Протокол № 60/21.01.2019 г.


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
60

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 21 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 21.01.2019 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

            Отсъства Николай Петков.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй,  Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, представители на общинска администрация и ОП „Комунална дейност”.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Преди началото на заседанието на общинските съветници беше предоставено предложение вх. № 410-01-21/17.01.2019 г. към доклад вх. № 410-01-265/14.12.2018 г. /т. 8 от дневния ред/ от кмета на община Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет предложи включване на нова точка в дневния ред – предложение вх. № 410-01-20/17.01.2019 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точки от дневния ред на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца (Асоциацията по ВиК), насрочено за 11.02.2019 г. (понеделник) от 11.00 часа, регистрирано по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 579

 

 1. Включва нова точка 18 в дневния ред, както следва:

„18. 410-01-20/17.01.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точки от дневния ред на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца (Асоциацията по ВиК), насрочено за 11.02.2019 г. (понеделник) от 11.00 часа.”

 1. Досегашната точка 18 става точка 19.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-8/11.01.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г.
 3. 410-01-9/11.01.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Приемане на Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г.
 4. 410-01-11/11.01.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Статут на общинските жилища по реда на чл. 42 от ЗОС.
 5. 410-01-7/11.01.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Определяне на имоти частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане през 2019 г.
 6. 410-01-13/11.01.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, подписано от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Доклад за извършената работа от Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 01.07.2018 – 31.12.2018 г.
 7. 410-01-14/11.01.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, подписано от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Утвърждаване на Програма за работата на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй през 2019 г.
 8. 410-01-265/14.12.2018 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до инсталации и съоръжения за тяхното третиране; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в община Козлодуй за 2019 г.
 9. 410-01-12/11.01.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Кандидатстване на Община Козлодуй за бюджетната 2019 г. с проект пред Фонд „Радиоактивни отпадъци”.
 10. 410-01-6/11.01.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй.
 11. 410-01-2/04.01.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 15 за символите и отличията на община Козлодуй.
 12. 410-01-3/08.01.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй.
 13. 410-01-1/04.01.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за именуване/преименуване на обекти на територията на община Козлодуй.
 14. 410-02-3/08.01.2019 г. – Предложение от Мая Занева – Председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.
 15. 410-02-5/10.01.2019 г. – Предложение от Мая Занева – Председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Годишна работна програма на Общински съвет, Козлодуй за периода януари – октомври 2019 г.
 16. 410-01-10/11.01.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 620/12.11.2018 г., относно: Съгласуване на мандат и позиция по точка от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване н канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, Враца, насрочено за 06.02.2019 г. от 11.00 ч.
 17. 410-01-4/09.01.2019 г. Доклад по чл. 3, ал. 8 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси за неподадените в срок декларации за имущество и интереси през 2018 г. от Комисията по ЗПКОНПИ към Общински съвет, Козлодуй.
 18. 410-01-20/17.01.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точки от дневния ред на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца (Асоциацията по ВиК), насрочено за 11.02.2019 г. (понеделник) от 11.00 часа.
 19. Други.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

            По т. 2 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 66а от ЗОС е чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 580

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 за извършените сделки и резултатите от проведените търгове за 2018 г.
 2. Възлага на кмета на общината да публикува Отчета за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 на интернет страницата на общината.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На поставения от Цоло Цолов въпрос защо е завишената прогнозна стойност на приходите, посочени в проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г., отговори Лилия Димитрова – и.д. главен счетоводител, която поясни, че има голям интерес от граждани и фирми към имотите за продажба, учредяване на отстъпено право на строеж и отдаване под наем.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 581

 

 1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. в съвкупност със следните цели и дейности:

1.1. Прогнозни приходи в размер на 450 000 лв. /четиристотин и петдесет хиляди лева/, свързани с разпореждане на общинските имоти, съгласно Приложения № 1 и № 2;

1.2. Прогнозни приходи в размер на 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/, свързани с управление на общинските имоти, предоставени за ползване под наем, съгласно Приложение № 3.

1.3. Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 50 000 лева /петдесет хиляди лева/.

 

ПРОГРАМА

 

 за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през  2019 г.

 

І. Общи положения

 

            Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост с Решение № 55 от Протокол № 7/28.01.2016 г. ОбС Козлодуй прие Стратегия за 2016 -2019 г. на община Козлодуй за управление на общинската собственост.

В изпълнение на Стратегията и  на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от ЗОС е разработена Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинската собственост за 2019 г.       

 Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на закона и на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.

 Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, в които законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Основният ангажимент на Община Козлодуй е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. За да може Община Козлодуй да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на Инвестиционната  програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Козлодуй за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г. Тя съдържа:

 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
 2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба и за учредяване право на строеж.

 

ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост

 

 1. Очаквани приходи от продажба на имоти и учредяване право на строеж – 450 000 лв.                                                                                                                                            
 2. Очаквани приходи от наем на общински земи и имоти – 500 000 лв.
 3. Очаквани разходи свързани с поддръжка и ремонт на общински имоти – 50 000 лв.

 

ІІІ. Имотите, които общината има намерение да предложи за продажба, за учредяване отстъпено право на строеж и отдаване под наем са описани в Приложения № 1, 2 и 3, неразделна част от Програмата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

       Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при нейното изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

                                                                                                                                                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ПРЕЗ 2019 г.

 

І. Козлодуй

Местонахождение на имота

Площ в кв.м.

 

Данъчна оценка

 

 

Пазарна оценка

 

1

Дворно място на ул. „9-ти май” № 5 с ид. 37798.512.226- за жилищно строителство

452

13 939,00 лв.

22 600 лв.

2

Дворно място на ул. „9-ти май” № 18 с ид. 37798.512.307- за жилищно строителство

529

16 313,60 лв.

26 450 лв.

3

Дворно място на ул. „9-ти май” № 20 с ид. 37798.512.309- за жилищно строителство

359

11 444,20 лв.

17 950 лв.

4

Дворно място на ул. „9-ти май” № 22 с ид. 37798.512.143- за жилищно строителство

269

8 295,60 лв.

13 450 лв.

5

Общински имот на ул. „Освободител” № 15 с ид. 37798.512.398 – за търговска дейност

1016

31 331,90 лв.

35 560 лв.

6

Общински имот на ул. „Освободител” № 17 с ид. 37798.512.397 – за търговска дейност

1016

31 331,90 лв.

35 560 лв.

7

Общински имот на ул. „Освободител” № 19 с ид. 37798.512.396 – за търговска дейност

838

25 842,70 лв.

29 330 лв.

8

Общински имот на ул. „Освободител” № 21 с ид. 37798.512.395 – за търговска дейност

838

25 842,70 лв.

29 330 лв.

9

Незастроен терен в кв. 255, УПИ IV /западно от здравен център „Дарис” с ид.37798.501.176 – за жилищно строителство, средно застрояване

2109

65 038,40 лв.

67 500 лв.

10

Незастроен терен в кв.259,УПИ №III поз.имот №37798.501.2  - за търговска дейност

2468

76 109,40 лв.

123 400 лв.

11

Незастроен терен в кв.259, УПИ  ХXІ, поз.имот №37798.501.81 – за търговска дейност

5174

159 588,40 лв.

258 700 лв.

12

Недвижим имот в с. Хърлец, съставляващ УПИ XXXIV, кв. 160 - за жилищно строителство

550

1 868,40 лв.

3 580 лв.

13

Общински имот на ул. „Царибродска” № 3 с ид. 37798.512.11

670

35 302,10 лв.

30 800 лв.

14

Общински имот на ул. „Царибродска” № 9 с ид. 37798.512.378

1 458

53 502,70 лв.

54 680 лв.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ИМОТИ  ПРЕЗ 2019 г.

 

Местонахождение на имота

Площ в кв.м.

Предназначение на обекта и квадратура за застрояване

Първоначални цени на кв. м. без ДДС /Пазарни оценки/

1

Незастр.терен в кв.135, упи ІІ, /южно от бл.13, ж.к. 3/, ид. 37798.512.227

705

обект за търговия – 150 кв.м.

Определени от ОбС

2

Незастр.терен в кв.136, упи І, /източно от бл.19, ж.к. 3/, ид. 37798.512.231

493

обект за търговия – 200 кв.м.

Определени от ОбС

3

Незастр.терен в кв.254, упи ІІІ ,/ул.”В.Коларов”, северно от  бл.11 в ж.к.3/, ид.37798.512.162

455

за търговия

Определени от ОбС

4

Незастр. терен, кв. 255, УПИ III /западно от здравен център „Дарис”/, ид. 37798.501.177

4677

за жилищно строителство –

2339 кв.м. ЗП

Определени от ОбС

5

Незастроен терен, кв. 259, УПИ XXIII /източно от Отоплителна централа/, ид. 37798.501.82

3164

за обществено обслужване, търговия, услуги, обществено хранене и хотелиерство –

950 кв.м. ЗП

Определени от ОбС

                                                                                                                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ПРЕЗ 2019 г.

 

гр. Козлодуй

Местонахождение на имота

Площ в кв.м.

Цена на кв.м. без ДДС, съгласно

Приложения № 1, 2 и 6

към Наредба № 4

1

Помещение – обект №24 в сграда на ПТТС, ет.1 за офис

12.85 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

2

Помещение в сграда на ПТТС, ет.2  за офис

12.75 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

 3

Помещение – обект №18 в сграда на ПТТС, ет.1 за офис

32,16 кв. м.

13,30 лв./кв.м./месец

4

Помещение в гр. Козлодуй, в сградата на ПТТС , II етаж, за развитие на клубна дейност 

36.20 кв. м.

1,80 лв./кв.м./месец

5

Помещение № 16 в бившата сграда на Данъчно управление, ет.4 за офиси

33.85 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

6

Помещение № 17 в бившата сграда на Данъчно управление, ет.4 за офиси

15,23 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

7

Помещение № 18 в бившата сграда на Данъчно управление, ет.4 за офиси

47,47 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

8

Помещение № 23 в бившата сграда на Данъчно управление, ет.4 за офиси

16,28 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

9

Помещение № 24 в бившата сграда на Данъчно управление, ет.4 за офиси

16,28 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

10

Помещение № 25 в бившата сграда на Данъчно управление, ет.4 за офиси

16.28 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

11

Помещение в гр. Козлодуй, в сградата на СУ „Христо Ботев” , I етаж – за продажба на готови закуски и пакетирани изделия

6 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

12

Помещение в гр. Козлодуй, в сградата на СУ „Христо Ботев” , II етаж – за продажба на готови закуски и пакетирани изделия

6 кв. м.

13,30 лв./кв.м./месец

13

Източно помещение в сградата на СМК, ет. 1 – за офис

12 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

14

Земеделски земи на територията на община Козлодуй

4 930 дка

30 лв. – 40 лв./дка/годишно

15

Части от Спортна зала гр.Козлодуй

 

51,80 лв./час

16

 Магазин за хранителни стоки, кв. Янтра

90 кв.м.

2,70 лв./кв. м./час

17

Части от помещения за поставяне кафе – машини

1 кв.м.

92,00 лв./кв.м./месец

18

Павилион за продажба на вестници и списания на спирка „Бриз”

3 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

19

Павилион за продажба на вестници и списания на спирка „Център”

3 кв.м.

13,30 лв./кв.м./месец

 

Кметства

Местонахождение на имота

Площ в кв.м.

Цена на кв.м. без ДДС съгласно

Приложения № 1 и 2

към Наредба № 4

1

Павилион за продажба на вестници и списания на ул. ”Г. Димитров”, с. Хърлец

3 кв.м.

4,60 лв./кв.м./месец

2

Част от админисдтративна сграда на с. Бутан за монтаж на кафе-машина

1 кв.м.

40,00 лв./кв.м./месец

3

Сграда, двуетажна -” Магазин”, ул. ”Г. Димитров” № 85, с. Крива бара

36,5 кв.м.

1,70 лв./кв.м./месец

4

Двуетажна масивна сграда ”Младежки дом”, ул.” Г. Димитров” застроена площ 136,40кв.м.

273 кв.м.

1,70 лв./кв.м./месец

5

Лавка - находяща се в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене,  кв. 47, пл. № 579, с предназначение за продажба на закуски.

6 кв.м.

4,60 лв./кв.м./месец

 

 1. Възлага на кмета на общината да публикува Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. на интернет страницата на общината.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на Програмата.

 

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            С цел изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС

                                                                             

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 582

 

 1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат начални цени за продажбата на имотите.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по разпореждане с имоти частна общинска собственост, описани в Приложение № 1, чрез публично обявяване на търгове с явно наддаване.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по учредяване право на строеж върху имоти частна общинска собственост, описани в Приложение № 2, чрез обявяване на търгове с явно наддаване по първоначална тръжна цена, определена от Общинския съвет, съгласно Приложение № 2 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 4. Дава съгласие за предоставяне под наем на имоти, общинска собственост, съгласно Приложение № 3, по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На поставения от Цоло Цолов въпрос има ли лица, неработещи в бюджетната и обслужващата сфера, настанени във ведомствени жилища, положително отговори Галина Христова – директор на дирекция „ФСД и УС” и поясни, че това са крайно нуждаещи се лица.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет, Козлодуй за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 583

 

 1. Приема Статут на общинските жилища за 2019 г., съгласно Приложение № 1.

 

Приложение № 1

 

Статут
на общинските жилища за 2019 г.

                                    

І.  ПЪРВА ГРУПА – ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

/настанени лица, неработещи в бюджетна и обслужваща сфера/

 

 • Апартаменти в жилищни блокове
 1. бл. 9А, ап. 8, ет. 4 ж.к.1                           едностаен - 47.10 кв.м.
 2. бл. 70, ап. 14, ет. 2 ж.к.2                           едностаен - 47.21 кв.м. 
 3. бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 5 с. Гложене                 едностаен - 40.08 кв.м.     
 4. бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 2 с. Гложене                 едностаен - 40.08 кв.м.     

 

 • Стаи/апартаменти в бивше общежитие на СМК – 42 бр.
 • Общински къщи
 1. ул. ”Сл.Трънски” 3 едноетажна – 75.00 кв.м.
 2. ул. ”Кирил и Методий” 19 едноетажна – 103 кв.м. и кухня 42 кв.м.
 3. ул. ”Царибродска” 3 едноетажна – 82.00 кв.м.
 4. ул. ”Царибродска” 7 едноетажна – 85.00 кв.м.
 5. ул. ”Царибродска” 9 едноетажна – 85.00 кв.м.

 

Забележка: Къщите по т. 1, т. 2 и 4, с протокол от 2018 г., е решено да се заздравят и да се ползват под наем отново, а по т. 3 и 5 са определени за продажба в годишната програма за разпореждане и управление на общинската собственост.

 

ІІ. ВТОРА ГРУПА – ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

/настанени лица, работещи в бюджетна и обслужваща сфера/

 

 1. бл. 1, вх. А, ап. 8               ж.к. 1 – едностаен - 45.28 кв.м
 2. бл. 1, вх. А, ап. 14             ж.к. 1 – едностаен - 44.06 кв.м.
 3. бл. 3, вх. В, ап. 32             ж.к. 1 – едностаен - 45.28 кв.м.
 4. бл. 3, вх. А, ап. 11             ж.к. 1 – едностаен - 45.28 кв.м.
 5. бл. 3, вх. А, ап. 14             ж.к. 1 – едностаен - 45.28 кв.м.
 6. бл. 5, вх. А, ап. 5               ж.к. 1 – едностаен - 45.28 кв.м.  
 7. бл. 5, вх. Б, ап. 27             ж.к. 1 – двустаен - 63.06 кв.м. 
 8. бл. 6, вх. А, ап. 13             ж.к. 1 – двустаен - 60.91 кв.м.
 9. бл. 9А, ап. 7                      ж.к. 1 – едностаен - 47.10 кв.м.
 10. бл. 10А, ап. 7                    ж.к. 1 – едностаен - 47.10 кв.м.
 11. бл. 11, вх. В, ап. 32           ж.к. 1 – едностаен - 40.71 кв.м.
 12. бл. 11, вх. А, ап. 3             ж.к. 1 – двустаен - 59.55 кв.м.
 13. бл. 11, вх. А, ап. 2             ж.к. 1 – едностаен - 40.71 кв.м.
 14. бл. 12, ап. 38                     ж.к. 1 – едностаен - 41.06 кв.м.
 15. бл. 12, ап. 31                     ж.к. 1 – едностаен - 41.06 кв.м
 16. бл. 12, ап. 2                       ж.к. 1 – едностаен - 41.06 кв.м
 17. бл. 12, ап. 1                       ж.к. 1 – едностаен - 41.06 кв.м.
 18. бл. 15, ап. 12                     ж.к. 1 – четиристаен - 101.88 кв.м.
 19. бл. 16, ап. 14                     ж.к. 1 – едностаен - 41.06 кв.м.
 20. бл. 26, ап. 1                       ж.к. 1 – двустаен - 56.66 кв.м.  
 21. бл. 26, ап. 15                     ж.к. 1 – двустаен - 56.66 кв.м.
 22. бл. 27, ап. 27                     ж.к. 1 – едностаен - 36.00 кв.м.
 23. бл. 27, ап. 38                     ж.к. 1 – едностаен - 47.21 кв.м.
 24. бл. 33, ап. 21                     ж.к. 1 – двустаен - 58.48 кв.м.
 25. бл. 56, вх. А, ап. 4             ж.к. 2 – тристаен - 77.60 кв.м.
 26. бл. 61, вх. Б, ап. 2             ж.к. 2 – едностаен - 40.08 кв.м.
 27. бл. 61, вх. Б, ап. 3             ж.к. 2 – двустаен - 58.48  кв.м.
 28. бл. 62, вх. Б, ап. 17           ж.к. 2 – едностаен - 40.08 кв.м.
 29. бл. 63, вх. В, ап. 8             ж.к. 2 – едностаен - 40.08 кв.м.
 30. бл. 65, вх. А, ап. 3             ж.к. 2 – тристаен - 75.71 кв.м.
 31. бл. 67, вх. А, ап. 14           ж.к. 2 – двустаен - 65.17 кв.м.
 32. бл. 67, вх. Б, ап. 2             ж.к. 2 – едностаен - 43.41 кв.м.
 33. бл. 71, вх. А, ап. 6             ж.к. 2А – едностаен - 29.91 кв.м.
 34. бл. 71, вх. Б, ап. 21           ж.к. 2А – едностаен - 29.91 кв.м.
 35. бл. 71, вх. В, ап. 21           ж.к. 2А – едностаен - 29.91 кв.м.
 36. бл. 76, вх. А, ап. 2             ж.к. 2А – двустаен - 63.70 кв.м.
 37. бл. 76, вх. В, ап. 11           ж.к. 2А – двустаен - 64.65 кв.м.
 38. бл. 78, вх. В, ап. 32           ж.к. 2А – едностаен - 40.08 кв.м.
 39. бл. 79, вх. Б, ап. 29           ж.к. 2А – едностаен - 40.08 кв.м.
 40. бл. 1, вх. Б, ап.11              ж.к. 3 – едностаен - 40.08 кв.м. 
 41. бл. 2, вх. Б, ап. 8               ж.к. 3 – едностаен - 40.08 кв.м.
 42. бл. 16, вх. А, ап. 7             ж.к. 3 – тристаен - 75.71 кв.м.
 43. бл. 16, вх. В, ап. 35           ж.к. 3 – едностаен - 40.08 кв.м.
 44. бл. 16 А, ап. 1                   ж.к. 3 – тристаен - 77.60 кв.м.
 45. бл. 19, вх. Б, ап. 8            ж.к. 3 – едностаен - 40.08 кв.м.
 46. бл. 19, вх. Г, ап.15            ж.к. 3 – двустаен - 58.48 кв.м.
 47. бл. 22, вх. В, ап. 2            ж.к. 3 – едностаен - 40.08 кв.м.
 48. бл. 22, вх. В, ап. 8            ж.к. 3 – едностаен - 40.08 кв.м.
 49. бл. 22, вх. В, ап. 14          ж.к. 3 – едностаен - 40.08 кв.м.

 

ІІІ. ТРЕТА ГРУПА - РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

 

 1. бл. 61, вх.Г, ап. 5                              ж.к. 2 – двустаен - 63.70 кв.м.
 2. бл. 76, вх.А, ап. 5                             ж.к. 2А – двустаен - 63.70 кв.м.
 3. бл. 16, вх.Г, ап. 14                            ж.к. 3 – двустаен - 63.70 кв.м.
 4. ул. „Ст. Караджа” № 17, ж.к. 2А        едностаен – 16.50 кв.м.

        ст. № 5, ет.1    

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

І. Първа група – 51

- апартаменти – 4

- стаи/апартаменти в СМК – 42

- къщи – 5

ІІ. Втора група - ведомствени жилища – 49

ІІІ. Трета група - резервни жилища – 4

ОБЩО общински жилища – 104

 

 1. През 2019 г. да не се извършва продажба на общински жилища, освен изрично включените в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 584

 

 1. Определя имоти частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, както следва:
1.1. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 5 в ж.к. 2, бл. 61, вх. Г със застроена площ 63,70 кв.м. – АОС № 447/19.07.2000 г.

1.2. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 76 в ж.к. 2А, бл. 76, вх. А със застроена площ 63,70 кв.м. и мазе с площ 3,74 кв.м. – АОС № 68/15.07.1996 г.

1.3. Самостоятелен обект в сграда – аратамент № 14 в ж.к. 3, бл. 16, вх. Г със застроена площ 63,70 кв.м. и избено помещение № 14 – АОС № 912/17.09.2002 г.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 9 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 585

 

 1. Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 586

 

 1. Утвърждава Програма за работата на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй през 2019 г., както следва:

 

ПРОГРАМА

 

за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания  в община Козлодуй за 2019 г.

 

І. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране

периодичност

1.1

 

Мерцедес Акрос ВР7485 - лятно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

Мерцедес Акрос ВР7485 - зимно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

1.2

 

Мерцедес ВР4930 - лятно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

Мерцедес ВР4930 - зимно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

1.3

 

Ивеко ВР0905 - лятно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

Ивеко ВР0905 - зимно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

1.4

 

Ивеко ВР3880 - лятно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

Ивеко ВР3880 - зимно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

1.5

 

Автокран ВР4928ВМ - лятно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

Автокран ВР4928ВМ - зимно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

1.6

 

Нов автомобил за подземни контейнери - лятно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

Нов автомобил за подземни контейнери - зимно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

1.7

 

Нов автомобил с възможност за дезинфекция на контейнери - лятно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

Нов автомобил с възможност за дезинфекция на контейнери - зимно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

1.8

Нов сметоизвозващ автомобил - лятно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

Нов сметоизвозващ автомобил - зимно

съгласно утвърден график

за сметоизвозване

1.9

Ремонт и подмяна на колела на бобри

при необходимост

1.10

Дезинфекция на контейнери

при необходимост

ІІ. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в наслените места и селищните образувания в общината

периодичност

2.1

Почистване на съществуващи сметища в гр.Козлодуй -регламентирано

при необходимост

2.2

Почистване на сметища в селата-регламентирано

при необходимост

2.3

Мониторинг старо сметище гр. Козлодуй

при необходимост

2.4

Транспорт на събрани отпадъци от паркове и зелени площи

при необходимост

2.5

Почистване с мултифункционален багер челен товарач на нерегламентирани сметища

при необходимост

  

периодичност

месеци

2.6

Интензивно почистване ЦГЧ  ръчно лятно

ежедневно

6

Метене еднометрови зони

при необходимост

Пръскане с препарат за трева

при необходимост

2.7

  

Интензивно почистване ЦГЧ ръчно зимно

ежедневно

6

Метене еднометрови

при необходимост

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

2.8

Интензивно почистване Детски парк ръчно лятно

ежедневно

6

2.9

Интензивно почистване Детски парк ръчно зимно

ежедневно

6

2.10

Екстензивно почистване ЦГЧ  ръчно лятно

два пъти седмично

6

2.11

Екстензивно почистване ЦГЧ  ръчно зимно

два пъти седмично

6

2.12

Метене на алеи и тротоари в ЖК лятно

ежедневно

6

2.13

Метене на алеи и тротоари в ЖК зимно

ежедневно

6

2.14

Метене и оборка около контейнерните площадки в ЦГЧ лятно

ежедневно

6

2.15

Метене и оборка около контейнерните площадки в ЦГЧ зимно

ежедневно

6

2.16

Почистване и оборка в  градски райони

три пъти месечно

10

2.17

Почистване и оборка Зелени площи прилежащи към районите за интензивно и екстензивно метене

три пъти месечно

10

2.18

Почистване на кошчета за отпадъци в градска част

ежедневно

12

2.19

Почистване кошчета за отпадъци в жилищни комплекси

ежедневно

12

2.20

Почистване, тесане алеи и тротоари от заплевяване, извозване на отпадъците

месечно

12

2.21

Поддръжка чистота в гробищен парк (стар, нов и в кв. Янтра) - (почистване и пръскане на трева) лятно

месечно

6

2.22

Поддръжка чистота в гробищен парк (стар, нов и в кв. Янтра) - (почистване и поддръжка) зимно

месечно

6

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

2.23

Оформяне и поддръжка на пътеки в гробищен парк

при необходимост

2.24

Метене и почистване на сервитутни пространства в централна градска част лятно

ежедневно

6

2.25

Метене и почистване сервитутни пространства в централна градска част зимно

ежедневно

6

2.26

Поддържане чистотата в Ботев парк лятно

ежедневно

6

2.27

Поддържане чистотата в Ботев парк зимно

ежедневно

6

2.28

Поддържане чистотата в Зона за отдих и спорт в гр. Козлодуй лятно

ежедневно

6

2.29

Поддържане чистотата в Зона за отдих и спорт в гр. Козлодуй зимно

ежедневно

6

2.30

Миене на улици в гр.Козлодуй

ежедневно

6

2.31

Механизирано метене двустранно по шосета в градска част, жилищни комплекси, паркови територии и Ботев парк

ежедневно

6

2.32

Снегопочистване механизирано

при необходимост

2.33

Почистване на отводнителни канали и шахти

месечно

12

2.34

Почистване на градски градини и междублокови пространства, обособени детски площадки и др.

седмично

12

Събиране и пренасяне на клони в камион

ежедневно

12

Товарене на отпадъци

ежедневно

12

Резитба корони на дървета

при необходимост

Отсичане на дървета

при необходимост

2.35

Почистване при извънредно настъпили обстоятелства  и при необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване

при необходимост

2.36

Деакаризация и дезинсекция

при необходимост

2.37

Почистване и поддръжка на фонтани

седмично

6

2.38

 

Почистване и разчистване на терени от храсти жив плет

седмично

6

Събиране на шума по тревни площи

седмично

6

Резитба на жив плет

седмично

6

2.39 

Почистване и разчистване на тревни площи-поддръжка

ежедневно

6

Косене с моторна коса

ежедневно

6

Механизирано косене с Райдер

ежедневно

6

Поддържане на чистота в кметства

периодичност

месеци

2.40

с. Хърлец лятно

ежедневно

6

Пръскане с препарат за трева

при необходимост

2.41

с. Хърлец зимно

ежедневно

6

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

2.42

с. Гложене лятно

ежедневно

6

Пръскане с препарат за трева

при необходимост

2.43

с. Гложене зимно

ежедневно

6

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

2.44 

с. Бутан лятно

ежедневно

6

Пръскане с препарат за трева

при необходимост

2.45

с. Бутан зимно

ежедневно

6

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

2.46

с. Крива бара лятно

ежедневно

6

Пръскане с препарат за трева

при необходимост

2.47

с. Крива бара зимно

ежедневно

6

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

 

 1. Възлага на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй изпълнение на Програмата.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

            Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Отношение по процедурата за обсъждане и приемане на План-сметката взе Анатолий Абаров. Според него представеното предложение с актуализираната План-сметка е съвършено нов документ, различен от публикувания за обществено обсъждане доклад, раздаден е преди заседанието на законовата комисия и не е бил публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на общината. С това си действие администрацията е допуснала съществени нарушения на АПК и ЗМСМА и е лишила от право гражданите и юридическите лица да участват в обсъжданията и да защитят интересите си. Също така, липсват икономико-техническа обосновка и ценови анализ за дейностите, както и задължителни реквизити за такъв документ.

Беше дадена думата на заместник-директора на Общинското предприятие, която, в защита на предложения допълнен проект на План-сметката, посочи, че става въпрос за събиране на целеви средства, а не за анализ. Средствата ще се разходват единствено и само за дейности по чистота. Според Мария Маркова нарушение на нормативната уредба ще има тогава, когато прогнозируемите или реално събраните средства не намерят отражение в План-сметката.

В подкрепа на Анатолий Абаров изказване направи Стела Бачийска.

Велислав Торбов също взе отношение в подкрепа на представения допълнен проект на План-сметката.

Председателят на Общинския съвет уточни, че публично оповестеният проект на План-сметката съдържа общи занижени цифри без информация за какво ще се използват. В постъпилото ново предложение вече информацията е точна, подробна и детайлна, което би могло да се обсъжда. Проблем би съществувал ако План-сметката беше използвана за определяне нов размер на ТБО за 2019 г.

Мая Занева направи предложение за прекратяване на разискванията, което се подложи на гласуване.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 587

 

 1. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Козлодуй за 2019 г. на обща стойност 2 585 000 лв. /два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди лева/, съгласно Приложение № 1, както следва:

Приложение № 1

 

ПЛАН – СМЕТКА
за необходимите разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Козлодуй за 2019 г.

 

 • Планирани приходи от такса битови отпадъци за извършвани от общината услуги по чл. 62 ЗМДТ на територията на общината за 2019 г. - 2 500 000 лв.
 • Неусвоени от предходната календарна година средства от таксата битови отпадъци /преходен остатък от 2018 г./ - 85 000 лв.
 • Бюджет за дейност 623 - "Чистота" и дейност 627 - "Управление на дейностите по отпадъците" за 2019 г. - 2 585 000 лв.

 

І  І. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране /чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗМДТ/

Сума

Наименование на дейността

бр. курсове

на ден

средно раб. дни в годината

бр. курсове за годината

цена на един курс

586 212 лв.

1.1

 

Мерцедес Акрос ВР7485 - лятно

1

54

54

403 лв.

21 783 лв.

Мерцедес Акрос ВР7485 - зимно

1

54

54

416 лв.

22 463 лв.

1.2

 

Мерцедес ВР4930 - лятно

1

120

120

378 лв.

45 349 лв.

Мерцедес ВР4930 - зимно

1

120

120

393 лв.

47 102 лв.

1.3

 

Ивеко ВР0905 - лятно

2

84

168

343 лв.

57 602 лв.

Ивеко ВР0905 - зимно

2

84

168

352 лв.

59 168 лв.

1.4

 

Ивеко ВР3880 - лятно

2

52

104

298 лв.

31 032 лв.

Ивеко ВР3880 - зимно

2

52

104

303 лв.

31 484 лв.

1.5

 

Автокран ВР4928ВМ - лятно

1

78

78

292 лв.

22 809 лв.

Автокран ВР4928ВМ - зимно

1

78

78

300 лв.

23 427 лв.

1.6

 

Нов автомобил за подземни контейнери - лятно

1

78

78

292 лв.

22 809 лв.

Нов автомобил за подземни контейнери - зимно

1

78

78

300 лв.

23 427 лв.

1.7

 

Нов автомобил с възможност за дезинфекция на контейнери - лятно

1

125

125

321 лв.

40 168 лв.

Нов автомобил с възможност за дезинфекция на контейнери - зимно

1

125

125

334 лв.

41 711 лв.

1.8

 

Нов сметоизвозващ автомобил - лятно

1

125

125

321 лв.

40 168 лв.

Нов сметоизвозващ автомобил - зимно

1

125

125

334 лв.

41 711 лв.

1.9

Ремонт и подмяна колела на бобри

 

6 500 лв.

1.10

Дезинфекция на контейнери

 

7 500 лв.

 

ІІ. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации

      /чл. 66, ал. 1, т. 2 ЗМДТ/

Сума

Наименование на дейността

тон за година

лв./тон

500 796 лв.

2.1

Такса депо Оряхово

6000

23.02 лв.

138 096 лв.

2.2

Отчисления за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба№7/19.12.13г.във връзка с чл.64 от ЗУО

6000

57.00 лв.

342 000 лв.

2.3

Обезпечение за обезвреждане на отпадъци по чл.3 от Наредба№7/19.12.13г. във връзка с чл.60 от ЗУО

6000

3.45 лв.

20 700 лв.

 

ІІІ. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в наслените места и селищните образувания в общината /чл.66, ал.1, т.3 ЗМДТ/ - гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, с. Крива Бара

Сума

Наименование на дейността

периодичност

1 408 752 лв.

3.1

Почистване на съществуващи сметища в гр. Козлодуй -регламентирано

при необходимост

21 636 лв.

3.2

Почистване на сметища в селата -регламентирано

при необходимост

28 467 лв.

3.3

Мониторинг старо сметище гр. Козлодуй

при необходимост

5 693 лв.

3.4

Транспорт на събрани отпадъци от паркове и зелени площи

при необходимост

27 645 лв.

3.5

Почистване с мултифункционален багер челен товарач на нерегламентирани сметища

при необходимост

36 438 лв.

 

дка

периодичност

месеци

 

3.6

 

 

Интензивно почистване ЦГЧ  ръчно лятно

32.4

ежедневно

6

53 691 лв.

Метене еднометрови зони

при необходимост

 

Пръскане с препарат за трева

при необходимост

 

3.7

 

 

Интензивно почистване ЦГЧ ръчно зимно

32.4

ежедневно

6

75 151 лв.

Метене еднометрови

при необходимост

 

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

 

3.8

Интензивно почистване Детски парк ръчно лятно

1.200

ежедневно

6

2 386 лв.

3.9

Интензивно почистване Детски парк ръчно зимно

1.200

ежедневно

6

3 340 лв.

3.10

Екстензивно почистване ЦГЧ  ръчно лятно

75

два пъти седмично

6

59 088 лв.

3.11

Екстензивно почистване ЦГЧ  ръчно зимно

75

два пъти седмично

6

82 706 лв.

3.12

Метене на алеи и тротоари в ЖК лятно

108

ежедневно

6

10 227 лв.

3.13

Метене на алеи и тротоари в ЖК зимно

108

ежедневно

6

14 315 лв.

 

бр.

периодичност

месеци

 

3.14

Метене и оборка около контейнерните площадки в ЦГЧ лятно

78

ежедневно

6

4 653 лв.

3.15

Метене и оборка около контейнерните площадки в ЦГЧ зимно

78

ежедневно

6

6 513 лв.

 

дка

периодичност

месеци

 

3.16

Почистване и оборка в  градски райони

275

три пъти месечно

10

19 916 лв.

3.17

Почистване и оборка зелени площи прилежащи към районите за интензивно и екстензивно метене

48

три пъти месечно

10

17 381 лв.

 

бр.

периодичност

месеци

 

3.18

Почистване на кошчета за отпадъци в градска част

111

ежедневно

12

14 333 лв.

3.19

Почистване кошчета за отпадъци в жилищни комплекси

87

седмично

12

2 229 лв.

 

дка

периодичност

месеци

 

3.20

Почистване, тесане алеи и тротоари от заплевяване, извозване на отпадъците

27

месечно

12

12 144 лв.

3.21

Поддръжка чистота в гробищен парк (стар, нов и в кв. Янтра) -(почистване и пръскане на трева) лятно

50

месечно

6

10 735 лв.

3.22

 

Поддръжка чистота в гробищен парк (стар, нов и в кв.Янтра) -(почистване и поддръжка) зимно

50

месечно

6

14 627 лв.

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

 

 

м3

периодичност

 

 

3.23

Оформяне и поддръжка на пътеки в гробищен парк

72

при необходимост

10 800 лв.

 

дка

периодичност

месеци

 

3.24

Метене и почистване на сервитутни пространства в централна градска част лятно

4.528

ежедневно

6

8 933 лв.

3.25

Метене и почистване сервитутни пространства в централна градска част зимно

4.528

ежедневно

6

12 503 лв.

3.26

Поддържане чистотата в Ботев парк - /110 дка/ - лятно

5

ежедневно

6

10 416 лв.

3.27

Поддържане чистотата в Ботев парк - /110 дка/ - зимно

5

ежедневно

6

14 580 лв.

3.28

Поддържане чистотата в Зона за отдих и спорт в гр. Козлодуй - /61.3 дка/ - лятно

3

ежедневно

6

8 707 лв.

3.29

Поддържане чистотата в Зона за отдих и спорт в гр. Козлодуй - /61.3 дка/ - зимно

3

ежедневно

6

12 187 лв.

 

периодичност

месеци

 

3.30

Миене на улици в гр.Козлодуй

 

ежедневно

6

27 330 лв.

3.31

Механизирано метене двустранно по шосета в градска част, жилищни комплекси, паркови територии и Ботев парк

 

ежедневно

6

26 261 лв.

3.32

Снегопочистване механизирано

при необходимост

79 708 лв.

3.33

Почистване на отводнителни канали и шахти

 

месечно

12

20 496 лв.

3.34

 

 

 

 

Почистване на градски градини и междублокови пространства, обособени детски площадки и др.

 

седмично

12

170 000 лв.

Събиране и пренасяне на клони в камион

 

ежедневно

12

 

Товарене на отпадъци

 

ежедневно

12

 

Резитба корони на дървета

при необходимост

 

Отсичане на дървета

при необходимост

 

3.35

Почистване при извънредно настъпили обстоятелства  и при необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване

при необходимост

31 000 лв.

3.36

Деакаризация и дезинсекция

при необходимост

74 014 лв.

3.37

Почистване и поддръжка на фонтани

 

седмично

6

2 847 лв.

3.38

 

 

Почистване и разчистване на терени от храсти жив плет

 

седмично

6

70 017 лв.

Събиране на шума по тревни площи

 

седмично

6

 

Резитба на жив плет

 

седмично

6

 

3.39

 

 

Почистване и разчистване на тревни площи-поддръжка

 

ежедневно

6

203 384 лв.

Косене с моторна коса

 

ежедневно

6

 

Механизирано косене с Райдер

 

ежедневно

6

 

Поддържане на чистота в кметства

дка

периодичност

месеци

 

3.40

 

с. Хърлец лятно

100

ежедневно

6

9 469 лв.

Пръскане с препарат за трева

при необходимост

 

3.41

 

с. Хърлец зимно

100

ежедневно

6

13 254 лв.

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

 

3.42

 

с. Гложене лятно

150

ежедневно

6

14 204 лв.

Пръскане с препарат за трева

при необходимост

 

3.43

 

с. Гложене зимно

150

ежедневно

6

19 881 лв.

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

 

3.44

 

с. Бутан лятно

150

ежедневно

6

14 204 лв.

Пръскане с препарат за трева

при необходимост

 

3.45

 

с. Бутан зимно

150

ежедневно

6

19 881 лв.

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

 

3.46

 

с. Крива бара лятно

50

ежедневно

6

4 735 лв.

Пръскане с препарат за трева

при необходимост

 

3.47

 

с. Крива бара зимно

50

ежедневно

6

6 627 лв.

Почистване на сняг до 15 см

при необходимост

 

  

IV. Дълготрайни материални активи /ДМА/

Сума

 

89 240 лв.

Машини и съоръжения

Вид

Брой

Единична стойност в лева с ДДС

Обща стойност в лева с ДДС

1

Прикачен инвентар за ямочистачка

втора употреба

1

18 000.00 лв.

18 000.00 лв.

2

Косачка – моторна, самоходна

нов

1

20 040.00 лв.

20 040.00 лв.

3

Кастрачка – прътова

нов

5

1 104.00 лв.

5 520.00 лв.

4

Косачка – ръчна, механична

нов

10

612.00 лв.

6 120.00 лв.

5

Глава – фугокосачка

нов

2

780.00 лв.

1 560.00 лв.

6

Машина за асфалт – комплект

нов

1

30 000.00 лв.

30 000.00 лв.

7

Автобус

втора употреба

1

8 000.00 лв.

8 000.00 лв.


РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ

СТОЙНОСТ

 

 

заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения

1 145 383 лв.

други възнаграждения и плащане на персонала

124 689 лв.

задължителни вноски от работодателя

256 877 лв.

издръжка

453 515 лв.

облекло

39 000 лв.

материали

104 515 лв.

вода горива и енергия

190 000 лв.

разходи за външни услуги

105 000 лв.

командировки

3 000 лв.

разходи за застраховки,  други фин.услуги

12 000 лв.

държавни такси-винетки

12 000 лв.

платени данъци и такси

2 500 лв.

капиталови разходи

89 240 лв.

отчисления за обезвреждане на отпадъци

500 796 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

2 585 000 лв.


 1. Дава съгласие кметът на общината, в рамките на одобрените с План-сметката „Планирани разходи по видове дейности”, да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови отпадъци и от извършените разходи.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2019 година планираните разходи, съобразно одобрената от Общинския съвет План-сметка.

 

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 15 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – 4 – Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Юлиян Тошев.

            Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Юлиян Тошев постави множество въпроси, свързани с целесъобразността на проекта – как ще се подобри трафикът, изчислен ли е по методика, къде е изходът на улицата и др., както и защо не се довърши проектът за изграждане на велоалея по ул. „Христо Ботев”.

Биляна Стояновска попита какъв е срокът за кандидатстване и напомни, че Общинският съвет е приел Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017 – 2019 г. и е редно администрацията да се ръководи по нея.

Заместник-кметът Весела Вълкова отговори на всички въпроси.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 588

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков” от ОТ865 до ОТ880 в гр. Козлодуй, обл. Враца” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2019 г. при 49,40 % финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонда и 50,60 % финансиране от общинския бюджет.
 2. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение – публична общинска собственост не може да бъде променян за период не по-кратък от 3 години след приключване на проекта.
 3. Включване на проектното предложение като приоритетно в Индикативната таблица на Общинския план за развитие на община Козлодуй 2014 – 2020 г. Приоритетна област на въздействие 3.1: Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров и Биляна Стояновска.

            Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 589

 

 1. 1. Приема Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, както следва:

 

„ПРАВИЛНИК
за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй
 
Раздел І
Общи положения

 

Чл. 1. Този Правилник урежда условията, размера, реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй.

 

Раздел ІІ
Условия и ред за отпускане на еднократната финансова помощ

 

Чл. 2. Право да получи еднократна финансова помощ по чл. 1 има един от родителите/ осиновителите на детето, вписани в удостоверението за раждане, независимо от доходите на семейството.

Чл. 3. Условията за отпускане на еднократна финансовата помощ по настоящия Правилник са:

 1. Родителят/ите или осиновителят/ите да не са оставяли за отглеждане в специализирана институция дете и да не са им отнети родителските права.
 2. Детето да е родено/осиновено след 31.12.2018 г. При раждане/осиновяване на близнаци или тризнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете.
 3. Родителят/ите на новороденото/осиновеното дете трябва да имат навършени 18 години към датата на раждането или осиновяването.
 4. Осиновеното дете да бъде до 8-годишна възраст към датата на осиновяване.
 5. Новороденото/осиновеното дете трябва да е родено в Република България и да е с настоящ адрес в община Козлодуй.
 6. Към момента на раждане/осиновяване на детето поне единият родител да е с постоянен адрес на територията на община Козлодуй не по-малко от една година от датата на раждане/осиновяване на детето.
 7. Родителят/ите на новороденото/осиновеното дете трябва да имат завършено не по-ниско от средно образование към датата на подаване на заявлението.
 8. Родителят/ите на новороденото/осиновеното дете трябва да нямат просрочени задължения към община Козлодуй към момента на подаване на заявлението.

Чл. 4. Размерът на еднократната финансова помощ за всяко новородено/осиновено дете, отговарящо на условията по чл. 3 е от 500 (петстотин) до 1000 (хиляда) лева.

Чл. 5. (1) Еднократната финансова помощ по реда на този Правилник се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, съгласно Приложение № 1.

(2) Заявлението се подава от единия родител/осиновител на новороденото/осиновеното дете.

(3) Към заявлението-декларация по образец се представят личните карти на родителите/ осиновителите и документ за завършено образование за справка с декларираните данни и удостоверение от банка за лична сметка.

Чл. 6. Заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ се подава в срок до 1 година за всяко новородено/осиновено дете, считано от датата на раждането/ осиновяването му.

Чл. 7. (1) Документите по чл. 5 от настоящия Правилник се подават в Центъра за информационно обслужване на гражданите в сградата на общината, като заявлението се входира от длъжностно лице.

(2) След извършване на всички необходими справки, заявлението се предава на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете (накратко Комисията), чиито ред на свикване и работа е описан в Раздел ІІІ от настоящия Правилник.

(3) Когато към заявлението липсват документи или информация, лицето се уведомява за това писмено. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението на лицето се дава възможност да представи необходимите документи или информация, преди Комисията да бъде свикана. Ако срокът не е спазен, Комисията има право да откаже изплащането на еднократната финансова помощ.

(4) Веднъж на два месеца Комисията разглежда заявленията и излиза с мотивирано решение за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено/осиновено дете или прави отказ за отпускане, когато родителят/ите/осиновителят/ите не отговарят на условията по чл. 3.

(5) На основание решението на Комисията, в седемдневен срок кметът на община Козлодуй издава заповед за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко одобрено заявление.

(6) Еднократната финансова помощ се изплаща не по-късно от три месеца от подаване на заявлението-декларация по банков път.

Чл. 8. Общинската администрация уведомява лицата, на които е отказана еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете и основанията за това в седемдневен срок от заседанието на Комисията.

Чл. 9. (1) Общински съвет, Козлодуй, ежегодно с приемане на бюджета на общината, определя общия размер на средствата за отпускане на еднократни финансови помощи по реда на този Правилник, както и размера на еднократната финансова помощ за новородено/осиновено дете през съответната година.

(2) Еднократните финансови помощи за новородено/осиновено дете се изплащат след приемане бюджета на общината по пълна бюджетна класификация за съответната година.

(3) Заявления-декларации по чл. 7 от настоящия Правилник се приемат и обработват целогодишно.

 

Раздел ІІІ
Комисия по отпускане на еднократна финансовата помощ

 

Чл. 10. (1) Подадените по реда на този Правилник заявления за предоставяне на еднократна финансова помощ се разглеждат от Комисия в състав от 5 (петима) членове.

(2) В състава на Комисията се включват:

 1. Председател – представител на Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”;
 2. Зам.-председател – представител на Общински съвет, Козлодуй;
 3. Секретар – представител на Дирекция „Правно, нормативно, административно и информационно обслужване”;
 4. Двама членове – един представител на Дирекция „Хуманитарни дейности” и един представител от ПК по „Здравеопазване и социални дейности” към Общинския съвет.

(3) Комисията се утвърждава от Общинския съвет по предложение на кмета на община Козлодуй, съгласувано с председателя на Общинския съвет.

 Чл. 11. Комисията заседава веднъж на два месеца до 20-то число, като на своите заседания разглежда всяка едно подадено заявление-декларация индивидуално и излиза с мотивирано писмено решение за отпускане или отказ на еднократна финансова помощ.

 

Раздел ІV
Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Този Правилник е приет на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА с решение № …по протокол №…./ ……на Общински съвет, Козлодуй.
§ 2. Правилникът влиза в сила от 01.01.2019 г. и може да се изменя и допълва по реда на неговото приемане.

 

Приложение № 1

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 1. От.................................................................................................................................................
 2. /име, презиме, фамилия/

ЕГН ..............................................,        тел. за контакт ................................................................

Постоянен адрес : гр./с.  ................................ община......................., област.............................

ул. ....................................................................................................................................................

Настоящ адрес : гр./с................................, община ..........................., област.............................

ул. ....................................................................................................................................................

 

 1. Данни за втория родител/осиновител:

............................................................................................................... ЕГН ................................

/име, презиме, фамилия/

Постоянен адрес : гр./с.........................., община .........................., област................................

ул. ...................................................................................................................................................

Настоящ адрес : гр./с. ..........................., община .........................., област................................

ул. ...................................................................................................................................................

 

УВАЖАЕМИ/А Г-Н/ЖО КМЕТ,

 

            Моля, да ми/ни бъде отпусната еднократна финансова помощ за новороденото/ осиновеното ми/ни дете: …………………………………………………………………………

/трите имена на детето/

родено/осиновено на ........................... 20….. г.

 

ДЕКЛАРИРАМ/Е

 

следните обстоятелства:

 

 1. Нямам/е деца, оставени за отглеждане в специализирана институция.
 2. Детето не е дадено за осиновяване.
 3. Не съм/сме лишен/и от родителски права и родителските ми/ни права не са ограничени.
 4. Имам/е навършени 18 години и завършено средно образование.
 5. Нямам/ме задължения към община Козлодуй.

 

Известно ми/ни е, че:

За деклариране на неверни данни нося/им наказателна отговорност по чл. 313 от НК и следва да възстановя/им неправомерно получената финансова помощ.

 

(При представяне на заявлението-декларация се изискват лични карти и документ за завършено образование на родителите за справка.)

 

Дата……………………………                              Подпис:  1 ……………………..

гр. (с.) …………………………                                          2 ……………………..

 

Приел:

Длъжностно лице: ………………………….………..

                                       /подпис, име и фамилия/

 

 1. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй на интернет страницата на общината.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на Правилника.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 3 от Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 590

 

 1. Утвърждава Комисия по отпускане на еднократна финансова помощ, както следва:

- Председател – Лилия Димитрова – представител на дирекция „ФСД и УС”;

- Заместник-председател – д-р Биляна Стояновска – представител на ОбС, Козлодуй;

- Секретар – Николина Цветкова – представител на дирекция „ПНАИО”;

- Двама членове – Лидия Петрова – представител на дирекция „ХД” и д-р Боряна Добрева – представител на ОбС, Козлодуй.

 1. Възлага на Комисията изпълнение на Правилника.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По предложение на Валери Кирилов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1 във връзка с чл. 4 от Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 591

 

 1. Определя средства за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/ осиновено дете за 2019 г. в размер на 600,00 лв. /шестотин лева/.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи общия размер на средствата в бюджета на община Козлодуй за 2019 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Бяха поставени въпроси от Анатолий Абаров и Стела Бачийска.

Стела Бачийска предложени множество изменения в проектонаредбата, които не се подложиха на гласуване, тъй като не бяха представени предварително.

Председателят на Общинския съвет предложи да се подложи на гласуване и приеме предложената нова Наредба № 15 за символите и отличията на Община Козлодуй; предложенията на общинския съветник за изменение и/или допълнение да се изложат писмено; да бъде изготвен проект за изменение и/или допълнение на Наредбата, ведно с доклад и мотиви при спазване разпоредбите и сроковете на ЗНА.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 21 и т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 592

 

 1. Приема нова Наредба № 15 за символите и отличията на община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА
за символите и отличията на Община Козлодуй
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Настоящата Наредба урежда отношенията  от местно значение, свързани с вида, съдържанието, начина на използване и реда за полагане на:

 1. Символите на Община Козлодуй;
 2. Знаците на Община Козлодуй;
 3. Отличията на Община Козлодуй.

Чл. 2. Символите на Община Козлодуй са:

 1. Герб на Община Козлодуй и гербове на кметствата;
 2. Знаме на Община Козлодуй и знамена на кметствата;
 3. Празник и Химн на град Козлодуй и празници на кметствата.

Чл. 3. Знаците на Община Козлодуй са:

 1. Официален/златен печат на Община Козлодуй;
 2. Почетни книги на Община Козлодуй;
 3. Кметска огърлица и Ключ на Община Козлодуй.

Чл. 4. Отличията на Община Козлодуй са:

 1. Звание „Почетен гражданин на град Козлодуй”;
 2. Почетен плакет на Община Козлодуй;
 3. Значка на Община Козлодуй;
 4. Грамота „За заслуги към Община Козлодуй”.

 

Глава втора
СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
 
Раздел І
Герб на Община Козлодуй и гербове на кметствата

 

Чл. 5.  (1) Гербът на Община Козлодуй изразява идентичността на Общината и е символ на местното самоуправление и местната администрация. Гербът се патентова в патентното ведомство на Република България.

(2) Гербът на Община Козлодуй е с щитовидна форма. В стилизиран вид са изобразени символите на града – АЕЦ, река Дунав, изправен лъв.  В горния край на щита на бял фон е изписано с жълти букви името на града – Козлодуй, в средната част на червен фон с жълт цвят е изобразен изправен лъв, долната част на червения фон завършва с две вълнообразни линии в жълт и син цвят, в тясната част на щита на бял фон е изобразена емблемата на АЕЦ. /Приложение № 1/

(3) Гербове на кметствата:

 1. Кметство Бутан – Гербът е с щитовидна форма. Отляво надясно и едно под друго във фон съответно червен, зелен, зелен, червен са изобразени символите лъв, житен клас, река „Огоста” и жезъл. В долния край под формата на дъга е изписано името на селото „Бутан”, като от двете страни на дъгата е изобразено националното знаме. /Приложение № 2/
 2. Кметство Гложене – Гербът е с щитовидна форма. В горния край е изписано името на селото „Гложене”. Под него от ляво на дясно и едно под друго във фон съответно черно, бяло, бяло, черно са изобразени символите житен клас, река „Огоста”, глогов лист и лъв. /Приложение № 3/
 3. Кметство Крива бара – Гербът е с щитовидна форма. В горния край има надпис „Кметство”, а под него годината на основаването на селото „1880”. В долния край е изписано името на селото „Крива бара”, като между двете думи е изобразена футболна топка, а над нея „1923” – годината на основаването на футболния клуб. В средата е изобразена слънчогледова пита, заобиколена от двете страни с житен клас. /Приложение № 4/
 4. Кметство Хърлец – Гербът е с щитовидна форма. В горния край е изобразена крепостна стена, а под нея е изписано името на селото „Хърлец”. Под него и в долния край са изобразени реките Дунав и Огоста. В средата са изобразени символите житен клас, грозд и царевица, а под тях – емблемата на АЕЦ „Козлодуй” на фона на нива. /Приложение № 5/

Чл. 6. Гербът на Община Козлодуй/кметството е елемент в Знамето на Oбщина Козлодуй/кметството.

Чл. 7. Гербът на Община Козлодуй/кметството е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция.

Чл. 8. Гербът на Община Козлодуй/кметството има следните форми:

 1. пластична – цветна;
 2. графична – цветно/черно-бяло изображение.

Чл. 9. (1) Гербът в пластична форма се поставя:

 1. на фасадата на сградата на Общината/кметството;
 2. в заседателната зала на общинската администрация/кметството;
 3. в пленарната зала, където се провеждат заседанията на Общинския съвет;
 4. в кабинета на кмета на Община Козлодуй/кмета на кметство и председателя на Общинския съвет;
 5. в ритуални зали.

(2) Гербът в графичен вариант – цветно изображение се поставя на:

 1. покани за официални събития – чествания, тържества, церемонии, организирани от Община Козлодуй и Общинския съвет;
 2. официални документи, които се подписват от Кмета на Община Козлодуй/кмет на кметство и председателя на Общинския съвет;
 3. удостоверенията за отличията на Община Козлодуй;
 4. бланки – изходяща кореспонденция на Общината до държавни институции, международни организации и посолства;
 5. автомобили, собственост на Община Козлодуй, униформите на изпълнителите по спазване на обществения ред и униформите на служителите от общинската администрация;
 6. входно-изходните пътни артерии на град Козлодуй в светлоотразителен вариант;
 7. в други случаи с разрешение на кмета на Община Козлодуй.

(3) Гербът на Община Козлодуй/кметството в графичен вариант – черно-бяло изображение се поставя задължително на бланки на Община Козлодуй/кметството  и   Общинския съвет за изходяща кореспонденция, освен случаите посочени в ал. 2 т. 4.

 

Раздел II
Знаме на Община Козлодуй и знамена на кметствата

 

Чл. 10. Знамето на Община Козлодуй е символ с първостепенно значение, който изразява самоуправлението на Общината и демократичните принципи, които го характеризират.  

Чл. 11. Знамето на Община Козлодуй има правоъгълна форма в два цвята – бял и зелен в равно съотношение, разполoжени в хоризонтален ред отгоре надолу. В средата е изобразен Гербът на Общината. /Приложение № 6/

Чл. 12. Знамена на кметствата:

 1. Кметство Бутан – Знамето е с правоъгълна форма в зелен цвят. В средата е изобразен гербът на кметството. /Приложение № 7/
 2. Кметство Гложене – Знамето е с правоъгълна форма в два цвята – бял и син, разположени диагонално отляво надясно. В лявата горна част е изобразен гербът на кметството. /Приложение № 8/
 3. Кметство Крива бара – Знамето е с правоъгълна форма в син цвят. В средата е изобразен гербът на кметството. /Приложение № 9/
 4. Кметство Хърлец – Знамето е с правоъгълна форма в два цвята – бял и зелен, разположени вертикално, разделени с жълта линия. В средата е изобразен гербът на кметството. /Приложение № 10/

Чл. 13. Знамето на Община Козлодуй и знамената на кметствата могат да се изработва в различни размери и варианти, в зависимост от мястото на поставяне, съгласно държавния стандарт.  

Чл. 14. Оригиналите на знамената се съхраняват в кабинетите на кмета на Общината/ кметовете на кметства.

Чл. 15. Знамето на Община Козлодуй/знамената на кметствата се поставя:

 1. непосредствено до административната сграда на Общината/кметството;
 2. в заседателната зала на общинската  администрация;
 3. в заседателната зала на Общинския съвет;
 4. в кабинета на кмета на Община Козлодуй/кметството и председателя на ОбС;
 5. в ритуални зали.

Чл. 16. Участието на знамената в чествания, тържества и други може да се осъществява в следните случаи:

 1. Национален и официални празници на Република България;
 2. Празник на град Козлодуй/кметството;
 3. Тържествени заседания на Общинския съвет;
 4. В други случаи с разрешение на кмета на Общината/кметството.

Чл. 17. (1) Редът за участие на знамената в тържествата и честванията по чл. 16 се съобразява с изискванията на държавния протокол  на Република България: 

            (2) Знамето на Община Козлодуй е йерархично подчинено по смисъл и значение на Националното знаме на Република България.

 

Раздел III
Празник и химн на град Козлодуй и празници на кметствата

 

Чл. 18. (1) Празникът на град Козлодуй е 30 май. Празникът се провежда под патронажа на кмета на Общината и се организира от общинската администрация.

Чл. 19. (1) Програмата за празника на град Козлодуй и план-сметката за финансирането й са неразделна част от Програма „Ботеви дни”, която се внася и приема от Общинския съвет преди приемането на бюджета за съответната година.

(2) Подготовката и провеждането на празника се финансират от:

 1. бюджета на Община Козлодуй;
 2. спонсорство и реклама;
 3. други, разрешени от закона, източници.

Чл. 20.  Химнът на град Козлодуй е песента „Песен за Козлодуй” /Приложение № 11/.

Чл. 21. Празници на кметствата:

 1. Кметство Бутан – 9-10 юни или втората събота и неделя на месец юни – Спасовден – Храмов празник;
 2. Кметство Гложене – 24 май – Ден на славянската писменост и българската култура;
 3. Кметство Крива бара – Димитровден – 12-13 ноември или втората събота и неделя на месец ноември;
 4. Кметство Хърлец – 28 август – Успение на Пресвета Богородица (по Стар стил) или последната събота и неделя на месец август.

 

Глава трета
ЗНАЦИТЕ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Раздел I
Официален (Златен) печат на Община Козлодуй

 

Чл. 22. Официалният печат  на Община Козлодуй е Златният печат. Община Козлодуй е удостоена със  Златен печат „ Уникален европейски град” от Европейския форум на експертите и официалното представителство на уникалните селища в Европа. Златният печат е с кръгла форма, в централната му част е изписан текст на английски език – „Козлодуй  уникален европейски  град”. /Приложение № 12/

Чл. 23. Официалният (Златният) печат на Община Козлодуй се съхранява от кмета на Общината.

Чл. 24.   Официалният (Златният)  печат на Община Козлодуй се полага след подписа на кмета на Общината  върху оригиналите на:

 1. споразумения, договори и други официални документи с важно, дългосрочно и представително за Община Козлодуй значение;
 2. пълномощни за представяне на Община Козлодуй в международни прояви и в отношенията с други държави и побратимени градове;
 3. декларации от името на Община Козлодуй;
 4. удостоверения за удостояване с отличията на Община Козлодуй;
 5. други документи с представителен за общината характер или изискуеми по закон.

 

Раздел II
Почетни книги на Община Козлодуй

 

Чл. 25. (1) Имената на удостоените с отличия на Община Козлодуй се вписват в почетни книги:

 1. Почетна книга „Почетен гражданин на град Козлодуй”; /Приложение № 13/
 2. Почетна книга на носителите на Почетен плакет на Община Козлодуй, Значка на Община Козлодуй и Грамота „За заслуги към Община Козлодуй”. /Приложение № 14/

            (2) Книгите се водят от управомощени, съответно от председателя на Общинския съвет и кмета на Община Козлодуй, лица.

            (3) Почетните книги в двете й разновидности се изработват в еднакви по форма  томове с номерирани листа, на предната корица e изобразен Гербът на Община Козлодуй.

 

РАЗДЕЛ III
Кметска огърлица и ключ на Община Козлодуй

 

Чл. 26. Кметската огърлица и Ключът на Община Козлодуй са символи на местната власт,  на отговорност и приемственост.

Чл. 27. (1) Основен елемент на огърлицата е абревиатурата на Националното сдружение на общините в Република България и плочки с  изобразен лъв, свързани с метални халки. Съдържа медальон, на който е изобразен Гербът на Община Козлодуй. /Приложение № 15/

(2) Кметската огърлица се носи от кмета на Общината в следните случаи:

 1. При връчване на Почетния знак за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Козлодуй”;
 2. При особено официални случаи – срещи с представители на международни организации, на други държави;
 3. При тържествени заседания на Общинския съвет.

Чл. 28. (1) Ключът на община Козлодуй е пластика, представляваща авторска интерпретация. Изработен е от бронз с размери 7/24/9 см. Ключът е единичен екземпляр. /Приложение № 16/

(2) Сувенирно копие на ключа се връчва на завършващите средно образование младежи, на млади учители, на заслужили граждани, по преценка на кмета на Общината.

Чл. 29. Кметската огърлица и Ключът се съхраняват от кмета на Общината и се предават при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет.

 

Глава четвърта
ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Раздел І
Звание „Почетен гражданин на град Козлодуй

 

Чл. 30. Със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” се удостояват български или чуждестранни граждани  (приживе или посмъртно) за многобройни или изключителни заслуги в областта на социалния, културния, духовния и стопански живот на  град Козлодуй и Общината. 

Чл. 31 (1) Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” може да се направи от:

 1. кмета на Община Козлодуй;
 2. председателя на Общинския съвет;
 3. държавни и общински институции;
 4. общински съветници;
 5. кметовете на кметства;
 6. обществени организации;
 7. гражданска инициатива, организиранa чрез подписка от минимум 20 граждани.

            (2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до  Общинския съвет и трябва да бъдат придружени от:

 1. подробни мотиви;
 2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към гр. Козлодуй и общината (прилагат се и копия от документи);
 3. биография на предлагания кандидат;
 4. писмено съгласие на кандидата или неговите наследници за удостояване със званието.

               (3) Председателят на Общинския съвет внася материалите по ал. 2   за обсъждане в комисия съставена от: кмета на Община Козлодуй/кмета на кметство, председателя на Общинския съвет, членовете на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта, туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото към Общинския съвет и секретаря на общината.

            (4) Комисията по ал. 3 изготвя доклад, който се внася за обсъждане на заседание на Общинския съвет от председателя на Общинския съвет.

            (5) Общинският съвет приема решение по направените предложения с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от  общия брой съветници.

            (6) Ако предложеният за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 3 години.

Чл. 32. (1) След приемане на решението на удостоения се изпращат препис от решението на Общинския съвет и покана, която съдържа дата, час  и място  на провеждане  на тържественото заседание на Общинския съвет, на което ще се извърши удостояването.   

               (2) Решението на Общинския съвет по чл. 31  ал. 5, както и докладът до  Общинския съвет  за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Козлодуй” се публикуват на интернет-страницата на общината. 

Чл. 33. (1) Удостояването със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” се извършва на официална церемония, която се провежда на тържествено заседание на Общинския съвет на празника на град Козлодуй или в друг ден, определен с решение на  Общинския съвет.

            (2) На удостоените със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” се връчва Почетен плакет.  Почетният плакет е изработен от черен мрамор, на лицевата страна е вградено метално цветно изображение на Герба на Община Козлодуй и надпис „Почетен гражданин на град Козлодуй”, на обратната страна на вградена метална плоча е гравиран текст, съдържащ името на удостоения, номера и датата на решението за удостояване и номера на протокола от заседанието на Общинския съвет. Почетният плакет е поставен в луксозна черна кутия. /Приложение № 17/ На удостоените се издава Удостоверение за притежание.

 (3) На удостоените се връчва и Почетна грамота, подписана от председателя на Общинския съвет и кмета на Община Козлодуй,  съдържаща мотивите за удостояване, подпечатва се с Официалния (Златен) печат.

            (4) Художествените проекти на Почетния плакет и Почетната грамотата се утвърждават от Общинския съвет.

            (5) Почетният плакет се връчва от кмета на Общината, а Почетната грамотата от председателя на Общинския съвет.

(6) Имената на удостоените, дата на раждане, номер и дата на решението и номера на протокола от заседанието на Общинския съвет, както и датата на връчване на званието се вписват в Почетната  книга по чл. 25, ал. 1, т. 1.

Чл. 34.  (1) Общинският  съвет със свое решение може да отнеме званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” на лица, които:

 1. след присъждане на званието са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и имат влязла в сила присъда;
 2. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на град Козлодуй и на Република България;
 3. писмено са заявили това свое желание.

(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общинския съвет с явно гласуване с   мнозинство повече от половината от  общия брой съветници.

(3) Лишените от званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”  са длъжни да върнат Почетния плакет, Почетната грамота и Удостоверението за притежание в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание. Почетната грамота и Удостоверението за притежание се унищожават, а Почетният плакет се съхранява от кмета на Общината.

Чл. 35. При загубване или унищожаване на Удостоверението за притежание, по независещи от притежателя причини, се издава ново, след подадена писмена молба до Общинския съвет.

Чл. 36. (1) Носителите на званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” имат право:

 1. да бъдат включвани в състава на представителни делегации в страната и чужбина за сметка на общинския бюджет;
 2. да присъстват на заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас;
 3. да участват в чествания и празници, организирани от Община Козлодуй.

            (2) На лицата, на които званието е присъдено посмъртно се поставят възпоменателни плочи. Видът и мястото на паметната плоча се определят от Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта, туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото към Общинския съвет и архитекта на Общината, а средствата се осигуряват от общинския бюджет.

 

Раздел ІІ
Почетен плакет на Община Козлодуй

 

Чл. 37. (1) Почетният плакет на Община Козлодуй е отличие с местно значение. Почетният плакет на Община Козлодуй представлява ромб, изработен  от безцветно стъкло, монтиран на поставка, на която е гравиран надпис „Община Козлодуй”. Неизменна част от Почетния плакет на Община Козлодуй е Гербът на Община Козлодуй. Почетният плакет е в луксозна тъмносиня кутия. /Приложение № 18/

            (2) Художественият проект на Почетния  плакет на Община Козлодуй се утвърждава от кмета на Общината.

Чл. 38. (1) Почетният плакет на Община Козлодуй се присъжда на български и чуждестранни граждани, общински  служители и общински съветници (приживе или посмъртно), които имат значителен принос в развитието на общината и заслуги към неговите граждани.

(2)  Почетният плакет на Община Козлодуй може да се връчва и като колективно отличие.

Чл. 39. (1) Мотивите за отличаване с Почетния плакет на Община Козлодуй са:

 1. значими постижения в областта на образованието,   културата,   здравеопазването и спорта;
 2. значима обществено-полезна дейност, дарителство и дейности свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество;
 3. проявен героизъм;
 4. реализация на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на общината
 5. принос, свързан с развитието и популяризирането на община Козлодуй
 6. значима дейност в областта на съхранението и опазването на историческото наследство и екологичното равновесие на територията на общината.

            (2)  Писмено предложение за присъждане на Почетния плакет на Община Козлодуй могат да правят:

 1. кметът на Община;
 2. кметове на кметства;
 3. председателят на Общинския съвет;
 4. общински съветници;
 5. обществени и професионални организации и творчески формирования;
 6. гражданска инициатива, организиранa чрез подписка от минимум 20 граждани.
 7. държавни и общински институции.

            (3) Предложенията по ал. 1 се отправят до кмета на Общината и трябва да бъдат придружени от:

 1. подробни мотиви;
 2. биография;
 3. описание на дейността на кандидата и заслугите му (прилагат се и копия от документи);
 4. писмено съгласие на кандидата за присъждане Почетния плакет на Община Козлодуй.

Чл. 40. (1) Кметът на Община Козлодуй съставя комисия от представители на администрацията, общински съветници и други, която разглежда предложенията и съставя доклад за приемане на решение за присъждане на Почетния плакет на Община Козлодуй. Докладът се внася  в Общинския съвет от кмета на Общината.       

            (2) Общинският съвет приема решение по направените предложения с явно гласуване с мнозинство от общия брой  общински съветници;

            (3)  Ако предложеният за награждаване с Почетния плакет на Община Козлодуй не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 3 години.

Чл. 41. (1) След приемане на решението за присъждане на Почетния плакет на Община Козлодуй на удостоения се изпращат копие от решението на Общинския съвет и покана, която съдържа дата, час  и място на провеждането на церемонията за връчване на отличието.

            (2)  Решението по ал. 1, както и докладът до Общинския съвет  за присъждане на  Почетния плакет на Община Козлодуй се публикуват на интернет страницата на  Общината.

Чл. 42. (1) Връчването на Почетния плакет на Община Козлодуй се извършва от кмета на Общината на официална церемония.

            (2) На наградените с Почетния плакет на Община Козлодуй се връчва Грамота, съдържаща мотивите за присъждане, подписана от кмета и председателя на Общинския съвет, подпечатана  с Официалния (Златен) печат на Общината.

(3) Имената на наградения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на  Общинския съвет и датата на връчване на отличието се вписват в Почетната книгата по чл. чл. 25, ал. 1, т. 2.

 

Раздел III
Значка на Община Козлодуй

 

Чл. 43. Значката на  Община Козлодуй  има характер на отличие. Изработена е от метал и представлява цветно  изображение на Герба на Община Козлодуй, в размери 25/35 мм. /Приложение № 19/ Поставена е в луксозна кутия.

Чл. 44. (1)  Значката на Община Козлодуй се връчва при встъпване в длъжност на:

 1. кмета на Община;
 2. кметовете на кметствата;
 3. общинските съветници;
 4. заместник-кметовете, секретаря и главния архитект на Общината.

            (2)  Значката на Община Козлодуй се носи при изпълнение на служебните задължения, както и по време на Националния празник на Република България, официалните празници,  Празника на град Козлодуй и други празници с местно и национално значение.

Чл. 45. (1)  Значката на Община Козлодуй се връчва на кмета на Общината, кметовете на кметствата и на общинските съветници от председателя на Общинския съвет.  

            (2) Значката на Община Козлодуй се връчва на председателя на  Общинския съвет от най-възрастния общински съветник.

            (3) Значката на Община Козлодуй, извън упоменатите в ал. 1 и ал. 2 лица, се връчва от кмета на Общината.

            (4) Значката на Община Козлодуй може да се връчва и посмъртно.

Чл. 46. (1) По предложение на кмета на Общината или на председателя на   Общинския съвет, с решение на  Общинския съвет, със Значката на Община Козлодуй се отличават:

 1. български и чуждестранни граждани с особени заслуги при изпълнението на своя граждански или служебен дълг;
 2. дейци на културата, образованието, здравеопазването, духовния живот, спорта, туризма, с принос в развитието на града и местното общество, в съхраняването и обогатяването на историческата му памет;
 3. граждани, проявили висока гражданска доблест при отстояване на обществено значими интереси; 
 4. талантливи ученици и студенти, спечелили призови места в национални конкурси и олимпиади;
 5. дарители.

            (2) Предложенията за награждаване със Значка на Община Козлодуй съдържат мотиви за удостояването, повод и биография на предлаганото за удостояване лице.

Чл. 47. (1)  Значката на Община Козлодуй се  присъжда с решение на Общинския съвет, взето с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

            (2) След приемане на решението за награждаване със Значка на Община Козлодуй на наградения се изпращат копие от решението на  Общински съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на церемонията за връчване на отличието.  

            (3)  Решението  по ал. 1, както и докладът до Общинския съвет  за награждаване със  Значка  на Община Козлодуй се публикуват на интернет страницата на Общината.

            (4) Ако предложеният за награждаване не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 1 година.

Чл. 48. (1) Значката на Община Козлодуй се връчва при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др.

            (2) На наградените се връчва и Удостоверение, подписано от кмета на Община Козлодуй и председателя на Общинския съвет, подпечатано с Официалния (Златния) печат на Общината.

(3) Имената на отличения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на  Общинския съвет и датата на връчване на отличието се вписват в Почетната книгата по чл. чл. 25, ал. 1, т. 2.

Чл. 49. Със заповед на кмета на Община Козлодуй, като знак със сувенирен и рекламен характер, с размери 17/25 мм., Значката на Община Козлодуй може да се връчва на участници във форуми с международен, национален или местен характер, да се разпространява и продава в подходящи за целта търговски обекти.

 

Раздел IV
Грамота „За заслуги към Община Козлодуй”

 

Чл. 50. (1) Грамотата „За заслуги към Община Козлодуй” е официален документ, който се връчва на български и чуждестранни граждани:

 1. дейци в сферата на образованието, чиито постижения представляват принос в развитието на общината;
 2. автори на литературни, художествени, музикални и други творби, дали своя принос за обогатяване културата на общината;
 3. спортисти и спортни деятели с високи постижения за прославата на Козлодуйската община;
 4. проявили героизъм и гражданска доблест;
 5. ученици, спечелили призови места в национални конкурси и олимпиади;
 6. дарители.

            (2) Грамотата представлява композиционно и цветово решение на Герба на Община Козлодуй и надпис ”Грамота за заслуги към Община Козлодуй”. В нея се вписва името на отличения, номера и датата на връчването, както и мотивите за присъждане.

Чл. 51. (1) Инициатива за връчване на Грамота „За заслуги към Община Козлодуй” имат:

 1. кметът на Община Козлодуй;
 2. председателят на Общинския съвет и общинските съветници;
 3. кметовете на кметствата;
 4. неправителствени организации;
 5. обществени институции;
 6. директорите или ръководителите на културни институти;
 7. директорите на училища.

(2)   Награждаването с Грамота „За заслуги към Община Козлодуй” се извършва със заповед на кмета на община Козлодуй.

(3) Грамотите се връчват при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини и чествания и др.

Чл. 52. Връчените грамоти се завеждат в  Почетната книга по чл. чл. 25, ал. 1, т. 2.

 

Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.53. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба виновните физически и юридически лица се наказват с административно наказание – глоба в размер от  50 до 500 лева.

(2)  При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер.

(3)  Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Общината.

(4)  Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или  упълномощени от него лица.

(5)  Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 54. За всички неуредени в настоящата наредба случаи се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Глава шеста
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 16 и чл. 21  ал. 1  т. 21 и т. 22  от ЗМСМА.
§ 2. Настоящата Наредба отменя Наредба № 15 на Общински съвет, Козлодуй за символиката и отличията на Община Козлодуй, приета с решение № 176 по протокол № 12 от 02.09.2008 г., в сила от 12.09.2008 г.
§ 3. Настоящата Наредба е приета от Общински съвет, Козлодуй с решение № … по протокол № … от … и влиза в сила в 14-дневен срок от приемането й.

 

Приложения

 

Приложение № 1 – Герб на Община Козлодуй

Приложение № 2 – Герб на кметство Бутан

Приложение № 3 – Герб на кметство Гложене

Приложение № 4 – Герб на кметство Крива бара

Приложение № 5 – Герб на кметство Хърлец

Приложение № 6 – Знаме на Община Козлодуй

Приложение № 7 – Знаме на кметство Бутан

Приложение № 8 – Знаме на кметство Гложене

Приложение № 9 – Знаме на кметство Крива бара

Приложение № 10 – Знаме на кметство Хърлец

Приложение № 11 – Химн на град Козлодуй „Песен за Козлодуй”

Приложение № 12 – Официален (Златен) печат на Община Козлодуй

Приложение № 13 – Почетна книга „Почетен гражданин на град Кзлодуй”

Приложение № 14 – Почетна книга на носителите на Почетен плакет на Община Козлодуй, Значка на Община Козлодуй и Грамота „За заслуги към Община Козлодуй”

Приложение № 15 – Кметска огърлица

Приложение № 16 – Ключ на Община Козлодуй

Приложение № 17 – Почетен плакет на удостоените със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”

Приложение № 18 – Почетен плакет на Община Козлодуй

Приложение № 19 – Значка на Община Козлодуй.”

 

 1. Отменя Наредба № 15 на Общински съвет, Козлодуй за символиката и отличията на Община Козлодуй, приета с решение № 176 по протокол № 12 от 02.09.2008 г., в сила от 12.09.2008 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на новата Наредба № 15 за символите и отличията на Община Козлодуй на интернет страницата на Общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Анатолий Абаров предложи §1 и §3 от проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй да се изменят така: „§1. Чл. 5 се отменя.; §3. Чл. 43, ал. 4 се отменя.”, а §4 да се заличи, тъй като тези обществени отношения са уредени в законодателството, не бива да се повтарят в поднормативен акт и са протестирани от Окръжна прокуратура, гр. Враца.

 

Предложенията се подложиха на гласуване.

Общинските съветници гласуваха §1 и §3 да се изменят така:

„§1. Чл. 5 се отменя.

 • 3. Чл. 43, ал. 4 се отменя.”

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

Във връзка с приетото предложение общинските съветници гласуваха да се заличи §4.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 15 от ЗНА във връзка с

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 593

 

 1. 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй както следва:

 

НАРЕДБА
 за изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй /Приета с реш. № 485 по прот. № 53 от 05.07.2018 г./
§ 1. Чл. 5 се отменя.
§ 2. Член 27 се изменя и допълва така:

„Чл. 27 Забранява се:

 1. Движението на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга.
 2. Движението в централна градска част на гр. Козлодуй, на пътни превозни средства с животинска тяга, а именно:

- по ул.”Георги Димитров”;

- по ул.”Христо Ботев”, /в частта и от МЦ „Дарис” до заведение „Бриз”/;

- по ул.”Търговска”;

- улицата източно от Читалището;

- по ул.”Симеон Русков”;

- по ул.”Стефан Караджа” / в частта от Газостанцията до СУ „Св.св.Кирил и Методий”/;

- по ул.”Хаджи Димитър” / в частта от Автомивка „Бананите” към центъра/;

- по ул.”Славейков”;

- по ул.”Васил Воденичарски”;

- по ул.”Панайот Хитов”;

 1. Движението на пътни превозни средства с животинска тяга по обособените пешеходни зони, паркове и градини.
 2. Движението на пътни превозни средства с животинска тяга по общински и полски пътища за периода:

- за времето от 31.03. до 30.09. от 21.00 до 6.00 часа

- за времето 30.09. до 31.03. след 16.30 часа до 7.00 часа.

 1. Движението по разрешените улици на територията на общината на пътни превозни средства с животинска тяга без престилки за животински отпадъци.“;
§ 3. Чл. 43, ал. 4 се отменя.
3. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 594

 

 1. Приема Наредба за именуване/преименуване на обекти на територията на община Козлодуй, както следва:

 

„НАРЕДБА
за именуване/преименуване на обекти на територията на община Козлодуй
 
Глава първа
Общи положения

 

Чл. 1. Настоящата наредба определя условията и реда за именуване/преименуване на:

 1. обекти на територията на община Козлодуй;
 2. части от населеното място, за което има действащ подробен устройствен план (ПУП), който определя структурата на територията, устройствените зони, територии с устройствен режим и конкретно предназначение на всеки поземлен имот;
 3. селищни образувания и части от селищни образувания, предвидени в действащите общи устройствени планове (ОУП);
 4. местности – обособена част от имоти извън урбанизираната територия на населеното място.

Чл. 2. Предмет на именуване/преименуване са обекти - нови, съществуващи и тези, които не са именувани:

 1. улични мрежи в населените места, съобразно функционалното си предназначение съгласно чл. 77, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 2. квартали за предимно жилищно застрояване;
 3. квартали за производствени и складови дейности;
 4. квартали и поземлени имоти за озеленяване за широко обществено ползване – паркове и градини;
 5. квартали и обекти за спортни дейности;
 6. квартали, поземлени имоти и обекти за обществено обслужване – площади, алеи, общински училища и детски градини, общински болнични и социални заведения, общински сгради на образователни и културни институти, читалища и библиотеки;
 7. квартали и обекти с културно-историческо значение;
 8. съоръжения на техническата инфраструктура – мостове, спирки на градския транспорт и др. ;
 9. други обекти, неупоменати в ал. 1 точки 1-8, но съдържащи се в приложение № 8 към чл. 125, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.12 год. за функциониране на единната система за гражданска регистрация.

Чл. 3. Наименованията на общинските обекти са имена на хора, събития и постижения с принос към общочовешките ценности, към световното и националното развитие и към развитието на община Козлодуй, град Козлодуй и отделните населени места в община Козлодуй. Те изразяват признателността на хората от общината към значимостта на тяхното дело.

Чл. 4. (1) Разпоредбите на настоящата наредба се отнасят за всички населени места  на територията на община Козлодуй.

            (2) Настоящата наредба не се прилага за именуване/преименуване на култови и религиозни обекти.

 

 

 

Глава втора
Именуване/преименуване на обекти с общинско значение

 

Чл. 5. (1) Именуване/преименуване на терени и обекти с общинско значение на територията на община Козлодуй се  приемат с решение на Общинския съвет с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

            (2) Преименуват се обекти, когато се възстановява историческо наименование или историческа справедливост.

Чл. 6. Обектите с национално значение – държавна собственост, на държавна издръжка, на пряко ръководство от държавни органи и др. се именуват/преименуват с решение на Общинския съвет след получаване на писмено съгласие от собственика, Народното събрание, Президента на Република България, министерства и приравнените към тях ведомства и институции.

Чл. 7. (1) Писмено предложение до Общинския съвет за именуване/ преименуване могат да правят:

 1. кметът на община Козлодуй;
 2. общинските съветници;
 3. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души, формирани чрез съответна подписка (когато това се отнася за преименуване на улици и е свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на 51 % от заинтересованите адресно регистрирани по постоянен адрес лица).

(2) Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации отправят своите мотивирани писмени предложения за именуване/преименуване до кмета на общината.

(3) Кметът на общината в тридесет дневен срок след влизане в сила на Подробен устройствен план (ПУП), План за регулация и застрояване (ПРЗ) или План за улична регулация (ПУР), съгласно чл. 132 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), внася предложение в Общинския съвет за именуване на нови улици в обхвата на ПУП (ПРЗ или ПУР).

(4) Общински съветници и ръководства на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации, след влизане в сила на ПУП  (ПРЗ или ПУР) съгласно чл. 132 от ЗУТ, също могат да правят предложение за именуване на нови улици в обхвата на ПУП (ПРЗ или ПУР) в срока, определен в чл. 7, ал. 3.

Чл. 8. (1) Предложенията за именуване/преименуване, които се внасят за разглеждане в Общинския съвет задължително съдържат:

 1. сведения за обекта и причините, които налагат да се именува/преименува;
 2. мотиви за предлаганото наименование;
 3. скица, извадка от подробен устройствен план /ПУП/ или одобрена кадастрална карта за местоположението на обекта (ограничителни осови точки, ако това се отнася за улица).

         (2) В зависимост от вида и характера на обекта, предмет на именуване/ преименуване, предложенията се съгласуват писмено със съответните структури на общинска администрация – дирекция „Правно, нормативно, административно и информационно обслужване”, дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности”, отдел „Култура, спорт и публични прояви”, кметовете на населените места.

Чл. 9. Наименованията на обектите с общинско значение се дават съобразно характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на хора, исторически събития, открития от различни области на човешкото познание, творения на природата и др. при спазване на следните принципи:

 1. възстановяване и развитие на традиционния модел на именната структура на улици и площади на населените места в община Козлодуй;
 2. предимство се дава на наименования с исторически установена стойност и гражданственост;
 3. съответствие на стила и нормите на съвременния български език и на историческата точност;
 4. пълноценно използване на възможностите на българската национална топонимия;
 5. запазване на връзката между наименованията на улиците, площадите и други обекти, утвърдили се като маркиращи топоними в района;
 6. използване с предимство на имената на личности с изключителен принос за развитието на българското общество и конкретното населено място в община Козлодуй.

Чл. 10. При наименуване/преименуване не се допуска:

 1. използване на дублетни или приблизително еднакви наименования на площади и улици, с изключение на площад и улица, свързана с него;
 2. използване на имена и названия свързани с тоталитарни идеологии и такива асоциирани с прояви на геноцид и всякакви форми на дискриминация;
 3. именуване/преименуване с имена на живи лица;
 4. именуване на улиците в жилищни комплекси, които имат вътрешно блоков (обслужващ) характер. Сградите в тези комплекси имат само адрес, състоящ се от името на жилищния квартал и номер на сграда (блок);
 5. наименуване на отделни части от една и съща улица с различни имена.

Чл. 11. (1) Именуване/преименуване с имена с небългарски произход се допуска само ако се касае за имена на личности с изключителни заслуги за България и община Козлодуй.

          (2) При именуване на обекти с имена с небългарски произход се спазват следните правила:

 1. при наличие на утвърден превод на името на български език, се използва то;
 2. в останалите случаи имената се изписват на кирилица (по произношение).

Чл. 12. (1) Цифрови наименования на улици се допускат само при особени случаи.

           (2) Разместване на наименования на обекти с общинско значение не се допуска.

Чл. 13. (1) Предложенията за именуване/преименуване се обсъждат на съвместно заседание на  Постоянните комисии по „Образование, култура, младежта, спорта  и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото” и „Устройство на територията, строителство и жилищна политика” към Общински съвет, Козлодуй, които изготвят проект за решение. Проектът за решение се внася от председателя на комисията по „Образование, култура, младежта, спорта  и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото” за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

            (2) Общинският съвет приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство от присъстващите общински съветници. Ако предложението не получи необходимият брой гласове, ново предложение за същият обект може да се направи най-рано след една година.

            (3) Влезлите в сила решения на Общинския съвет за именуване/преименуване се публикуват от кмета на община Козлодуй в поне един регионален ежедневник, както и на интернет страницата на общината.

          (4) Копие от влезлите в сила решения на Общинския съвет се предоставят на Дирекция „Правно, нормативно, административно и информационно обслужване” за актуализация на класификатора на постоянните и настоящи адреси.

            (5) Кметът на общината организира поставянето на табели с новото наименование на съответните обекти в срок не по-дълъг от три месеца от датата на влизане в сила на решението на Общинския съвет.

 

Глава трета
Административнонаказателни разпоредби

 

Чл. 14. (1) Забранява се поставянето на табели с надписи и изображения, указващи наименованието на обекти, чиито смисъл уронва престижа на община Козлодуй, обществения морал и общоприетите норми на поведение.

            (2) Забранява се премахването или повреждането на табели с наименования на обекти.

Чл. 15. За нарушение на разпоредбите на чл. 14 от настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание – глоба или съответно имуществена санкция от 100 до 1000 лв., като надписите и знаците се премахват за сметка на нарушителя в срок 10 дни след констатиране на нарушението.

Чл. 16. (1) Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от кмета на общината или упълномощено от него лице въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от контролните органи на общинската администрация, определени със заповед на кмета на община Козлодуй.

(2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
§ 2. За неуредени в настоящата Наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.
§ 3. Наредбата е приета с решение № … по протокол № …/… на Общински съвет, Козлодуй.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на влизане в сила на решението на Общинския съвет, с което е била приета.
§ 5. В шестмесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба кметът на общината следва да внесе предложение в Общинския съвет за именуване на всички нови и неименувани досега съществуващи обекти и улици в обхвата на действащите ПУП (ПРЗ или ПУР).
§6. В шестмесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба общински съветници, кметове на кметства и ръководства на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации също могат да направят предложение за именуване на всички нови и неименувани досега обекти и съществуващи улици в обхвата на действащите ПУП (ПРЗ или ПУР).”

 

 1. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Наредба за именуване/преименуване на обекти на територията на община Козлодуй на интернет страницата на общината.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 128 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 595

 

 1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 76 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 596

 

 1. Приема Годишна работна програма на Общински съвет, Козлодуй за периода януари – октомври 2019 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Годишната работна програма на Общински съвет, Козлодуй за периода януари – октомври 2019 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 06.02.2019 г. (сряда) от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1, Заседателна зала – ет. VI

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 597

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца и „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца от 09.02.2016 г.”, като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 2. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно инж. Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй, със същите правомощия.
 3. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред:

За сведение.

 

По т. 18 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.02.2019 г. (понеделник) от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1, Заседателна зала – ет. VI

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 598

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2019 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2018 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 3. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2018 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 4. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2018 г., като гласува по своя преценка със „за”, „против” или „въздържал се”, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 5. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно инж. Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй, със същите правомощия.
 6. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 19 от дневния ред:

            На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 122,  ал. 1 и ал. 2 от ПОДОСНКВОА председателят на Общинския съвет предложи следващото заседание на Общинския съвет и заседанията на постоянните комисии да се проведат, както следва:

 • 30.01.2019 г., 09,30 ч. – заседание на Общинския съвет;
 • 24.01.2019 г., 13,00 ч. – заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности;
 • 24.01.2019 г., 16,30 ч. – заседание на ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост;
 • 24.01.2019 г., 17,30 ч. – заседание на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика;
 • 24.01.2019 г., 18,30 ч. – заседание на ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда;
 • 28.01.2019 г., 16,30 ч. – заседание на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото;
 • 28.01.2019 г., 17,30 ч. – заседание на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението;
 • 28.01.2019 г., 18,30 ч. – заседание на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

 

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г. - Текуща страница
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook