Протокол № 61/30.01.2019 г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
61
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 30.01.2019 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Йордан Иванински, Николай Петков и Биляна Стояновска.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй,  Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, Петко Петков – кмет на кметство Гложене, представители на общинска администрация и медии.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-22/22.01.2019 г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.
 3. 410-01-19/16.01.2019 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на бюджета на община Козлодуй за 2019 год.
 4. Други.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Стела Бачийска връчи писмено питане до председателя на Общинския съвет във връзка с приетата нова Наредба № 15 за символите и отличията на Община Козлодуй. Отговор ще бъде връчен на следващото заседание на Общинския съвет.

            Велислав Торбов направи изложение, свързано със свободните коментари на информации, които се публикуват в електронните медии, както и за отговорността, която самите медии носят за тези публикации. Според общинския съветник медиите не трябва да бъдат пасивни наблюдатели, а да налагат ефективен контрол върху всеки публикуван коментар. Съветникът даде пример с професионално управляван интернет портал, създаден с търговска цел и финансов интерес да подтиква потребителите, дори и неидентифицирани, анонимно да коментират статии, но да не могат да променят съдържанието на коментара, редакция може да направи единствено медията. Това ограничава възможностите на засегнатите лица да насочват искове срещу реални извършител на противоправни действия. По казуса се е произнесъл Съдът в Страсбург с решение, в което се посочва, че издателите на онлайн платформите ще носят отговорност и могат да бъдат осъдени от засегнато лице за всеки публикуван анонимен коментар – било то клевета, обида или позорящо обстоятелство.

           По т. 2  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Бяха направени предложения за изменение на проектонаредбата, които се подложиха на гласуване по реда на постъпването им, както следва:

 1. От Анатолий Абаров:

            - Да се създаде нов §1:

            „§1. В чл. 5, ал. 1, изречение второ, думите „по същия ред“ да се заменят с „по местонахождението на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.

            - Досегашните от §1 до §13 да станат съответно от §2 до §14.

       - В §6, т. 4 след думите „по чл. 32“ да се добави „от ЗМДТ“.

            -  В §6, т. 5, в новосъздадената ал. 7 в края на изречение първо да се добави „в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по ЗУТ.“.

       - В §10, т. 2, в изменената ал. 2 след думите „чл. 41“ да се добави „ал. 3“.

       - В §10, т. 3, в  изменената т. 3 след думите „чл. 41“ да се добави „ал. 5, 6, 7 и 13“.

       - Да се създаде §15:

„§15.  В чл. 64 да бъдат направени следните изменения:

 1. В ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеците на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“ да се измени така: „БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“
 2. В ал. 2 думите „НВДТПП = ПГДТПП х БМ, където

                                                             12

НВДТПП е недължимо внесената част от върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платен годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“ да се измени така: „НВДТПП = ПДТПП х ОМ, където

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП е платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ е броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ е оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“

            - Да се създаде §16:

            „§16. Обособява се самостоятелен раздел „Преходни и заключителни разпоредби“

„Преходни и заключителни разпоредби

 • 16. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общинския съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй влиза в сила от 1 януари 2019 година с изключение на чл. 20, ал. 2, който влиза в сила от 1 януари 2020 година.”

            Предложението се подложи гласуване.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

 1. От ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост:

            - в § 8 от проектонаредбата коефициентите на екологичния компонент за автомобили с екологична категория „Евро 5” и „Евро 6 и ЕЕV” да се намали съответно за „Евро 5” – от 0,8 на 0,7 и за „Евро 6 и ЕЕV” – от 0,6 на 0,5.

            Предложението се подложи гласуване.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Предложението се приема.

 

 1. От ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението:

            - ставките за имуществения компонент да се определят в минималния размер, указан в ЗМДТ.

            Предложението се подложи гласуване.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 6; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15 от ЗНА, чл. 1 от ЗМДТ  във връзка с §40 от ПЗР ЗИД на ЗМДТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 599

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

 

за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй /Приета с реш. № 35 по прот. № 4 от 08.02.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 241 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. и доп. с реш. № 394 по прот. № 30 от 13.01.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 543 по прот. № 44 от 25.01.2011 г.; изм. и доп. с реш. № 45 по прот. № 6 от 31.01.2012 г.; изм. с реш. № 205 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 330 по прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 479 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; доп. с реш. № 164 по прот. № 18 от 12.09.2016 г.; изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 24 от 15.12.2016 г; изм. с реш. № 362 по прот. № 39 от 31.10.2017 г./

§1. В чл. 5, ал. 1, изречение второ думите „по същия ред“ се заменят с „по местонахождението на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.
§2. В чл. 7, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „ поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.
§3. В чл. 9 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.
§4. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 1 думите „в касата на общината, находяща се в гр. Козлодуй, ул. “В. Коларов“ №1, 3-ти етаж, отдел „Местни данъци и такси“ се заменят с „на касата в дирекция „Местни данъци и такси“ или на каси на посредници“;

2.създава се т. 4:

„4. онлайн плащане”.

§5. В чл. 19 се създават ал. 3 и 4:

„(3) В случай, че се установи деклариране на повече от едно основно жилище, данъчните облекчения по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът се дължи в пълен размер за периода в който едновременно са декларирани като основни жилища.

(4) При възникване на обстоятелства за ползване на облекчения по ал. 1 и 2 собственикът на недвижимия имот подава декларация по образец Приложение 4 в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.“.

§6. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 думите „или придобити по друг начин имоти“ се заменят със „сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията“, а думите „съответно носителят на ограниченото вещно право“ се заличават.
 2. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни се предоставят на служителите на дирекция МДТ от възложителя на строежа след завършване на сградата в груб строеж.

(3) Не се подават данъчни декларации за имоти и ограничени вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по глава втора, раздел трети на ЗМДТ“;

 1. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в двумесечен срок предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка“;

 1. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея се създава изречение второ: “ В случай, че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичане на срока по чл. 32 от ЗМДТ служител от дирекция МДТ образува партида на наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и регистъра на населението“;
 2. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) При преустройство и при  промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.

(7) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежи, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството и на възложител по Закона за устройство на територията. В този случай промяната се отразява служебно от служител на общинска администрация.“;

 1. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 8 и 9;
§7. В чл. 21 се правят следните изменения:
 1. Ал. 1 се изменя така:

„(1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по реда и в срока по чл. 20, ал. 1.”

 1. Ал. 2 се изменя така:

„(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане се прекратява, съответно възниква от месеца следващ месеца, в който е настъпила промяната”.

§8. В чл. 40а се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1, т. 5 се отменя.
 2. Създават се ал. 3, 4 и 5:

„(3) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчна декларация.

(4) При прекратяване на регистрация на превозното средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

(5) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне на размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинска администрация и се съобщава на лицето.“

§9. В чл. 41 се правят следните изменения:
 1. Ал. 1 се изменя така:

„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не

повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК

където:

            ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

            ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1.;

            ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на

производство на автомобила по следната формула:

ИмК=СkW х Кгп,

където:

            СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

 1. до 55 kW включително – 0,46 лв. за 1 kW;
 2. над 55 kW до 74 kW включително – 0,62 лв. за 1 kW;
 3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,27 лв. за 1 kW;
 4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,41 лв. за 1 kW;
 5. над 150 kW до 245 kW включително – 1,84 лв. за 1 kW;
 6. над 245 kW – 2,42 лв. за 1 kW.

            Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

 

Брой на годините от годината на производство,

включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

 1. Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните граници:

 

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологична категория „Евро 1“ и „Евро 2“

1,1

„Евро 3“

1

„Евро 4“

0,9

„ Евро 5“

0,7

„ Евро 6“ и „ ЕЕV”

0,5

 1. В ал. 2 след думите „леки“ се добавя „и товарни автомобили с технически допустима маса не по-вече от 3,5 т”.
 2. В ал. 4 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно средство”.
 3. В ал. 6 думите „до 12 т” се заменят със „с”, а след думите „технически допустима максимална маса“ се добавя „над 3,5 т, но не повече от 12 т”, а думите „за всеки започнат тон“ се заменят с „ за всеки започнати 750 кг“.
 4. В ал. 9 думите „специализирани ремаркета за тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 т“ се заличават.
 5. Ал. 12 се изменя така:

„(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) №168/2013 е в размер на 50,00 лв.”

§10. В чл. 45 се правят следните изменения:
 1. Ал. 1 се отменя;
 2. Ал. 2 се изменя така:

            „(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 KW включително, и съответстващи на екологична категория „ Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории по-високи от „ Евро 4“ - с 60 на сто намаление  от определения по чл. 41, ал. 3 данък.”

 1. Ал. 3 се изменя така:

            „(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели,  съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ EEV” - с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“

 1. В ал. 4 думите „чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси“ се заменят с „чл. 41, ал. 5 от настоящата наредба“;
 2. Ал. 5 се изменя така:

            “(5) Когато в регистъра на пътните превозни средства  няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.”

 1. Ал. 6 се отменя;
§11. В чл. 46 се правят следните изменения:
 1. В ал. 3 след думите „се удостоверява“ се добавя: „с проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на пътно превозните средства системата за администриране  на местни данъци и такси или представяне на издаден и заверен от общината документ.“, и думите до края се заличават.
 2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:

            „(4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията им за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на превозното средство. За излезли от употреба моторни превозни средства, за които в  нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване.

            (5) Алинея 4 не се прилага и данък се дължи за превозните средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл.143, ал.10 от Закона за движение по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591.

            (6) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.

            (7) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.“

§12. В чл. 47 думите „подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите” се заменят с „ а в случаите“.
§13. В чл. 55, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 1 думите „в касата на общината, находяща се в гр. Козлодуй, ул. “В. Коларов“ № 1, 3-ти етаж, отдел „Местни данъци и такси“ се заменят с „на касата в дирекция „Местни данъци и такси“ или на каси на посредници.
 2. Създава се т. 3:

            „3. онлайн плащане.”

§14. В Приложение № 3  т. 21 се отменя.
§15. В чл. 64 се правят следните изменения:
 1. В ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеците на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменят с „БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“
 2. В ал. 2 думите „НВДТПП = ПГДТПП х БМ, където

                                                       12

            НВДТПП е недължимо внесената част от върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

            ПГДТПП е платен годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

            БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване наразрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“ се заменят с

НВДТПП = ПДТПП х ОМ”, където

                БМ

            НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

            ПДТПП е платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

            БМ е броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

            ОМ е оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“

§16. Обособява се самостоятелен раздел „Преходни и заключителни разпоредби“

„Преходни и заключителни разпоредби

§16. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общинския съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй влиза в сила от 1 януари 2019 година с изключение на чл. 20, ал. 2, който влиза в сила от 1 януари 2020 година.”

 

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

„ПРОТИВ” – 1 – Цоло Цолов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Юлиян Тошев, Стела Бачийска, Валери Попов и Анатолий Абаров.

            Решението се приема.

           

 

            По т. 3 от дневния ред:

            В изпълнение на чл. 122 ал. 4 от ПОДОСНКВОА изложение по проекта на бюджета на община Козлодуй за 2019 г. направи вносителят Маринела Николова – кмет на община Козлодуй. Кметът посочи, че приоритетни за финансиране през 2019 г. са дейностите, свързани с инфраструктурата – изграждане на улици и ремонти; изграждане на водопровод в с. Хърлец; рехабилитация на улици и ремонти в ж.к. 3 юг, възстановяване на читалището в с. Гложене; обновяване на площад „Христо Ботев” в гр. Козлодуй; довършване на започнатите през 2018 г. обекти – Старият пазар, ДГ „Мир” и „Радост”, ул. „Хаджи Димитър” в гр. Козлодуй и др. Предвидени са средства за подмяна на оборудването във всички детски градини на територията на общината на стойност 47 хил. лв., както и подмяна на парния котел и вътрешен ремонт в ДГ „Радост” в с. Гложене. Старите задължения на кметство Бутан са платени, но остават ограничени правата като второстепенен разпоредител с бюджетни средства и под контрола на общината. Бюджетите на останалите кметства са съгласувани с кметовете и няма възражения. Община Козлодуй е платила и стари задължения в размер на над 2 млн. лв., натрупани в предходни мандати и въпреки това не е прибягвала до услугите на финансови институции за ползване на заем. Осъдена е да плати на ДЗЗД „Козлодуй 2013” средства в размер на общо над 608 хил. лв., от които 400 хил. лв. са заложени  в бюджета за 2019 г. община Козлодуй е финансово стабилна. Към 31.12.2018 г. няма просрочени задължения.

            В изпълнение на чл. 122, ал. 4 от ПОДОСНКВОА председателят на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост представи обобщено становище, което обхваща становищата на ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, разгледали в свои заседания внесената докладна записка от кмета на община Козлодуй за приемане на бюджет на община Козлодуй за 2019 г., както следва:

           

„ОБОБЩЕНО СТАНОВИЩЕ,

 

което обхваща становищата на постоянните комисии, разгледали в свои заседания Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на бюджет на община Козлодуй за 2019 г.

 

І. ПК, подкрепили проектобюджет 2019 г.

 1. ПК по здравеопазване и социални дейности подкрепя единодушно проектобюджет 2019 г. с гласували „за” – 4 от 4-ма присъствали. Комисията няма предложения за промени.
 2. ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика подкрепя проектобюджет 2019 г. с гласували съответно „за” – 3; „въздържал се” – 1 от 4-ма присъствали. Комисията няма предложения за промени.
 3. ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост подкрепя единодушно проектобюджет 2019 г. с гласували „за” – 4 от 4-ма присъствали. Комисията няма предложения за промени.
 4. ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда подкрепя единодушно проектобюджет 2019 г. с гласували „за” – 4 от 4-ма присъствали. Комисията няма предложения за промени.
 5. ПК по бюджет, финанси и общинска собственост подкрепя проектобюджет 2019 г. с гласували съответно „за” – 2; „против” – 1 от 3-ма присъствали. Комисията няма предложения за промени.

 

 

ІІ. ПК, не подкрепили проектобюджет 2019 г.

 1. ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото не подкрепя проектобюджет 2019 г. с гласували „за” – 1; „против” – 1; „въздържал се” – 2 от 4-ма присъствали. Комисията няма предложения за промени.
 2. ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението не подкрепя проектобюджет 2019 г. с гласували „за” – 2; „против” – 3 от 5-ма присъствали. Комисията няма предложения за промени.

            ПК по бюджет, финанси и общинска собственост предлага Общинският съвет да приеме Бюджет на община Козлодуй за 2019 г.”

 

            Мария Костова направи обстойно изказване, в което изрази неудовлетворението си от реализацията на ангажиментите на общината към детските градини и по-конкретно –  контрола върху качеството на ремонтите; намаляване на средствата за издръжка през последните три години; намаляване на средната брутна работна заплата на медицинските лица, осигуряващи здравното обслужване на детските градини и училищата; наличие на проблеми в детското и ученическо хранене – ниска стойност на купоните; намаляване на средствата за издръжка на ученическите столове; не е предвидено дофинансиране за издръжка на училищата от общинския бюджет. Според общинския съветник тези дейности трябва да са приоритет за общината и това е основание да се въздържи при гласуването на бюджета.

            Анатолий Абаров подчерта, че бюджетът на общината трябва да е реалистичен, изпълним, но и целесъобразен, след което коментира приходната част и заложените средства по §24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”; §40-29 „Постъпления от продажба на други ДМА”; §40-40 „Постъпления от продажба на земя”; §45-01 „Текущи помощи и дарения от страната”, които са нереалистично високи. Предвидено е изграждане на подвижна амбулатория към приют за безстопанствени кучета, но не е предвидено закупуването на специализиран автомобил; предвидени са средства за изграждане на паркинг в ж.к. 3 юг, което не е приоритетно, но не са предвидени средства за МБАЛ „Св. Иван Рилски”. Според общинския съветник бюджетът е нецелесъобразен, трудно изпълним и необоснован.

            Ангел Лалюв и Велислав Торбов направиха изказвания в подкрепа на проектобюджета. Ангел Лалюв подчерта, че правата за определяне на приоритетите и средствата за финансирането им са делегирани на кмета и в предложения бюджет е намерен добър финансов подход към реализацията за всяка от дейностите

            В своето изказване Стела Бачийска подкрепи Анатолий Абаров и обясни защо няма да подкрепи бюджета, тъй като заложените приоритети не решават важни проблеми като образование, здравеопазване и социални дейности, както и че няма рационална идея за развитие на общината. Общинският съветник взе отношение по капиталовата програма и изрази своето недоволство от това, че ремонтите в детските градини са некачествени и се прави ремонт на ремонта. Не е предвидено решаване на важен проблем – изграждане на подходяща зона за отдих и спорт. Предвидените приоритетни дейности няма да решат проблемите на общината, ще остави развитието, както до сега – без перспектива.

            Беше дадена думата на Весела Вълкова – заместник-кмет, която обясни, че изграждането на паркинг в ж.к. 3 юг е по настояване на живущите и местоположението е съобразено с наличната към момента инфраструктура.

Председателят Мая Занева направи предложение за прекратяване на дебатите, което се подложи на гласуване.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., Постановление № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2019 г. и Указание на МФ с номер ФО 1/15.01.2019 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 600

 

 1. Приема бюджета на Община Козлодуй за 2019 година, както следва:

 

1. По приходите в размер на :

  (Съгл. Приложение 1) в т.ч.

26 538 384 лв.

  1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч:

12 222 753 лв.

  1.1.1. Обща субсидия от РБ

11 652 433 лв.

  1.1.2. Преходен остатък от 2018 г. по държавни дейности

570 320 лв.

  1.2. Приходи за местни дейности в размер на

  (Съгл. Приложение 1) в т.ч.

14 315 631 лв.

  1.2.1. Данъчни приходи с местен характер

3 150 500 лв.

  1.2.2. Неданъчни приходи                      

5 540 500 лв.

  1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на

  в т.ч.:

1 881 000 лв.

 

  1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на

247 700 лв.

  1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

20 600 лв.

  1.2.3.3. Върнати временни безлихвени заеми

1 200 000 лв.

  1.2.3.4. Възстановяване на временна финансова помощ

52 700 лв.

  1.2.3.5. Друго финансиране – средства от РИОСВ

360 000 лв.

  1.2.4. Преходен остатък от 2018 г. в размер на

3 743 631 лв.

2. По разходите в размер на:

   (Съгласно Приложение 2) в т.ч.                                                          

26 538 384 лв.

  2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности

12 222 753 лв.

  2.2. Разходи за местни дейности в т.ч. дофинансиране.

14 315 631 лв.

 

 1. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на 7 172 006 лв. (седем милиона сто седемдесет и две хиляди и шест лв.), съгласно Приложение № 3, по източници на финансиране както следва:

                                                                                                                              (в лева)

Общо средства предвидени за капиталови разходи

7 172 006

Собствени средства на Общината

2 304 781

Целева държавна субсидия за капиталовите разходи, вкл преходен остатък от 2018 г.

4 867 225

Други източници в т.ч.

1 254 967

- Съфинансиране по проект от фонд „РАО”

232 000

- Други източници (Договор с МРРБ, МОСВ, АЕЦ и Национален доверителен Екофонд)

1 022 967

 

2.1.   Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 7 172 006 лв., съгласно Приложение № 3.

2.2.   Одобрява ползването на отчисленията от РИОСВ в размер на 560 600 лв. за закупуване на подземни контейнери и Фадрома за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй.

 

 1. Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея (без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети) съгласно Приложение № 4.

3.1.   Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за    заплати по т.3, за съответните дейности.

3.2.  Заплатата на кмета на общината е определена с реш. № 24 по прот. № 3 от 10.12.2015 г.,     доп. с реш. № 63 по протокол № 7 от 28.01.2016 г.; заплатата на председателя на        Общинския съвет е определена с реш. № 29 по прот. № 3 от 10.12.2015 г., доп. с реш. №       63 по прот. № 7 от 28.01.2016 г.; заплатата на общинските съветници е определена с реш. № 23 по прот. № 3 от 10.12.2015 г.; заплатите на кметовете на кметства Хърлец, Гложене        и Крива бара са определени  с реш. № 416, 417 и 418 по прот. № 45 от 25.01.2018 г. 

 

 1. Приема следните лимити за разходи:

4.1.   Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3% на база действително начислени трудови разходи съгласно чл. 37 ал. 2 от ПМС №  344/21.12.2018 г. за изпълнение на ДБРБ за 2019 г.

4.2.   Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 2 % от издръжката на общинска администрация съгласно чл. 35, ал. 3 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на ДБРБ за 2019 г.

 

 1. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане в размер на 11 500 лв., разпределен по населени места, както следва:

                        - гр. Козлодуй           - 2 500 лв.

                        - с. Хърлец                - 2 500 лв.

                        - с. Гложене               - 2 500 лв.

                        - с. Бутан                   - 2 000 лв.

                        - с. Крива Бара          - 2 000 лв.

 

 1. Определя:

6.1.   Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2019 г., както следва:

                        - Детска Ясла                        - 1 дете - 1,80 лв.

                        - Детска градина                  - 1 дете - 1,80 лв.

                        - Детска млечна кухня         - 1 дете - 1,80 лв./платим от родителите/.

6.2.   Цени на купони в ученически столове:

                        - Купон обяд                         - 1 дете - 1,50 лв./платим от родителите/

6.3.   Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование”, „Здравеопазване” – дейност „Детска ясла” за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

 

 1. За бюджетната 2019 г.:

7.1.   Да се поемат разходите за безплатен обяд или закуска на 393 ученика от социално слаби семейства в размер на 106 110 лв., разпределени по учебни заведения, както следва:

                        - СУ ”Христо Ботев”, Козлодуй                         - 20 ученици  -   5 400 лв.

                        - СУ „Св.св.Кирил и Методий”, Козлодуй          - 40 ученици  - 10 800 лв.

                        - НУ „В.Левски”, Козлодуй                               - 51 ученици  - 13 770 лв.

                        - ОУ „В.Априлов”, Хърлец                                - 22 ученици  -   5 940 лв.

                        - ОУ ”Христо Ботев”, Гложене                          - 92 ученици  - 24 840 лв.

                        - ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, Бутан              -168 ученици - 45 360 лв.

7.2.   Правоимащите да се хранят безплатно ученици се определят от педагогическия състав на съответното училище, като копие от списъка им се предостави в община Козлодуй.

7.3.   Средствата за осигуряване на безплатен обяд или закуска в размер на 106 111 лв. са предвидени във функция „Образование” – делегирани от държавата дейности за гр. Козлодуй и по бюджетите на съответните учебни заведения прилагащи системата на делегирани бюджети.

 

 1. Определя на основание чл. 36 ал.1, т. 2 от ПМС № 344/21.12.2018 г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 100 % от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

                        - служители в общинска и кметска администрация;

         - медицински специалисти в детска ясла и здравни кабинети в училищното здравеопазване;

                        - специалисти в социалните услуги на територията на общината.

8.1.   Разходите по т. 8 се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

8.2.   Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи съгласно чл. 36, ал.1, т. 2 от ПМС № 344/21.12.2018 г., като разходите са за сметка на съответната дейност.

8.3.   Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на длъжностни лица с право на превозни разноски.

 

 1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 199 290 лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.

9.1.   Определя субсидираната численост за читалищата в размер на 21 щатни бройки.

9.2.   Упълномощава кмета на Общината да организира разпределението на средствата от държавната субсидия  съгласно указание ФО № 1/15.01.2019 г.

 

 1. Утвърждава разпределението на средствата за култура и подпомагане на пенсионерски клубове и дейности по опазване на околната среда, както следва:

 

                        - Читалища в община Козлодуй     –   83 314 лв.

                        - Културен календар                        – 130 850 лв.

                        - Спортен календар                         –   50 200 лв.

                        - Младежки дейности                      –   47 660 лв.

                        - Екологичен календар                    –   18 515 лв.

                        - Програма „Ботеви дни”                –   52 300 лв.

                        - Студенти                                        –   11 760 лв.

                        - Пенсионерски клубове                 –   15 000 лв.

                          Общо                                                   409 599 лв.

 

10.1. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 83 314 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2019 г., приета с Решение № 569 от протокол № 58/12.12.2018 т. на ОбС –  Козлодуй, да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна сметка спрямо предложените годишни планове за дейности.

10.2. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгласно чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ  размер 150 200 лв.(50 200лв. + 100 000 лв.), разпределени както следва:

10.2.1. Средствата за създаването на условията за занимания на децата и младежта с         физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на 50 200 лв. съгласно приет Спортен календар за 2019 г. с решение на ОбС №  561  от Протокол №   58 от 12.12.2018 г.

10.2.2. Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност на територията на общината в общ размер от 100 000 лв., разпределени по клубове, както следва:      

                                                                                                           (в лева)

1

Волейболен клуб „Козлодуй”

5 000

2

Волейболен клуб „Козлодуй” – деца, юноши и девойки

7 000

3

ФК ”Първа атомна” – деца, юноши младша и старша възраст

18 000

4

ФК „Първа атомна” – мъже

20 000

5

СК „Септември 94” – с.Гложене

7 000

6

ФК „Септември” - Гложене

4 000

7

Джудо клуб „Олимпия”

8 500

8

КСК ”Максимус”

1 000

9

СК ”Атом”

4 000

10

Клуб плуване „Атомик”

6 000

11

Клуб по кик бокс „Златните момчета”

7 500

12

Тенис клуб „Козлодуй 2011”

2 000

13

Клуб по конен спорт Бутан

2 000

14

Тенис на маса  Белун                                                  

2 000

15

ФК „Атлетик”

3 000

16

Шахматен клуб „Радецки”

3 000

           

10.2.3. Средствата се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и се изразходват от тяхна страна по целесъобразност, като на тримесечие се представя отчет за изразходваните субсидии.

 

11. Съгласно чл. 11 ал. 10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Козлодуй за 2019 г., както следва:
1. „Детска ясла № 1”;
2. СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй;
3. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй;
4. НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй;
5. ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец;
6. ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене;
7. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан;
8. Кметство с. Хърлец;
9. Кметство с. Гложене;
10. Кметство с. Бутан;
11. Кметство с. Крива Бара;
12. Общинско предприятие ”Комунална дейност”, гр. Козлодуй;
13. ДГ „Мир”, гр. Козлодуй;
14. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй;
15. ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй;
16. ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй;
17. ДГ„Здравец”, с. Хърлец;
18. ДГ „Радост”, с. Гложене;
19. ДГ „Първи юни”, с. Бутан;
20. Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй.

 

 1. Всички училища в системата на образованието прилагат системата на делегираните

         бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:

 • на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
 • да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
 • да се разпорежда със средствата на училището;
 • да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
 • самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.
 • второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепения разпоредител за необходимостта от извършване на компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.

 

 1. В изпълнение на чл. 51 от Постановление № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБългария за 2019 г., дава право на директорите на училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капитални разходи утвърден от Общински съвет за 2019 г. при спазване на изискванията на горецитирания член от постановлението.

 

 1. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
 • За делегираните от държавата дейности, разходите се извършват при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2019 г.
 • За местните дейности се извършват в следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.
 • Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2019 г.

 

 1. Одобрява бюджета на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, както следва:

15.1. Финансирането на прихода ще се извърши от приходните параграфи 27-29 в размер на 41 593 лв., и 24-04 в размер на 46 875 лв. Средствата са заложени в бюджета на община Козлодуй за 2019 г.

15.2. По разхода заложените средства в дейност 834 Автомобилен транспорт са в размер на 41 593 лв., в дейност 867 Реклама и маркетинг – 17 743 лв. и в дейност 878 Приют за безстопанствени кучета – 29132 лв. Общата стойност на разходите за общинското предприятие са 88 828 лв., като в тях са включени разходите за заплати на персонала и издръжка. Функционирането на предприятието ще започне от 01.05.2019 г.

 

 1. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година в размер на 500000 лв.

 

 1. Определя размер на просрочените задължения, които ще бъдат погасени през 2019 г. в размер на 7 073 лв. (Съгласно приложение № 6).

 

 1. Определя максимален размер на новите задължения за разходите, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ.

 

 1. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ.

 

 1. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата на Европейския съюз в размер на 6 816 237 лв., съгласно (Приложение № 5).

 

  21. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 г., съгласно (Приложение № 8).

 

 1. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
 • в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран       бюджет,      при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от        държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана     дейност;
 • в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
 • да се разпорежда с предвидения резерв на непредвидени и/или неотложни разходи;
 • да представи бюджета за 2019 г. по пълна бюджетна класификация в едно месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметната палата.

 

 1. Възлага на кмета:
 • да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
 • да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
 • да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на

      постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с           волята на дарителя, донора;

 • да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и докладни записки към тях;
 • да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на Министерство на финансите;
 • да спира или ограничава финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната      дисциплина до неговото преустановяване, без това да води до преустановяване на          дейността на засегнатите организации или до неизпълнение на произтичащи от   нормативен акт или от международен договор задължения;
 • да представлява община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален и международен мащаб, свързани с участие на общината в  тях;
 • при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на „местни” дейности, да покрива този недостиг текущо с временни заеми от       извънбюджетни и набирателна сметки на общината;
 • да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за       изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г.

 

 1. В процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в изпълнение на нормативните актове, влиза в сила от датата,          посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се          отразяват служебно по бюджет 2019 г. от кмета на община Козлодуй, без решения на         ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се       увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, като         промените се извършват служебно от кмета на общината, без решение на ОбС.

 

 1. Дава съгласие възникналия временен недостиг по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, в т.ч. и за Държавен фонд „Земеделие”, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
 • Кметът на общината определя срока за погасяване на заемите от общинският бюджет, като срокът се обвързва със сроковете на ползването на съответното           финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
 • При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по       общинския бюджет и сметката за чужди средства да се спазват изискванията на             чл.       126 от ЗПФ.
 • За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за   предоставянето им за решение от ОбС.

  

 1. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета.

 

Неразделна част от решението са:

 1. Приложение № 1 Приходи;
 2. Приложение № 2 Разходи;
 3. Приложение № 3 Поименен списък на обектите за строителство през 2019 г. и др. разходи за придобиване на ДМА и НМА и ремонт на община Козлодуй;
 4. Приложение № 4 Численост и средства за работни заплати за делегираните от държавата дейности и дофинансираните с приходи от общински характер на    работещите в общинска администрация и звената към нея, считано от 01.01.2019 г.;
 5. Приложение № 5 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС;
 6. Приложение № 6 План-график за обслужване на просрочените задължения през 2019 г.;
 7. Приложение № 7 Справка за разпределение на субсидията за 2019 г. по читалища;
 8. Приложение № 8 Актуализирана бюджетна прогноза за местните приходи за периода 2019 – 2021 г.;
 9. Протокол от публично обсъждане пред местната общност на проекта за бюджета за 2019 г. на община Козлодуй.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

„ПРОТИВ” – 4 – Юлиян Тошев, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Марийка Костова и Боряна Добрева.

            Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г. - Текуща страница
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи