Протокол № 63/28.03.2019 г.


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
63
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 28 МАРТ 2019 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 28.03.2019 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

            Отсъства Николай Петков.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй,  Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй, д-р Олга Николова – управител и Людмила Ташева – главен счетоводител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй и представители на общинската администрация.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-01-65/13.03.2019 г. – Информация от д-р Олга Николова – управител на МБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй относно: Годишен отчет и баланс на  МБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2018 г.
3. 410-02-16-(1)/15.02.2019 г. – Информация от Кръстю Кръстев – началник на Районно управление на МВР – Козлодуй относно: Дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.
4. 410-02-28/15.03.2019 г. – Доклад от Комисията по чл. 31, ал. 3 от Наредба № 15 за символите и отличията на община Козлодуй относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Козлодуй” проф. д.п.н. Марин Андреев – посмъртно и проф. Спас Доневски.
5. 410-01-66/13.03.2019 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Присъждане на отличието „Почетен плакет на община Козлодуй” на Стефка Ликуриева (Митева), Росица Янкова (Маркова) и Венета Бочева.
6. 410-01-72/19.03.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в Годишната програма за 2019 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй чрез допълване на Приложение № 1 с незастроен терен, ид. 37798.501.177, площ 4678 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 да 15 м), находящ се в кв. 255, УПИ ІІІ, западно от МЦ „Дарис”, гр. Козлодуй.
7. 410-01-71/19.03.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изменение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2019 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй чрез нова пазарна оценка за незастроен терен, ид. 37798.501.176, площ 2109 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м), находящ се в кв. 255, УПИ ІV, западно от МЦ „Дарис”, гр. Козлодуй.
8. 410-01-76/19.03.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на разходната част на бюджета на община Козлодуй за 2019 г. и Приложение № 2 в частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
9. 410-01-77/19.03.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Козлодуй и кметовете на кметства.
10. 410-01-67/14.03.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: 1. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2018 г. – м. декември 2018 г. 2. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2020 г.
11. 410-01-73/19.03.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобрение на инвестициите /активите/ на „ВиК” ООД, гр. Враца за 2018 г. и за преминаване в управление на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца.
12. 410-01-68/14.03.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015-2020 г. за 2018 г.
13. 410-01-70/15.03.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи, пасищни селскостопански животни.
14. 410-02-27/15.03.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на Стратегия/Програма за развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019-2023 г.
15. Други.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет връчи писмен отговор изх. № 410-01-60-1/19.03.2019 г. на питане вх. № 410-01-60/11.03.2019 г. от Юлиян Тошев – общински съветник относно участие на представител от община Козлодуй на събитие, посветено на фамилия Сабадош, състояло се на 19.02.2019 г. в Унгарския културен институт в гр. София.

            Стела Бачийска зададе въпрос каква е причината да не бъдат внесени следните документи, вписани в Годишната работна програма на Общинския съвет, предвидени за разглеждане и приемане през месец март, а именно: Доклади за осъществените читалищни дейности в общинските читалища и отчети за изразходваните средства в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2018 г. и план-сметка за финансирането й през 2018 г.; Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2018 г. и Програма за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на Община Козлодуй за периода 2019-2023 г.

            На поставения въпрос отговори председателят, която поясни, че общинска администрация работи по оформяне на предложенията и същите, след изготвянето им, ще бъдат внесени за разглеждане и приемане на заседанието на Общинския съвет, предвидено по програма, през месец април.

 

            По т. 2  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по здравеопазване и социални дейности.

Симеон Симеонов постави въпроси, свързани с посочени неясно задължения на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, на които отговори главният счетоводител Людмила Ташева.

 

На основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 17, т. 11 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и търговската дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 622

 

 1. Приема Годишен отчет и Счетоводен баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2018 г.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

            Поради неприсъствие на вносителя на Информация за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй през 2018 г. и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 623

 

 1. Отлага за следващото заседание приемане на Информация от Кръстю Кръстев - началник на РУ на МВР – Козлодуй за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй през 2018 г.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да уведоми Кръстю Кръстев - началник на РУ на МВР – Козлодуй за приетото решение.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 4  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 5 от Наредба № 15 на Общински съвет за символите и отличията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 624

 

 1. Удостоява посмъртно проф. д.п.н. Марин Андреев със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”.
 2. Връчването на отличието ще се състои на тържествено заседание на Общинския съвет на 30 май 2019 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.
 3. Възлага на председателя на Общинския съвет да изпрати на семейството на удостоения препис от настоящото решение и да публикува решението и доклада на интернет страницата на община Козлодуй.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 5 от Наредба № 15 на Общински съвет за символите и отличията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 625

 

 1. Удостоява проф. Спас Доневски със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”.
 2. Връчването на отличието ще се състои на тържествено заседание на Общинския съвет на 30 май 2019 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.
 3. Възлага на председателя на Общинския съвет да изпрати на удостоения препис от настоящото решение и да публикува решението и доклада на интернет страницата на община Козлодуй.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

            На основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет за символите и отличията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 626

 

 1. Награждава с отличието „Почетен плакет на Община Козлодуй” Стефка Митева за значими постижения в областта на образованието и активна обществена дейност.
 2. Връчването на отличието ще се състои на тържествена церемония на 24 май 2019 г. от 11 ч. в НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да публикува решението и доклада на интернет страницата на община Козлодуй.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

      На основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет за символите и отличията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 627

 

 1. Награждава с отличието „Почетен плакет на Община Козлодуй” Росица Янкова за значими постижения в областта на образованието и по повод 80 годишен юбилей.
 2. Връчването на отличието ще се състои на тържествена церемония на 24 май 2019 г. от 11 ч. в НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да публикува решението и доклада на интернет страницата на община Козлодуй.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

      На основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет за символите и отличията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 628

 

 1. Награждава с отличието „Почетен плакет на Община Козлодуй” Венета Бочева за значими постижения в областта на образованието и по повод нейния 75 годишен юбилей.
 2. Връчването на отличието ще се състои на тържествена церемония на 24 май 2019 г. от 11 ч. в НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй. 
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да публикува решението и доклада на интернет страницата на община Козлодуй.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 6  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 46 и чл. 56 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 629

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на общински имот, представляващ незастроен терен с ид. 37798.501.177, площ от 4 678 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м), находящ се в кв. 255, УПИ III, западно от здравен център „Дарис”, гр. Козлодуй.
 2. Заличава от Предложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. имот № 4, а именно незастроен терен с ид. 37798.501.177, площ от 4 678 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м), находящ се в кв. 255, УПИ III, западно от здравен център „Дарис”, гр. Козлодуй.
 3. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 243 260 лв. (двеста четиридесет и три хиляди двеста и шестдесет лева) за продажба на имота, върху която ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 4. 4. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ незастроен терен, с ид. 37798.501.177, площ от 4 678 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м); находящ се в кв. 255, УПИ III, западно от здравен център „Дарис”, гр. Козлодуй.
 5. 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 7  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 46 и чл. 56 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 630

 

 1. Одобрява изготвената нова пазарна оценка в размер на 109 670 лв. (сто и девет хиляди шестотин и седемдесет лева) на общински имот незастроен терен с ид. 37798.501.176, площ от 2 109 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м), находящ се в кв. 255, УПИ ІV, западно от здравен център „Дарис”, гр. Козлодуй, върху която ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй нова пазарна оценка.
 3. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяване на изменението в Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г.

 

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 8  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Юлиян Тошев предложи средствата от дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда да се пренасочат в дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие и да се използват за изграждане на велоалея по ул. „Христо Ботев”.

Стела Бачийска предложи средствата, предвидени като съфинансиране по проект „Красива България” за ДГ „Мир”, да не се пренасочват, а да се използват за ремонт на детската градина.

В отговор на поставения от Юлиян Тошев въпрос, заместник-кметът Весела Вълкова посочи, че се предвижда изграждане на велоалея по ул. „Христо Ботев” през 2020 г. със средства от Фонд „РАО”. След пояснението общинският съветник оттегли предложението си.

Предложението на Стела Бачийска се подложи на гласуване.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 6; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14.

            Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 631

 

 1. Премахва:

            1.1. В Раздел І на Поименен списък точка 1 „Вътрешен ремонт на офиси на общинска администрация”, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 51-00 сумата от 44 271 лв. за капиталови разходи.

            1.2. В Раздел І на Поименен списък точка 2 „Ремонтни дейности в ДГ „Мир” гр. Козлодуй”, дейност 311 Детски градини в параграф 51-00 сумата от 159 710 лв. за капиталови разходи.

 1. Добавя:

            2.1.  В Раздел І на Поименен списък точка 1 „Инженеринг на паркинг до бл. 2 А север в гр. Козлодуй, дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата, параграф 52-06 се залагат 64 000 лв. за капиталови разходи.

            2.2. В Раздел ІІІ на Поименен списък точка 26 „Автоматизирана поливна система за капково напояване в осветителни стълбове”, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-03 се залагат 36 000 лв.

            2.3. В Раздел ІІІ на Поименен списък точка 27 „Косачка за ромски клуб гр. Козлодуй”, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-03 се залагат 1 100 лв.

            2.4. В Раздел ІІ на Поименен списък точка 16 „Строителен надзор при реконструкцията на пазарно пространство в ЦГЧ гр. Козлодуй”, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 51-00 се залагат 3 600 лв.

            2.5. В Раздел ІІІ на Поименен списък точка 28 „Система за инвентаризация и мониторинг за чистотата на вдигане на съдове за битови отпадъци”, дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда в параграф 52-03 се залагат 36 000 лв.

 1. Увеличава:

            3.1. В Приложение № 2 Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 10-15 със сумата от 63 281 лв.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за промяната на разходната част на бюджета на общината.

 

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов;

            „ПРОТИВ” – 4 – Юлиян Тошев, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Марийка Костова, Боряна Добрева, Валери Попов и Биляна Стояновска.

            Решението се приема.

 

            По т. 9  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

В изпълнение на чл. 36, ал. 1 от ПОДОСНКВОА председателят на Общинския съвет се самоотстрани и не участва в обсъждането и приемането на решението.

Кметът на общината също се самоотстрани и не участва в обсъждането на проекторешението.

В дебатите се включиха Анатолий Абаров, Стела Бачийска, Велислав Торбов и Ангел Лалюв.

Анатолий Абаров и Стела Бачийска обясниха своето несъгласие с предложеното увеличение на основната месечна заплата на кмета на общината. Според тях в началото на мандата Общинският съвет е гласувал максималното възнаграждение на кмета на общината без все още да са показани заслуги. Във времето на мандата заплатите на служителите в сферата на образованието не са достигнали дори минимума, има много недовършени ремонтни дейности в детските градини, освен това е трябвало да се направят, но не са направени, много други неща. Освен това, в края на мандата, е нецелесъобразно такова увеличение. Всичко това не обуславя увеличение на основното месечно възнаграждение на кмета на общината.

Според Велислав Торбов възнаграждението е отражение на свършената работа и стимул. Нелека задача е изпълнението на бюджета на общината и управление на спечелените проекти. Велислав Торбов и Ангел Лалюв предложиха увеличението на заплатата на кмета на общината от 10% да се промени на 20%. Ангел Лалюв припомни, че в общината са постъпили над 300 хил лв. дарения, което до сега не се е случвало, над 6 млн, след кандидатстване с различни проекти, както и успешната комуникация с ръководството на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД. Възнагражденията на кметовете на кметства, от началото на мандата, вече са увеличавани с решение на Общинския съвет, но не и на кмета на общината. Това увеличение ще бъде стимул кметът на общината да работи все по-усърдно.

Предложението на Ангел Лалюв и Велислав Торбов за промяна на увеличението на месечната работна заплатата на кмета на община Козлодуй от 10 % на 20 %  се подложи на гласуване.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 7; „ПРОТИВ” – 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.

            Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности от 14.04.2010 г., посл. изм. ДВ бр. 23 от 19.03.2019 г. и чл. 6, т. 4 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 632

 

 1. Утвърждава 10 % увеличение на основните месечни работни заплати на кмета на община Козлодуй и кметове на кметства, считано от 01.04.2019 г.
 2. Определя трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 1%.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

 

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

            Решението се приема.

 

            По т. 10  от дневния ред:

            Становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 2 от ЗСП и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 633

 

 1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги през 2018 г.
 2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2020 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на т. 2 от решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 11  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

               

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМДМА и чл. 198о от ЗВ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 634

 

 1. Одобрява инвестициите /активите/, съгласно Приложение № 1 за 2018 г., на стойност 101124,46 лв. (сто и една хиляди сто двадесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки) без ДДС и 121 349,35 лв. (сто двадесет и една хиляди триста четиридесет и девет лева и тридесет и пет стотинки) с ДДС, за преминаване в управление на Асоциацията по  водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД, гр. Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от Договора по чл. 198о, ал. 1, във връзка с чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите, както следва:

 

Изпълнение на инвестиции в община Козлодуй

съгласно Договор с А ВиК в сила от 01.03.2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

Наименование на обектите и описание на вида на инвестицията

дължина /м/

диаметър

Общ размер на инвести-

цията

инв. номер

Дата на придобиване

Местополо-

жение

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Община Козлодуй

  

 

1

Реконструкция на водопроводно отклонение на ул. Хр. Ботев 53

11

ф32

644.89

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

2

Изграждане водопроводно отклонение ул. 9-ти май 9

35

 ф25

526.76

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

3

Подмяна водопровод ул. Георги Димитров

12

ф 90

451.61

 

31.12.2018 г.

С. Хърлец

 

4

Реконструкция уличен водопровод ул. Л. Каравелов

20

ф25

1497.79

 

31.12.2018 г.

С. Хърлец

 

5

Реконструкция уличен водопровод ул. В. Петлешков

135

Ф25-ф63

2402.87

 

31.12.2018 г.

С. Хърлец

 

6

Реконструкция водопроводно отклонение ул. Васил Воденичарски 21

15

ф25

454.51

 

31.12.2018 г.

С. Хърлец

 

7

Реконструкция водопровод ул. Хаджи Димитър

632

Ф25-ф110

13287.07

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

8

Изграждане НВО на ул. Цанко Церковски 5А

11

ф25

405.84

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

9

НВО на ул. Освободител

15

ф25

261.33

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

10

НВО ж.к. 2 гаражни клетки до бл. 3-5

80

ф25

709.36

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

11

Реконструкция водопроводно отклонение ул. Ген. Петър Панчевски

12

ф25

321.43

 

31.12.2018 г.

С. Бутан

 

12

Реконструкция уличен водопровод ул. Яким Деспотов

26

ф25-ф110

1458.55

 

31.12.2018 г.

С. Гложене

 

13

Реконструкция водопровод ж.к. 2А бл. 79 магазин

19

ф20

88.6

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

14

Реконструкция водопровод до ПСОВ

15

ф32

390.71

 

31.12.2018г.

Гр. Козлодуй

 

15

Водопроводно отклонение ул. Бургас

15

ф25

233.63

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

16

Водопроводно отклонение ул. Прилеп

80

ф25

441.14

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

17

Реконструкция водопровод ул. Георги Димитров

22

ф27-ф110

3258.05

 

31.12.2018 г.

С. Хърлец

 

18

Водопроводно отклонение ул. Любен Каравелов до стадиона

11

ф50

476.57

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

19

Изграждане водопровод местност край Козлодуй

Вилна зона

500

ф25-ф90

4069.06

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

20

Реконструкция водопровод ул. Вела Пеева

55

ф75

3740.52

 

31.12.2018 г.

С. Хърлец

 

21

Реконструкция водопровод ж.к. 2А между бл.48 и хранителен магазин

23

ф36

1010.57

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

22

Хлораторно - ПС - АЕЦ

 

 

1750.00

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

23

Ремонт помпа Препомваща станция, Козлодуй

 

 

2695.00

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

24

Канализационна помпена станция Козлодуй

 

 

1111.00

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

25

ПСОВ - Вертикална греблова решетка

 

 

53318.00

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

26

ПСОВ - Контролер sc 200,1 - канален

 

 

2507.20

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

27

ПСОВ Оптична сонда тип LDO sc

 

 

2522.40

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

28

ПСОВ Ал. портал с прек. Термо мост

 

 

1090.00

 

31.12.2018 г.

Гр. Козлодуй

 

 

 

1744

 

101124.46

 

 

 

 

 

 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да изпрати всички документи, свързани с изграждането и собствеността на изградените ВиК системи и съоръжения.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 12  от дневния ред:

            Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

Стела Бачийска зададе следния въпрос: Кои са изградените детски площадки, посочени в дейност „Изграждане на детски площадки, отговарящи на нормативните изисквания”, Стратегическа цел „Подобряване състоянието на човешкото здраве и качеството на живот, чрез опазване на околната среда”, Приоритет „Подобряване структурата за опазване на околната среда”?

Юлиян Тошев поиска повече информация за дейност „Осигуряване на регламентирана площадка за третиране и обезвреждане на строителни отпадъци” в Приоритет „Подобряване структурата за опазване на околната среда”, Стратегическа цел „Подобряване състоянието на човешкото здраве и качеството на живот, чрез опазване на околната среда”.

Общинските съветници ще получат писмени отговор и информация от заместник-кмета на общината Весела Вълкова на следващото заседание на Общинския съвет.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от ЗООС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 635

 

 1. Приема Годишен отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2018 г.
 2. Възлага на кмета на общината да представи Годишен отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2018 г. в РИОСВ, гр. Враца за информация.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

            По т. 13  от дневния ред:

            Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37о от ЗСПЗЗ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 636

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2019 г. от земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни, както следва:

Приложение № 2

ОБЩИНСКИ МЕРИ И ПАСИЩА

 за общо и индивидуално ползване през 2019 г.

 

гр.  Козлодуй

 

 

 

 

на имот

площ, дка

местност

ползване

 

000289

4.39

Блатото

индивидуално

 

000472

11.899

Мерите

общо

 

000474

21.165

Мерите

общо

 

000634

38.377

Блатото

индивидуално

 

000635

2.507

Мерите

общо

 

000637

0.744

Мерите

общо

 

000674

5.191

Совата

индивидуално

 

000698

1.824

Мерите

общо

 

000724

3.293

Блатото

индивидуално

 

000726

3.263

Мерите

общо

 

000735

1.709

Ковея

индивидуално

 

000741

1.454

Мерите

общо

 

000747

1.937

Блатото

индивидуално

 

000751

19.253

Мерите

общо

 

000753

5.267

Реброто

индивидуално

 

000761

9.245

Ковея

индивидуално

 

000762

2.934

Блатото

индивидуално

 

000804

3.125

Реброто

индивидуално

 

000807

4.666

Реброто

индивидуално

 

000935

3.195

Крушов баир

общо

 

000937

62.91

Мерите

общо

 

000958

23.936

Мерите, Хърлец

общо

 

087050

1.771

Мерите

общо

 

087051

2.984

Мерите

общо

 

126009

8.295

Манарков дол

индивидуално

 

337009

1.937

Манарков дол

индивидуално

 

463003

3.154

Мерите

общо

 

640017

2.484

Маришкин вал

индивидуално

 

715009

7.292

Мерите

общо

 

715010

2.007

Мерите

общо

 

048004

41.098

Совата

индивидуално

 

общо:

303.306

 

 

 

с. Бутан

 

 

 

 

 

на имот

площ, дка

местност

ползване

000104

0.429

Пасището

общо

000298

6.418

Пасището

общо

000392

1.016

Козлодуйски път

индивидуално

000424

5.955

Махмудийски соват

индивидуално

000437

12.23

Махмудийски соват

индивидуално

000438

1.349

Махмудийски соват

индивидуално

000446

9.165

Махмудийски соват

индивидуално

000453

6.056

Махмудийски соват

индивидуално

000548

2.111

Спорното

индивидуално

000567

6.381

Пасището

индивидуално

000579

7.543

Махмудийски соват

индивидуално

000581

21.644

Пасището

индивидуално

000585

15.513

Махмудийски соват

общо

000591

13.215

Махмудийски соват

общо

000596

7.511

Махмудийски соват

общо

000598

1.712

Пасището

индивидуално

000605

8.519

Махмудийски соват

индивидуално

000614

7.139

Махмудийски соват

индивидуално

000624

1.052

Махмудийски соват

индивидуално

000631

23.319

Лъката

индивидуално

000632

11.472

Лъката

индивидуално

000656

31.464

Пасището

индивидуално

000658

1.294

Лъката

индивидуално

000660

4.967

Лъката

индивидуално

000661

2.808

Лъката

индивидуално

000666

2.401

Лъката

индивидуално

000682

3.688

Лъката

индивидуално

000689

4.851

Лъката

индивидуално

000724

1.456

Лъката

индивидуално

000734

10.328

Лъката

индивидуално

000748

6.2

Пасището

индивидуално

000767

12.181

Спорното

общо

000768

22.255

Спорното

общо

000772

23.016

Лъката

общо

000813

10.225

Лъката

общо

407025

18.116

Пасището

индивидуално

общо:

324.999

 

 

с. Гложене

 

 

 

на имот

площ, дка

местност

ползване

000072

11.23

Мерата

общо

000187

19.947

Ливадето

индивидуално

000213

3.088

Гладно поле

индивидуално

000262

92.338

Ливадето

индивидуално

000291

39.434

Ливадето

индивидуално

210004

21.068

Лакомията

общо

общо:

187.105

 

 

с. Крива бара

 

 

 

на имот

площ, дка

местност

ползване

000048

0.115

Спорното

общо

000074

27.646

Лъката

индивидуално

000093

1.337

Лъката

общо

000095

1.076

Лъката

общо

000098

0.882

Лъката

общо

000130

0.579

Лъката

общо

000131

0.226

Долни ливади

общо

000146

0.604

Лъката

индивидуално

000147

3.627

Долни ливади

индивидуално

000152

3.093

Мерджанов вир

индивидуално

000160

3.312

Долни ливади

индивидуално

000162

1.652

Мерджанов вир

индивидуално

000163

1.045

Мерджанов вир

индивидуално

000168

9.582

Бутанското

индивидуално

000173

3.162

Манавска падина

индивидуално

000243

1.585

Фондовете

индивидуално

общо

59.523

 

 

Приложение № 3

 

Списък на регистрираните земеделски производители,
отглеждащи пасищни животни на територията на община Козлодуй

 

 1. Георги Иванов, гр. Козлодуй
 2. Георги Ангелов, гр. Козлодуй
 3. Тихомир Маринов, гр. Козлодуй
 4. Цветан Пуриев, гр. Козлодуй
 5. Страхил Цибров, гр. Козлодуй
 6. Ивайло Пуриев, гр. Козлодуй
 7. Мариела Караджова, гр. Козлодуй
 8. Искра Занева,             с. Хърлец
 9. Петър Петров,             с. Хърлец
 10. Верка Ненкова, с. Хърлец
 11. Стилияна Маринова, с. Хърлец
 12. Стефан Иванов, с. Хърлец
 13. Валя Берчева,             с. Гложене
 14. Петя Петкова,             с. Гложене
 15. Павлина Петрова, с. Гложене
 16. Стефан Христов, с. Гложене
 17. Иво Каменов,             с. Гложене
 18. Велик Магов, с. Гложене
 19. Иван Магов, с. Гложене
 20. Цветан Каменов, с. Гложене
 21. Румяна Илиева, с. Гложене
 22. Иван Иванов, с. Гложене
 23. Даниела Маринова, с. Гложене
 24. Георги Георгиев, с. Гложене
 25. Борислава Николова, с. Бутан
 26. Цветелин Рангелов, с. Бутан
 27. Георги Петров, с. Бутан
 28. Тихомир Петков, с. Бутан
 29. Васил Пепелярски, с. Бутан
 30. ЕТ ”Сигма-Петко Крумов”, с. Бутан
 31. Емил Кузманов, с. Бутан
 32. Николай Иванов, с. Бутан
 33. Елеонора Атанасова, с. Бутан
 34. Петьо Петков,             с. Бутан
 35. Ивайло Иванов, с. Бутан
 36. Светлин Цачев, с. Бутан
 37. „СК – 69” ЕООД,      с. Бутан
 38. Красимир Нинов, с. Бутан
 39. Цветанка Иванова, с. Бутан
 40. Емилия Белоперкина, с. Бутан
 41. Владислава Димитрова, с. Крива бара
 42. Йордан Йорданов, с. Крива бара
 43. Герасим Герасимов, с. Крива бара
 44. Георги Георгиев, с. Крива бара
 45. Иван Костов, с. Крива бара
 46. Димитрина Алексиева, с. Крива бара

 

 1. Приема Правила за ползване на общинските мери, пасища и ливадите на територията на община Козлодуй, съгласно Приложение № 1, както следва:

 

Приложение № 1

 

ПРАВИЛА
за ползване на общинските мери, пасища и ливадите
на територията на община Козлодуй

 

Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Козлодуй са изготвени съгласно изискванията на чл. 37о, ал. 2, във връзка с чл. 37о, ал. 1, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съдържат:

 • перспективен експлоатационен план за паша;
 • частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за общо и за индивидуално ползване и тяхното разграничаване;
 • частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене;
 • прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите:
 • мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите, като почистване на храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;
 • ветеринарна профилактика;
 • частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;
 • построяване на навеси;
 • въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
 • охрана;
 • режим на ползване, забрани и ограничения.

 

I. Перспективен експлоатационен план за паша
1. Перспективният експлоатационен план е разработен на основание Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ в страната. Цели на перспективния експлоатационен план са:

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата в община Козлодуй и опазване на биологичното разнообразие, с цел преодоляване на негативните промени, причинени от несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели.

1.2. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите, пасищата и ливадите и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез финансовите стимули на Европейския съюз, предназначени за развитието на земеделието.

1.3. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, които ще допринесат за по-нататъшното развитие и икономически растеж на районите с пасища, мери и ливади.

1.4. Спазване на приоритет при разпределяне на пасищата, мерите и ливадите, на земеделски стопанства покрили европейските изисквания, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на земеделските стопанства и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.

 

II. Частите от мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване
 1. Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на община Козлодуй.

По смисъла за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, „общо ползване" е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери, пасища и ливади, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

 1. Ежегодно, в срок до 10 март собствениците на пасищни животни заявяват писмено желанието си за ползване на пасищата, мерите и ливадите с подаване на заявление /по образец, одобрен от кмета на общината/ до кмета на общината. Заявлението съдържа информация за броя на пасищните животни и за начина на ползване на пасищата, мерите и ливадите - индивидуално, при условията на общо ползване или чрез сдружение.
 2. На територията на община Козлодуй се назначава комисия от представители на общинска администрация.
 3. Комисията разглежда постъпилите заявления и пропорционално на броя на животните на всеки стопанин извършва разпределение на началните мери, пасища и ливади, съгласно предоставения от общината списък с данни за имотите.
 4. Постъпилите заявления ежегодно се разглеждат на заседание на комисията, свикано от кмета на община Козлодуй, в срок не по-късно от 01 май. В едноседмичен срок след заседанието на комисията се изготвя списъкът с разпределение на пасищата, мерите и ливадите. Комисията заседава при наличие на обикновено мнозинство. Всички решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
 5. Ежегодно приеманите годишни планове за паша и ползване на сено се допълват с общински мери, пасища и ливади.
 6. Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на денонощието.
 7. Земеделските стопани - животновъди и/или техни сдружения, които кандидатстват за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите сключват договор с общината, съгласно чл. 37 и , ал. 12 от ЗСПЗЗ.
 8. Извършване на проверки за спазване на условията по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

9.1. Кметът на общината или оправомощени длъжностни лица, извършват проверки за спазване на условията по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

9.2. Спазването на условията по т. 1 се установява въз основа на изготвена и предоставена от Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ официална справка за всички регистрирани към 01 февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ:

A. животновъдни обекти;

Б. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;

B. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.

9.3. Когато при извършването на проверките се установи, че:

A. в животновъдния обект броя на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 30 на сто по - малък от броя им към датата на сключването на договорите за наем или аренда, договорите се изменят, като площта се намалява в съответствие с процентното намаление на броя на животните;

Б. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината;

B. е настъпила промяна на условията по т. А и т. Б, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината;

Г. е заличена регистрацията на животновъдния обект, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината.

9.4. Договорите за наем или аренда по т. 9. 1 не се смятат за правно основание съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване на проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им.
9.5. В случаите по т. 9. 4 съответната общинска служба по земеделие отписва имотите от регистъра на договорите за аренда и наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост и уведомява кмета на общината - за имотите от общинския поземлен фонд;
9.6. Условията на т. 9. 2, б. А, т. 9.3 и т. 9.4 не се прилагат за част или всички селскостопански пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които са засегнати от тежко природно бедствие или епизоотии.

 

III. Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене

 1. При ползване частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за косене се спазват следните изисквания:

1.1. не се използват минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на определените в приложение 1 и 2 на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008;

1.2. не се изграждат нови отводнителни системи;
1.3. не се разорават затревените площи.
 1. Лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват изискванията по т. 1 и извършват:

2.1. първата коситба в равнинните райони е от 15 юни до 15 юли;

2.2. косенето се извършва ръчно или с косачки за бавно косене, като се коси от центъра към перферията, а когато това не е възможно – от единия край към другия, като се използва ниска скорост.

 1. В случаите по т. 2 лицата могат да извършват свободна паша на животни след последната коситба, с изключение на горските ливади, като спазват гъстота на животните до 1,5 ЖЕ/ха.
 2. Лицата, които поддържат затревените площи чрез паша, спазват изискванията по т. 1 и поддържат гъстота на животинските единици от 0,3 до 1,5 животински единици на хектар /ЖЕ/ха/.

 

IV. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите

За прокарите за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопои да се ползват съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар".

 

V. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения.
 1. При ползването на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени от Министъра на земеделието и храните.
 2. При ползване на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, а именно:

- За опазване на почвата от ерозия:

Национален стандарт 1.2. Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на замеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.

- Запазване на структурата на почвата:

Национален стандарт 3.1. Забранява се използването на земеделска техника в парцели с преовлажнена почва.

- Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания: Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища, мери и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони.

Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).

Национален стандарт 4.3. Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.

Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

Национален стандарт 5.1. При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.)

Национален стандарт 5.2. Задължително е осигуряването на буферни ивици с ширина минимум 5 метра по протежение на брега на повърхностни водни обекти (реки, язовири, езера, море), с изключение на оризовите клетки, чрез естествена растителност (трева, дървета, храсти) или поддържани в чим. Забранява се прилагането на минерални и органични азотосъдържащи торове в буферните ивици.

 1. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

 

VI. Ветеринарна профилактика
 1. Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните за съответната календарна година, съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/.
 2. При поява на заразна болест директора на Областна дирекция по безопасност по храните издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.
 3. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката.
 4. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации предвидени в съответната наредба, мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

 

VII. Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески

Като слабопродуктивни пасища се класифицират постоянни пасища върху почви от 8-а или 9-а категория, които обикновено не са обект на агротехнически мерки (торене, култивация, презасяване или дренаж) и обикновено могат да се ползват за екстензивна паша и не се косят или се косят по екстензивен начин чрез паша. Екстензивна е пашата до една животинска единица на хектар. Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища се засяват с подходящи тревни смески.

 

VIII. Построяване на навеси

Построяването на навеси в мери, пасища и ливади се извършва съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението и  Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.

 

IX. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси

Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищата е условие за поддържане на мерите, пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние. Неравномерното изпасване и утъпкване на тревите води до ликвидиране на тревната покривка, която е предпоставка за развитие на ерозионни процеси на почвата и намаляване на нейното плодородие. Използването на пасищата е системно и безсистемно (свободно). При системната паша се прилага парцелния принцип на паша, при който отделните парцели се изпасват последователно през 5 - 6 дни. Връщането към изпасаните парцели става след 3 до 6 месеца, през което време тревостоя се възстановява и се извършва биологическо самоочистване. Рационалното и щадящо използване на ливадите и пасищата е процес, който се контролира и регулира; дадена площ да се изпасва за не повече от 4 - 6 дни от говеда и 6 - 8 дни от овце; да се осигурява необходимото време за покой и израстване на тревите. Броят на животните на единица площ да е съобразен с продуктивните възможности на пасищата и с вида на животните. През пролетта пашата да започва, когато пасищата са добре просъхнали, а през есента да се прекратява около месец преди настъпване на трайните застудявания, за да израснат тревите и се подготвят за успешно презимуване.

 

X. Охрана

Ползвателите на мери, пасища и ливадите от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

XI. Режим на ползване, забрани и ограничения
 1. Задължения на Община Козлодуй:

1.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

1.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите, относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

 1. Задължения на ползвателите:

2.1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

2.2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.

2.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

2.4. Да не палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

2.5. Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

2.6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

2.7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя.

2.8. Да не извършват паша нощем и без пастир.

2.9. Да не извършват паша в горите граничещи с пасищата.

2.10. Да не допускат лагеруване на домашни животни в пасищата.

2.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи.

2.12. Да опазват пасищата и мерите от ерозиране, заблатяване, засоляване.

2.13. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

2.14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

2.15. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.

2.16. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета на населеното място.

 1. Условия за ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ.

Цената за предоставяне под наем за индивидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ е определена в приложение № 6 към Наредба № 4 на Общински съвет Козлодуй и се заплаща към датата на сключване на договора.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 14  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

ПК по здравеопазване и социални дейности предложи формата на документа да е Програма.

Ангел Лалюв предложи в състава на комисията да бъде включена Стела Бачийска – общински съветник.

Мая Занева предложи в т. 1 от текста на решението думата „временна” да се заличи и в състава на комисията да се включи Ивелина Барболова – юрисконсулт в отдел „Секретариат на ОбС”.

Предложенията общо се подложиха на гласуване.

 

 Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

            Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 637

 

 1. Създава общинска комисия:

      1.1. Състав :

Председател:

 • Д-р Биляна Стояновска – общински съветник

Членове:

 • Д-р Олга Николова – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД;
 • Господинка Йорданова – гл. мед. сестра на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД;
 • Д-р Боряна Добрева – общински съветник;
 • Анатоли Абаров – общински съветник;
 • Стела Бачийска – общински съветник;
 • Ивелина Барболова – юрисконсулт в отдел „Секретариат на ОбС”;
 • Лилия Димитрова – главен експерт „Бюджет и финанси”
 • Галина Кузманова – директор на дирекция „ФСД”.

      1.2. Задача: Изработване на Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.

      1.3. Срок за изработване на Програмата: два месеца от приемане на решението /до 31 май/.

      1.4. Публикуване на Програмата за обществено обсъждане: един месец /до 30 юни/

      1.5. Приемане на Програмата от Общинския съвет: до 31 юли.

 1. При необходимост, по предложение на председателя на комисията, с решение на Общинския съвет, срокът за работа на комисията може да бъде удължен с един месец.
 2. Възлага на комисията изпълнение на решението по т. 1.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

            По т. 15  от дневния ред:

           

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г. - Текуща страница
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи