Протокол № 64/16.05.2019 г.


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
64
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 16 МАЙ 2019 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 16.05.2019 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Николай Петков, Симеон Симеонов и Дучко Петров.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй,  Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, Ивайло Стоянов – и.д. началник на РУ на МВР – Козлодуй и представители на общинската администрация.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Преди началото на заседанието на общинските съветници беше предоставено предложение вх. № 410-01-101/15.05.2019 г. от д-р Боряна Добрева – председател на Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, определена с Решение № 488 по протокол № 53 от 05.07.2019 г. на ОбС, Козлодуй.

Председателят съобщи за оттеглено предложение вх. № 410-01-95/24.04.2019 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение в  Годишната програма за 2019 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 2 за учредяване отстъпено право на строеж върху общински имоти през 2019 г. с отстъпено право на пристрояване 5 кв.м. ЗП /РЗП 10 кв.м./ и надстрояване 105 кв.м. /ЗП/ или общо 115 кв.м. към съществуваща сграда, находяща се в п.и. с ид. 37798.512.204 частна общинска собственост, гр. Козлодуй, ул. „Търговска” № 9, кв. 183, част от УПИ І, т. 7 в проекта за дневен ред.

Председателят предложи включване на новото предложение вх. № 410-01-101/15.05.2019 г. от д-р Боряна Добрева – председател на Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, определена с Решение № 488 по протокол № 53 от 05.07.2019 г. на ОбС, Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. на одобрена двойка от Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, като т. 7 в проекта за дневния ред.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 638

 

 1. Включва нова т. 7 в дневния ред, както следва:

„7. 410-01-101/15.05.2019 г. – Предложение от д-р Боряна Добрева – председател на Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, определена с Решение № 488 по протокол № 53 от 05.07.2019 г. на ОбС, Козлодуй относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. на одобрена двойка от Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.”

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-02-16-1/15.02.2019 г. – Информация за дейността на РУ на МВР – Козлодуй през 2018 г.
 3. 410-01-81/27.03.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.
 4. 410-01-98/05.2019 г. – Предложение от Владислава Борисова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй относно: Приемане на Програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2019 г.
 5. 410-01-97/25.04.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 6. 410-01-92/16.04.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изменение в Годишната програма за 2019 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 3 за отдаване под наем на общински имоти през 2019 г., помещения № 16, 17 и 18, находящи се в бившата сграда на Дирекция „МДТ”, ет. 4, гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов” № 1.
 7. 410-01-101/15.05.2019 г. – Предложение от д-р Боряна Добрева – председател на Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, определена с Решение № 488 по протокол № 53 от 05.07.2019 г. на ОбС, Козлодуй.
 8. относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. на одобрена двойка от Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.
 9. 410-01-96/24.04.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение в Годишната програма за 2019 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 2 за учредяване отстъпено право строеж върху общински имоти през 2019 г. с отстъпено право на надстрояване на 144 кв.м. към съществуваща сграда за обект Гаражи и офиси, находяща се в п.и. с ид. 37798.501.362 УПИ ІІІ, кв. 245 в гр. Козлодуй за изграждане на ІІІ-то ниво.
 10. 410-01-94/23.04.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на помещение общинска собственост, находящо се в сградата на кметство Бутан, безвъзмездно за управление на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй, филиал Бутан, за нуждите на дирекцията.
 11. 410-01-85/28.03.2019 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности в НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй и отчет за изразходваните средства, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
 12. 410-01-75/19.03.2019 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности в НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1927”, с. Хърлец и отчет за изразходваните средства, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
 13. 410-01-78/26.03.2019 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности в НЧ „Яким Деспотов-1899”, с. Гложене и отчет за изразходваните средства, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
 14. 410-01-74/19.03.2019 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности в НЧ „Заря-1911”, с. Бутан и отчет за изразходваните средства, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
 15. 410-01-84/28.03.2019 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности в НЧ „Будител-1926”, с. Крива бара и отчет за изразходваните средства, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
 16. 410-01-89-1/17.04.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Избор на комисия за провеждане на процедура и внасяне на доклад в Общинския съвет за избор на 24 съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй.
 17. Други.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Цоло Цолов обърна внимание на това, че поради извършване на ремонтни дейности в ЦГЧ, които ще продължат по-дълго време, е необходимо да се поставят пътни знаци за пререгулиране на движението на МПС в района на кръстовищата при блок 1а, ж.к.1 и магазин „Лидл”. Необходимо е също така да се обособят други главни пътни артерии в града до окончателното приключване на ремонтните дейности.

            Председателят на Общинския съвет връчи:

 1. Писмен отговор изх. № 410-01-86-1/14.05.2019 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй на питане вх. № 410-01-86/03.04.2019 г. от Юлиян Тошев – общински съветник.
 2. Писмен отговор изх. № 410-01-100/15.05.2019 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй на устно питане и поискана информация от Юлиян Тошев и Стела Бачийска – общински съветници, поставени на заседания на Общинския съвет, проведени на 21.02.2019 г. и 28.03.2019 г.

 

            По т. 2  от дневния ред:

В кратко изложение и.д. началник на РУ на МВР – Козлодуй Ивайло Стоянов запозна общинските съветници със състоянието на Районното управление към настоящия момент, като посочи, че съставът е недоокомплектован с близо 25 %, но служителите се справят със задачите, благодарение на своя професионализъм.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 639

 

1. Приема за сведение Информация за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй през 2018 г., внесена от Кръстю Кръстев - началник на РУ на МВР – Козлодуй (към датата на внасяне на същата в деловодството на Общински съвет, Козлодуй).

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 от ЗРР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 640

 

 1. Приема и одобрява Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.
 2. Възлага на кмета на общината в седемдневен срок от приемане на настоящото решение да изпрати копие от Доклада на председателя на Областния съвет за развитие на област Враца.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2018 г. на интернет страницата на общината.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.

            Решението се приема.

 

            По т. 4  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от ППЗЗД

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 641

 

 1. Приема Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2019 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2019 г. на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5  от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, чл. 15, ал. 1 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 642

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на обшина Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

            за изменение и допълнение на Наредба № 4  на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на община Козлодуй /Приета с реш. № 198 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.; в сила от 12.11.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 237 по прот. № 15 от 15.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 240 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. с реш. № 263 по прот. № 17 от 24.02.2009 г.; изм. с реш. № 292 по прот. № 21 от 25.05.2009 г., доп. с реш. № 441 по прот. № 32 от 31.03.2010 г., доп. с реш. № 506 по прот. № 42 от 19.10.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 65 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., доп. с реш. № 169 по прот. № 16 от 23.10.2012 г., изм.и доп. с реш. № 402 по прот. № 40 от 03.06.2014 г.; изм. и доп. с реш. № 258 по прот. № 27 от 02.03.2017 г.; доп. с реш. № 295 по прот. № 32 от 31.05.2017 г.; изм. с реш. № 353 по прот.№ 38 от 18.10.2017 г.; изм. и доп. с реш. № 455 по прот. № 49 от 22.04.2018 г.; изм. с реш. № 486 по прот. № 53 от 05.07.2018 г./

 

§1. В чл. 22, ал. 6 думите „за срок до края на мандата на съответното Народно събрание. Наемната цена е по тарифа, приета с решение на общинския съвет.” се заменят с „при условията на чл. 31 и чл. 32 от Закона за политическите партии”.
§2. В чл. 24, ал. 3 изречение второ се заличава.
§3. В чл. 25, ал. 3 изречение второ се заличава.
§4. Чл. 26 се отменя;
§5. Чл. 26А се изменя така:

            „Чл. 26А Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, Общинският съвет определя облекчени условия при отдаване под наем на общински терени за развитие на търговска дейност от хора с увреждания”.

§6. В чл. 35, ал. 3 думите “в отдел „Общинска собственост” се заменят с “от служители отговарящи за общинската собственост”.
§7. В чл. 39, ал. 2 думите “в отдел „Общинска собственост” се заменят с “от служители отговарящи за общинската собственост”.
§8. В чл. 47, ал. 2, т. 3 и т. 4 се отменят.
§9. Чл. 51 се отменя.
§10. Чл. 52 се отменя.
§11. В чл. 54, ал. 2 думите “и режийни разноски” се заличат.
§12. Чл. 57 се изменя така:

            “Чл. 57 (1) Замяна на общински имот, или на част от имот, на право на строеж върху общински имот, или на идеална част от право на строеж, както и на учредено в полза на общината право на строеж, с части от имот или от право на строеж върху имот - собственост на физически или юридически лица, се извършва единствено в допустимите от Закона за общинската собственост случаи.

            (2) Освен в случаите, посочени в ЗОС, замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот - собственост на други лица, може да се извършва:

 1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
 2. между общината и друга община или между общината и държавата;
 3. в други случаи - при условия и по ред, определени в закон.

            (3) Имоти, право на строеж, както и части от тях, могат да бъдат обект на разпореждане и придобиване чрез замяна, само ако са включени в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

            (4) Кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет.

            (5) Предложенията по предходната ал. 4 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна.

            (6) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината, кметството или населеното място по местонахождението на общинския имот.

            (7) Предложението за замяна се внася за разглеждане в общинския съвет след комплектоване на преписката и към него задължително се прилагат:

 1. становище на главен архитект на общината;
 2. документи за собственост ;
 3. скица-извадка от действащия ПУП;
 4. удостоверения за данъчни оценки на имотите/вещните права;
 5. пазарни оценки на имотите/вещните права.

            (8) Решението на общинския съвет съдържа:

 1. точно описание на имотите/вещните права, което се удостоверява с документите за собственост и скици;
 2. цените на имотите/вещните права;
 3. разликата в стойността на имотите/вещните права и нейното плащане.

            (9) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

            (10) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.”

§13. В чл. 57А се правят следните изменения:
1.1. Алинея едно се изменя така:

            „Чл. 57А. (1) Части от тротоари и свободни незастроени общински терени могат да се ползват временно за срок до 3 години за поставяне на:

 1. преместваеми увеселителни обекти;
 2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
 3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия. “

1.2. В ал. 5 думите „се изготвя схема за разполагане върху общински терени. “ се заменят с „ т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината и отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за устройство на територията.“
1.3. В ал. 6 се добавя изречение второ: „ След като схемата и проектната документация бъдат одобрени от главния архитект на общината, се пристъпва към сключване на договор.

§14. Създава се нов раздел ІІІ с чл. 57Б:

 

„Раздел ІІІ
Премахване на преместваеми обекти

 

                Чл. 57Б (1) Обектите по чл. 57А се премахват, когато:

 1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;
 2. са поставени без правно основание или правното основание за одобряване на схемата и/или за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
 3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
 4. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1;
 5. представляват реклама, забранена със закон;
 6. срокът на схемата и/или на разрешението за поставяне е изтекъл;
 7. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за съхранение на отпадните води;
 8. не отговарят на други изисквания, определени с нормативен акт.

            (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от органа по чл. 223, ал.2 от ЗУТ в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал. 1, които могат да направят възражение в тридневен срок от връчването му.

            (3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2 кметът на общината издава заповед за премахване на обекта. Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

            (4) Когато собственикът на обекта по ал.1, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчват на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3 кметът на общината задължава собственикът на имота да го премахне за своя сметка.

            (5) В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е поставен, е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, което се удостоверява с протокол, подписан от двама свидетели.

            (6) В заповедта кмета на общината определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружества, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

            (7) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал. 3 обектът се премахва принудително, със съдействието на полицията, от компетентни служители на общинско предприятие „Комунална дейност”. Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

            (9) Материалите и вещите, налични след премахване на обекта, се съхраняват на определено от Община Козлодуй място, като собственикът на обекта дължи обезщетение в размер, определен в заповедта за премахване, за охраната им. За наличните материали и вещи се съставя протокол, в който същите се описват подробно по количество и вид, като в протокола се вписват направените разходи по премахването на обекта и пренасянето на материалите и вещите.

            (10) При неизвестен собственик материалите по преходната алинея при изтичане на едногодишен срок, същите стават собственост на Община Козлодуй на основание чл. 89 ал. 1 от Закона за собствеността. За вещи, подлежащи на бърза развала или охраната на които изисква големи разходи, се прилага чл. 89 ал. 2 от Закона за собствеността и същите се продават, в случая също се прилага чл. 89, ал. 1 от ЗС. Ако в едногодишния срок, собственикът поиска предаване на материалите и вещите, същият дължи възнаграждание в размер на 10% от стойността им и разходите по пренасянето и пазенето им.

            (11) При известен собственик, материалите и вещите по ал. 9, стават собственост на Община Козлодуй след изтичане на петгодишен давностен срок, на основание чл. 80 от Закона за собствеността.

            (12) Кметът на Общината може да задължава собствениците, които експлоатират обектите по чл. 57А, ал. 1 в определен срок да премахват, преобразуват и ремонтират за тяхна сметка обекти, които са с неподходящ външен вид или поради естествено износване или др.обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на ползвателите, негодни за ползване, застрашени са от самосрутване или са вредни в санитарно-хигиенно отношение. Ако тези задължения не бъдат изпълнени в определен срок обектите се премахват от Общината, за сметка на собствениците, въз основа на заповед на кмета на общината.”

§15. Досегашният раздел ІІІ става раздел ІV и досегашният чл. 57Б става чл. 57В.
§16. В чл. 58, ал. 1 се добавя изречение второ “Търг може да се проведе, когото поне едно лице е подало заявление и е закупило тръжна документация.“
§17. В чл. 62 ал. 3 и ал. 4 се отменят.
§18. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:

            1.1. Ал. 2 се изменя така:

            “(2) Когато след изтичане на срока за закупуване на тръжната/конкурсната документация, за търга/конкурса няма закупена тръжната/конкурсната документация, кметът на общината може:

 1. да издаде заповед за промяна на датата на провеждане на търга/конкурса и съответно удължаване на срока за закупуване на тръжната/конкурсната документация;
 2. да издаде заповед за закриване на търга/конкурса.”

            1.2. Създава се ал. 4:

            „(4) След влизане в сила на заповедта на кмета, за спечелил търга, при отдаване под наем, бъдещият наемател е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена. Всеки наемател е длъжен да поддържа по време на целия срок на договора такава сума, че тя да покрива минимум един месечен наем.”

§19. В чл. 75, ал. 1, изречение второ, думите „определя за спечелил търга участникът, предложил следващата по размер цена, както и условията на плащането” се заменят с „1. може да покани за сключване на договор класирания на второ място участник или 2. може да прекрати търга”.
§20. В чл. 84 думите „данните по чл. 73, ал. 2” се заменят с „данните по чл. 81, ал. 2”.
§21. Чл. 87, т. 2 се отменя.
§22. В Приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:

            1.1. В дейност № 2 след думата „напитки” се поставя запетая и се добавя „хладилни витрини, фризери за сладолед и др. сходни”.

            1.2. В дейност № 6 наемната цена във всички зони се изменя на 1,20.

            1.3. Създава се нова дейност № 8 „Вендинг-машини” с наемна цена 97 лв.

            1.4. Досегашната дейност № 8 става № 9.

§23. Приложение № 10 се заличава.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 6  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 643

 

 1. Изменя наемната цена на обекти т. 5, 6 и 7 от Приложение № 3 за отдаване под наем на общински имоти през 2019 г. от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй през 2019 г., както следва:

- 5. Помещение № 16 от бившата сграда на Данъчно управление, ет. 4 с площ 33,85 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС.

- 6. Помещение № 17 от бившата сграда на Данъчно управление, ет. 4 с площ 15,23 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС.

- 7. Помещение № 18 от бившата сграда на Данъчно управление, ет. 4 с площ 47,47 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС.

 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на горецитираните помещения.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението и отразяване на промените в Приложение № 3 за отдаване под наем на общински имоти през 2019 г. от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй през 2019 г.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 7  от дневния ред:

            Становище представи д-р Боряна Добрева – председател на Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, определена с Решение № 488 по протокол № 53 от 05.07.2019 г. на ОбС, Козлодуй.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25 във връзка с чл. 3 и чл. 5 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 644

 

 1. Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. в размер до 2000 лв. по заявление с вх. № 903-94-274/23.03.2019 г. за извършване на процедури по методи на асистирани репродуктивни технологии (АРТ).
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

 

 

 

            По т. 8  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 55а, ал. 4 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 645

 

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 2 за учредяване отстъпено право на строеж върху общински имоти през 2019 г. с отстъпено право на надстрояване на 144 кв.м. към съществуваща сграда за обект Гаражи и офиси в п.и. 37798.501.362, УПИ ІІІ, кв. 245, гр. Козлодуй за изграждане на ІІІ-то ниво.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 7200,00 лв. (седем хиляди и двеста лева) без ДДС за учредяване право на надстрояване на 144 кв.м. към съществуваща сграда за обект Гаражи и офиси в п.и. 37798.501.362, УПИ ІІІ, кв. 245, гр. Козлодуй за изграждане на ІІІ-то ниво. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17 – Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Мая Занева.

            Решението се приема.

 

            По т. 9  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 646

 

 1. Предоставя безвъзмездно за управление част от имот публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство Бутан, ет. 1 с площ 12 кв.м. за срок от 3 години на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй, филиал Бутан.
 2. Възлага на кмета на общината да сключи договор с Агенция по заетостта за безвъзмездно право на ползване на част от имот публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство Бутан, ет. 1 с площ 12 кв.м. от Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй, филиал Бутан.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 10  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

Мария Костова отбеляза, че читалището в гр. Козлодуй е най-добре обезпечено, осъществени са проектите, по които е кандидатствало и спечелило и благодарение на добрата база всички планирани дейности са осъществени.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 647

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧХП „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй през 2018 г.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

            По т. 11  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            Мария Костова сподели тревогата на председателя на читалищното настоятелство на читалището в с. Хърлец за това, че сградата е в крайно лошо състояние, неотговарящо на техническите изисквания и дейностите и мероприятията се провеждат с риск от инциденти.  Комисията се присъединява към изказаната тревога и призовава да се предприемат мерки за реализиране на най-неотложните ремонтни дейности. Въпреки неподходящите условия, предвидените читалищни дейности за 2018 г. са изпълнени.

            Мая Занева съобщи, че кметът Огнемир Симов уверява, че през месец юли ще започнат ремонтни дейности по покрива на сградата. При откриване на възможност, читалището ще кандидатства за финансиране с наличния проект, неодобрен на по-ранен етап.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 648

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927” с. Хърлец през 2018 г.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

 

            По т. 12  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            Мария Костова отбеляза, че въпреки пренесените в сградата на кметството дейности на читалището в с. Гложене са създадени условия за непрекъсване на планираните мероприятия.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 649

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Яким Деспотов - 1899” с. Гложене през 2018 г.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 13  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

Мария Костова посочи, че проблемите на читалището в с. Бутан са също толкова големи, както и на читалищата в останалите села. Читалището няма собствена сграда, използва се отделно помещение. Необходимо е да се помисли в дългосрочен план за разрешаване на проблема. Въпреки това, планираните мероприятия са осъществени.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 650

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Заря - 1911” с. Бутан през 2018 г.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 14  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            Мария Костова отбеляза, че въпреки скромния бюджет, читалището в с. Крива бара е отбелязало всички традиционни празници и е реализирало планираните дейности в програмата за 2018 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 651

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Будител - 1926” с. Крива бара през 2018 г.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 15  от дневния ред:

            Становище представи  от ПК по законност, законосъобразност на актовете на Общинския съвет и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1, изр. последно от ЗСВ, писмо с вх. 410-01-89/10.04.2019 г. от председателя на Окръжен съд – Враца

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 652

 

 1. Избира ПК по законност, законосъобразност на актовете на общинския съвет и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението към Общинския съвет със задача да организира и проведе процедурата и внесе доклад в Общинския съвет за определяне на 24 съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй.
 2. При разглеждане на кандидатурите ПК да съобрази изискванията на чл. 67 от ЗСВ и за тях да не са налични пречките по чл. 67, ал. 3 от същия закон, както и да бъдат спазени изискванията на чл. 68, ал. 5, изр. последно най-малко 10 на сто да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
 3. Информационното и техническото обезпечаване на дейността на комисията в изпълнение на процедурата се възлага на Дирекция ПНАИО и Отдел „Секретариат на Общинския съвет”.
 4. Възлага на ПК изпълнение на решението при спазване на сроковете по чл. 68, ал. 1 и ал. 5 и чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ.
 5. Определя краен срок за внасяне на доклада по чл. 68а, ал. 3 в Общинския съвет – 30 септември 2019 г.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 16  от дневния ред:

            Валери Кирилов – председател на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост информира общинските съветници, че на заседание, проведено на 14.05.2019 г., в присъствието на главния счетоводител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, комисията е разгледала и обсъдила представените Анализи за финансовото състояние на лечебното заведение за месеците януари, февруари, март и април 2019 г., внесени в изпълнение на решение № 602 по протокол № 62/21.02.2019 г.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г. - Текуща страница
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи