Протокол № 67/13.08.2019

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
67
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 13 АВГУСТ 2019 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 13.08.2019 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Николай Петков, Юлиян Тошев и Стела Бачийска.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй, представители от общинска администрация и ОП „КД” и Любен Маринов – изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощност” ЕАД.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-137/30.07.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед № 620 от 12.11.2018 г. относно: Даване на разрешение за изработване на проект Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изграждане на нова ядрена мощност /НЯМ/.
 3. 410-01-132/29.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ с довеждащи връзки /комуникации/, за имот № 77548.177.3, с площ 3062 кв.м в местността „ГРОПАТА”, землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята от земеделска „за производствени складови дейности и паркинг”.
 4. 410-01-136/30.07.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед № 620 от 12.11.2018 г. относно: Даване на разрешение за изработване на проект ПУП /смяна предназначение на земеделска земя/ за поземлен имот № 07116.287.26, находящ се в землището на с. Бутан с предназначение – нива IV-та категория с цел монтаж на модерна превесна инсталация за инертни материали суровина за производство на бетонови изделия на фирмата.
 5. 410-1-131/29.07.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на разрешение за изработване на проект на парцеларен план за прокарване на кабелни линии, за захранване на трафопост, през имоти общинска собственост.
 6. 410-01-133/29.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Даване на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ с довеждащи връзки /комуникации/, за имот с идентификатор 77548.175.7, с площ 9702 кв.м., земеделска земя, IV – та категория, с начин на трайно ползване „нива”, в местността „ГРОПАТА”, землището на с. Хърлец.
 7. 410-01-130/25.07.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на годишната Програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот, находящ се в УПИ II – 84, кв. 66 с площ 631 кв.м ., по плана на с. Гложене. Отреждането на имота е „за комплексно обществено обслужване”.
 8. 410-01-128/25.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2 за учредяване отстъпено право на строеж върху общински имоти през 2019 г. с отстъпено право на надстрояване 105 кв.м /ЗП/ и пристрояване на 5 кв.м ЗП /РЗП – 10 кв.м/ или общо 115 кв.м., към съществуваща сграда, находяща се в п.и. с ид. 37798.512.204 – частна общинска собственост, гр. Козлодуй, ул. „Търговска” № 9, кв. 183, част от УПИ I.
 9. 410-01-129/25.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на годишната Програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с дворно място с площ 453 кв.м., съставляващо УПИ XII, пл. 871, кв. 158 находящ се в с. Хърлец.
 10. 410-01-134/29.07.2019 г. – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед № 620 от 12.11.2018 г. относно: Изменение в Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г.
 11. 410-01-124/16.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 14 на Общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Козлодуй.
 12. 410-02-67/29.07.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.
 13. 410-01-127-1/26.07.2019 – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед № 620 от 12.11.2018 г. относно: Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 г. и включване на СУ ”Св. св. Кирил и Методий” и ДГ „Първи юни” с. Бутан, община Козлодуй, област Враца в Списък на средищните детски градини и училища в страната.
 14. 410-01-143/05.08.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на разходната част на бюджета на община Козлодуй за 2019 г. Приложение № 2 в частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
 15. 410-01-144/05.08.2019 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
 16. 410-01-141/05.08.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
 17. 410-01-125/17.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и други национални програми.
 18. 410-01-142/05.08.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за извършената работа на ОП „КД”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
 19. 410-02-66/16.07.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
 20. Други.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

           

            По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

            По т. 2  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощност” ЕАД Любен Маринов изрази надежда, че представените аргументи и документи ще мотивират общинските съветници да разрешат изготвянето на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изграждане на нова ядрена мощност /НЯМ/ на територията на община Козлодуй.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, т. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 663

 

 1. Разрешава, по искане на заинтересованото лице „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, гр. Козлодуй с ЕИК 202058513, изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изграждане на нова ядрена мощност /НЯМ/ на площадка № 2, съставляваща УПИ ХVІІ 14, 30, 34, 35, 46 в св. 10, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, земя, собственост на „Интерпром” ЕООД и селскостопански земи в землището на с. Хърлец за отреждане на терена „за електропроизводство и съпътстващите го дейности ПчЕ” с максимално допустими устройствени показатели за зоната, съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г.
 2. Одобрява представеното задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на НЯМ на площадка № 2, съставляваща УПИ ХVІІ 14, 30, 34, 35, 46 в св. 10, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, земя, собственост на „Интерпром” ЕООД и селскостопански земи в землището на с. Хърлец.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме всички последващи нормативно определени правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, т. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 664
 
 1. Разрешава, по искане на заинтересованото лице „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ с довеждащи връзки /комуникации/ за имот № 77548.177.3 с площ 3062 кв.м. в местността „Гропата” в землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята от „земеделска” в „за производствени складови дейности и паркинг”.
 2. Одобрява представеното задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имот № 77548.177.3 с площ 3062 кв.м. в местността „Гропата” в землището на с. Хърлец.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме всички последващи нормативно определени правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 4  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, т. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 665

 

 1. Разрешава, по искане на заинтересованото лице „БУЛМЕКС” ЕООД, с. Бутан, изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ (смяна на предназначение на земеделска земя) за поземлен имот № 07116.287.26, находящ се в землището на с. Бутан с предназначение – нива ІV-та категория с цел монтаж на модерна пресевна инсталация за инертни материали суровина за производството на бетонови изделия на фирмата. Теренът да е с устройствена зона „Пп”, а отреждането „за производствено складови дейности /пресевна инсталация за инертни материали/.
 2. Одобрява представеното задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП (смяна на предназначение на земеделска земя) за поземлен имот № 07116.287.26, находящ се в землището на с. Бутан с предназначение – нива ІV-та категория с цел монтаж на модерна пресевна инсталация за инертни материали суровина за производството на бетонови изделия на фирмата.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме всички последващи нормативно определени правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, т. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 666

 

 1. Разрешава, по искане на заинтересованото лице „БУЛМЕКС” ЕООД, с. Бутан, изготвяне на проект на парцеларен план за прокарване на кабелна линия 20 kV, захранваща нов трафопост БКТП в имот пл. № 1364, кв. 65, с. Бутан /база за бетонови изделия/ с площ 24,746 дка, преминаваща през имоти: 07116.0642 – пасище мера, 07116.0.663 – полски път и 07116.0.669 – полски път, общинска собственост, съгласно КВС на землище с. Бутан.
 2. Одобрява представеното задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект на парцеларен план за прокарване на кабелна линия 20 kV, захранваща нов трафопост БКТП в имот пл. № 1364, кв. 65, с. Бутан /база за бетонови изделия/ с площ 24,746 дка, преминаваща през имоти: 07116.0642 – пасище мера, 07116.0.663 – полски път и 07116.0.669 – полски път, общинска собственост.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме всички последващи нормативно определени правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 6  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, т. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 667

 

 1. Разрешава, по искане на заинтересованото лице „Монтажи Ко” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ с довеждащи връзки /комуникации/ за имот № 77548.175.7 с площ 9702 кв.м. в местността „Гропата” в землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята „за производствени складови дейности и офиси”.
 2. Одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имот № 77548.175.7 с площ 9702 кв.м. в местността „Гропата” в землището на с. Хърлец.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме всички последващи нормативно определени правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 7  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. По искане на комисиите беше представено становище от главния архитект на общината относно статута на построените в имота сгради.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 47 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 668

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на поземлен имот, находящ се в УПИ II – 84, кв. 66 с площ 631 кв. м., по плана на с. Гложене. Отреждането на имота е „за комплексно общественно обслужване”.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 4730 лв. /четири хиляди седемстотин и тридесет лв./. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия, съгласно Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и ЗОС.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяване на допълнението в Приложение № 1 на Програмата.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Дучко Петров, Анатолий Абаров, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            „ПРОТИВ” – няма

            Решението се приема.

 

            По т. 8  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 55А, ал. 4 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 669

 

 1. Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с отстъпено право на надстрояване на 105 кв. м. /ЗП/ и пристрояване на 5 кв.м. ЗП /РЗП – 10 кв.м./ или общо 115 кв.м., към съществуваща сграда, находяща се в п. и. с ид. 37798.512.204 – частна общинска собственост в гр. Козлодуй, ул. „Търговска” № 9, кв. 183, част от УПИ I.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 5 750 лв. /пет хиляди седемстотин и петдесет лева/ за учредяване право на надстрояване на 105 кв. м. /ЗП/ и пристрояване на 5 кв.м. ЗП /РЗП – 10 кв.м./ или общо 115 кв.м., към съществуваща сграда, находяща се в п. и. с ид. 37798.512.204 – частна общинска собственост в гр. Козлодуй, ул. „Търговска” № 9, кв. 183, част от УПИ I. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяване на допълнението в Приложение № 2 на Програмата.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18  – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Дучко Петров, Анатолий Абаров, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 9  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 47 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 670

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на общински имот – дворно място с площ 453 кв.м., съставляващо УПИ XII, пл. № 871, кв. 158 находящ се в с. Хърлец, отреден  за „жилищно строителство”.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 3170 лв. /три хиляди сто и седемдест лв./. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия, съгласно Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Закона за общинската собственост.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяване на допълнението в Приложение № 1 на Програмата.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Дучко Петров, Анатолий Абаров, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 10  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            Велислав Торбов и Стефан Александров изразиха мнение, че в направеното предложение липсва яснота какво точно е искането на директора, кое налага преместване на павилионите от основната сграда в стола на училището и защо е необходимо те да са два броя.

           

            По предложение на Велислав Торбов и на основание чл. 105, ал.1, т. 2 от ПОДОНОСКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 671

           

 1. Отлага за следващото заседание обсъждането на Предложение (вх. № 410-01-134/29.07.2019 г.) относно: Изменение на Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с изменение на наименованието, местонахождението и наемната цена на общински имоти № 3 и № 4.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

           

            По т. 11  от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 и чл. 15 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 672

 

 1. Приема нова Наредба № 14 на Общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА № 14
на Общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията
на община Козлодуй
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на община Козлодуй.

(2) Зелената система на община Козлодуй е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея, независимо от формите на собственост.

(3) Общинският съвет, чрез бюджета на общината, осигурява необходимите средства за поддържане на декоративната растителност в общинските зелени площи.

 

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

 

Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са общински съвет, Козлодуй, кметът на община Козлодуй и кметовете на кметства в общината.

            (2) С тази наредба се определят функциите на длъжностните лица от общинска администрация, отговорни за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Козлодуй.

Чл. 3. (1) Кметът на община Козлодуй  управлява качеството на зелената система на общината в съответствие с функционалното й предназначение, определения интензитет на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.

(2) Общински съвет, Козлодуй определя интензитета на поддържане на зелените площи всяка година преди приемане на бюджета на община  Козлодуй

Чл. 4. (1) Кметът на община Козлодуй ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност  „озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.

(2) Кметът на община Козлодуй или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира  поддържането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.

(3) За разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система кметът на община Козлодуй назначава  общински експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ). В състава му се вклюват  специалист/и по озеленяване.

Чл. 5. Кметовете на кметства в община Козлодуй

 1. изпълняват бюджета по дейност „озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;
 2. изпълняват делегираните им от кмета на община Козлодуй функции.

Чл. 6. Главният експерт „Екология и опазване на околната среда” (ЕООС) и младши експерт  „Екология и зелена система” в дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности (УТСИД)” в община Козлодуй, като длъжностни лица, отговорни за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Козлодуй :

 1. заверяват заснемането на дървесната растителност и експертното становище за нея в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;
 2. изразяват становища и дават препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;
 3. съгласуват инвестиционните проекти по част „Паркоустрояване и благоустрояване”;
 4. извършват проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи;
 5. контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставя констативни протоколи;
 6. правят предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 38.

Чл. 7. Длъжностните лица по чл. 6, отговорни за поддържане и опазване на зелената система на община Козлодуй:

 1. разработват и предлагат на кмета на общината проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения от общинския съвет интензитет за поддържане на зелените площи;
 2. контролират изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;
 3. заверяват заснемания и изготвят експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност, при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;
 4. съгласуват инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство” за проекти и строежи за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с тази наредба случаи;
 5. дават препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на компенсаторно озеленяване;
 6. изготвят средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;
 7. изготвят задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;
 8. осъществяват взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;
 9. правят предписания и следят движението на гаранционните  депозити по чл. 38 за зелени площи, поддържани от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Козлодуй;
 10. организират възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;

Чл. 8. Главният архитект на община  Козлодуй :

 1. подготвя възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове;
 2. съгласува възлагането на заданията за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точка 1;
 3. съгласува възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на общината.

Чл. 9. Общинският експертен съвет по устройство на територията:

 1. разглежда и приема проекти на ПУП за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ, заедно с план-схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;
 2. разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
 3. разглежда и се произнася и по други въпроси, свързани с изграждането и поддържането на зелената система на община Козлодуй.

 

Глава трета
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА.
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
 
Раздел I
Планиране и изграждане на зелената система
 

Чл. 10. (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

(2) С ОУП на община Козлодуй и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл. 11. (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от специализирания общински експертен съвет(ОЕСУТ).

(2) По решение на общинския съвет или на кмета на общината могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.

Чл. 12.  Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него, които са били одобрени от общински съвет  по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

Чл. 13. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за културното наследство (ЗКН).

Чл. 14. Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта.

Чл. 15. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси, застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП.

 

Раздел II

Изисквания при строителство и поставяне на преместваеми обекти в поземлени имоти, предвидени за зелени площи – реализирани и нереализирани

 

Чл. 16. (1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 17. (1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с приоритетните паркови функции.

 (2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.

 (3) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

(4) Освен за посочените по ал. 1 обекти, използването на незастроени имоти, предвидени за зелени площи, се допуска само за производство на декоративна растителност. В този случай се разрешават всички видове временни постройки по чл. 50, т. 2 от ЗУТ, обслужващи дейността по производство на декоративна растителност.

(5) Одобряването на инвестиционни проекти за строежи по ал. 4 и въвеждането им в експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно издадената виза, функция за обслужване на дейностите по производство на декоративна растителност.

Чл. 18. В застроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, се разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ.

Чл. 19. (1) В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.

 (2) При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал. 1 не се разрешава премахване на дървесна растителност.

 

Раздел III

Изисквания при строителство и поставяне на преместваеми обекти в поземлени имоти с друго предназначение (непредвидени за зелени площи)

 

Чл. 20.  (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.

 (2) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.

            Чл. 21. (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от главния експерт „Екология и опазване на околната среда”  или от младши експерт „Екология и зелена система” в дирекция „УТСИД”.

(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 експертът изразява становище, дава препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.

(4) Завереното заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

Чл. 22. (1) Молбата за издаване на виза за проектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване в ЦГЧ се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 21, ал. 1.

(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.

(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 21, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.

(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от главния експерт „ЕООС” или от младши експерт „ЕЗС” в дирекция „УТСИД”.

(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност са Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или Националният институт за недвижимо културно наследство(НИНКН), съобразно територията, в която попада имотът.

(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.

Чл. 23.  (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи от шеста категория, задължително включват част  „Паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.

(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.

(3) Проектите по част   „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват от експерт „ЕООС” или експерт „ЕЗС”

(4) В случай, че общинският експерт не съгласува част „Паркоустройство и благоустройство” от инвестиционния проект, проектът не се одобрява, а се връща на възложителя за преработка, съобразно указанията на службата и решението на ОЕСУТ.

Чл. 24. (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само когато са съобразени с:

 1. минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);
 2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
 3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;
 4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници съгласно приложение № 1 на Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;
 5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.

(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,2 до 0,8, в зависимост от вида им.

(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.

(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50% от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

(5) Кашпите с площ повече от 0,50 кв.м площ и дълбочина над 0,50 м се включват в озеленената площ на имота, като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.

(6) Вертикалното озеленяване (в това число перголи и фасади) участва в озеленената площ с коефициент от 0,5 до 0,8.

Чл. 25. (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компенсаторно озеленяване, експертът предписва размера, видовия състав и местоположението му.

(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода.

Чл. 26. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на съгласувалия го експерт „ЕООС” или експерт „ЕЗС”.

Чл. 27. (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.

(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.

Чл. 28. За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване експерт „ЕООС” или експерт „ЕЗС” съставя констативен протокол преди въвеждане в експлоатация на обекта.

Чл. 29. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за които не е изпълнена частта „Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.

 

Глава четвърта
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 

Чл. 30. (1) Поддържането на зелените площи на територията на община Козлодуй се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.

(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция.

Чл. 31. Общинските зелени площи, част от паркове, градини, обществени зони за отдих, спорт и детски площадки се поддържат чрез регулярно косене на тревите през активния вегетационен период с цел поддържане на ниска тревна растителност и се третират срещу кърлежи, с цел опазване здравето на гражданите.

Чл. 32. За поддържането на зелената система на община Козлодуй се използват средставата, заделени по „други дейности по опазване на околната среда” към предвидените разходи в годишния бюджет на община Козлодуй.

Чл. 33. Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от общинските експерти по озеленяване, като за направените проверки се съставя констативен протокол.

 

Глава пета

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

 

Раздел I

Опазване на зелените площи

 

Чл. 34. (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2) Опазването на зеленените площи включва:

 1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;
 2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане, замърсяване с отпадъци или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

Чл. 35. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

 1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;
 2. повреждането на растителността, както и дейности, които могат да доведат до увреждане или намаляване на декоративния ефект от нея;
 3. поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по дърветата;
 4. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
 5. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;
 6. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци
 7. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения, с всякакъв вид отпадъци;
 8. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;
 9. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
 10. забранява се сушенето и складирането на селскостопанска продукция върху зелени площи, междублоковите пространства, паркове и тротоари за не-повече от 24 часа;.
 11. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите и уличните платна.

Чл. 36. (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след писмено разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.

(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

Чл. 37. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти са длъжни да чистят прилежащата им територия в обхват до 3 м, както и да провеждат мероприятия за поддържане, опазване, косене и възстановяване на увредената растителност по указания и схема на експертите по озеленяване.

(2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от експертите по озеленяване.

Чл. 38. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се извършват възстановителни мероприятия от инвеститора (изпълнителя), предписани от общинската администрация.

(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит преди издаване на разрешението за строеж, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключването на възстановителните работи.

 

Раздел II

Опазване на декоративната дървесна и храстова  растителност

 

Чл. 39. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на община Козлодуй се опазва по реда на тази наредба.

(2) Тази разпоредба не се отнася за овощните дървета в селищните територии, растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон.

(3) Единични дървета, обявени за  „исторически“,  „вековни и  „забележителни”, извън обекти - паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за културното наследство (ЗКН), в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Чл. 40. (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от общинска администрация за извършване на огледи, картотекиране и контрол.

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на тази наредба.

(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват, освен в случаите по чл. 41, или увреждат дървета и храсти.

(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета.

Чл. 41. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 45, ал. 3.

Чл. 42. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници.

(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува с експерта по озеленяване.

 

 

 

 

Раздел III
Премахване или преместване на растителност

 

Чл. 43. (1) На територията на община Козлодуй се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:

 1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
 2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
 3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
 4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост, въз основа на експертно становище.

Чл. 44. (1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище.

(2) Срокът на валидност на разрешенията е 2 (две) години.

Чл. 45. (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, на засегнатата растителност се прави оценка.

(2) В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането.

(3) Дърветата и храстите по чл. 43, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок специализираната общинска администрация по озеленяване – при всички случаи, НИНКН – за обекти - паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ – за дървета, обявени за защитени.

(4) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот, освен в случаите по чл. 43, ал. 3.

Чл. 46. (1) Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.

(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственост на общината и за транспортирането й се издава позволително, за което се събират такси.

Чл. 47. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.

Чл. 48. (1) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност по Раздел трети от Глава трета и Глава пета се подава до кмета на общината.

(2) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), придружена с експертно становище.

(3) Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица, председателя на общинския съвет или упълномощени от тях лица.

(4) Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост; одобрен инвестиционен проект; решение на общинския съвет; квитанция за внесена такса и др. документи.

 

Глава шеста
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 49. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на община Козлодуй, ресорния заместник-кмет, кметовете на кметства в общината и други , упълномощени от кмета  лица и организации.

Чл. 50. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на община Козлодуй – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им.

(2) Обезщетението не се дължи, ако в определения срок виновните лица възстановят причинените щети.

(3) В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетението се установява по съдебен ред.

(4) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

            (5) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка.

Чл. 51. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от лица, определени със заповед на кмета на общината.

(2) В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи, които могат да налагат санкции по реда на чл. 52, ал. 5.

(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината издава наказателно постановление.

(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(5) Санкциите, свързани с нарушение на растителност и територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите на МОСВ.

(6) Санкциите за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се налагат по Наредба № 16 на общински съвет, Козлодуй за управление на общинските пътища в община Козлодуй, Наредба № 1 на общински съвет, Козлодуй за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй или друг нормативен акт.

(7) Санкциите за монтиране без разрешение в зелени площи на обекти за реклама, търговия, палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по реда на наредбата на Общината по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 52. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и по този начин замърсява зелените площи.

(2) Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:

 1. като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност;
 2. отсече повече от нормативно определения или допустимия брой дървета, както и реже и кастри без разрешение декоративна растителност;

 (3) Наказва се с глоба от 20 до 200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:

 1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите;
 2. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;
 3. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;
 4. чупи или поврежда растителността или съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;
 5. поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.

(4) Наказва се с глоба от 100 лв. лице, което разхожда кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци

(5) За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 50 до 500 лв.

(6) При къпане, включително и на кучета в паркови водни площи, освен в разрешените за това места, се заплаща глоба от 50 до 150 лв.

(7) При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

(8) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв., за нарушение по ал. 2 – от 100 до 500 лв., а за нарушение по ал. 3 – от  50 до 300 лв.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. “Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.
 • 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от отговорния експерт по озеленяването в общината и съдържа:
 1. Определяне местоположението и собствеността;
 2. Определяне на декоративния вид и състояние –жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;
 3. Проверка за спазването на изискванията за наличие на определени разстояния от дълготрайните дървета и храсти до регулационни линии на съседни парцели, сгради и съоръжения, въздушни електропроводи и други енергийни обекти съгласно Закона за собствеността, Приложение № 1 на Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти.
 4. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

               

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 3. След одобряване на ПУП и/или на план-схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, всички заварени в общинските озеленени площи преместваеми обекти, които не са потвърдени с тези планове и/или план-схеми, се премахват.
 • 4. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 10 от ЗУТ.
 • 5. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от публикуването й на интернет страницата на община Козлодуй.

 

 1. 2. Отменя досега действащата Наредба № 14 на Общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Козлодуй
 2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй публикуване на новата Наредба № 14 на Общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Козлодуй на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 12  от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 и чл. 15 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 673

 

 1. 1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 5 на Общински съвет за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй

 

 • 1. Чл. 18 се отменя.
 • 2. Чл. 40, ал. 1, т. 17 се отменя.

 

 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

 

            По т. 13  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128/29.06.2017 г. на МС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 674

 

 1. Дава съгласие за включване в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 г.:

            1.1. ДГ „Първи юни”, с. Бутан;

            1.2. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.

 1. Възлага на кмета на общината да изготви мотивирано предложение до МОН за включване на ДГ „Първи юни”, с. Бутан и СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 14 от дневния ред:

            ПК по бюджет, финанси и общинска собственост не е излязла с единно становище. Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            Анатолий Абаров постави въпроси, свързани с: намаляване на средствата за „Видеонаблюдение” и означава ли това, че няма да се изпълнят всички дейности по проекта; увеличените средства за Дейност 619 и дали те ще се насочат към ОП „КД”. Обърна внимание и на това, че Общината, съгласно чл. 100 от Закона за лечебните заведения, може да предоставя целева субсидия на МБАЛ за „основен ремонт” и „ремонт, свързан с преустройство”, но не и за „текущ ремонт”. На поставените въпроси отговориха кметът Маринела Николова, която посочи, че ще се изпълнят всички дейности по проекта за „Видеонаблюдение” при разсрочено плащане и Лилия Димитрова – гл. експерт „Бюджет и финанси”, която поясни, че с допълнителните средства по Дейност 619 ще се разплащат неотложни ремонти, които общината извършва.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ и чл. 39 от Наредба № 17 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 675

 

 1. Премахва в Раздел ІІІ на Поименен списък:

            1.1. Точка 2 „Видеонаблюдение”, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-06 сумата от 161 670 лв. за капиталови разходи;

1.2. Точка 11 „Ремонтни дейности в МБАЛ гр. Козлодуй”, дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение 51-00 сумата от 20 000 лв. за капиталови разходи.                                                                                                                       

 1. Добавя:

            2.1. В Раздел ІІІ на Поименен списък точка 2 „Видеонаблюдение”, дейност 619 Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие, параграф 52-06 се залагат 136 800,00 лв. за капиталови разходи от дарение;

            2.2. В Раздел ІІ на Поименен списък точка 17 „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инв. проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Възстановяване на читалище в с. Гложене”, дейност 759 Други дейности по културата в параграф 51-00 се залагат 3 240,00 лв.

 1. Увеличава в Приложение № 2:

            3.1. Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 10-30 със сумата от 158 430,00 лв.;

            3.2. Дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение в параграф 43-02 със сумата от 20 000,00 лв. за ремонт, свързан с преустройство.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Дучко Петров, Стефан Александров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ПРОТИВ” – 1 – Анатолий Абаров;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Марийка Костова, Цоло Цолов и Биляна Стояновска.

            Решението се приема.

 

            По т. 15 от дневния ред:

            ПК по бюджет, финанси и общинска собственост не е излязла с единно становище. Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 2 от ЗПФ чл. 51, ал. 2 от Наредба № 17 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 676

 

 1. Приема Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. както следва:

            1.1 Отчет табличен на приходите за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй.

            1.2 Отчет табличен на разходите за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй.

            1.3 Отчет табличен на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА, ДНА и ремонт на община Козлодуй.

            1.4 Отчет табличен за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй.

 

 

 

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Дучко Петров, Стефан Александров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ПРОТИВ” – 2 – Цоло Цолов и Анатолий Абаров;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Марийка Костова и Биляна Стояновска.

            Решението се приема.

 

            По т. 16 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 145 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 677

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 17 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 678

 

 1. Приема за сведение Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и други национални програми.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 18 от дневния ред:

            ПК по бюджет, финанси и общинска собственост не е излязла с единно становище. Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 9 от Правилника за устройството и дейността на ОП „КД”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 679

 

 1. Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй и Отчет за изпълнението на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2019 г. за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

            Решението се приема.

 

            По т. 19 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

            На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 128 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 680

 

 1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 20 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019 - Текуща страница
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи