Заместник кметове на Община Козлодуй

Николай Николов

ЗАМ. - КMET

Стая - 209

Телефон - (0973)85 802

Email - ngnikolov@kozloduy.bg

 

Приемен ден - Вторник - 15:00 ч.

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦИОГ, телефон (0973) 85 837  
ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕТЕ

 

 

Чл.13.(1) Заместник-кметовете на общината:

 1. Кметът на общината назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя със заповед /длъжностна характеристика техните функции;
 2. Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции;
 3. Изпълняват задачите, които им се възлагат от кмета на общината или произтичат от нормативни актове в сферите на дейност, за които отговарят и се отчитат пред него за изпълнението им;
 4. Изпълняват писмено делегираните им от кмета на общината негови правомощия.
 5. По компетентност присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас;
 6. Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на общината;
 7. Ръководят дейността на редица помощни органи, които се създават по силата на действащите закони или актове на Министерски съвет, или заповеди на кмета;
 8. Дават разпореждания за изпълнение на решенията на общинския съвет и заповедите и/или разпоредбите на кмета на общината;
 9. За дейността си заместник-кметовете носят отговорност пред кмета на общината;
 10. Заместник-кметовете не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговскои дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдци, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата;
 11. Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook