Секретар на Община КозлодуйЛиляна Рашкова

СЕКРЕТАР

Стая - 109

Телефон - (0973)85 848

Email LGRashkova@kozloduy.bg

 

Приемен ден - Четвъртък - 15:00 ч.

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦАО, телефон (0973) 85 837ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНАТА

1. Организира дейността на общинската администрация;

2. Отговаря за условията на работа на служителите и организационно-техническото обезпечаване на дейността им;

3. Организира деловодстводното обслужване, документооборота в общината и общинския архив;

4. Отговаря за дейността на звеното по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. Отговаря за публикуването на актовете на кмета на общината;

6. Отговаря за работата със заявленията, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

7. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината,  организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

8. Утвърждава Вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия;

9. Ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация и звената към нея;

10. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация съгласно нормативните изисквания;

13. Отговаря за дейностите в администрацията по изпълнение на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, както и други нормативни документи, регламентиращи тази дейност;

14. Дава разпореждания за изпълнението на решенията на общинския съвет, заповедите на кмета и др.;

15. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на общинската администрация;

16. Ръководи и контролира дейността по прилагане на съвременни информационни, комуникационни и управленски технологии в администрацията на община Козлодуй. Контролира планирането и реализацията на проектите за техническо и програмно осигуряване на администрацията;

17. Организира и контролира изпълнението на задачите, свързани със Закона за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за местно самоуправление и местна администрация и други дейности, определени в нормативни и поднормативни актове.

18. Изпълнява и други задачи, определени от нормативни актове, или възложени със заповед на кмета на общината;

(4) Изпълнява задълженията на Упълномощен представител на ръководството при прилагане стандартите на ISO 9001-2015 и 14001:2015.

 

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Общинска администрация
 2. Етичен кодекс
 3. Устройствен правилник на Община Козлодуй
 4. Заместник кметове на Община Козлодуй
 5. Програма и отчети 2015 - 2019
 6. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2017 г.
 7. Видимите резултати на община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 година
 8. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2018 г.
 9. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2019 - 2023 година
 10. Заповеди на кмета на общината
 11. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010г.
 12. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2012 г.
 13. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 14. Секретар на Община Козлодуй - Текуща страница
 15. Кметове на кметства
 16. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 17. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2016 г.
 18. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2015 - 2019 година
 19. Награди и отличия
 20. Сертификат за кредитен рейтинг
 21. Анкетна карта
 22. Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 - 2015 година
 23. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2013 г.
 24. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2014г.
 25. Отчет за работата на кмета към месец юли 2016 г.
 26. Кмет на Община Козлодуй
 27. Структура на общинска администрация

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook