Протокол № 59/27.12.2018 г.

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
5
 
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 27 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 27.12.2018 г. от 17.00 ч. се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 16 (седемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Николай Петков, Йордан Иванински, Дучко Петров, Валери Кирилов и Биляна Стояновска.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и представители на общинска администрация.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1. 410-01-267/21.12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на приходната и разходната част на бюджета на община Козлодуй за 2018 г. в частта Капиталови разходи – Приложение № 3.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

 

            По т. 1 от дневния ред:

Анатолий Абаров попита има ли изготвен проект за Основен ремонт на ЦГЧ и за Основен ремонт на НЧ – „Яким Деспотов – 1899”  с. Гложене, предвидени ли са средства за авторски и строителен надзор. Кметът Маринела Николова посочи, че за ремонта на централния площад в Козлодуй има изготвен работен проект и средствата за авторски и строителен надзор ще бъдат заложени в бюджета за 2019 год. За основния ремонт на читалището в с. Гложене е изготвена количествено стойностна сметка и обявената обществената поръчка ще бъде инженеринг за проектиране и изграждане.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 578

 

  1. Увеличава се приходната част на бюджета по параграф 31-18 със сумата от 3 619 525 лв. /три милиона шестстотин и деветнадесет хиляди петстотин двадесет и пет лева/.
  1. Увеличава дейност 619 Други дейности по жилищното строителство,  благоустройство и регионалното развитие параграф 51-00 със сумата от 2 600 000 лв. /два милиона и шестстотин хиляди лева/.
  1. Увеличава дейност 738 Читалища параграф 51-00 със сумата от 1 019 525 лв. /един милион деветнадесет хиляди и петстотин двадесет и пет лева/.
  1. Допълва Поименен списък на обектите за строителство през 2018 година и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй, както следва:
I. СМР – т. 17 Основен ремонт на ЦГЧ - 2 600 000 лв. /два милиона и шестстотин хиляди лева/.

т. 18 Основен ремонт на НЧ – „Яким Деспотов – 1899”  с. Гложене  - 1 019 525 лв. /един милион деветнадесет хиляди и петстотин двадесет и пет лева/.

  1. Възлага на кмета изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Младши експерт „Дейност на ПК и контрол върху изпълнение на решенията на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Младши експерт „Дейност на ПК и контрол върху изпълнение на решенията на ОбС”

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook