Кметове на кметства

Огнемир Симов - кмет на село Хърлец

адрес: с. Хърлец 3329, ул. “Георги Димитров” № 41

тел/факс: 09163/2225

emailkmetstvo.harletz@gmail.com

 

Кирилка Асенова - кмет на село Бутан

адрес: с. Бутан 3326, ул. “Г. Димитров“ № 56

тел: 09168/20 40

emailkmetstvo.butan@gmail.com

 

Петко Петков - кмет на село Гложене

адрес: с. Гложене 3327, ул. “Хр. Ботев“ № 22

тел: 09160/24 44, 09160/23 32

emailkmetstvo.glojene@gmail.com

 

Илиян Иванов - кмет на село Крива бара

адрес: с. Крива бара 3328, ул. “Георги Димитров” № 67

тел: 09168/22 43

emailkmetstvo.kriva.bara@gmail.com

 


 

 

Функции на кметовете на съставни кметства:

Чл.14.(1) В състава на община Козлодуй влизат следните кметства: Бутан, Гложене, Крива бара и Хърлец;

(2) Кметовете на кметства не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговскои дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдци, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата;

(3) Кметът на кметство изпълнява следните функции:

1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия на територията на кметството;

3. Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

 

4. Назначава и освобождава служителите в кметството, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура;

5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. Води, съхранява и поддържа в актуално състояние, регистрите за гражданското състояние за територията на кметството и изпраща актуализационни съобщения до отдел „ПНАИО” в общината, за поддържане в актуално състояние на автоматизирания информационен фонд на регистрите на населението за територията на кметството;

7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;;

8. Осигурява спазването на обществения ред на територията на кметството; има правомощия по Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;

12. Осигурява посещението на училищата от всички деца;

13. Контролира работното време на търговските заведения и фирми, и тези за услуги на населението в съответствие с приети за това наредби;

14. Организира поддържането на чистотата и хигиенизирането на населеното място;

15. Съдейства и контролира приложението на нормативните актове, уреждащи  въпросите за земеползването и провеждането на аграрната реформа;

16. Предлага и организира провеждането на референдуми и общи събрания на населението за решаване на важни въпроси, отнасящи се до развитие на кметството;

17. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние на основание писмена заповед на кмета на общината;

18. Изготвя и води документацията за дейността на ангажираните по Националната /и други/ програма за временна заетост;

19. Носи отговорност по Закона за защита  на личните данни и Инструкцията относно механизма на обработване лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване;

20.  Отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация, съгласно процедурите на Закона за достъп до обществена информация и Вътрешните правила за предоставяне на  достъп до обществена информация;

 

21.  Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството;

22. Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от кмета на общината;

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?