Комисия по ЗПКОНПИ

Комисия по ЗПКОНПИ

1.

Елица Орманова   

- председател

2.

Дучко Петров        

- заместник-председател

3.

Анатолий Абаров 

- член

4.

Иван Гризанов        

- член

5.

Янчо Янков    

- членВътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и установяване на конфликт на интереси


РЕГИСТЪР
На декларациите по чл. 35, ал. 1 във връзка с § 2, ал. 1, т. 5 от ДР на ЗПКОНПИ

Вх. № име, фамилия длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1
декларация за несъвместимост
чл. 35, ал. 1, т. 3
декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
декларация за имущество и интереси
част I
/имущество/

контролно число/дата
чл. 35, ал. 1, т. 2
декларация за имущество и интереси
част II
/интереси/
чл. 35, ал. 1, т. 4
декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т. 2
контролно число/дата
1. Огнемир Симов Кмет на кметство Хърлец виж тук   2FE1E6CB/16.04.2019 виж тук  
2. Петко Петков Кмет на кметство Гложене виж тук   49A74A34/02.05.2019 виж тук  
3. Ивайло Иванов Кмет на кметство Бутан виж тук   E651F409/14.05.2019 виж тук  
4. Илиян Иванов Кмет на кметство Крива бара виж тук   5B11B3B4/15.05.2019 виж тук  


Списък на лицата, неподали декларациите в срок


име, фамилия длъжност
     
     

 


РЕГИСТЪР
На декларациите по чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ

Вх. № име, фамилия длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1
декларация за несъвместимост
чл. 35, ал. 1, т. 3
декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т. 1
1. Олга Николова Управител на МБАЛ виж тук  

 

Списък на лицата, неподали декларациите в срок

име, фамилия длъжност
     Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook