Протокол № 62/21.02.2019 г.


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
62
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 21 ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 21.02.2019 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Николай Петков и Симеон Симеонов.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй,  Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, д-р Олга Николова – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй и представители на общинската администрация.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Преди началото на заседанието на общинските съветници беше предоставено предложение вх. № 410-01-55/20.02.2019 г. от кмета на община Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет предложи включване на нова точка в дневния ред – предложение вх. № 410-01-55/20.02.2019 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на целева субсидия от общинския бюджет на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, което налага промяна в Приложение № 2 и Приложение № 3 на бюджета на община Козлодуй за 2019 г., регистрирано по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 601

 

 1. Включва нова точка 19 в дневния ред, както следва:

„19. 410-01-55/20.02.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на целева субсидия от общинския бюджет на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, което налага промяна в Приложение № 2 и Приложение № 3 на бюджета на община Козлодуй за 2019 г.

Досегашната точка 19 става точка 20.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-54/14.02.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Предоставяне на субсидия от общинския бюджет на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
 3. 410-01-28/30.01.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй 2015 – 2019 г. за 2018 г.
 4. 410-01-35/11.02.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2018 г.
 5. 410-01-41/13.02.2019 г. – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2019 г., относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.
 6. 410-01-45/13.02.2019 г. – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2019 г., относно: Приемане на Мониторингов доклад за изпълнените през 2018 г. дейности от План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018 – 2020 г.)
 7. 410-01-37/12.02.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Козлодуй през 2018 г.
 8. 410-01-46/13.02.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2019 г., относно: Отчет на средствата, изразходвани за реализирането на Общински календар „Младежки дейности” за 2018 г.
 9. 410-01-49/14.02.2019 г. – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2019 г., относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общински план за младежта за 2018 г.
 10. 410-01-50/14.02.2019 г. – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2019 г., относно: Приемане на Общински план за младежта за 2019 г.
 11. 410-01-51/14.02.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отпускане на временен безлихвен заем от община Козлодуй в полза на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй, обезпечаващ изпълнението на Договор № 06/07/2/0/00870/30.10.2017 г. за проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй”.
 12. 410-01-53/14.02.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на разходната част на бюджета на община Козлодуй за 2019 г. – Приложение № 2 и в частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
 13. 410-01-52/14.02.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища и детските градини в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6.
 14. 410-01-30/30.01.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове.
 15. 410-01-40/13.02.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2019 г. за управление и разпореждане с имоти , собственост на община Козлодуй с продажба на имот с площ 800 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Радецки” № 43 – за жилищно строителство, ниско застрояване до 10 м.
 16. 410-01-31/30.01.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на Автогара и автоспирки по маршрути на междуселищни автобусни линии, имащи спирки в населените места в община Козлодуй.
 17. 410-01-47/13.02.2019 г. – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2019 г., относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за п. имот № 06003 с площ 6,763 дка в землището на с. Хърлец, местност „Минчуна черни гред” за смяна предназначението на земята „Изграждане на площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци”.
 18. 410-01-48/13.02.2019 г. – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2019 г., относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за п. имот № 000204 с площ 11,690 дка в землището на с. Хърлец, местност „През Огоста” за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението.
 19. 410-01-55/20.02.2019 г. Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на целева субсидия от общинския бюджет на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, което налага промяна в Приложение № 2 и Приложение № 3 на бюджета на община Козлодуй за 2019 г.
 20. Други.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет връчи писмен отговор изх. № 410-01-29-1/18.02.2019 г. на питане вх. № 410-01-29/30.01.2019 г. от Стела Бачийска – общински съветник относно приетата нова Наредба № 15 за символите и отличията на Община Козлодуй.

           

           По т. 2  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности.

            В дебатите се включиха Юлиян Тошев, Стела Бачийска, Велислав Торбов, Биляна Стояновска, Ангел Лалюв, Анатолий Абаров, както и председателят на Общинския съвет, кметът на общината и управителят на МБАЛ „Св. Иван Рилски”.

           

            По предложение на ПК по здравеопазване и социални дейности и на основание чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 602

 

 1. Задължава Управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй да предоставя в Общинския съвет Анализ за финансовото състояние на здравното заведение ежемесечно до 10-то число на следващия месец.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

             

            По предложение на Стела Бачийска и на основание чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 603

 

 1. Да се изработи Стратегия за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 95, т. 5 и чл. 100, ал. 2, т. 4 от ЗЛЗ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 604

 

 1. Дава съгласие да се предостави от бюджета на община Козлодуй за 2019 г. целева субсидия сума в размер на 118 330 лв. (сто и осемнадесет хиляди триста и тридесет лева) на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за погасяване на просрочени задължения.
 2. Задължава Управителя на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй да представя в Общинския съвет ежемесечен отчет за погасените задължения, до пълното изразходване на сумата.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението по т. 1.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 3  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 605

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй за 2018 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Отчета за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй за 2018 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

 

            По т. 4  от дневния ред:

            Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 9 от ЗУО

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 606

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Козлодуй (2015-2020 г.) за 2018 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 145 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 607

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 6  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 608

 

 1. Приема Мониторингов доклад за изпълнение през 2018 г. на дейности от План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

 

 

            По т. 7  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 609

 

 1. Приема Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолатните и непълнолетните в община Козлодуй през 2018 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

 

            По т. 8  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            Мария Костова посочи, че при отчитане изпълнението на дейностите и изразходваните средства за тях е необходима по-пълна и прецизна информация.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 610

 

 1. Приема Отчет за реализация и изразходваните средства на Общински календар „Младежки дейности” за 2018 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

            По т. 9  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

Анатолий Абаров посочи, че не е редно МГЕРБ да бъдат посочени като отговорна институция по проведеждане на мероприятието „Благотворителен концерт „Да помогнем на Божи и Марти да проходят”. Има и други такива, участвали в благотворителността, но неотбелязани с дейностите си в отчета на Общинския план за младежта за 2018 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 611

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общински план за младежта за 2018 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

            Решението се приема.

 

 

            По т. 10  от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 612

 

 1. Приема Общински план за младежта за 2019 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Общински план за младежта за 2019 г. на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 11  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            В изпълнение на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОСНКВОА общинският съветник Ангел Лалюв уведоми устно, че като председател на читалищното настоятелство няма да участва в обсъждането и гласуването на проекторешението и се самоотстрани от заседателната зала.

            Анатолий Абаров обясни защо ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не е подкрепила предложението на кмета на общината и обърна внимание на няколко неща – посочено е, че заемът е от собствени приходи на общината, но няма яснота и ясни финансови разчети, гарантиращи възстановяване на средствата; на по-ранен етап са сключени пет договора с отпуснати 52 700 лв. за финансиране на дейностите по проекта, а сега са сключени нови пет договора за изпълнение на обществена поръчка при проведено публично състезание за окончателно изпълнение на проекта; обществената поръчка не следва да се провежда по различен ред; ДФ „Земеделие” запазва правото си да осъществи последващ контрол и само тогава ще се осъществи плащането; ДФ „Земеделие” ще възстанови средствата на читалището при условие, че признае начина и реда на провеждане на обществената поръчка и законосъобразността на изразходените средства.

            В разискванията се включиха Велислав Торбов, който подкрепи предложението за предоставяне от община Козлодуй на временен безлихвен заем за обезпечаване на плащания по сключените и изпълнени договори. Общинският съветник подчерта, че читалището е общинско и няма друг начин за приключване на проекта и Стела Бачийска, която постави въпроса за произхода на средствата, рисковете и гаранциите за възстановяване в общинския бюджет.

            На поставените въпроси отговори Цветанка Петрова – гл. експерт „Обществени поръчки”, която посочи, че обществените поръчки се провеждат законосъобразно; ДФ „Земеделие” осъществява контрол и дава съгласие за извършване на плащанията към изпълнителя; в случай, че контролните органи установят нарушение, връщат информация към ДФ „Земеделие” за преразглеждане на взетото решение. Договорът с  ДФ „Земеделие” се изпълнява според изискванията и не се очаква да има финансова корекция.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 613

 

 1. Община Козлодуй да предостави временен безлихвен заем с източник на финансиране местни приходи от бюджета на община Козлодуй на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй в размер на 278 560,27 лв. (двеста седемдесет и осем хиляди петстотин и шестдесет лева и двадесет и седем стотинки), служещ за обезпечаване изпълнението на Договор № 06/07/2/0/00870/30.10.2017 г. за проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй”.
 2. Определя срок за възстановяване на заема до непосредствено получаване на безвъзмездната финансова помощ от ДФ „Земеделие” под формата на възстановяване на действително направените и платени от НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй разходи.
 3. В случай, че в срока по т. 2 не е постъпило плащане от последните заявки от ДФ „Земеделие”, срокът за възстановяване може да бъде удължен с решение на Общински съвет, Козлодуй.
 4. Да бъде подписана Запис на заповед от председателя на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй за предоставената сума като безлихвен заем от община Козлодуй.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ПРОТИВ” – 2 – Цоло Цолов и Анатолий Абаров;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Юлиян Тошев, Марийка Костова, Стела Бачийска и Биляна Стояновска.

            Решението се приема.

 

            По т. 12  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 614

 

 1. Премахва в Раздел ІІІ на Поименен списък т. 5, стерилизатори – 6 бр. за 9 000 лв. (девет хиляди лева):

Дейност 311 Детски градини, параграф 52-03 бяха заложени 44 200 лв. (четиридесет и четири хиляди и двеста лева) за капиталови разходи. Намаляват се с 9 000 (девет хиляди лева) и остават 35 200 лв. (тридесет и пет хиляди и двеста лева).

 1. Увеличава в Раздел ІІІ на Поименен списък т. 5, фурна-пекарна – 1 бр. за 4 500 лв. (четирихиляди и петстотин лева):

Дейност 311 Детски градини, параграф 52-03 бяха заложени 35 200 лв. (тридесет и пет хиляди и двеста лева) за капиталови разходи. Увеличава се с 4 500 лв. (четири хиляди и петстотин лева) и стават 39 700 лв. (тридесет и девет хиляди и седемстотин лева).

 1. Увеличава Приложение № 2:

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 10-15 със сумата от 4 500 лв. (четири хиляди и петстотин лева).

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за промяна на приходната и разходната част на бюджета на общината.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 13  от дневния ред:

            Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 615

 

 1. Дава съгласие да се актуализира бюджетът на общината за 2019 г. със сумата от 1085,52 лв. (хиляда и осемдесет и пет лева и петдесет и две стотинки), както следва:

            1.1. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

                        - в приходната част:

§ 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 873,00 лв.

                        - в разходната част:

§ 10-15 „Издръжка за материали” – 873,00 лв.

            1.2. ДГ „Мир”, гр. Козлодуй

                        - в приходната част:

§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 170,91 лв.

                        - в разходната част:

§ 10-15 „Издръжка за материали” – 170,91 лв.

            1.3. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй

                        - в приходната част:

§ 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1368,00 лв.

                        - в разходната част:

§ 10-15 „Издръжка за материали” – 1368,00 лв.

            1.4. СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

                        - в приходната част:

§ 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 654,57 лв.
§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 861,46 лв.

                        - в разходната част:

§ 10-15 „Издръжка за материали” – 1516,03 лв.

            1.5. ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй

                        - в приходната част:

§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 159,60 лв.

                        - в разходната част:

§ 10-15 „Издръжка за материали” – 159,60 лв.
 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за актуализация на бюджета на общината, както в приходната, така и в разходната му част.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 14  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 15 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2019 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 616

 

 1. 1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.
 2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:

а) във вътрешноградския транспорт:

- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване на карти - 16 пътувания в една посока на месец;

- учащи се социално слаби по предложен списък от директорите на училища;

б) в междуселищния транспорт:

- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване на карти по предложен списък от кметовете на населени места - 4 пътувания в една посока на месец;

 1. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 16000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2019 г. и се изчисляват на база издадени карти от  превозвача - ЕТ „Антон Иванов”, гр. Козлодуй.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 15  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 617

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2019 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на незастроен парцел находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Радецки” № 43 с ид. 37798.505.600 и площ от 800 кв. м. Имотът е отреден за жилищно строителство, ниско застрояване до 10 м.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 28 000 лв. (двадесет и осем хиляди лева), която оценка да бъде начална за продажба на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 16  от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗАП

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 618

 

 1. Определя и официално обявява Автогара Козлодуй, находяща се на ул. „Хаджи Димитър” № 54 с GPS координати N43º 46′ 44.5″ E23º 45′ 22.1″ за обслужваща автогара по маршрутите на междуселищни автобусни линии, имащи спирка в гр. Козлодуй.
 2. Определя начална автоспирка „ЖК 3”, находяща се на ул. „Христо Ботев” с GPS координати N43º 46′ 29.0″ E23º 44′ 08.1″ и междинна автоспирка „Дом на енергетика”, находяща се на ул. „Христо Ботев” с GPS координати N43º 46′ 38.8″ E23º 43′ 46.4″ по маршрутите на междуселищни автобусни линии, имащи спирка в гр. Козлодуй.
 3. Определя автоспирки, по маршрутите на междуселищни автобусни линии, имащи спирка в населените места на съставните кметства на Община Козлодуй, както следва:

- в с. Крива бара определя автоспирка „Център” с GPS координати N43º 38′ 15.1″ E23º 42′ 34.7″;

- в с. Бутан определя начална автоспирка „Консервна фабрика” с GPS координати N43º 39′ 08.1″ E23º 45′ 45.3″ и крайна автоспирка „Център” с GPS координати N43º 39′ 02.3″ E23º 45′ 07.4″;

- в с. Гложене определя начална автоспирка „Пазар” с GPS координати N43º 41′ 09.7 E23º 48′ 09.9″, междинна автоспирка „Център” с GPS координати N43º 41′ 31.9″ E23º 48′ 43.9″, и крайна автоспирка „Параклис” с GPS координати N43º 41′ 58.9″ E23º 49′ 07.3″ ;

- в с. Хърлец определя начална автоспирка „Център” с GPS координати N43º 42′ 25.7″ E23º 49′ 47.1″  и крайна автоспирка „Хидрострой” с GPS координати N43º 42′ 54.6″ E23º 49′ 05.1″.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 17  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, т. 5 и ал. 7 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 619

 

 1. Разрешава, по искане на заинтересованите лица „САНТЕКС 12” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на ПУП-ПЗ за п. имот № 063003 с площ 6,763 дка в местността „Минчуна черни гред”, в землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята „Изграждане на площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци”.
 2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за п. имот № 063003 с площ 6,763 дка в местността „Минчуна черни гред”, в землището на с. Хърлец.
 3. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 18  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            Юлиян Тошев изказа мнение, че няма да подкрепи предложението, тъй като според него Общинският съвет е подведен, като не е уведомен предварително, че на посочения имот има незаконно построени сгради. Заместник-кметът Николай Николов поясни, че има предписание незаконните постройки да бъдат съборени, на собственика са връчени актове с предписания за отстраняване на нередности и премахване на незаконното строителство.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, т. 5 и ал. 7 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 620

 

 1. Разрешава, по искане на заинтересованите лица „САНТЕКС 12” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на ПУП-ПЗ за п. имот № 000204 с площ 11,690 дка в местността „През Огоста”, в землището на с. Хърлец, в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, при спазване на параметри, съгласно чл. 7, ал. 1, 2 и 3 и съобразено с приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2 и след положително становище от Областна дирекция „Земеделие”.
 2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за п. имот № 000204 с площ 11,690 дка в местността „През Огоста”, в землището на с. Хърлец.
 3. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

            Решението се приема.

 

            По т. 19  от дневния ред:

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 621

 

 1. Намалява в Раздел ІІІ на Поименния списък точка 2 „Видеонаблюдение” със сумата от 118 330 лв. (сто и осемнадесет хиляди триста и тридесет лева).

         Дейност 619 Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие, параграф 52-06 - заложени 682 190 лв. (шестотин осемдесет и две хиляди сто и деветдесет лева) за капиталови разходи. Намаляват се със 118 330 лв. (сто и осемнадесет хиляди триста и тридесет лева) и остават  563 860 лв. (петстотин шестдесет и три хиляди осемстотин и шестдесет лева).

 1. Увеличава в Приложение № 2:

         Дейност  412 Многопрофилна болница за активно лечение в параграф 43-02 със сумата от 118 330 лв. (сто и осемнадесет хиляди триста и тридесет лева).

 1. Възлага на кмета на общината изпълнението на решението за промяната на разходна част на бюджета на общината.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 20 от дневния ред:

Юлиян Тошев постави въпрос за действията на общината по подадена жалба от граждани, живущи на ул. „Рангел Панталеев” № 5 и № 7 в гр. Козлодуй във връзка с пропадане на улицата след ремонтни дейности по водния цикъл. Кметът Маринела Николова поясни, че ангажиментът е поет от Весела Вълкова – заместник-кмет, като фирмата изпълнител на строителните дейности е уведомена, по въпроса са предприети действия от страна на общината и на по-късен етап общинските съветници ще бъдат информирани за резултата.

 

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г. - Текуща страница
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи