осигурителна каса, дружествата за доброволно здравно осигуряване и други, трето – променя се данъчното им третиране. Болниците престават да бъдат организации на бюджетна издръжка, а реализират финансов резултат, които се формира като разлика между техните приходи и разходи.

Съвременната болница е организация с висока степен на сложност, на специализация и диференциация, функционираща в още по-сложна околна среда. Болницата като функция, структура и методи на управление се счита за най-сложната и нехомогенна организация в съвременната система на здравеопазването. За нейното функциониране са необходими огромни ресурси. Болничното обслужване е и ще бъде най-скъпото в сравнение с другите видове обслужване.

Тъй като, повечето болници не са вече „бюджетни учреждения” със съответно „административно” подчинение, а са пазарни субекти с достатъчно управленска и пазарна автономия, те са изправени пред все по-трудни предизвикателства за баланс и съчетаване на принципите на пазарния механизъм, априорната хуманност на медицината, повишаващите се обществени очаквания и относително ограничените ресурси.

 

Мисия на МБАЛ „Св. Иван Рилски ” ЕООД, гр. Козлодуй:

 

 • Осигуряване на стационарно лечение на базата на добрата медицинска практика за всички пациенти;
 • Повишаване на качеството на живота чрез медицинско обслужване на равнището на съвременните постижения в областта на медицината;
 • Осигуряване на равен достъп до медицинска помощ на населението от региона;
 • Развитие и утвърждаване на единни определящи принципи на здравна култура на обществото.

 

 1. Цели

 

2.1. Дългосрочни

 

 • Подобряване на здравословното състояние на населението и довлетворяване на потребителите;
 • По-добра организация на работа, свързана с нарастване на продуктивността на човешките и технологичните ресурси в здравната система;
 • Съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването, балансиране на интересите на лекаря и пациента чрез договаряне на финансирането и оказването на лечебна помощ.

 

2.2. Средносрочни

 

 • Планиране и формиране на здравна политика в съответствие с възможностите и потребностите на населението;
 • Висока степен на професионализъм, ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето.

 

 

2.3. Краткосрочни

 

 • Осигуряване на населението от обслужвания район с максимален пакет от здравни услуги, договорени с РЗОК, основани на кадровата и техническа обезпеченост на МБАЛ;
 • Създаване на управленска концепция на базата на маркетингова информация за нуждите на потребителя - пациент и определяне на основните компоненти на обслужване и развитие;
 • Изграждане на краткосрочна инвестиционна политика за поддръжка и развитие на материалната база, техническите и кадрови ресурси;
 • Проучване на възможностите за колаборация и подпомагане в определени области от дейността с други здравни и лечебни заведения от района.

 

 1. Ситуационен анализ

           

            3.1. Правен статут.  Правно-организационна форма.

 

            МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй е търговско дружество с правно-организационна форма – еднолично дружество с ограничена отговорност.

            Същото е учредено в изпълнение на Заповед № РД – 20-72 от 18.08.2000 година на Министъра на здравеопазването, в която е разпоредено преобразуване на публични здравни заведения за болнична помощ и след Решение № 479 по протокол № 45 от 30.07.1999 г. на ОбС – Козлодуй, с които Общинска болница, гр. Козлодуй е преобразувана в лечебно заведение за болнична помощ – „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй“ – на основание чл. 101, ал. 1 и ал. 6, във вр. с чл. 104 и чл. 38 /в редакцията им към м. август 2000 г./ от Закона за лечебните заведения.

            През 2000 година Дружеството е регистрирано в съответствие с изискванията на Търговски закон /пр.уредба актуална към 2000 г./ по фирмено дело № 900 по описа на ВрОС за 2000 година.

            „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Козлодуй“ ЕООД е пререгистрирано през 2010 година и е вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията – Министерство на правосъдието с ЕИК 106510388.

            Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, 3320, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Кирил и Методий“ № 1.

 

3.2. Капитал

 

            МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй е търговско дружество с капитал в размер на 2 221 000 лв.

            Капиталът на Дружеството е разпределен в 222 100 броя дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 10 лв. За периода от учредяването му до настоящия момент, капиталът на Дружеството не е намаляван и/или увеличаван.

 

3.3. Предмет на дейност

 

            Предметът на дейност на Дружеството е осъществяване на болнична помощ.

 

3.4. Управление

 

            Органите на управление и контрол на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй са определи от юридическата форма, в която е образувано лечебното заведение.

 

            Органи на управление:

            Едноличен собственик на капитала – община Козлодуй, ЕИК 000193250 (ЕСК)

            Общински съвет, Козлодуй упражнява правомощията, поставени от Търговския закон, Закона за общинската собственост, ЗЛЗ и Дружествения договор в компетентността на ЕСК.

            Управител на лечебното заведение може да бъде само лице с образователно - квалификационна степен „магистър“ по медицина, притежаващо и квалификация по здравен мениджмънт и лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

            Управителят се избира от ЕСК след конкурс за срок от три години. Условията и редът за провеждане на конкурса са определени в Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, издадена от министъра на здравеопазването.

 

3.5. Правна и регулаторна рамка

 

            Болничните лечебни заведения се учредяват и упражняват дейността си на основание на Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, при спазване на реда на Търговския закон /ТЗ/, в съответствие с § 1д от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Нормативните изисквания за функциониране на болнично заведение на територия на

Р България са разписани и в други закони – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, Закон за съсловните организации /ЗСО/, Закон за здравето /ЗЗ/, Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и свързаните с него наредби, както и в серия от подзаконови актове, по по-важните от които са: Наредба № 49  от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, наредба за утвърждаване на медицинските стандарти по специалности, Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове.

            МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй следва да съблюдава и относимите разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия /ЗБИЯЕ/, както и Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия във връзка с дейността на отделението по образна диагностика.

            В своята дейност Дружеството следва да прилага и разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, правилника за прилагането му, както и стриктно да съблюдава Закона за защита на личните данни и Общ Регламент за защита на личните данни /GDPR/.

 

3.6. Структура и направления на дейността

 

            Структурата, организацията, правата и отговорностите на отделните звена са отразени подробно в Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй.

Структурата произтича от предмета и характера на дейността на лечебното заведение. Съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност No МБ – 57 / 18.04.2016 г.

на МЗ, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй осъществява следните дейности:

 • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
 • Родилна помощ;
 • Рехабилитация;
 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
 • Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото законодателство, по следните медицински специалности:
 • Анестезиология и интензивно лечение;
 • Вътрешни болести;
 • Хирургия;
 • Педиатрия;
 • Нервни болести;
 • Акушерство и гинекология;
 • Клинична лаборатория;
 • Образна диагностика;
 • Микробиология;
 • Неонатология;
 • Физикална и рехабилитационна медицина.

            Болницата се състои от следните функционално обособени структурни блокове:

 

 • КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
  • Регистратура
  • Консултативни кабинети:

            - вътрешен кабинет;

            - неврологичен кабинет;

            - педиатричен кабинет;

            - акушеро-гинекологичен кабинет;

            - хирургичен кабинет;

            - кабинет по физикална и рехабилитационна медицина

 • Медико-диагностичналаборатория:

                        - клинична лаборатория – Второ ниво на компетентност

                        - микробиологична лаборатория – Второ ниво на  компетентност

 • Отделения без легла:

                        - отделение по образна диагностика /ООД/; - Първо ниво на компетентност

 • ТЕЛК

 

 • СТАЦИОНАРЕН БЛОК
 • Вътрешно отделение;
 • Отделение по педиатрия;
 • Акушеро-гинекологично отделение;
 • Хирургично отделение;
 • Отделение по нервни болести;
 • ОАИЛ;
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.

 

            Болницата разполага със 105 легла, разпределени в седем клинични отделения, както следва:

 

Отделение

Брой легла

Видове легла

Диагностични кабинети

към отделенията

Ниво на     компетентност

Вътрешно отделение

34 легла

Вътрешни легла

Вътрешен кабинет

Второ

Отделение по педиатрия

10 легла в т. ч.:

за лечение

на деца с повишен инфекциозен риск (изолатор) – 4

Педиатрични легла

Педиатричен кабинет

Първо

Акушеро-гинекологичо отделение

15 легла, в т.ч.:

родилни – 3;

неонатологични – 3;

гинекологични – 5;

патологична

бременност - 4

Родилни легла

Неонатологични

легла

Гинекологични легла

Патологична

бременност

Акушерогинекологичен     кабинет

Второ

- акушерство

и гинекология

 

Първо

- неонатология

Хирургично

отделение

14 легла

Хирургични

легла

Включва операционен блок

Второ ниво

- хирургия

Отделение по нервни болести

12 легла

Неврологични легла

Функционален кабинет

Второ

 

ОАИЛ

6 легла

Легла за интензивно

лечение

 

Второ

 

Отделение по физикална и рехабилита-ционна медицина

14 легла

 

Кабинет по физикална и рехабилитационна медицина

Второ

 

 

 • АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК
  • Административен отдел

                        - Канцелария и човешки ресурси

                        - Счетоводство и каса

                        - Статистическо бюро и регистратура

 • Стопански отдел

                        - Снабдяване и домакинство

- Транспорт

 • Помощни служби

                        - Перално стопанство

                        - Централна стерилизационна

                        - Служба по поддръжка

 

 • БОЛНИЧНА АПТЕКА

            Лечебното заведение обслужва населението на четири общини: Козлодуй, Оряхово, Мизия и Хайредин.

 

            3.7. Ресурси

 

            Ресурсната осигуреност /кадрова, материална и финансова/ на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй дава възможност за анализ, оценка и планиране на капацитета и стратегиите на развитие на лечебното заведение.

 

            3.7.1. Материални ресурси

 

            МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй е правоприемник на активите и пасивите на Общинска болница Козлодуй.

            Сградата, в която се помещава лечебното заведение е собственост на община Козлодуй /Акт за публична общинска собственост - № 212 от 19.06.1999 г./ Имотът е предоставен за стопанисване и управление на болничното заведение със Заповед № 263/03.11.1999 г. на кмета на община Козлодуй.

В съответствие с изискванията на ЗЛЗ болничното заведение е длъжно да поддържа подходяща за своята дейност инфраструктура, позволяваща достъпност на пациентите, функционална изява на персонала и най-вече безопасност и безвредност на медицинската техника.

Следва да се създават условия и прилагат подходи за съхранение и развитие на инфраструктурата, така че МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй да е в състояние да посрещне по най-добрия начин потребностите на своите пациенти. В ежедневната работа трябва да се поддържа висока степен на хигиена на работните и болнични помещения.

Обезпечената системна поддръжка на медицинското оборудване осигурява ритмичност на диагностичния и терапевтичен процес.

Наличното медицинско оборудване в едно лечебно заведение е от определящо значение за превръщането му в технологично, модерно и конкурентноспособно на пазара.

Модерната апаратура и добре поддържаният сграден фонд и болнични стаи са от значение за диагностиката, лечението и комфорта на пациентите, хоспитализирани в болницата.

Добрата и съвременна материално-техническа база дава възможност за сключване на договор с НЗОК по повече клинични пътеки, което води и до повече приходи за дружеството.

Материалната база на лечебното заведение отговаря на изискванията на медицинските стандарти, по които се работи към момента.

Ремонти дейности, свързани с преустройство на лечебното заведение и обновяване на апаратурата се извършиха през последните 3-4 години. Това стана възможно след включването на общината в Трансграничен проект „Координиране и подпомагане модернизацията на обществени здравни услуги в Долж и Враца” по Програма INTERREG V-A Румъния-България /ТГП/, с дарение от АЕЦ и целеви субсидии от общинския бюджет.

В периода 2017-2019 год. се поднови апаратурата в рентгеновото отделение, закупи се като дарение от АЕЦ и нов мамограф, по трансграничния проект се поднови част от апаратурата във всички отделения с изключение на ДО - ехографи, електрокардиографи, автоматичен хематологичен анализатор, нов болничен стерилизатор, апарати за клинична лаборатория, апарат за кръвно-газов анализатор, апарати за пациенти на апаратна вентилация, апарати за физиотерапевтични процедури и др.

Медицинската апаратура обаче се амортизира бързо морално, което налага нейното непрестанно обновяване. Все повече пациенти преди да постъпят в болницата се интересуват с каква апаратура ще бъдат изследвани и дали тя е съвременна и какви са битовите условия. Това има сериозно значение за тяхното  решение - къде да се лекуват.

По отношение на материалната база – направени са текущи и основни ремонти, изграден е паркинг към болницата с покритие от чакъл.

По ТГП се поднови част от болничното оборудване - легла, пациентски шкафчета, спешни шкафове, но това не е достатъчно. Все още в много от отделенията това предстои да бъде направено.

Неотложни задачи, касаещи материалната база и инфраструктурата на лечебното заведение:

 • Подмяна на старата канализационна и отводнителна система;
 • Козметичен ремонт на отделенията, извън обхвата на ТГП;
  • изграждане на баня и тоалетна в НО;
  • ремонт на Клинична лаборатория;
  • възстановяване на външната изолация.
 • Цялостен ремонт на партерен етаж с входната врата;
 • Нова рампа за инвалиди и изграждане на парапет към съществуващата;
 • Асфалтиране на прилежащия паркинг;
 • Закупуване на хладилна камера за починали пациенти или проучване на възможности за предоставяне на външна услуга.

 

            3.7.2. Финансови ресурси

 

            Основни източници на финансиране:

                       

Източници

2016

2017

2018

2019

/до 30.06./

Приходи от НЗОК

2 293 439

1 883 484

1 847 508.68

1 088 512

Субсидия от МЗ

18 0414

184 030

241 665

26 2767

Приходи от здравни услуги

89 756

63 798

57 251

31 131

Приходи от наеми

31 888

37 597

40 248

14 923

Приходи от клинични проучвания

59 655

56 014

85 462

18 715

Приходи други

4 582

11 144

18 717

13 063

Община

0

17 786

47 056

118 330

АЕЦ

535 525

344 810

365 000

 

ОБЩО

3 195 261

2 598 665

2 702 909

1 547 442

 

 

Показатели

2016

2017

2018

2019

/до 30.06./

Лекарстводен

14.49

12.66

13.68

12.74

Стойност на 1 леглоден

662.44

689.45

767.14

772.72

Храноден

4.72

4.23

4.36

5.63

 

Основните източници на приходи за МБАЛ са НЗОК – за лечение на болни, лекувани поклинични пътеки, МЗ – субсидиране за дейност, за отдалечени райони и  ТЕЛК. Другите приходи, които формират приходната част на МБАЛ са: приходи по договор с АЕЦ, приходи от продажби на здравни услуги, т.е заплащаното от пациентите лечение, потребителски такси, приходи от отдаване на имущество под наем, клинични проучвания и дарения. Основните приходи на болницата са от НЗОК и МЗ, но не са за подценяване и приходите получени от клинични проучвания, здравни услуги и други приходи. Прави впечатление намаляването на приходът от НЗОК, което е пряко отражение на намаления брой преминали болни и делегираните бюджети на РЗОК. Увеличава се приходът от МЗ във връзка с променената методика на МЗ през последната година.

Като цяло намаляването на основния приход не може да се компенсира от останалите пера и прихода на МБАЛ намалява през годините.

 

            3.7.3. Човешки ресурси

 

Най-ценната част от ресурсите на едно лечебно заведение е висококвалифицираният медицински персонал. Наситеността и ефективното използване на квалифицирания медицински и немедицински труд е в основата на конкурентоспособността на лечебното заведение.

Изработени са длъжностни характеристики за всяко работно място, на основание на

което възникват трудово-правни взаимоотношения, изисквания за заемане на длъжността, квалификация, професионален стаж, основни функции и задължения, права, отговорности, организация и взаимоотношения.

Към датата на изготвяне на този документ, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй разполага със 153 души персонал – от които 152 души медицински, административен и друг персонал и едно лице – член на орган на управление /Управител/. На граждански договори са наети две лица, както и консултанти ТЕЛК – 4 души.

Лечебното заведение разполага с висококвалифицирани специалисти, като избраната

правна форма за наемане на персонала-трудови и граждански договори позволява по-голяма гъвкавост в използването на човешките, материалните и финансовите ресурси.

            Управлението на човешките ресурси е непрекъснат и целенасочен процес за привличане на подходящ персонал за съответните длъжности. Тяхното обучение, мотивация, развитие и пълноценното им използване е основно средство за постигане на целите на лечебното заведение. Този процес включва постоянно усъвършенстване на работната среда и условия на труд, осигуряване на устойчива и сигурна заетост, достойно трудово възнаграждение, съответстващо на постигнатите резултати, възможност за професионално усъвършенстване и кариерно развитие.

В своята ежедневна практика медицинските специалисти и обслужващия персонал

следва да се ръководят от няколко основни принципи: здравеопазването на индивида като първостепенно човешко право, равенство и справедливост при ефективна солидарност между различните социални, възрастови и етнически групи.

            Към момента в лечебното заведение има недостиг на:

 • медицински сестри;
 • лекари.

Недостигът на персонал е отражение на недостига в национален мащаб, свързан с:

 • демографски срив;
 • ниско заплащане в болничната помощ;
 • изтичане на кадри в чужбина.

            Проблеми, свързани с човешките ресурси:

 • Ограничена следдипломна квалификация поради:
 • финансови ограничения - не се стимулира следдипломната квалификация, специализираният персонал не може да си позволи такава за своя сметка поради това, че специализацията е свързана с откъсване от работа и дома и изисква заплащане и на такси в лечебното заведение, което е база за такава;
 • липсата на персонал определя невъзможност за изпълнение  на работния график при отсъствие на някой от служителите в съответното звено.
  • Извънреден труд на професионалистите по здравни грижи – медицински сестри, акушери и лаборанти - незаетите щатни бройки налагат полагане на извънреден труд. Заплащането на този извънреден труд е сериозно перо във формирането на ФРЗ и е причина за “burnout” синдром;
  • Съществува необходимост от профилактика на здравословното състояние на персонала по изискване на Службата по трудова медицина, както и осигуряване на противогрипни ваксини и ваксини против Хепатит В на рисковите отделения.

 

 1. Дейност

 

Показатели

2016

2017

2018

2019

/до 30.06./

Брой преминали болни

4 279

3876

3518

1928

Брой изписани болни

4210

3817

3454

1868

Пролежани леглодни

19326

17503

15895

8954

Използваемост на леглата %

50,4

45,7

41,5

34,9

Използваемост на леглата - дни

184,05

166,7

151,4

85,3

Оборот на леглата

40,7

36,9

33,5

18,4

Среден престой

4,5

4,5

4,5

4,6

 

            Всички от анализираните показатели имат устойчива тенденция за намаление.

Намаляването на броя преминали болни индуцира спада в останалите показатели. Сравнително устойчив показател е средният престой, при добро функциониране на болницата и увеличаване на приема, това ще доведе до увеличаване оборота на леглата и ще се отрази върху приходите на болницата.

Чрез снижаване на средния престой се повишава оборотът на леглата, т.е. ресурсите на болницата се използват по-ефективно. По-високият оборот на леглото означава, че при същия брой легла се лекуват повече болни. От друга страна обаче намаляването на средния престой може да доведе до намаляване на качеството на диагностично-лечебната дейност. В МБАЛ постъпват диагностично трудни пациенти, които изискват извършване на множество изследвания за поставяне на диагнозата. Поради тази причина трябва да има баланс между желанието за намаляване на средния престой и запазване на качеството на диагностично лечебния процес.

Болничният мениджмънт трябва спешно да се намеси за повишаване на използваемостта на легловата база, като ресурсът за намаляване на средния престой е свързан с оптимизиране на организацията на работа, за да могат да се извършват по-бързо необходимите изследвания.

Една от причините за по-ниската използваемост е нежеланието на пациентите да постъпват в стационара през почивните дни, когато в клиниките има само дежурен персонал. За преодоляване на този проблем трябва да се въведе непрекъснат режим на работа и в края на работната седмица да се планират пациенти за планова хоспитализация и през почивните дни.

За да се подобри още повече използваемостта на леглата е необходимо подобряване на организацията по прием на пациенти, както и привличане на повече пациенти към болницата.

 

 1. финансов анализ

 

От финансовия анализ на разходите и приходите през 2016, 2017 и 2018 г. е видно:

Разходите и приходите са устойчиви през последните години. Забелязва се покачване на разходите единствено за осигуровки и амортизации през 2018 г.

            Останалите разходи са с лека тенденция към намаляване. Най-големи, около две трети - 70 % от разходите на дружеството са за основни трудови възнаграждения, следващото перо е за лекарства - 9%, външни услуги - 6-7%, храна - 4%, ел. енергия - 2% и парно - 1%.

Резултатът от дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй през последните три финансови години е отрицателен, а именно:

 • 26694 лв. финансова загуба за 2016 г.;
 • 91311лв. финансова загуба за 2017 г.;
 • 50145 лв. финансова загуба за 2018 г.;

            Приходите също са без съществена промяна. През последната 2019 г. значително се увеличава субсидията от МЗ.

От началото на 2019 година еднократно са увеличени основните трудови възнаграждения на санитари, трикратно на медицинските сестри и двукратно на лекарите. Все още заплатите не са достигнали нивото на браншовото споразумение.

Необходимо е да се работи в посока на увеличаване на приходите от медицинска дейност - разкриване на нови дейности, популяризиране и увеличаване на настоящите.

Изграждане на взаимоотношения със Социалните служби за финансиране на медицински разходи на неосигурени и социално слаби пациенти.

 

 

 1. Основни рискове пред дейността

           

            6.1. Зависимост от доставчици

 

            Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП, управителят на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр.  Козлодуй има качеството на възложител на обществени поръчки и като такъв е задължен да провежда процедури по реда на ЗОП за доставка на различни видове лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на болничното заведение. Допустимо е едно единствено изключение, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗОП - при закупуване от лечебни заведения за болнична помощ на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй е зависимо от избраните чрез процедурите за възлагане на обществени поръчки доставчици на лекарствени продукти и медицински консумативи – способност на същите да доставят продуктите, предмет на съответната процедура. За управлението на този риск, ръководството на болницата трябва да съблюдава стриктно и прозрачно провеждане на процедурите по ЗОП и да извършва щателна проверка и обоснована преценка на всеки от кандидатите. Съществува възможност съответните процедурите по ЗОП за избор на доставчик да бъдат обжалвани по административен и съдебен ред от неспечелилите търга участници, което временно да възпрепятства дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй при липса на определени лекарствени продукти и медицински консумативи.

            Към 30.06.2019 г. задълженията на лечебното заведение към доставчици възлизат на 110 134,46 лв.

            Забавата за плащане от страна на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй към доставчици създава предпоставка да бъде ангажирана отговорността на лечебното заведение за неизпълнение на поетите със съответния договор задължения.

            При неизпълнение на парично задължение се дължи обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва от деня на забавата.

            Съществува риск, тези доставчици да потърсят правата си по съдебен ред. Това ще доведе до натрупване на допълнителни финансови задължения в тежест на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй – напр. държавни такси, разходи за съдебно-счетоводни експертизи, адвокатски хонорари и др. подобни. Освен това, при договори за периодична доставка, доставчикът е в правото си да откаже да извърши нова доставка в случай, че възложителят има задължения към него по стари доставки. Когато това е свързано с доставката на лекарствени продукти и медицински консумативи, необходими за дейността на болничното заведение, се създават сериозни затруднения при оказването на болнична помощ.

 

6.2. Зависимост от ключов персонал

 

            Ниските нива на заплащане като цяло в сектора „Здравеопазване“ водят до отлив на квалифицирани медицински кадри и насочване на същите към други страни членки на Европейския съюз.

            От своя страна нивото на компетентност на лечебното заведение се определя при отчитане изпълнението на следните показатели:

 • минимален брой лекари за клиника/отделение/лаборатория за съответното ниво за съответната специалност;
 • минимален брой лекари със специалност и допълнителна квалификация за клиника/отделение/лаборатория за съответното ниво за съответната специалност;

            В тази връзка временната или продължителната липса на ключов медицински персонал би могла да доведе до временни затруднения в дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй.

            Лечебното заведение трябва да провежда политика за привличане и запазване на ключов медицински персонал, тъй като кадровата устойчивост е основен приоритет на ръководството на лечебното заведение.

 

6.3. Риск при промяна в нормативната уредба

 

            Като лечебно заведение МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй е субект на редица специални разпоредби и изисквания на Закона за лечебните заведения и съответните подзаконови нормативни актове, Националния рамков договор, както и на надзорните практики и контрол от страна на Министерство на здравеопазването и Националната здравно- осигурителна каса.

            Възможна промяна в законодателството, регулиращо дейността на лечебното заведение може да доведе до евентуално увеличение на разходите за спазване на изискванията или да окаже друг ефект върху нейните дейности.

            Дружеството осъществява медицински дейности – извънболнична медицинска помощ и болнична медицинска помощ.

            Съгласно разпоредбите на Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи притежават нива на компетентност. Нивото на компетентност включва вида и обхвата на осъществяваната лечебна дейност, както и капацитета на съответната болнична структура. Нивото се определя в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

            Ако бъдат приети нормативни промени, въвеждащи по-рестриктивен режим за осъществяване на дейността на лечебното заведение, това ще доведе до сериозни затруднения във функционирането му.

            В случай, че нивото на компетентност на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй бъде понижено, то лечебното заведение ще трябва да преустанови някои от предлаганите медицински услуги.

            Минимизиране на риска – осъществяване на дейността в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, стремеж за задържане на ключовите медицински кадри дългосрочно.

 

6.4. Ликвиден риск

 

            Проявлението на ликвидния риск по отношение на дружеството се свързва с възможността за липса на навременни и/или достатъчни налични средства за посрещане на всички текущи задължения.

            Този риск може да настъпи, както при значително забавяне на плащанията от страна на длъжниците на дружеството, така и при не достатъчно ефективно управление на паричните потоци от дейността на дружеството. Основен контрагент на дружеството е Националната здравноосигурителна каса, която закупува видовете медицинска помощ - болнична медицинска помощ. В случай на не плащане отстрана на Националната здравноосигурителна каса или на забава на плащане от нейна страна биха поставили в риск МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй.

 

7. Основни проблеми-първопричини и мерки за елиминирането им

 

            Основните проблеми, стоящи за решаване пред МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй са сходни и валидни за цялата система на общественото здравеопазване в България и най-вече за дейността на лечебните заведения за болнична помощ.

 

 

            7.1. Причини

 

            Здравната реформа, започнала през 2000 г. води до редица промени, които трудно можем да определим като напълно успешни.

            По-съществените фактори, допринесли за неефективните резултати са:

 • провеждане на структурна реформа „на всяка цена” без оценка на риска и гаранции за крайните резултати;
 • несъответствие между здравните потребности, поставените цели и ограничеността на ресурсите;
 • механичното преобразуване на публичните здравни заведения в търговски дружества, водещо при някои от тях до конфликт между икономически възможности, интереси и социални ценности;
 • използване и налагане на организационни модели без отчитане на обективно съществуващи специфични реалности и последващи възможности за развитие;
 • абсолютизиране на пазарните механизми в здравеопазването;
 • монополно положение на Националната здравноосигурителна каса.

Специфични за пазара на здравни услуги са силната регулация от държавата, квазипазарно ценообразуване на предлаганите здравни услуги, многобройните бариери за навлизане от нормативно и икономическо естество.

В България пазарът на здравни услуги е силно регулиран. Тази регулация трябва се разглежда в два аспекта – косвено, чрез създаване на съответната пазарна макрорамка; и пряко, чрез въвеждане на директни административни механизми. 

            Сред основните регулативни средства могат да се посочат:

 • Национална здравна карта, която съдържа минимално и максимално необходимия брой здравни заведения, съответно техния леглови капацитет;
 • Основен гарантиран пакет здравна помощ, която се заплаща от бюджета на НЗОК. В неговия обсег попадат всички клинични пътеки, заплатени на пълно или частично лекарства, медицински изделия и т.н.;
 • Акредитация, която представлява механизъм за оценка на качеството на предлаганата здравна помощ и обхваща оценка на структурата и организацията на лечебните заведения, оборудването, човешките ресурси, показателите на дейността, финансовите показатели и т.н.;
 • Правила за добра медицинска практика – приети от съсловните организации, като същите са отражение на съвременните медицински стандарти за диагностика и лечение на дадено заболяване. Намират приложение в структурата и обхвата на клиничните пътеки, които НЗОК заплаща.

При добро функциониране пазарът на здравни услуги изпълнява важни обществени функции като задоволяване на здравните потребности на гражданите, насърчаване на внимание към пациента и по-високо качество на услугите, ефективна защита срещу черния пазар, генериране на развитие и иновативност и т.н.

Вертикална интеграция на услугите, несъвършена конкуренция, наличие на здравно-осигуряване и право на здравна помощ за всеки ограничават силно свободното функциониране на пазарните механизми в здравния сектор.

В резултат се формират неблагоприятни последици като:

 • раздуване и инфлация на здравните разходи;
 • непълно покриване на здравните потребности, като напреден план излизат печеливши и лесни за изпълнение медицински дейности, които може и да не адресират националните здравни приоритети;
 • неравнопоставен достъп до здравна помощ, при който плащащите в брой се обслужват с предимство;
 • загуба на човешки ресурс и обществен потенциал.

           

 

            7.2. Основни проблеми

 

 • Финансова зависимост на лечебното заведение от страна на РЗОК – Враца;
 • Адаптиране към новите стандарти на болнична помощ и изисквания за качество на болничните услуги, което налага значителни инвестиции в персонал и нова, съвременна материално-техническа база;
 • Квалификацията на персонала - персоналът е един от най-ценните ресурси на всяка болница;
 • Социален капитал – намаляващ брой на лекари-специалисти, работещи в болниците и недостатъчност на лекарите с по-редки специалности;
 • Изтичане на медицински специалисти;
 • Конкуренция между МБАЛ „Св. ИванРилски“ ЕООД, гр. Козлодуй и другите лечебни заведения. За да осигури търсеното от крайния потребител качество, болницата има значителна нужда от привличането на допълнителни финансови ресурси – за подобряване на материалната база и за провеждане на успешна кадрова политика;
 • Утежнена възрастова структура и ниска здравна култура на населението.

 

7.3. Мерки

 

Пълното решаване на проблемите, стоящи пред МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй е процес, които изисква влагането на значителен времеви, човешки и финансов ресурс. Продължителен процес, затруднен и от динамиката на промените в областта на здравното осигуряване, икономическото, финансовото и демографско развитие на страната и региона.

            Много добре планираната, но същевременно гъвкава и адаптивна стопанска политика ще съкрати времето и реформира процеса на развитие на Дружеството в положителен аспект.

            Достигането на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация на болницата може да се постигне единствено чрез активна дейност в по-нататъшното разширяване на източниците на приходи и по-целесъобразното разходване на средствата.

            Повишаване равнището на предлаганите услуги

Конкуренцията между лечебните заведения за привличане на приходи от основния финансиращ орган – НЗОК се основава най-вече на качеството на медицинските услуги и пълно удовлетворяване на нуждите на крайния потребител.

 

            Определящи за високото качество на една здравна услуга са:

 

 • Висока степен на професионализъм;
 • Ефективно използване на наличните ресурси;
 • Минимален риск за пациента;
 • Удовлетвореност на пациента;
 • Положителен резултат върху здравето на пациента

 

За постигане на качество е необходимо развитието на следните дейности /в практически план/:

 

 • Анализ на наличната документация и съществуващите обобщени статистически данни;
 • Анализ на дейностите с оглед идентифициране на проблемите;
 • Периодична подготовка на статистически анализ за дейността с показатели за качество;
 • Програма за управление на качеството и спазването ѝ;
 • Подобряване на информационната система /в случай на необходимост/;
 • Обратна връзка чрез анкетни проучвания на мнението на пациентите и служителите, анализ на жалбите и т.н;
 • Разработване на програма за непрекъсната квалификация на персонала, която включва колегиуми, научни сбирки, участие в конгреси, специализации и т.н.;

 

Чрез въвеждането и/или усъвършенстването на тези дейности лечебното заведение ще успее да създаде, приложи и поддържа адекватна програма за управление на качеството.

 • Модернизиране на болничния сграден фонд;
 • Реновиране на наличното и закупуване на ново медицинско оборудване и апаратура;
 • Оптимизиране на разходите чрез прецизен контрол при съобразяване на съответната целесъобразност и законосъобразност, но без това да се отразява върху качеството и обема на предлаганите медицински услуги – механизмът за вътрешен контрол повишава доверието на потребителя на здравни услуги /пациента/;
 • Преструктуриране на легловия фонд според конкретните нужди с оглед пълноценното му използване и в зависимост от сключените клинични пътеки/Защита на оптималния леглови фонд, осигуряващ необходимите финансови приходи;
 • Запазване и развитие на човешките ресурси с оглед задоволяване потребностите на лечебното заведение, за да може то да отговори на съвременните тенденции в здравеопазването;
 • Ефективно и оказващо качествени медицински услуги болнично заведение;
 • Търсене на гъвкави финансови механизми за развитие на лечебното заведение.

            Бъдещите действия следва да бъдат разглеждани и предприемани в две посоки:

 

            Действия на самото лечебно заведение

 • Разработване и изпълнение на реални и адекватни бизнес-задачи и планове за постигане на поставените цели и прилагане на посочените мерки въвеждане и стриктно спазване на правила за финансово управление в областта на: счетоводната отчетност; управлението на задълженията; управлението на човешките ресурси; възлагането на обществените поръчки; бизнес програмирането; управлението на риска и мониторинг/в съответствие със стандартите за финансова дейност, утвърдени с Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове /в сила от 28.06.2019 година/
 • Разкриване на нови медицински дейности, които носят приходи;
 • Задържане на доказали се и привличане на нови специалисти;
 • Активно търсене на източници на приходи;
 • Извършване на предварителен, текущ и последващ контрол от страна на управителните органи.

           

            Действия на собственика – община Козлодуй

 • Разработване и реализиране на съвместни проекти и/или подкрепа на проекти на самите лечебни заведения;
 • Активно участие на общината в привличането и задържането на медицински специалисти
 • Финансова подкрепа чрез целеви субсидии, ободрявани ежегодно с общинския бюджет /при спазване на правилата на чл.100 от ЗЛЗ/;
 • Отпускане на безлихвени заеми, съгласно чл. 147 от Търговския закон;
 • Формулиране на определени изисквания от собственика към бъдещите управители при провеждане на конкурсите;
 • Извършването на предварителен, текущ и последващ контрол от страна на ЕСК.

Целта е да бъде постигнато устойчиво стабилизиране на финансовото състояние на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй, с цел осигуряване на необходимите финансово икономически условия за осъществяване на основната функция на болничното заведение – извършване на диагностична и лечебна дейност.

 

 1. Краткосрочни мероприятия за подобряване на дейността

 

Основната цел е запазване на приоритетното място на МБАЛ като водещо консултативно лечебно заведение в района.

За постигане на тази цел трябва да се изпълнят следните задачи:

 • Осигуряване на по-качествени болнични услуги. Предлагане на нови лечебно-диагностични изследвания, т.е. разнообразяване на предлаганите здравни услуги;
 • Подобряване на подбора на персонала с оглед по-нататъшно подобряване на качеството на медицинските услуги;
 • Повишаване квалификацията на медицинския персонал;
 • Обновяване на обстановката за хронично болните. Това ще промени начина на виждане наболницата от място на болестта, смъртта и извор на тревога, в място, което посреща потребностите на „най-важните събития в живота”. Подобряването на обстановката води и до мотивиране на персонала.

 

8.1. Краткосрочни мероприятия за развитие на човешките ресурси

 

 • Привличане на млади лекари и медицински сестри чрез:
  • осигуряване на възможности за специализация;
  • осигуряване на жилища;
  • осигуряване на добро заплащане и възможност за ДМС - утвърждаване на
  • правилник;
  • за ДМС - процентно разпределение на печалбата по структури, в която екипите да имат възможност да участват;
  • осигуряване на стипендии за студенти по медицина и здравни грижи от общината;
  • привличане на медицински сестри от района чрез осигуряване на транспорт;
  • по-добра комуникация между персонала, подобряване на уменията за работа в екип;
  • съгласуване на работните графици на оперативните звена, касаещи плановите операции и манипулации;
 • Законови действия за обединяване или коопериране на дейността със служба „Трудова медицина” към АЕЦ Козлодуй; почасова работа на лекари и сестри от Служба „Трудова медицина” към АЕЦ чрез допълнителни трудови договори; осигуряване на линейка и екипи при транспортиране на пациенти, които не могат да бъдат обслужени в МБАЛ „Св. Иван Рилски”.

 

8.2. Краткосрочни мероприятия относно материално техническата база:

 

Изготвяне на инвестиционна програма- краткосрочна - за една година и дългосрочна

за три години за обновяване на материално-техническата база и апаратура. За целта да се сформира екип от общината и болницата, който да я изготви. Изготвянето да се съобразява с изготвянето на бюджета на общината;

Използване на възможностите на публично частното партньорство за някои дейности- като пране, почистване;

Неотложни задачи, отнасящи се до материалната база и инфраструктурата на лечебното заведение:

 • Подмяна на старата канализационна и отводнителна система;
 • Козметичен ремонт на отделенията извън обхвата на ТГП;
 • изграждане на баня и тоалетна в НО;
 • ремонт на Клинична лаборатория;
 • възстановяване на външната изолация.
 • Цялостен ремонт на партерен етаж с входната врата;
 • Нова рампа за инвалиди и изграждане на парапет към съществуващата.
 • Асфалтиране на прилежащия паркинг;
 • Закупуване на хладилна камера за покойници или проучване на възможности за предоставяне на външна услуга.

 

В заключение може да се каже, че МБАЛ разполага с необходимите ресурси и възможности за да продължи да бъде търсено лечебно заведение и да издържи на конкуренцията с останалите лечебни заведения. Постигнатата финансова стабилност е необходима предпоставка за това. За тази цел обаче е необходим непрекъснат контрол на дейностите и продължаване на политика за високо качество на медицинските услуги. Необходимо е модернизиране на болничната комуникация, с оглед оптимизиране на работните процеси. Много важно е решаването на проблема с кадрите и наличието на нова модерна медицинска апаратура.

 

 1. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Програмата на интернет страницата на общината.
 2. Възлага на кмета на общината и управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй изпълнение на Програмата.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 10  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 689

 

 1. Дава съгласие да се предостави за управление и стопанисване на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за осъществяване на дейността му Информационна LED стена с размери 2880/5120, разположена в гр. Козлодуй, на площад „Христо Ботев” до НЧХП „Христо Ботев-1879”.
 2. Приема Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй, както следва:

 

ПРАВИЛНИК
за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй
/Приет с реш. № 551 по прот. № 58/12.12.2018 г./

 

§1. В чл. 15, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съгласно Приложение № 2”.
§2. Създава Приложение № 2, както следва:

 

 

                                                                                                          Приложение № 2

 

Предоставени ДМА за стопанисване, управление и ползване

 

Наименование

Година на придобиване

Стойност

Брой

Ед. цена

Информационна LED стена

2017 г.

66 960,00 лв.

1

66 960,00 лв.

 

 1. Настоящият Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй влиза в сила в 14-дневен срок от приемане на решението от Общинския съвет.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
 3. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на допълнението.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15 – Мая Занева, Йордан Иванински, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Ивайло Маринов и Биляна Стояновска;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 11  от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет уведоми за:

 1. Насрочено заседание на комисията, избрана с решение № 652 по протокол № 64/16.05.2019 г., за изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд, гр. Козлодуй на 16.09.2019 г. от 17.00 ч.
 2. Следващо заседание на Общинския съвет на 26.09.2019 г. от 17.00 ч.

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г. - Текуща страница
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи