Протокол № 65/30.05.2019г.

ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л
           № 65            
 
ОТ  ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 МАЙ 2019 ГОДИНА
В АУЛАТА НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГР. КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 30.05.2019 година от 17.30 часа, на основание чл. 33, ал. 1 от Наредба № 15 на Общински съвет за символите и отличията на Община Козлодуй и в изпълнение на решения № 624 и № 625 по протокол № 63 от 28.03.2019 г. на Общински съвет, Козлодуй, се проведе тържествено заседание на Общински съвет, Козлодуй за удостояване посмъртно проф. д.п.н. Марин Лазаров Андреев и проф. Спас Тодоров Доневски със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” и официална церемония  за връчване на отличието.

 

            В изпълнение на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет за символите и отличията на Община Козлодуй в гр. Козлодуй на ул. „Хан Омуртаг” № 10 от 16.30 часа, на родната къща на удостоения посмъртно проф. д.п.н. Марин Андреев, беше открита възпоменателна паметната плоча. На откриването присъстваха Магда Андреева – снаха на удостоения, доц. Людмила Андреева – дъщеря на удостоения, удостоеният проф. Спас Доневски и неговото семейство, общински съветници, ръководството на община Козлодуй, представители на общинска администрация, учители и граждани.

 

            В тържественото заседание взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.

      Присъстваха дъщерята на удостоения посмъртно проф. д.п.н. Марин Андреев, удостоеният проф. Спас Доневски и неговото семейство, Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй, официални гости, учители, граждани, ученици, представители на общинска администрация и други държавни и общински институции от община Козлодуй.

 

Преди началото на заседанието прозвучаха химнът на Република България и химнът на град Козлодуй в изпълнение на Детска вокална група „Щуротреска” с художествени ръководители Галя Цветанова и Здравка Николаева.

 

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева –  Председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

      Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

Точка единствена:

Връчване на отличието „Почетен гражданин на град Козлодуй” на удостоените проф. д.п.н. Марин Андреев посмъртно и проф. Спас Доневски.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

Председателят на Общински съвет, Козлодуй Мая Занева произнесе тържествено слово по случай 30 май - Ден на град Козлодуй.

 

Тържествена церемония

 

Председателят на Общинския съвет обяви Решение № 624 по Протокол № 63 от 28.03.2019 г. на Общински съвет, Козлодуй, с което се удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” проф. д.п.н. Марин Андреев –  един от най-видните български учени в областта на педагогиката и дидактиката.

Думата беше дадена на Мария Костова – председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото към Общински съвет, Козлодуй, която представи мотивите, с които е прието решението и прочете кратка биография на удостоения.

            На присъстващите беше представен филмът „Учителят на нашите учители”, посветен на проф. д.п.н. Марин Андреев, създаден от Гергана Принова и Кристина Стайкова и интервюиращ Мадлен Добрева от СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет предостави думата на присъстващите в залата граждани.

Стефка Митева изрази удовлетворението си от факта, че за почетни граждани се обявяват хора с принос в развитието на образованието и културата. Това са личности, с които община Козлодуй присъства в науката и образованието на страната и Европа.

Кметът на Община Козлодуй връчи плакет „Почетен гражданин на град Козлодуй” на доц. Людмила Андреева – дъщеря на удостоения посмъртно проф. д.п.н. Марин Андреев, а Председателят на Общинския съвет връчи грамота и удостоверение за притежание.

 

Председателят на Общинския съвет обяви Решение № 625 по Протокол № 63 от 28.03.2019 г. на Общински съвет, Козлодуй, с което се удостоява със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” проф. Спас Доневски – един от създателите на нова специалност Промишлен дизайн в Националната художествена академия и за многобройни и значими заслуги за развитието на художественото образование в Република България.

Думата беше дадена на Мария Костова – председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото към Общински съвет, Козлодуй, която представи мотивите, с които е прието решението и прочете кратка биография на удостоения.

Председателят на Общинския съвет предостави думата на присъстващите в залата граждани.

Николинка Тодорова – директор на СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй изрази удовлетворението си, че почетните граждани са двама бивши ученици в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, които са допринесли за издигането на неговия авторитет и през годините не са прекъсвали връзката с родното училище и родния град. Г-жа Тодорова обяви, че имената на удостоените граждани на гр. Козлодуй ще носят училищната актова зала и един кабинет.

Кметът на Община Козлодуй връчи плакет „Почетен гражданин на град Козлодуй” на удостоения проф. Спас Доневски, а Председателят на Общинския съвет връчи грамота и удостоверение за притежание.

Проф. Спас Доневски благодари за оказаната чест и сподели мисли за своята творческа и преподавателска дейност и накрая пожела успехи в развитието на нашия уникален град Козлодуй. Проф. Доневски дари две авторски икони на Храм „Св. Троица”, гр. Козлодуй и Храм „Св. Троица”, с. Гложене.

 

Председателят на Общинския съвет закри тържественото заседание.

 

 

В поздравителната програма, подготвена специално за тържественото заседание участваха Детска вокална група „Щуротреска” към ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй, Катрин Кирилова от ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй, Андреа-Ема Иванова от НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй,  Детска вокална група „Славееви гласове” от СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и г-жа Цецка Каменова - преподавател с Детска вокална група от СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г. - Текуща страница
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи