Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Кметове на кметства

Огнемир Симов - кмет на село Хърлец

адрес: с. Хърлец 3329, ул. “Георги Димитров” № 41

тел/факс: 09163/2225

emailkmetstvo.harletz@gmail.com

 

Кирилка Асенова - кмет на село Бутан

адрес: с. Бутан 3326, ул. “Г. Димитров“ № 56

тел: 09168/20 40

emailkmetstvo.butan@gmail.com

 

Петко Петков - кмет на село Гложене

адрес: с. Гложене 3327, ул. “Хр. Ботев“ № 22

тел: 09160/24 44, 09160/23 32

emailkmetstvo.glojene@gmail.com

 

Илиян Иванов - кмет на село Крива бара

адрес: с. Крива бара 3328, ул. “Георги Димитров” № 67

тел: 09168/22 43

emailkmetstvo.kriva.bara@gmail.com

 


 

 

Функции на кметовете на съставни кметства:

Чл.14.(1) В състава на община Козлодуй влизат следните кметства: Бутан, Гложене, Крива бара и Хърлец;

(2) Кметовете на кметства не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговскои дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдци, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата;

(3) Кметът на кметство изпълнява следните функции:

1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия на територията на кметството;

3. Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

 

4. Назначава и освобождава служителите в кметството, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура;

5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. Води, съхранява и поддържа в актуално състояние, регистрите за гражданското състояние за територията на кметството и изпраща актуализационни съобщения до отдел „ПНАИО” в общината, за поддържане в актуално състояние на автоматизирания информационен фонд на регистрите на населението за територията на кметството;

7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;;

8. Осигурява спазването на обществения ред на територията на кметството; има правомощия по Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;

12. Осигурява посещението на училищата от всички деца;

13. Контролира работното време на търговските заведения и фирми, и тези за услуги на населението в съответствие с приети за това наредби;

14. Организира поддържането на чистотата и хигиенизирането на населеното място;

15. Съдейства и контролира приложението на нормативните актове, уреждащи  въпросите за земеползването и провеждането на аграрната реформа;

16. Предлага и организира провеждането на референдуми и общи събрания на населението за решаване на важни въпроси, отнасящи се до развитие на кметството;

17. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние на основание писмена заповед на кмета на общината;

18. Изготвя и води документацията за дейността на ангажираните по Националната /и други/ програма за временна заетост;

19. Носи отговорност по Закона за защита  на личните данни и Инструкцията относно механизма на обработване лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване;

20.  Отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация, съгласно процедурите на Закона за достъп до обществена информация и Вътрешните правила за предоставяне на  достъп до обществена информация;

 

21.  Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството;

22. Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от кмета на общината;

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Общинска администрация
 2. Етичен кодекс
 3. Устройствен правилник на Община Козлодуй
 4. Заместник кметове на Община Козлодуй
 5. Програма и отчети 2015 - 2019
 6. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2017 г.
 7. Видимите резултати на община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 година
 8. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2018 г.
 9. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2019 - 2023 година
 10. Заповеди на кмета на общината
 11. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010г.
 12. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2012 г.
 13. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 14. Секретар на Община Козлодуй
 15. Кметове на кметства - Текуща страница
 16. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 17. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2016 г.
 18. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2015 - 2019 година
 19. Награди и отличия
 20. Сертификат за кредитен рейтинг
 21. Анкетна карта
 22. Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 - 2015 година
 23. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2013 г.
 24. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2014г.
 25. Отчет за работата на кмета към месец юли 2016 г.
 26. Кмет на Община Козлодуй
 27. Структура на общинска администрация

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи