Протокол № 66/24.06.2019г.


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
66
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 24 ЮНИ 2019 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 24.06.2019 г. от 17.00 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 15 (петнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Дучко Петров, Анатолий Абаров и Стела Бачийска.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй,  Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй и д-р Олга Николова – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Преди началото на заседанието на общинските съветници бяха предоставени:

 1. Предложение вх. № 410-01-113-1/18.06.2019 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точка в дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца (Асоциацията), насрочено за 15.07.2019 г. от 11.00 ч.
 2. Предложение вх. № 410-01-115/21.06.2019 г. от д-р Биляна Стояновска – общински съветник и председател на общинската комисия, създадена с решение № 637 по протокол № 63 от 28.03.2019 г., относно: Удължаване срока за работа на Комисията за изработване на Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй 2019 – 2023 г. с един месец.

            Председателят съобщи за оттеглен доклад вх. № 410-01-102/22.05.2019 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 14 на Общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Козлодуй от проекта за дневен ред.

Председателят предложи включване на новите две предложения като нови т. 9 и т. 10 в проекта за дневен ред.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 653

 

1. Включва нови т. 9 и т. 10 в дневния ред, както следва:

„9. 410-01-113-1/18.06.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точка в дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца (Асоциацията), насрочено за 15.07.2019 г. от 11.00 ч.

10. 410-01-115/21.06.2019 г. – Предложение от д-р Биляна Стояновска – общински съветник и председател на общинската комисия, създадена с решение № 637 по протокол № 63 от 28.03.2019 г. относно: Удължаване срока за работа на Комисията за изработване на Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй 2019 – 2023 г. с един месец.”
2. Досегашните точки 8, 9 и 10 стават съответно 7, 8 и 11.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-110/13.06.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища и детските градини в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6.
 3. 410-01-112/13.06.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост на Фондация „Искам бебе” за целите на дейността й.
 4. 410-01-104/04.06.2019 г. – Предложение от д-р Боряна Добрева – председател на Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, определена с реш. № 488 по прот. № 53 от 05.07.2019 г. на ОбС, Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на община Козлодуй за 2019 г. на одобрена от Комисията двойка.
 5. 410-01-109/07.06.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.
 6. 410-01-111/13.06.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Козлодуй 2019 – 2022 г.
 7. 410-02-58/06.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Подновяване на Договора за възлагане на управлението между Доверителя община Козлодуй и Управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй д-р Олга Николова за нов тригодишен срок.
 8. 410-02-56/11.06.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Нов състав на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй.
 9. 410-01-113-1/18.06.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точка в дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца (Асоциацията), насрочено за 15.07.2019 г. от 11.00 ч.
 10. 410-01-115/21.06.2019 г. – Предложение от д-р Биляна Стояновска – общински съветник и председател на общинската комисия, създадена с решение № 637 по протокол № 63 от 28.03.2019 г. относно: Удължаване срока за работа на Комисията за изработване на Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй 2019 – 2023 г. с един месец.
 11. Други.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

           

            По т. 1 от дневния ред:

Председателят съобщи за:

 1. Постъпило заявление в деловодството на отдел „Секретариат на Общинския съвет” вх. № 410-01-116/24.06.2019 г. от Юлиян Тошев – общински съветник с искане за предоставяне на копия от документи от проверка на АДФИ. Същото ще бъде предоставено на кмета на общината за отговор, съгласно разпоредбите на чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 27, т. 5 от ПОДОСНКВОА.
 2. Постъпило питане, ведно със снимков материал, от Стела Бачийска – общински съветник до кмета на община Козлодуй, във връзка с изискванията на Наредба № 1/12.01.2009 г., издадена от министрите на МРРБ, МВР и председателя на ДАЗД, отнасящи се до изградена детска площадка в гр. Козлодуй, квартал 218. Същото ще бъде предоставено на кмета на общината за отговор по компетентност.

            Юлиян Тошев постави въпроси към кмета на общината във връзка с взетите спешни мерки за справяне с комарите. Кметът отговори, че са предприети такива – всяка седмица се извършва наземно и въздушно третиране, съобразени с метеорологичните условия.

 

            По т. 2  от дневния ред:

            Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 654

 

 1. Дава съгласие да се актуализира бюджетът на община Козлодуй за 2019 г. със сумата от 81 985,84 лв. (осемдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки), както следва:

 

            1.1. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

                        - в приходната част:

§ 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 160,50 лв.

                        - в разходната част:

§ 10-15 „Издръжка за материали” – 160,50 лв.

            1.2. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй

                        - в приходната част:

§ 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1641,60 лв.

                        - в разходната част:

§ 10-15 „Издръжка за материали” – 1641,60 лв.

            1.3. СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

                        - в приходната част:

§ 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 475,02 лв.
§ 24-06 „Приходи от наем на земя” – 79 708,72 лв.

                        - в разходната част:

§ 10-15 „Издръжка за материали” – 19 183,74 лв.
§ 10-16 „Вода, горива и енергия” – 45 000 лв.
§ 10-20 „Разходи за външни услуги” – 11 000 лв.
§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” – 2500 лв.
§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” – 2500 лв.

           

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и актуализация на бюджета на общината, както в приходната, така и в разходната му част.

 

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 4 предл. Второ от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 655

 

 1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „В. Коларов”, бивша сграда на Дирекция „МДТ”, помещение № 24 с идентификатор 37798.512.314.4.24, с площ 16,28 кв.м., на Фондация „Искам бебе”, Булстат: 175257480, седалище: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски” сграда 69, вх. Д, ет. 5, ап. 90, представлявана от Мария Иванова Янева – председател, за осъществяване на дейността.
 2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване на горепосочения имот с Фондация „Искам бебе” за срок от 4 /четири/ години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 4  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25 във връзка с чл. 3 и чл. 5 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 656

 

 

 1. Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. в размер до 3000 лв. по заявление с вх. № 903-94-383/03.05.2019 г. за извършване на процедури по методи на асистирани репродуктивни технологии (АРТ).
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            Становище представи и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, в което се предлага прецизиране на текстовете на мярка № 58 и № 70. Измененията ще бъдат отразени своевременно.

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24, т. 1 от ЗРР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 657

 

 1. Приема Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.
 2. Възлага на кмета на общината организацията и контрола на дейността по изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува на интернет страницата на общината Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

 

            По т. 6  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Комисиите предложиха прецизиране на някои от текстовете на внесения проект на Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Козлодуй 2019-2022 г. Измененията ще бъдат отразени своевременно.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 6 от ЗФВС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 658

 

 1. Приема Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на община Козлодуй 2019-2022 г., както следва:

 

ПРОГРАМА
за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в община Козлодуй 2019 – 2022 година

 

            Програмата за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност е основен документ на община Козлодуй, който анализира състоянието и очертава тенденциите в системата на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, с оглед подобряване здравето и физическото развитие на гражданите в общината.

 

            І. Основни положения

 

С настоящата Програма се конкретизират целите, дейностите и основните задачи за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в община Козлодуй за 2019 – 2022 г.

Основните субекти, които следва да реализират тези дейности, са органите на общинската власт, спортните клубове, училищата и детските градини и обществеността на територията на общината.     

Настоящата Програма показва, че е осъзната необходимостта от създаване на нова политика на базата на ясно определени приоритети. В нея се обобщава състоянието на физическото възпитание и спорта в общината и се предлагат действия за изпълнението й.

Основен принцип при разработване на Програмата е обвързването й с дългосрочните стратегии на община Козлодуй и с поставените цели и дейности в Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018 – 2020 г., Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 г. и със Закона за физическото възпитание и спорта, обн. ДВ, бр. 86/18.10.2018 г.

 

            ІI. Анализ на актуалното състояние на спорта в община Козлодуй

 

Спортът, и като цяло физическата култура, в съвременния свят е една от основните дейности с огромно влияние в развитието на човешкото общество.

Съвременната система за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност изисква ясна стратегия и цялостна концепция за своя характер, място и роля, като неразделна част от социалната политика на държавата и обществото.

В последните години се наблюдават следните неокуражителни тенденции в национален мащаб, които до голяма степен се отнасят и до община Козлодуй:

 • Значително се влошава физическото развитие на младото поколение по отношение на неговата активност;
 • Нараства употребата на алкохол и тютюневи изделия, бележи ръст употребата на наркотици сред младежите, наблюдават се и редица други социални деформации;
 • Недостатъчното финансиране от федерациите води до спадане нивото на учебно-тренировъчния процес в спортните клубове и до недостатъчно финансиране на подготовката на най-добрите ни спортисти за участие на състезания от държавния и международния спортен календар;
 • Забелязват се сериозни трудности в стопанисването и модернизирането на наличната спортна база;
 • Голяма част от кадрите, занимаващи се със спортната подготовка на спортистите, не са добре информирани относно модерните практики по отношение на тренировъчния процес, рехабилитацията, както и разработването и участието в проекти на Министерството на младежта и спорта и други организации, подпомагащи спорта в Република България.

 

Към настоящия момент на територията на общината активна дейност развиват 16 спортни клуба:

 • Джудо клуб „Олимпия”, гр. Козлодуй;
 • Плувен клуб „Атомик”, гр. Козлодуй;
 • Волейболен клуб „Козлодуй”, гр. Козлодуй;
 • Спортен клуб по кикбокс „Златните момчета”, гр. Козлодуй;
 • Спортен клуб „Атом” (гребане), гр. Козлодуй;
 • Шахматен клуб „Радецки”, гр. Козлодуй;
 • Спортен клуб по бадминтон, гр. Козлодуй;
 • Спортен клуб по тенис на маса „Белун”, гр. Козлодуй;
 • Спортен клуб по тенис „Козлодуй 2011” , гр. Козлодуй;
 • ФК „Първа Атомна”, гр. Козлодуй;
 • Клуб по силов трибой „Максимус”, гр. Козлодуй;
 • ФК „Атлетик”, гр. Козлодуй;
 • Спортен клуб „Септември-94”, с. Гложене;
 • Таекуон-до клуб „Оренда”;
 • Клуб по конен спорт, с. Бутан;

 

В град Козлодуй развива дейност и Туристическо дружество „Радецки 99”.

 

На територията на община Козлодуй са изградени следните спортни обекти:

 • Стадион „Христо Ботев” – Ботев парк, гр. Козлодуй;
 • Стадион „Христо Ботев” – Централна градска част, гр. Козлодуй;
 • По 1 (един) стадион във всички останали населени места в общината – с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, с. Крива Бара;
 • Хиподрум, с. Бутан;
 • Спортна зала „Христо Ботев”, гр. Козлодуй;
 • Спортно-оздравителен комплекс на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
 • Игрище с изкуствена трева, гр. Козлодуй;
 • Игрище с изкуствена трева в ж.к. – юг, гр. Козлодуй;
 • Игрище с изкуствена трева, с. Гложене;
 • Зона за отдих и спорт – тенис кортове, гр. Козлодуй;
 • Ботев парк, гр. Козлодуй;
 • Детски площадки и игрища в междублоковите пространства, във всички населени места;
 • Спортни площадки и физкултурни салони в училищата.

 

            ІII. Цели, основни задачи и приоритети

 

Главна цел

Да се създадат необходимите организационно-управленски, материално-технически и финансови условия и предпоставки за подобряване на физическата дееспособност на гражданите на общината, на детско-юношеския спорт и спортно-туристическата дейност, както и за постигането на високи спортни резултати от състезателите от местните клубове на държавно и международно равнище.

 

Стратегически цели

 1. Увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения, спорт и спортно-туристическа дейност.
 2. Извеждане на преден план на физическото възпитание и спорта в училище и утвърждаването им като средство за здравословен начин на живот на децата и младите хора.
 3. Разширяване и модернизиране на спортната база и привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с националните стандарти и изисквания и ефективното им управление.
 4. Увеличаване на източниците за финансиране развитието на физическото възпитание и спорта и осъществяване на ефективен контрол върху разходването на финансовите средства по предназначение.

           

Основни задачи

 1. Задоволяване потребностите на местното население от системни занимания с физически упражнения и спорт и формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот.
 2. Създаване условия и възможности за спортуване и туризъм, с оглед пълноценен отдих, развлечение и емоционално обогатяване на личността.
 3. Развитие и защита на нравствените ценности на спорта и на сигурността на всички участници в спортната дейност.
 4. Поощряване и популяризиране на постигнатите резултати в тренировъчната и състезателната дейност на спортисти, треньори и други специалисти в сферата на спорта.
 5. Модернизация на спортно-техническата база.
 6. Създаване на нужните организационно-управленски и материално-технически предпоставки при решаване проблемите на физическата култура и спорта.

 

Основни приоритети

 1. Извършване на необходимите ремонти и модернизации на общинските спортни бази, осигуряване на достъп до тях на всички членове на обществото и упражняване на строг контрол върху начина на стопанисване и експлоатация на спортно-материалната база.
 2. Развитие на масовия спорт и спорта в учебните заведения.
 3. Подпомагане на спортните клубове, развиващи дейността си на територията на община Козлодуй.
 4. Популяризиране на спортните постижения в община Козлодуй.

 

            ІV. Основни принципи

 

            Реализирането на целите и основните задачи на Програмата е органически обвързано с програмите за образователно, социално и здравно развитие. Това определя и основните принципи за нейното изграждане и функциониране в новите социално-икономически условия:

 1. Обвързване на физическото възпитание и спорта със здравето на спортуващите.
 2. Обединяване усилията на обществени спортни организации и общинска администрация за създаване на необходимите условия за стимулиране заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм.
 3. Целесъобразно разпределение на финансовите средства от общинския бюджет и споделяне на отговорностите на местната власт, в лицето на общинска администрация и спортните клубове за реализацията на настоящата Програма.
 4. Широко разгръщане на демократичността и самоуправлението при формирането на различните форми на сдружаване, както и при избора на конкретните средства и способи за практически занимания, в зависимост от възможностите и интересите на хората.
 5. Осигуряване на системност и диференциран подход при заниманията с физически упражнения и спорт през целия жизнен цикъл на човека, като основа за неговото физическо и духовно усъвършенстване.
 6. Подпомагане дейността на спортните клубове за организацията и провеждането на тренировъчен процес и състезания.

 

V. Основни дейности

 

            Физическо възпитание, спорт за всички и туризъм

 • Поетапно изграждане, реконструкция и модернизация на открити спортни площадки, в т.ч. детски и спортни площадки по квартали, училища и детски градини;
 • Организиране и провеждане на масови състезания, спортни прояви и празници в рамките на Спортния календар на община Козлодуй;
 • Осигуряване свободен достъп до спортни обекти и съоръжения за ученици и деца през ваканциите;
 • Организиране и подпомагане на масови прояви: спортно-туристически празници, турнири, походи, практикуване на физически упражнения и т. н. за различни възрастови и социални групи;  
 • Подпомагане на туристическите сдружения при организирането на изяви и за изграждане и поддържане на елементи от туристическата инфраструктура на територията на общината;
 • Създаване и поддържане на функционална годна спортна база, екопътеки, като част от благоустройствения план в общината;
 • Организиране на подходящи условия за практикуване на физически упражнения, спорт и туризъм, като се определи ред за ползване на наличната общинска спортна база за всички слоеве от населението.

                                                           

            Физическо възпитание и спорт в учебните заведения

Водещата роля на това направление се определя от широкия обхват на занимаващите се, намиращи се в най-благоприятната възраст за формиращо въздействие на физическите упражнения и спорта при провеждане на учебно-възпитателен и тренировъчен процес. Това извежда на преден план следните приоритетни дейности:

Популяризиране и развитие на масовия училищен спорт в началните, основните и средни училища на територията на община Козлодуй, като превенция срещу негативните уклони на съвременната цивилизация (агресия, наркомания, престъпност, алкохолизъм, хазарт);

 • Учредяване на училищни спортни клубове в училищата, където децата да направят първите си стъпки към високото спортно майсторство;
 • Създаване на училищна спортна лига по спортовете футбол, баскетбол и волейбол;
 • Ръководствата на детските градини и училищата, съвместно с обществените съвети, настоятелствата и кметствата да създават условия за превръщането на физическото възпитание и спорта в неразделна част от образователния процес, в съответствие с програмите на МОН, съгласувани с ММС;
 • За подпомагане, насърчаване и развитие на физическото възпитание и спорта в училищата и детските градини, директорите ежегодно да изготвят проекти по ПМС 129/2000 г. за финансово осигуряване на необходимите уреди и пособия;
 • Поддържане, реконструкция и модернизация на спортната база в училищата и детските градини в рамките на бюджетните възможности и чрез привличане на допълнителни средства от други източници;
 • Подпомагане развитието на талантливи деца и юноши в областта на спорта.

 

            Физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение

 • Създаване на подходящи възможности за социална интеграция и спортни занимания на хората с увреждания, изграждане на достъпна среда;
 • Оборудване на зали и игрища с необходимите за целта специализирани уреди и съоръжения;
 • Предоставяне на спортно-материалната база общинска собственост за безвъзмездно ползване в определени дни и часове за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение.

 

            Спортно майсторство

 • Ранно откриване и насочване на деца с изявени спортни способности към правилна методическа и тренировъчна подготовка;
 • Ръководствата на спортните клубове да повишат взискателността си към спортистите, треньорите и спортните деятели за привличане, селекция и качествена подготовка на деца, юноши и девойки в представителните отбори;
 • Клубовете, които работят за високо спортно майсторство да осигуряват участия на отборите си в национални и международни състезания;
 • Регламентиране на реда за рационално използване на общинската спортна     база от спортните клубове;
 • Високото равнище на съвременния спорт и изключителната конкуренция изискват адекватна система за подготовка на нашите най-добри спортисти и нейното привеждане в съответствие с тенденциите на развитие на съвременния световен спорт, както и с настъпилите икономически и социални промени у нас;
 • Продължаване усилията на общината за финансово подпомагане от общинския бюджет на спортните клубове, чиято дейност се извършва на територията на община Козлодуй;
 • Предимство при разпределянето на средствата от общинския бюджет за спорт ще получават клубовете, които провеждат редовни и сериозни занимания с деца, отклонявайки ги от т.нар. пороци на улицата.

 

VI. Материално-техническо оборудване

 

За ефективното функциониране на общинската спортна база е необходимо да се ползва спортната инфраструктура като система от стационарни обекти, терени и съоръжения за провеждане на спортни, образователни и други дейности. Планирането, изграждането и последващият контрол в развитието на общинската спортна база трябва да бъдат съобразени със Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за общинската собственост, както и с водещия опит на други общини в Република България.

Оптимизирането на спортните обекти общинска собственост, включва изграждане, реконструкция, модернизация и ефективна експлоатация. След анализ и инвентаризация на съществуващата спортна база община Козлодуй формулира следните

 

Основни задачи

 1. Ежегодно повишаване размера на средствата от общинския бюджет за изграждане, експлоатация и модернизация на спортни обекти и съоръжения;
 2. Партньорство с бизнеса за развитие и ефективно използване на спортните бази;
 3. Изготвяне и кандидатстване с проекти по Оперативните програми, финансирани от Европейския съюз, и подпомагане спортните клубове за развитие в тази насока;
 4. Осигуряване на оптимално функциониране и ползване по предназначение на спортните обекти и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности;
 5. Осъществяване на ефективен контрол върху условията за безопасност, на които трябва да отговарят съоръженията за детски и спортни площадки;
 6. Адаптиране на спортната база към специфичните потребности на хората с увреждания;
 7. Възстановяване на материално-техническата база за спортни занимания в училищата.

 

            Дейности за реализиране на основните задачи

 1. Осъществяване на необходимите ремонти с цел пълноценно и безопасно използване на наличната спортна база;
 2. Проектиране и подготовка на изграждането на физкултурен салон в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй;
 3. 3. Проект и изграждане на велоалея;
 4. Реновиране на парк „Дигата”;
 5. Проектиране и изграждане на екопътеки и туристически маршрути.

 

            VІI. Финансово осигуряване

 

Финансирането на Програмата налага спазването на принципите и условията на публичното финансиране.

Наложително е да се потърси увеличаване на източниците за финансиране на физическото възпитание и спорта:

 • От държавния бюджет – за финансиране на различните програми по линия на ММС;
 • От общинския бюджет – за подпомагане дейността на спортните организации за финансиране на специални програми, насочени към подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението;
 • От стопанския сектор – чрез рекламата и спонсорството на пазарен принцип за подпомагане на местните спортни сдружения;
 • От собствени приходи на сдруженията – доброволните вноски на членовете, приходите от спортни състезания, спортни услуги и други, разрешени от закона дейности;
 • Чрез специални фондове, извънбюджетни приходно-разходни сметки за подпомагане развитието на физическото възпитание и спорта;
 • От допълнителни източници за финансиране – по линия на структурните фондове на Европейския съюз за изграждане и реновиране на спортни съоръжения и обекти.

 

            Всеки един от посочените източници изпълнява конкретна функция, като осигурява определена предметна област в Програмата. Приоритет в разпределението и насочването на средствата е подкрепата на детско-юношеския, ученическия и елитния спорт, както и поддръжката и изграждането на материалната база.

 

Финансовото и материално-техническото осигуряване на Програмата предполага активно партньорство между всички обществени и стопански организации, форми и сдружения на територията на община Козлодуй за усъвършенстване на експлоатацията и модернизацията на спортно материално-техническа база.

 

 

 

            VІІI. Информационно осигуряване

 

Реализирането на информационната политика в областта на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност изисква рационално използване на съвременните възможности на средствата за масова информация – печатни издания, радио, телевизия, интернет.

            За изпълнение на целта е необходимо:

 • Възпитаване на младите в необходимостта от спортуване, чрез средствата за масова информация. Системно да се информира обществото за предимствата и ползата от заниманията с физически упражнения и спорт;
 • Да се запознава обществото с успехите на местните спортисти и отбори;
 • Да се използват активно средствата за масова информация, с които община Козлодуй разполага, за популяризиране на новостите в спорта.

 

IX. Очаквани резултати

 

 1. Предизвикване на интерес и създаване на мотивация в учениците, младежите и гражданите на общината за практикуване на физически упражнения и спорт;
 2. Подобряване на физическата дееспособност на учениците, разнообразяване и осмисляне на свободното им време, като противодействие на негативни явления в обществото;
 3. Мотивиране на спортните специалисти и треньорите в спортните клубове и пълноценното им включване за реализиране на програмата;
 4. Ефективно стопанисване и модернизация на спортната база в общината;
 5. Подобряване координацията и взаимодействието между партньорите, ангажирани с реализацията на програмата.

 

Настоящата Програма е разработена в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта и Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България. Изпълнението на Програмата изисква наличието на развито гражданско общество. Това означава, че усилията на държавата и общината не са достатъчни, а е необходима активна позиция и по-голяма инициативност от страна на гражданите, на спортните организации и на всички учебни и детски заведения на територията на общината.

 

Настоящата Програма има отворен характер с възможност за изменения и допълнения с оглед усъвършенстване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в община Козлодуй.

 

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на Програмата.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 7  от дневния ред:

            Становище в подкрепа на предложението представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            ПК по здравеопазване и социални дейности е разгледала предложението, но не е излязла с единно становище.

            Юлиян Тошев постави въпроси на д-р Олга Николова как са се подобрили услугите в болницата през трите години на нейното управление и извоювала ли е подкрепа от персона. Д-р Николова отговори, че качеството на услугите не зависи само от управителя, а зависи и от всички в здравното заведение. Също така подчерта, че се е стремяла да създаде дисциплина, но усилията й не са дали очаквания резултат, затова има нужда от подкрепата на целия колектив и общината.

            Д-р Боряна Добрева изказа мнение както като председател на ПК по здравеопазване и социални дейности, така и като лекар, на когото не са чужди проблемите в МБАЛ. Комисията много пъти е обсъждала състоянието на болницата, осъществявани са срещи и разговори с управителя и персонала на здравното заведение и е търсено решение за справяне с проблемите. Периодът на управление на д-р Николова е доста труден, освен това, тя  работи и като педиатър и неонатолог, което е необходимо за запазване на АГО. Д-р Николова има качествата да управлява МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД и затова ще подкрепи предложението.

            Изказване против направеното предложение направи д-р Биляна Стояновска. Според нея периодът на управление не е толкова труден, постъпвали са много средства от държавата, модернизирана е базата по съвместен проект с Р Румъния, общината също е подпомагала финансово лечебното заведение. Д-р Стояновска изрази мнение, че е по-добре да бъде обявен конкурс и управлението да се поеме от човек, напълно отдаден на това, а не от лекар. Конкурсът ще даде шанс на други кандидати и това ще е по-успешният вариант.

            Отношение изрази и Валери Попов, който напълно подкрепи работата на д-р Николова, като управител. Според него, след като управлението е успешно, договорът може да бъде удължен.

            След изказванията д-р Олга Николова заяви, че ако е необходимо ще се яви на конкурс.

 

На основание чл. 63, ал. 4 от ЗЛЗ, чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 17 и чл. 45 от Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия и чл. 16 от Договора за възлагане управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй от 29.06.2016 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 659

 

 1. Договорът за възлагане управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, сключен между община Козлодуй, представлявана от кмета Маринела Николова - Доверител и д-р Олга Николова – Управител със срок 3 /три/ години, считано от 01.07.2016 г., да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 01.07.2019 г.
 2. Утвърждава проект на споразумение (неразделна част от протокола), с което да бъде подновен Договорът за възлагането на управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, в съответствие с решението прието по предходната т. 1.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи писмено споразумение за удължаване действието на цитирания договор, при условията на чл. 63, ал. 4 от ЗЛЗ и т. 1 от настоящото решение, в съответствие с утвърдения по т. 2 проект.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов;

            „ПРОТИВ” – 2 – Юлиян Тошев и Биляна Стояновска;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

 

 

            По т. 8  от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 660

 

 1. Утвърждава нов състав на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй, както следва:

Председател: Ивайло Маринов – общински съветник

Секретар: Иво Ванев Иванов – секретар на МКБППМН, гр. Козлодуй

Членове:

 1. Венелин Вълчев – полицейски инспектор в РУ МВР, гр. Козлодуй;
 2. Нина Коева – началник Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
 3. Мария Абарова – социален работник в Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
 4. Таня Маринова – ст. специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
 5. Десислава Михайлова – мл. инспектор Областна служба „Изпълнение на наказанията” гр. Плевен, Район гр. Враца, Пробационно звено гр. Козлодуй.

 

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет да уведоми писмено заинтересованите страни.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 9  от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и по повод постъпила покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 15.07.2019 г. (понеделник) от 11.00 часа

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 661

 

 1. Дава мандат на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемането на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г., като гласува по своя преценка „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 2. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй със същите правомощия.
 3. Възлага на представителя на общината, който ще вземе участие в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 10  от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, т. 2 от решение № 637 по протокол № 63 от 28.03.2019 г. на ОбС, Козлодуй и предложение д-р Биляна Стояновска – общински съветник и председател на общинската комисия, създадена с решение № 637 по протокол № 63 от 28.03.2019 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 662

 

 1. Удължава с два месеца сроковете по т. 1.3; 1.4 и 1.5 от решение № 637 по протокол № 63 от 28.03.2019 г., както следва:

      1.3. Срок за изработване на Програмата: до 31 юли.

      1.4. Публикуване на Програмата за обществено обсъждане: до 31 август.

      1.5. Приемане на Програмата от Общинския съвет: до 31 септември.

2. Възлага на Комисията изработване и внасяне в Общинския съвет на Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г. в сроковете по т. 1.
3. Възлага на Комисията изпълнение на решението.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 11  от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

 

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г. - Текуща страница
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи