Секретар на Община Козлодуй


Лиляна Рашкова

СЕКРЕТАР

Стая - 109

Телефон - (0973)85 848

Email LGRashkova@kozloduy.bg

 

Приемен ден - Четвъртък - 15:00 ч.

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦАО, телефон (0973) 85 837ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНАТА

1. Организира дейността на общинската администрация;

2. Отговаря за условията на работа на служителите и организационно-техническото обезпечаване на дейността им;

3. Организира деловодстводното обслужване, документооборота в общината и общинския архив;

4. Отговаря за дейността на звеното по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. Отговаря за публикуването на актовете на кмета на общината;

6. Отговаря за работата със заявленията, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

7. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината,  организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

8. Утвърждава Вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия;

9. Ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация и звената към нея;

10. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация съгласно нормативните изисквания;

13. Отговаря за дейностите в администрацията по изпълнение на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, както и други нормативни документи, регламентиращи тази дейност;

14. Дава разпореждания за изпълнението на решенията на общинския съвет, заповедите на кмета и др.;

15. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на общинската администрация;

16. Ръководи и контролира дейността по прилагане на съвременни информационни, комуникационни и управленски технологии в администрацията на община Козлодуй. Контролира планирането и реализацията на проектите за техническо и програмно осигуряване на администрацията;

17. Организира и контролира изпълнението на задачите, свързани със Закона за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за местно самоуправление и местна администрация и други дейности, определени в нормативни и поднормативни актове.

18. Изпълнява и други задачи, определени от нормативни актове, или възложени със заповед на кмета на общината;

(4) Изпълнява задълженията на Упълномощен представител на ръководството при прилагане стандартите на ISO 9001-2015 и 14001:2015.

 

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?