Протокол № 58/12.12.2018 г.


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
58 
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 12 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 12.12.2018 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Симеон Симеонов, Николай Петков, Юлиян Тошев и Анатолий Абаров.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй,  Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец и представители на общинска администрация.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Преди началото на заседанието на общинските съветници беше предоставено предложение вх. № 410-01-261/10.12.2018 г. от Ангел Лалюв – общински съветник относно: Включване на ново мероприятие и средства за реализирането му в предложения проект на Общински спортен календар за 2019 г. и план-сметка за финансирането му, на основание чл. 114, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, към предложение вх. № 410-01-241/30.11.2018 г.

Председателят съобщи за оттеглено предложение вх. № 410-02-96/28.11.2018 г. от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Утвърждаване на нов състав на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй.

Точки 33, 34, 35 и 36 от дневния ред стават съответно 32, 33, 34 и 35.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-240/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Издаване запис на Заповед от община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00537 от 19.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 3. 410-01-239/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Издаване запис на Заповед от община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00537 от 19.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 4. 410-01-256/03.12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване запис на Заповед от община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00870 от 30.10.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев 1879”, сключен между НЧХП „Христо Ботев 1879”, гр. Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 5. 410-01-255/03.12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник по смисъла на чл. 19 от Закона за общинския дълг.
 6. 410-01-247/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Кандидатстване на община Козлодуй по Проект „Красива България”, кампания 2019 г. с проектно предложение „Вътрешен ремонт на офиси на общинска администрация, гр. Козлодуй”.
 7. 410-01-254/03.12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй по Проект „Красива България”, кампания 2019 г. с проектно предложение „Ремонтни дейности в детска градина „Мир”, гр. Козлодуй”.
 8. 410-01-249/03.12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Създаване на ново Общинско предприятие.
 9. 410-01-231/29.11.2018 г. – Докладна записка от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Одобряване на промени в административната структура и числеността на общинската администрация – Козлодуй.
 10. 410-01-214/05.11.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 от Годишната програма за 2018 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за отдаване под наем на югоизточно помещение в сградата на ПТТС, ет. 1, гр. Козлодуй с площ от 12 кв.м. с предназначение за офис.
 11. 410-01-236/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Прекратяване на съсобственост с община Балчик.
 12. 410-01-238/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Утвърждаване на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Козлодуй.
 13. 410-01-228/23.11.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински екологичен календар за 2017 г.
 14. 410-01-237/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Приемане на Общински екологичен календар за 2019 г. и план-сметка за финансирането му.
 15. 410-01-248/03.12.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Информация за резултатите от прилагането на Програма за поетапна модернизация на материалната база на общинските детски градини (2017-2021 г.) за 2018 г.
 16. 410-01-243/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински спортен календар за 2017 г.
 17. 410-01-242/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински спортен календар за 2018 г.
 18. 410-01-241/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Приемане на Общински спортен календар за 2019 г. и план-сметка за финансирането му.
 19. 410-01-257/04.12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински календар „Младежки дейности” за 2017 г.
 20. 410-01-246/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Приемане на Общински календар „Младежки дейности” за 2019 г. и план-сметка за финансирането му.
 21. 410-01-245/23.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински културен календар за 2017 г.
 22. 410-01-253/03.12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински културен календар за 2018 г.
 23. 410-01-252/03.12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински културен календар за 2019 г. и план-сметка за финансирането му.
 24. 410-01-251/03.12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението и изразходените средства по Програма „Ботеви дни 2018 г.”
 25. 410-01-250/03.12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма „Ботеви дни 2019 г.” и план-сметка за финансирането й.
 26. 410-01-258/04.12.2018 г. Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2019 г. и план-сметка за финансирането й, съобразно одобрен от Общински съвет Механизъм за разпределение на общинска годишна субсидия за читалищата за средства от собствени приходи от общината.
 27. 410-01-244/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове в община Козлодуй /Приет с реш. № 329 по прот. № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г./.
 28. 410-01-234/29.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Финансово подпомагане на пенсионерските клубове, съгласно чл. 7 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй.
 29. 410-01-227(2)/26.11.2018 г. – Доклад от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища, собственост на община Козлодуй /Приета с реш. № 408 по прот. № 25 от 07.12.2005 г., в сила от 20.01.2006 г., изм. с реш. № 510 по прот. № 49 от 24.03. 2015 г., изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 44 от 11.01.2008 г.., изм. и доп. с. реш. № 540 по прот. № 57 от 26.10.2018 г./.
 30. 410-01-229/28.11.2018 г. – Доклад от Анатолий Абаров – общински съветник и председател на Постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет, Козлодуй относно: Проект на вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси.
 31. 410-01-233/29.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Актуализиране на състава на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй.
 32. 410-01-235/30.11.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, относно: Изработване на ПУП-ПР за имот № 177008 с площ 5,506 дка в местността „Гропата”, в землището на с. Хърлец, за смяна на предназначението на земята „за производствени складови дейности и администрация”.
 33. 410-04-1(1)/30.11.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на Памела Красимирова Георгиева и Ивайло Красимиров Георгиев от с. Бутан.
 34. 410-01-259/12.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Утвърждаване на численост и организационно-управленска структура на Общинско предприятие „ Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2019 г.
 35. Други.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

            По т. 2 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 545

 

 1. Упълномощава кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на 2 786 153.81 лв., (два милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и сто петдесет и три лева и осемдесет и една стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00537 от 19.02.2018 г.  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/07/2/0/00537 от 19.02.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 546

 

 1. Упълномощава кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на 557 230,76 лв., (петстотин петдесет и седем хиляди двеста и тридесет лева и седемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00537 от 19.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца” сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № 06/07/2/0/00537 от 19.02.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

В изпълнение на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОСНКВОА Ангел Лалюв обяви основания за отвод и се самоотстрани от обсъждането и приемането на проекторешението.

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и Наредба № 12/25.07.2016 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 547

 

 1. Упълномощава кмета на  община  Козлодуй  да  подпише Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –   Разплащателна агенция в  размер  на 174 151,07 лв., (сто седемдесет и четири хиляди сто педесет и един лева и седем стотинки) за обезпечаване на 50 % от размера на заявените за финансиране разходи за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00870 от 30.10.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев – 1879“ сключен между НЧХП „Христо Ботев – 1879“ и ДФ „Земеделие” –   Разплащателна агенция.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/07/2/0/00870от 30.10.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 във връзка с чл. 19 от ЗОД

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 548

 

 1. Приема Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, както следва:

 

„ПРОЦЕДУРА
за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

 

Чл. 1. (1) Настоящата процедура определя реда и условията за избор на:

 1. финансова или кредитна институция при поемането на дългосрочен дълг;
 2. финансова или кредитна институция при поемането на краткосрочен дълг;
 3. финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа;
 4. финансова или кредитна институция при рефинансиране на поет дълг.

(2) Настоящата процедура не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

Чл. 2. Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се извършва в съответствие със следните принципи:

 1. по чл. 20 от Закона за публични финанси;
 2. откритост, прозрачност и недискриминационност;
 3. свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати;
 4. постигане на икономически най-изгодно решение за местната общност.

Чл. 3. В процедурата може да участват лица, които са кредитна/финансова институция или финансов посредник, притежаващи съответния лиценз или вписани в съответния регистър, съобразно вида на услугата, по която ще се извърши подбора.

Чл. 4. Не може да участва в процедурата лице, което:

 1. е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;
 2. е в ликвидация;
 3. има парични задължения към общината или държавата по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
 4. е поставено под специален надзор по смисъла на чл. 115 от Закон за кредитните институции (ЗКИ) – приложимо за банки;
 5. спрямо което се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на закона за кредитните институции – приложимо за банки.

Чл. 5. (1) Кметът на общината изготвя обявление за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник и документация за участие в процедурата.

(2) Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:

 1. решението на Общински съвет по чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг;
 2. обект на финансирането, ако финансирането е предназначено за конкретен обект;
 3. размер и вид на финансирането;
 4. изисквания към кандидатите и документи за доказване;
 5. срок на валидност на офертите;
 6. критерии за оценка на офертите/методика;
 7. място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата;
 8. място, срок и начин на подаване на офертите;
 9. срок за подаване на искане и получаване на разяснения по документацията;
 10. място и дата на отваряне на офертите;
 11. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.

(3) Обявлението се публикува на интернет страницата на общината и поне в един ежедневник.

(4) Срокът за подаване на офертите не може да бъде по-кратък от 10 работни дни, считано от датата на публикуването.

Чл. 6. Документацията за участие в процедурата съдържа най-малко следната информация:

 1. обявлението за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник;
 2. описанието на проекта по чл. 14, т. 2 от Закона за общинския дълг или вида на кредита, който общината смята да поеме;
 3. критерии за оценяване на офертата;
 4. актуални данни за финансовото състояние на общината и последния заверен годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет;
 5. проект на договор.

Чл. 7. Всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по документацията за участие в процедурата в сроковете, посочени в обявлението. Кметът на общината е длъжен да даде разяснения в срок до 3 дни от искането и да ги публикува на интернет страницата на общината.

Чл. 8. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, която се състои от нечетен брой членове, като се определят и резервни членове. В състава на комисията, се включват правоспособен юрист, гл. счетоводител и други длъжностни лица определени от кмета на общината.

(2) Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията.

(3) В публичната част на заседанието по отваряне на офертите на кандидатите могат да присъстват само членовете на комисията и участниците или техните упълномощени представители.

Чл. 9. (1) Не може да бъде член на комисията или консултант лице, което:

 1. има материални интереси в съответната финансова/кредитна институция, различни от тези на вложител;
 2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата;
 3. не може да бъде член служител на съответната финансова/кредитна институция.

(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3) Членовете на комисията и консултантите представят декларация относно горните обстоятелства в началото на заседанието по отваряне на офертите. При възникване на някои от обстоятелствата преди приключване на работата на комисията, съответния член е длъжен да си направи самоотвод.

Чл. 10. (1) Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата и документацията.

(2) При установяване на липсващ документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска от участника допълнителни документи или информация.

       (3) Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително обявените критерии и класира кандидатите.

(4) За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на общината.

(5) В 7-дневен срок от утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички кандидати, подали оферти за участие в процедурата.

(6) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(7) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, което се отразява в съответния протокол.

Чл. 11. Комисията може да провежда преговори с допуснатите до участие кандидати, чиито документи отговарят на условията в обявата и документацията, но ценовото предложение на всички участници надхвърля обявеното в поканата. За проведените преговори и постигнатите договорености с кандидатите се съставя протокол, който се подписва от кандидата и членовете на комисията и се представя на кмета за одобрение.

Чл. 12. (1) В седемдневен срок от предаване на протоколите от работата на комисията, Кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на участниците или прекратява процедурата.

(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на интернет страницата на общината и се изпраща на всички участници в тридневен срок от издаването й.

(3) С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 20 дни от датата на получаване на заповедта.

(4) В договора се възпроизвеждат всички предложения на класирания на първо място участник.

Чл. 13. Кметът може да прекрати процедурата със заповед, когато:

а) не е подадена нито една оферта, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;

в) избраният кандидат откаже да сключи договор;

г) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.

Чл. 14. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на настоящата процедура.

Чл. 15. (1) Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква "в" от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 549

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства по Проект „Красива България” с проектно предложение „Вътрешен ремонт на офиси на общинска администрация, гр. Козлодуй” в срок до 18.01.2019 г.
 2. Дава съгласие, след одобрение, да се осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 51% от общия бюджет на проектното предложение в размер на 44 271 лв. (четиридесет и четири хиляди двеста седемдесет и един лева) от бюджета на община Козлодуй за 2019 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Цоло Цолов зададе въпроси, свързани с това какво налага кандидатстването отново с проект, отнасящ се до ДГ „Мир”, не са ли били предвидени всички дейности в проекта, който се реализира през тази година и изтекъл ли е срокът за гаранция за ремонта на фасадата. На въпросите отговори заместник-кметът Весела Вълкова, която посочи всички необходими дейности, които трябва да се извършат до окончателното завършване на обекта.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 550

 

 1. Дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства по Проект „Красива България” с проектно предложение „Ремонтни дейности в детска градина „Мир“, гр. Козлодуй“ в срок до 18.01.2019 г.
 2. Дава съгласие, след одобрение, да се осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 159 710 лв. (сто петдесет и девет хиляди седемстотин и десет лева) от бюджета на община Козлодуй за 2019 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 14 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Марийка Костова, Цоло Цолов и Стела Бачийска.

            Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. 

Цоло Цолов направи изказване и подчерта, че поради непредставена финансова обосновка на предприятието, не е редно Общинският съвет да гласува проекторешението, както и изрази опасения за утежняване на бюджета на общината до генериране на приходи от предприятието. На поставените въпроси отговориха кметът на общината и изпълняващият длъжността главен счетоводител, които посочиха, че се изготвя финансовата рамка и средствата ще бъдат предвидени в бюджета на общината за 2019 г. Кметът увери общинските съветници, че са изяснени всички процедури и при необходимост общината ще потърси външна експертна помощ.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 2 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 551

 

 1. Създава Общинско предприятие с наименование „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй /ОП „СДР”/.

1.1. ОП „СДР” е със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул.”Хаджи Димитър” № 1.

1.2. ОП „СДР” е с предмет на дейност:

1.2.1. Стопанисване, поддържане и експлоатация на автогара;

1.2.2. Стопанисване, поддържане и експлоатация на Общински приют за

бездомни кучета съвместно с Общинска ветеринарна амбулатория;

1.2.3. Рекламна дейност;

1.2.4. Стопанисване, поддържане и експлоатация на общинска хижа.

 1. Възлага на кмета на общината, на основание чл. 55 от ЗОС, да назначи Директор на ОП „СДР”, след провеждане на конкурс.
 2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй, както следва:

 

„ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността
на Общинско предприятие  „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй
 
Раздел I
Общи разпоредби

 

Чл. 1. (1) Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама” /ОП „СДР”/ по отношение на предоставеното му общинско имущество.

(2) ОП „СДР” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет, Козлодуй по предложение на кмета на Община Козлодуй и е специализирано звено на Общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
(3) ОП „СДР” осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет, Козлодуй.

Чл. 2. ОП „СДР” е със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” № 1.

 

Раздел II
Предмет на дейност

 

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на ОП „СДР” е:

 1. стопанисване, поддържане и експлоатиране на Автогара;
 2. стопанисване, поддържане и експлоатиране на Общинска ветеринарна амбулатория и Общински приют за бездомни кучета;
 3. стопанисване, поддържане и експлоатиране на Общинска хижа;
 4. рекламна дейност;
 5. други дейности и услуги за задоволяване потребностите на общината или

нейното население.

Чл. 4. Дейностите и услугите по т. 5 се утвърждават от Общински съвет, Козлодуй, като се посочват източниците за финансирането им.

 

Раздел III
Структура, численост и управление

 

Чл. 5. (1) Организационно-управленската структура и численост на ОП „СДР” в Приложение № 1 се утвърждават от Общински съвет, Козлодуй и е неразделна част от настоящия правилник.

(2) Конкретните функционални изисквания за всяка длъжност като образователна степен и професионален опит се регламентират с длъжностното щатно разписание на ОП „СДР” и утвърдените от директора длъжностни характеристики.

(3) Числеността на персонала на ОП „СДР” е  11 щатни бройки, включително директорът.

Чл. 6. (1)  ОП „СДР” е специализирано звено на община Козлодуй, на пряко подчинение на кмета и се ръководи от директор.

(2) Кметът на общината назначава директора на ОП „СДР” след провеждане на конкурс за заеманата длъжност.

(3) Директорът организира и управлява дейността на ОП „СДР”, съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината.

(4) Директорът има функции на работодател по отношение на работниците и служителите на ОП „СДР”, като сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, включително на управителя на общинския приют и амбулатория,утвърждава длъжностните им характеристики, наема лица на граждански договори, следи за спазване на трудовото законодателство и извършва други действия от името на работодателя – община Козлодуй, по смисъла на Кодекса на труда.      

(5) За осъществяване на своите правомощия директорът издава заповеди.

(6) Директорът съставя вътрешни правилници и актове, утвърждава и променя длъжностни характеристики, съобразно спецификата на работа.

(7) Директорът организира осъществяването на дейностите и изпълнението на задачите, съгласно настоящия правилник.

(8) Директорът възлага чрез договори по ЗЗД на трети лица по предвидения законов ред извършването на необходими работи и услуги, когато сложността и спецификата им не позволява същите да бъдат изпълнени от персонала на ОП „СДР”.

(9) Директорът ежемесечно представя пред кмета на общината отчет за извършената дейност, а всяко тримесечие – отчет за приходите и разходите за предходния период, придружен с анализ на изпълнението на утвърдената План-сметка и на изпълнението на Годишната програма. На база на тези отчети, кметът на общината на всеки шест месеца внася в Общинския съвет доклад за одобрение на извършената работа.

(10) Директорът представя за утвърждаване проект на План-сметката за приходите и разходите за текущата година.

(11) Директорът представлява ОП „СДР” пред съдебни и административни органи.

(12) Директорът упражнява и други права и изпълнява задължения, възложени му по съответния ред от Общинския съвет и кмета на общината.

(13) Директорът на ОП „СДР” носи отговорност за цялостната дейност на предприятието и е пряко подчинен на кмета на общината.

Чл. 7. Директорът няма право:

 1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, без писменото съгласие или възлагане от кмета на общината;
 2. да участва в капитала на търговски дружества и да се регистрира като едноличен търговец;
 3. да заема длъжности в ръководни органи на други предприятия;

 

Раздел IV
Финансиране и отчетност

 

Чл. 8. ОП „СДР” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства от бюджета на община Козлодуй.

Чл. 9. Дейността на ОП „СДР” се финансира от бюджета на община Козлодуй, в рамките на утвърдения му от Общински съвет, Козлодуй годишен бюджет.

Чл. 10. Финансовите ресурси за дейността на ОП „СДР” се набират от:

 1. общински бюджет;
 2. приходи от стопанска дейност, извършвана от ОП „СДР”;
 3. дарения.

Чл. 11. Общински съвет, Козлодуй, всяка година в рамките на бюджетната процедура, утвърждава приходно-разходната План-сметка.

Чл. 12. (1) ОП „СДР” няма право да разходва парични постъпления, придобити от осъществена стопанска дейност.

(2) Всички приходи, реализирани от ОП „СДР”, се внасят в бюджета на община Козлодуй.

Чл. 13. (1) Промени в одобрения бюджет на ОП „СДР” се извършват в рамките на възможностите за извършване на корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй.

(2) Промените по приходната и разходната част на бюджета на ОП „СДР” се извършват по предложение на кмета на общината въз основа на мотивирано предложение от директора на ОП „СДР” и след утвърждаване от Общински съвет, Козлодуй.

Чл. 14. (1) ОП „СДР” осъществява счетоводната си дейност, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове и в съответствие с утвърдената счетоводна политика и другите вътрешни актове на община Козлодуй.

(2) Всички приходи и разходи на ОП „СДР” се отчитат по Единната бюджетна класификация за приходите и разходите по бюджетите на общините.

(3) ОП „СДР” се разчита за своя сметка от името на община Козлодуй за данъчни и осигурителни задължения.

(4) ОП „СДР” съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета си, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител – община Козлодуй.

 

Раздел V
Права и задължения по отношение на предоставеното имущество

 

Чл. 15. (1) За осъществяване дейността на ОП „СДР” се предоставя общинска собственост за стопанисване, управление и ползване, определена с решение на Общински съвет, Козлодуй и актуализирана при необходимост.

(2) ОП „СДР” използва предоставеното имущество само за изпълнение предмета на дейността си.

Чл. 16. При осъществяване на дейността си ОП „СДР” има право:

 1. да сключва договори с трети лица като упълномощен представител на Общината;
 2. да разработва и дава предложения за подходяща административно-управленска структура и разписание на длъжностите;
 3. да разработва Програма за дейността си, която да съгласува с кмета на общината и да представи за утвърждаване от Общински съвет, Козлодуй;
 4. да разходва средствата ежегодно в рамките на утвърдените бюджетни средства, съгласно бюджета на община Козлодуй и собствените си приходи.

Чл. 17. ОП „СДР” се задължава:

 1. да управлява, стопанисва и съхранява предоставеното му общинско имущество с грижата на добър стопанин;
 2. да предоставя услуги на населението и други стопански субекти срещу заплащане по цени, определени от Общинския съвет;
 3. да не допуска използването на предоставеното имущество за други цели и да го преотстъпва на трети лица.

 

Раздел VI
Прекратяване и ликвидация

 

Чл. 18. ОП „СДР” се преобразува и закрива с решение на Общински съвет, Козлодуй.

 

Раздел VII
Заключителни разпоредби

§ 1. Този Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
§ 2. За неуредени в този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на органите на местно самоуправление на територията на община Козлодуй.
§ 3. Този правилник е приет с решение № ......... по протокол №........ от ....... на заседание на Общински съвет, Козлодуй и влиза в сила 14 дни от датата на приемането му.

 

    4. Утвърждава структура, съгласно Приложение № 1 към Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”.
    5. Разкрива нови бюджетни дейности, както следва:

 • Дейност 834 – Дейности по автомобилния транспорт
 • Дейност 867 – Реклама и маркетинг
 • Дейност 878 – Приюти за безстопанствени животни
 • Дейност 862 – Туристически бази
 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12 – Мая Занева, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева и Стела Бачийска.

            Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Мария Костова изрази недоволство от увеличаването на числеността на общинската администрация с още един юрисконсулт при недостиг на персонал в ученическите столове не само в гр. Козлодуй, но и в с. Бутан.

Стела Бачийска попита предвижда ли се оптимизиране на общинската администрация, при условие, че общината предлага електронни услуги.

Кметът на общината подчерта, че въпросът с персонала в ученическите столове ще бъде обсъден преди приемането на бюджета за 2019 г., а оптимизиране на общинската администрация не се предвижда.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 552

 

 1. Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Национални програми, международни проекти и обществени поръчки” с 1 нова щатна бройка „Юрисконсулт”, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.01.2019 г., като бройките в дирекцията от 8 стават 9.
 2. Одобрява частична промяна в административната структурата на общинската администрация - Козлодуй, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, която е следната:

2.1. Преминаване на длъжността  „Длъжностно лице по защита на лични данни” от пряко подчинение на кмета в структурата на дирекция „Правно, нормативно, административно и информационно обслужване”.

2.2. Преминаване на длъжността Главен юрисконсулт от структурата на дирекция „Правно, нормативно, административно и информационно обслужване” на пряко подчинение на кмета на общината.

 1. Одобрява числеността на  общинската  администрация  във  функция „Изпълнително – законодателни органи”, дейност „Общинска администрация” на 99,5 щатни бройки, със следното разпределение:

            3.1. Общинска администрация, изпълняваща държавно делегирани дейности –  45 бр., от които за:

            - гр. Козлодуй           – 36 броя

            - с. Хърлец                – 2 броя

            - с. Гложене                – 3 броя

            - с. Бутан                   – 2 броя

            - с. Крива бара          – 2 броя

            3.2. Общинска администрация, дофинансирана с приходи от местни дейности – 54,5 бр., от които за:

            - гр. Козлодуй           – 50,5 броя

            - с. Хърлец                –   1 брой

            - с. Гложене               –   1 брой

            - с. Бутан                   –   1 брой

            - с. Крива бара          –   1 брой

 1. 4. Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностно щатно разписание на общинска администрация,както и да извърши промени в Устройствения правилник на същата, считано от 01.01.2019 година, като средствата за издръжка бъдат в рамките на бюджет 2019 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 15 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 553

 

 1. Допълва Приложение № 3 от Годишната програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общинско помещение в гр. Козлодуй, в сградата на ПТТС, ет. 1, № 3 с площ 12 кв.м. с предназначение за офис.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на горецитираното помещение по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 53, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 554

 

 1. Дава съгласие кметът на община Козлодуй да започне процедура по прекратяване на съсобствеността с община Балчик за п. имот с идентификатор № 39459.25.504 с площ 926 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, одобрена със заповед № 300-5-74/15.09.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй за подаде заявление до община Балчик, комплектовано с всички необходими документи, за прекратяване на съсобствеността.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

Становища представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. 6 б) и чл. 22, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 на Общински съвет, Козлодуй за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 555

 

 1. Упълномощава кмета на община Козлодуй да утвърди Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Козлодуй и да сключи нов договор за сътрудничество в областта на разделно събиране на отпадъци от опаковки с „Булекопак” АД.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Програмата на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Становища представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 556

 

 1. Приема Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински екологичен календар за 2017 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

Становища представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 557

 

 1. Приема Общински екологичен календар за 2019 г. и план-сметка за финансирането му, както следва:

  

 

ОБЩИНСКИ ЕКОЛОГИЧЕН КАЛЕНДАР
ЗА 2019 г.
и план-сметка за финансирането му

 

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

СРЕДСТВА

12 - 20 януари

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Участие в международното преброяване, чрез покриване на утвърден от основния организатор маршрут.

Изработка и поставяне на хранилки за птици в парковете на града.

Поречието на р. Дунав и р. Огоста

 

Парковете в гр. Козлодуй

Община Козлодуй,

ЦПЛР-ОДК,

Българско дружество за защита на птиците

Транспортни разходи.

Материали за изработка на хранилките и храна(семена) за птиците.

 

 

 

 

 

 

 

 

150 лв.

2 февруари

Световен ден на влажните зони

Мултимедийна презентация за влажните зони в района, която ще бъде представена пред ученици 5-7 клас.

Общински детски конкурс за информационен плакат на тема „Световен ден на влажните зони – ползите от тях и какво щеше да стане, ако ги нямаше”

Община Козлодуй

 

ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй

Община Козлодуй,

ЦПЛР-ОДК

 

Награди за участниците в конкурса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 лв.

22 март

 

 

 

Световен Ден на водата

Общински детски конкурс за рисунка на тема „Водата - извор на живот”

ЦПЛР – ОДК,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй,

ЦПЛР – ОДК,

гр. Козлодуй

 

Награди за победителите в конкурса.

 

 

400 лв.

Първата седмица на м. април

 

Седмица на гората

Поставяне на 80 бр. къщички за птици в парковете на населените места в общината.

Фотоизложба

”Птиците

около нас”

гр. Козлодуй

Община

Козлодуй,

Кметства

 Къщички за птици. Принтиране на снимки, рамкиране и награди за участниците във фотоизложбата.

2050 лв.

м. април –

20 май

 

 

 

 

Поддръжка и ремонтно-възстановителни дейности в Ботев парк и еко-пътека ,,Хр. Б.”

Обновяване на дървените указателни табели по еко-пътека „Хр. Б. ”. Подмяна на стъпала от дървен материал и елементи на дървения парапет. Ремонтни дейности на първа и втора панорамна площадка

Премахване на самонастанена растителност.

Обновяване на

Информационна табела - карта на десния бряг на

Пристанището.     

ЗМ „Козлодуй”/Ботев парк,

Екопътека

,,Хр. Б.”

Община

Козлодуй,

ОбП ,,КД”

 

 

 

 

 

Изработка на табели, стъпала, елементи на ограничителния парапет и елементи от панорамните площадки, бои и лакове за възстановяване на табели и карта на десния бряг на Дунав. Работа по възстановяване на дървените табели и картата.

 

 

 

 

 

 

 

3500 лв.

22 април

Международен ден на Земята

Кампания ,,Сливи за смет” –гражданите ще бъдат приканени да предават отпадъци на общинската площадка за разделно събиране, след което участници от предалите над 50 кг отпадъци ще бъдат избрани на случаен принцип и наградени.

Общинска площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата (ул. ,,Хаджи Димитър” № 62)

Община Козлодуй

Награждаване на победителите в събирането на отпадъци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 лв.

23 април

 

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци

Пунктът бива ситуиран за един ден на видно за гражданите място, където да могат безплатно да предадат опасни отпадъци от домакинствата.

Паркинг пред сградата на общината

Община Козлодуй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700 лв.

10 – 12 май

 

Кампания по пролетно почистване на общината Да изчистим заедно община Козлодуй ”

Локализиране на невралгичните за чистене места.

Провеждане на широка кампания сред обществото.

Почистване на замърсените терени от доброволци.

Територията на община Козлодуй

 

 

 

 

 

Община

Козлодуй,

Кметства,

ОбП ,,КД”.

 

Чували, ръкавици и

транспорт на събраните отпадъци до регионалното депо за неопасни отпадъци и площадката за разделно събиране.

 

 

 

400 лв.

21 май

Европейски ден на Натура 2000

Посещение на  защитена зона от Натура 2000 и провеждане на наблюдение на биоразнообразието в зоната, посредством бинокли и вземане на водни проби.

  Защитена зона „Орсоя”

Община Козлодуй,

ЦПЛР – ОДК

 

Транспорт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 лв.

5 юни

Световен ден на околната среда

Кампания „Нулеви отпадъци” – организиране на обучения за предотвратяване на образуването на отпадъци, повторното използване и рециклирането с ученици, както и раздаване на 40бр. домашни компостери на граждани, училища и детски градини.

Община Козлодуй

Община Козлодуй,

Сдружение „Нулев отпадък - България”

Провеждане на обучения за намаляване на генерираните отпадъци и закупуване на компостери за домашно компостиране.

 

 

 

 

 

 

 

 

3730 лв.

29 юни

 

Ден на река Дунав

Плаване с кораба ,,Радецки”.

Почистване на поречието на реката от Пристанището до Плаж „Рай”. Арт инсталация „Река от рисунки” – децата ще рисуват на поляна в Ботев парк, а след това рисунките ще бъдат аранжирани в дълга поредица с формата на река Дунав.

Параход

,,Радецки”,

Брега на р. Дунав

гр. Козлодуй

Община Козлодуй

ЦПЛР – ОДК,

ОбП ,,КД”.

 

 

Плаване с кораба „Радецки”, чували, ръкавици и транспорт, постелки за пикник, пастели и картон за рисуване, канап и щипки за аранжиране на рисунките. Награди.

 

 

 

1350 лв.

26 август

Световен ден на кучето

Поставяне на кошчета за кучешки екскременти в зоната за отдих и спорт и табели, указващи, че е забранено замърсяването на зелените площи.

Зона за отдих и спорт

Община Козлодуй,

ОбП ,,КД”.

 

Кошче и пликове за кучешки екскременти.

Забранителни табели

 

 

 

 

1020 лв.

Септември (определен ден, спрямо националната дата)

Да изчистим България за един ден

Участие в националната кампания по

Територията на община Козлодуй

РИОСВ – Враца,

Областна администрация, Община Козлодуй

Чували и ръкавици.

 

 

 

400 лв.

16 – 22 септември

Европейска седмица на мобилността

Поставяне на метални паркинг стойки за велосипеди в парковете в града и ЦГЧ.

Пешеходен поход до Ботев парк, занимателни игри за децата. Пунктове за раздаване на вода.

гр. Козлодуй, Ботев парк, зона за отдих и спорт, парк ,,Турлашка махала”, парк ,,Синия вир”.

Община Козлодуй

Метални стойки за велосипеди, топки, федербал, въже за скачане, обръч за въртене. Минерална вода.

 

 

 

 

 

 

950 лв.

7 октомври

 

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци

Пунктът бива ситуиран за един ден на видно за гражданите място, където да могат безплатно да предадат опасни отпадъци от домакинствата.

Паркинг пред сградата на общината

Община Козлодуй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700 лв.

17 – 25 ноември

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

 „Направи си сам и използвай повторно- рисуване на торбички за многократна употреба с текстилни бои и порцеланови чаши и стъклени шишета за вода за многократна употреба с бои за порцелан и стъкло.

Гр. Козлодуй,

ЦПЛР – ОДК,

гр. Козлодуй

Община

Козлодуй,

ЦПЛР – ОДК

 

Текстилни торбички, текстилни бои и бои за рисуване върху порцелан и стъкло. Съдове за многократна употреба.

 

 

 

 

 

 

 

265 лв.

           

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ: 18 515 лв.

 

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2019 г. сумата от 18 515 лв. (осемнадесет хиляди петстотин и петнадесет лева), необходима за реализиране на дейностите от Общински екологичен календар за 2019 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи  обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Мария Костова напомни, че ангажимент на общината е развитието на материалната база на детските градини, не е редно директорите, със средства от делегираните бюджети, да закупуват евтини домакински електроуреди. В бюджета на общината за 2019 г. трябва да се предвидят средства за закупуване на професионални такива. Необходима е актуализация на Програмата.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 558

 

 1. Приема Информация за резултатите от прилагането на Програмата за поетапна модернизация на материалната база на общинските детски градини (2017-2021 г.) за 2018 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 559

 

 1. Приема Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински спортен календар за 2017 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 

По т. 17 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 560

 

 1. Приема Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински спортен календар за 2018 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 18 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и направи следното предложение: Включване на ново мероприятие „Изложение на ретро автомобили Козлодуй 2019 г.” в периода 15-16 юни с организатор Автомобилен ретро клуб „Авангард”, гр. Перник и средства за реализиране 5 000 лв. в Общински спортен календар за 2019 г., които да се осигурят от намаляване на средствата за мероприятие „Гала вечер по кикбокс” от 10 000 лв. на 5 000 лв.

Мария Костова и Цоло Цолов изразиха несъгласие с голямото увеличение на средствата за реализиране на Общински спортен календар за 2019 г. с повече от 20 000 лв. и подчертаха, че предложеното мероприятие не кореспондира със Закона за физическото възпитание и спорта.

Биляна Стояновска предложи намаляване на сумата в Общински спортен календар 2019 г. с 5 000 лв. за мероприятие „Гала вечер по кикбокс” и включване на ново мероприятие „Изложение на ретро автомобили Козлодуй 2019 г.” със средства за реализиране 5 000 лв. в Общински културен календар за 2019 г.

Предложението за намаляване на средствата от 10 000 лв. на 5 000 лв. за мероприятие „Гала вечер по кикбокс” се подложи на гласуване.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 561

 

 1. Приема Общински спортен календар за 2019 г. и план-сметка за финансирането му, както следва:

 

ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КАЛЕНДАР
ЗА 2019 г.
и план-сметка за финансирането му

 

 1. Цели:

1.1. Създаване на условия за приобщаване на децата, младежта и широките слоеве от населението към здравословен начин на живот и постигане на физическа и психическа устойчивост.

1.2. Повишаване нивото на физическата дееспособност и двигателна активност на учениците.

1.3. Формиране на траен интерес към занимания свързани с физическа активност и спорт.

1.4. Популяризация на масовия спорт.

1.5. Оказване на подкрепа на традиционните турнири и мероприятия на спортните клубове.

 1. Дейности за постигане на целите:

 

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОРГАНИЗАТОР

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

СРЕДСТВА

Януари-май

 

 

 

 

 

 

Ученически спортни игри 2018 г. -училищен кръг.

Училища в община Козлодуй

Училища в община Козлодуй

І тримес. –  4 000 лв.

ІІ тримес. – 4 000 лв.

- хонорари

- транспорт

-командировки

8 000 лв.

Януари

Спортист на годината на Община Козлодуй

Община Козлодуй

гр. Козлодуй

Плакети и награди за спортистите, покани, украса, кейтъринг, празнична програма, транспорт.

7 500 лв.

Януари

 

 

 

Шестнадесети

традиционен турнир по мини-футбол „Деца играят футбол с емблемата на Славия”

„Регионален клуб на слависта”, гр.Козлодуй, с подкрепата на Община Козлодуй

Спортна зала „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

Награди, купи, тениски, транспорт.

 

 

 

1 000 лв.

Април

 

 

Единадесети регионален средношколски мемориален турнир по шахмат „Йордан Балкански”.

Сдружение шахматен клуб „Радецки”, гр.Козлодуй, с подкрепата на Община Козлодуй

гр. Козлодуй

Награди

 

 

 

 

 

400 лв.

Април

Гала вечер по кикбокс

Кикбокс клуб „Златните момчета”, гр. Козлодуй, с подкрепата на Община Козлодуй

гр. Козлодуй

Награди, консумативи

 

 

 

5 000 лв.

Април

 

„Млад огнеборец” – общински етап.

ЦПЛР – ОДК, РС ПБЗН, с подкрепата на Община Козлодуй

гр. Козлодуй

Награди.

 

 

200 лв.

Април

Четиридесет и шести турнир по конен спорт за Приза на Община Козлодуй.

Кметство, с. Бутан, с подкрепата на Община Козлодуй

Хиподрум в с. Бутан

Предметни награди, купи, розетки, съдийски, медицински лица, ремонт на препятствия.

3 100 лв.

 

Пети футболен турнир „Червена чета Радецки” за юноши, родени след 01.01.2002 г.

Клуб „Червена чета Радецки”, с подкрепата на Община Козлодуй

Стадион Христо Ботев ЦГЧ, гр. Козлодуй

Награди, екипи, суха храна за 120 участници, съдийски такси, медицинско лице.

1 500 лв.

Май

Пролетен турнир

„Козлодуй и приятели“

Тенис клуб „Козлодуй 2011“

гр. Козлодуй

Награди, консумативи, храна и напитки

200 лв.

Май

 

Републикански турнир по плуване за деца за купата на Община Козлодуй

Плувен клуб „Атомик”, с подкрепата на Община Козлодуй

Плувен комплекс,

гр. Козлодуй

Медали и купи, награди (фланелки, плувни очила или др. плувни принадлежности, суха храна).

1 400 лв.

17 май

 

Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта.

Отбелязване на Деня на българския спорт с масов маратон с участието на ученици и възрастни.

Община Козлодуй

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

Материали за всички участници, украса, флагчета, материали, консумативи, отличителни знаци.

 

 

 

3 000 лв

17 май

 

Състезание по силов трибой

КСМ „Максимус” с подкрепата на Община Козлодуй

Площад „Христо Ботев”,    гр. Козлодуй

Награди и медали за всички участници

1 000 лв.

Май

Рафтинг състезание „Ботева купа”

СК „Атом”, с подкрепата на Община Козлодуй

Пристанище, гр. Козлодуй

Медали, купи, награди, храна, принадлежности.

4 000 лв.

Май

Двадесети футболен турнир за Купата на Община Козлодуй.

ОФК „Първа Атомна” с подкрепата на Община Козлодуй

Стадион „Христо Ботев” ЦГЧ, гр. Козлодуй

Храна на отборите, купи, награди, съдийски и медицински такси, транспорт.

1 400 лв.

Юни

Турнир „Първи юни” – международен ден на детето

Плувен клуб „Атомик”, с подкрепата на Община Козлодуй

Плувен комплекс,

гр. Козлодуй

 

Медали и купи, Награди (фланелки, плувни очила, принадлежности, суха храна).

1 200 лв.

2 юни

 

 

 

Шестнадесети колопоход „По стъпките на Ботевата чета”.

ЦПЛР – ОДК

гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

маршрут: Площад-Ботев парк-Площад

Осигуряване на медицинско лице, рекламни материали.

100 лв.

Юни

Шестнадесети зонален турнир по шахмат за „Купата на ОДК”.

ЦПЛР – ОДК

гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Храна и награди за над 40 участници, транспорт, медицинско лице

700 лв.

Юни

Двадесети и първи общински турнир по футбол „За купата на ОДК”.

ЦПЛР – ОДК

гр. Козлодуй

Стадион „Христо Ботев” ЦГЧ, гр. Козлодуй

Съдийско и медицинско обезпечаване, храна награди, транспорт  за 90 участници

 1 100 лв.

8 – 10 юни

 

Дванадесети Национален Мотосъбор

„Козлодуй 2018”

Мотоклуб „Ядрените”, с подкрепата на Община Козлодуй

Ботев парк, гр. Козлодуй

Сцена, озвучаване, материали, награди за 2 000 участници.

4 000 лв.

Август

Международна туристическа регата ТИД по р. Дунав

Община Козлодуй

гр. Козлодуй

Топла храна и напитки за 150 души

1 000 лв.

Октомври

Есенен турнир по тенис на корт

„Козлодуй и приятели“

ТК „Козлодуй 2011“

гр. Козлодуй

Награди, консумативи, храна и напитки.

200 лв.

Ноември

Турнир по джудо за деца „Ботева слава”.

Клуб по джудо „Олимпия” с подкрепата на Община Козлодуй

Спортна зала „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

Покани и технически материали, транспортни разходи, суха храна, медали, купи, награди за 200 участници.

3 000 лв.

Декември

Коледен турнир по плуване

Плувен клуб „Атомик”, с подкрепата на Община Козлодуй

Плувен комплекс,

гр. Козлодуй

Медали и купи, Награди (фланелки, плувни очила, принадлежности, суха храна).

1 200 лв.

 

                                                                  ОБЩО СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ: 50 200 лв.

 

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2019 г. сумата от 50 200 лв. (петдесет хиляди и двеста лева), необходима за реализиране на дейностите от Общински спортен календар за 2019 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 19 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 562

 

 1. Приема Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински календар „Младежки дейности” за 2017 г.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 20 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

След проведени дебати и изказвания, в които се включиха Стела Бачийска, Ангел Лалюв, Велислав Торбов и експерти от общинска администрация, по предложение на Стела Бачийска се гласува отпадане на мероприятие „Отбелязване на Международния ден на младежта”, предвиден за 11.08.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 4; „ПРОТИВ” – 11; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 563

 

 1. Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2019 г. и план-сметка за финансирането му, както следва:

  

ОБЩИНСКИ КАЛЕНДАР „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” 
ЗА 2019 г.
и план-сметка за финансирането му

 

 1. Цели:

1.1.Пълноценно използване на свободното време чрез ефективното участие на младежите в обществения живот, в създаване на условия за разнообразни занимания на децата и младите хора, които да изградят у тях навици за водене на активен граждански и културен живот, чувство за отговорност, толерантност и умения за работа в екип. Изграждането на тези личностни качества са предпоставка за пълноценната им реализация в обществото. 

1.2. Възпитаване на нравствени и морални ценности, които са в основата за формиране мирогледа на съвременната младеж.

 1. Дейности за изпълнение на целите:

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

СРЕДСТВА

01.

Кариерно консултиране за ученици 9-11 клас:

Информационни срещи; Психологически тестове за кариерно ориентиране

Младежки клуб, гр. Козлодуй

Община Козлодуй и ОДМП с подкрепата на ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй

Доброволен труд от лектори.

Средства за осигуряване на вода и консумативи

 

 

100 лв.

01-03.

Сформиране на Доброволчески клуб

Младежки клуб, гр. Козлодуй

ОДМП, с подкрепата на училищата

Не се изисква финансиране

01-02.

Стартиране на Общински конкурс за презентация на тема: „От теб з@виси“ за намаляване на онлайн агресията в соц. мрежи и възможните подходи за противодействие

Училищата на

територията на общината

Община Козлодуй с подкрепата на училищата

Не се изисква финансиране

 

 

 

02.

 

Отбелязване на Международния ден за безопасен интернет, чрез провеждане на срещи-дискусии на ученици от 5-12 клас с представители от Специализирания сектор „Киберпрестъпност” на ГДБОП-МВР;

Награждаване на победителите в

Общинския конкурс за презентация на тема: „От теб з@виси”

 

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

Изработване на плакати, афиши, командировъчни за двама представители на ГДБОП-МВР, награди за първо, второ и трето място за участници в конкурса.

 

 

 

 

 

 

410 лв.

14.02.

„Любов с гаранция”

Тематична шатра „Сексуално образование” с флаери, брошури и др.

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

Рекламни материали, закупуване на кондоми, украса

400 лв.

20.03.

Отбелязване на Деня на щастието 

Тематична шатра „Щастието е…”, игра с въпроси флаери брошури, въпроси

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

Материали – балони, украса

 

 

 

50 лв.

22.03.

Пролетно почистване на обособените места за игра и отдих

Град Козлодуй и населените места в общината

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

Материали – чували, ръкавици, вода

200 лв.

03.

Часът на Земята

Концерт от младежки банди с акустични инструменти и огнено шоу

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

ЦЛР „БАрака”, гр. Козлодуй

Материали – газ, балони, фенери, разпечатване на флаери

150 лв.

03.

Обучителен модул за представители от ОДМП на тема „Доброволчество”

Младежки клуб, гр. Козлодуй

Община Козлодуй

Доброволен труд от страна на модератора

04.

Форум, посветен на грамотността

Училищата в община Козлодуй

Община Козлодуй с подкрепата на  учителите от Фондация „Заедно в час”

Награди за участниците

 

 

200 лв.

04.

Панорама на образованието, професионалното ориентиране и реализиране в община Козлодуй

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

Община Козлодуй с подкрепата на ОДМП

Отличителни знаци за участници,  украса, флаери, плакати, табели, транспорт за участници от населени места,

командировъчни за лектор от Център за кариерно ориентиране, гр. Враца

2 000 лв.

04.

Участие в XIX Национална пролетна сесия на детските и младежки парламенти

 

Община Козлодуй

Командировъчни /5 лица/, дневни, нощувки, средствата са за 4 ученици (от четирите средни училища на територията на общината) и 1 ръководител

1 000 лв.

04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седмица на детското и младежко участие и изкуствата.

Провеждане на XVI-та Областна изложба „Ние децата” и IX-та детско-юношеска фотоизложба „Птиците около нас”.

Празничен концерт –спектакъл на ВГ „Щуротреска” и групите на ЦПЛР-ОДК

НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй и ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй

 

ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй с подкрепата на Община Козлодуй

 

 

 

Награди, материали за подготовка на изложба и фотоизложба, декор и костюми

 

 

 

 

 

 

2 400 лв.

25.04.

 

 

Заедно на Великден с децата с намалена възможност за социална адаптация в общината и ОДМП.

Тематични работилнички в града и селата за изработване на великденски сувенири и боядисване на яйца

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй;

населени места

Община Козлодуй и ОДМП

Материали за изработване на великденски сувенири и боядисване на яйца

 

 

 

 

 

400 лв.

29.04.

 

Отбелязване на Международния ден на танца под надслов:

„На мегдана хоро се извива..” – площадни български народни хора

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП, читалища, училища

Награди за участниците – силиконови гривни

 

 

 

100 лв.

5.05

           

Отбелязване на Световния ден на смеха. Забавни игри на открито

 

 

Материали

 

 

100 лв.

9.05.

 

Отбелязване на Деня на Европа.

Тематична шатра – флаери и бодиарт на лица и ръце със знамената на държавите членки в ЕС. Представяне на кулинарни изделия от страните на ЕС

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

 

 

 

 

ОДМП с подкрепата на ЦОП, гр. Козлодуй,Община Козлодуй, ЖенСъвет при „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Канцеларски материали,

хранителни продукти за кулинарната изложба

 

 

 

200 лв.

05.

Провеждане на седмица за пътна безопасност „Децата и безопасността на движението по пътищата”

Училищата на територия

та на общината

Община Козлодуй, училища

РУ-Козлодуй

Материали, изработване на лепящи стикери, закупуване на светлоотразителни ленти и награди

500 лв.

26.05.

Четвърти младежки фестивал „Шумът на реката”

Популяризиране спорта и здравословния начин на живот и добрите младежки постижения в областта на певческото и танцовото изкуство.

Творчески ателиета

„Ботев парк”,

гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

Наем сцена, наем озвучаване, отличителни знаци, нощувки на гостуващите групи, храна, пътни, консумативи.

 

 

 

 

4 000 лв.

1.06.

 

 

 

 

 

 

Международен ден на детето

под надслов „Мама, татко и аз”

 

Площад

“Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

 

 

 

Община Козлодуй

ОДМП, ЦПЛР-ОДК, ЦПВРД към МК БППМН социални услуги за деца, училища и детски градини

Сцена, консумативи, материали за ателиета, водещ, празнична програма, шоколадови фонтани, сладолед, балони, продукти за здравословните бонбони и хляб, транспорт за участници от населените места, заря

11 000 лв.

26.06.

 

 

Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.

„Истина от първо лице” - среща разговор с Желязко Турлаков – основател и ръководител на Общност „Ново начало” и с бивши зависими от общността

НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй

Община Козлодуй

МК БППМН, гр. Козлодуй

Средствата се осигуряват от бюджета на

МК БППМН

 

 

06-09

 

 

 

Лятно училище в ЦПВРД към МК БППМН с деца, които имат възпитателни дела.

ЦПВРД към МК БППМН

Община Козлодуй и ЦПВРД към МК БППМН

Средствата се осигуряват от бюджета на

МК БППМН

06-09

Провеждане на „София Филм Фест в Козлодуй” – 3 дни

Филмова програма, включваща 6 броя прожектирани филма

Амфитеатър - парк за отдих „Дигата”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

Финансиране чрез спонсори.

 

 

11.08.

Отбелязване на Международния ден на младежта.

Провеждане на Национално турне БГ COOLTOUR тип Street festval, с изпълнители от българската поп, рок, хип-хоп и RnB и електронна музика

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

Цялостна организация за провеждане на събитието, заснемане с дрон, рекламна кампания, изготвяне на филм и др. организационни дейности

13 200 лв.

09.

Седмица за противопожарна безопасност.

 

Детски градини на територия

та на общината

 

 

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

Община Козлодуй, РСПБЗН, гр. Козлодуй,

РСПБЗН при „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, детски градини, ОДМП

Не се изисква финансиране.

13-15.09

Фестивал на изкуствата и занаятите

 

Ботев парк, гр. Козлодуй

Община Козлодуй с подкрепата на ОДМП,

Пенсионерски клубове

Транспорт за участниците и граждани

 

1 000 лв.

10.

Еднодневно неформално обучение на членовете на ОДМП от НМФ на теми: „Презентацонни умения”, „Умения за изготвяне и попълване на документи за кандидатстване: мотивационно писмо, онлайн формуляри”

Младежки клуб, гр. Козлодуй

Община Козлодуй и ОДМП

Командировъчни, пътни, хонорар за лектор

 

 

 

 

 

 

 

400 лв.

12.10.

12 октомври -

Ден на българската община.

Дни на детското и младежко самоуправление в Община Козлодуй и съставните кметства:                               „Мениджър за един ден” и „В обувките на…” - инициативи за практически поглед на младежи в рамките на един 8 часов работен ден, да бъдат в ролята на своите професии чрез кандидатстване с мотивационно писмо или онлайн-формуляр.

„Ден на отворени врати” в различните бизнеси и предприятия.

Община Козлодуй; съставни кметства      

Община Козлодуй

 

Отличителни знаци, транспорт за участниците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 лв.

20.11.

 

 

 

 

 

Годишна среща на Училищните парламенти.

Обсъждане на тема, предварително определена от ОДМП

Определено от ОДМП

ОДМП със съдействието на Община Козлодуй и учебните заведения

Транспорт от населените места, подаръци за училищните парламенти

1 000 лв.

1.12.

 

Световен ден за борба срещу СПИН.

Тематична шатра - с флаери, брошури, игри и др.

Разпространение на тематични материали в училищата на територията на общината

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

 

Канцеларски материали, кондоми

 

 

 

 

 

 

300 лв.

1-15.12

 

 

 

 

 

Коледно събитие за децата с намалена възможност за социална адаптация

гр. Козлодуй

 

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй, училища, социални институции

Транспорт за участниците от училищата в селата, подаръци за 150 деца, минимум почерпка

3 200 лв.

01-12

Закупуване на музикална колона – караоке, за озвучаване  на мероприятия, провеждани от ОДМП

Младежки клуб

 

 

 

 

 

 

 

450 лв.

01-12.

Участие на младежи от 9 до 15 години в SPACE CAMP TURKEY за България - космически учебно-тренировъчен  лагер в гр. Измир, Турция.

Учебно-тренировъчен лагер, гр. Измир, Турция

Община Козлодуй

Такса за участие на един младеж (вкл. транспортни разходи, нощувки и храна $ 1250 ) – 2 200 лв.

 

2 200 лв.

01-12.

„Фермата на баба и дядо” – придобиване на знания и умения в отглеждането на зеленчукова, цветна градина и животни. 

Град Козлодуй и населените места в общината

ОДМП, гр. Козлодуй

Доброволчески труд на младежи за  помагане на възрастни хора.

Не се изисква финансиране

01-12.

 

Мамина градина.

Месечни срещи с родители на деца на възраст от 0 до 3 години по различни тематики свързани с развитието и отглеждане на децата

Гр. Козлодуй

Община Козлодуй, младежки медиатор

Материали за срещи

 

 

 

 

 

500 лв.

01-12.

 

Дейност на ОДМП.

Дейности, свързани с организация и провеждане на регулярни заседания и работни срещи на ОДМП и участие на младежки представители на национални конференции, форуми, обучения

Община Козлодуй

ОДМП

със съдействието на Община Козлодуй.

Транспорт, канцеларски материали.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200 лв.

 

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 47 660 лв.

 

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2019 г. сумата от 47 660 лв. (четиридесет и седем хиляди шестотин и шестдесет лева), необходима за реализиране на дейностите от Общински календар „Младежки дейности” за 2019 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12 – Мая Занева, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева и Стела Бачийска.

            Решението се приема.

 

По т. 21 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 564

 

 1. Приема Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински културен календар за 2017 г.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 22 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 565

 

 1. Приема Отчет за изпълнението и изразходените средства по Общински културен календар за 2018 г.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 23 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Отношение по Общински културен календар за 2019 г. взеха Мария, Костова, Стела Бачийска и Цоло Цолов, които посочиха, че са предвидени много мероприятия, което е положително, но предвидените средства за някои от тях са твърде завишени, като например „Бабин ден”, „Трифон Зарезан”, „Фестивал на занаятите и изкуствата” и други.

Експерти от общинска администрация защитиха мероприятията по календара и средствата за реализирането.

Боряна Добрева предложи да се отчита извършената от общинска администрация работа за всяко едно от мероприятията, както и реално изразходените суми, осигурявани главно от спонсорство.

Предложението за включване на ново мероприятие „Изложение на ретро автомобили Козлодуй 2019 г.” със средства за реализиране 5 000 лв. в Общински културен календар за 2019 г. се подложи на гласуване.

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 566

 

 1. Приема Общински културен календар за 2019 г. и план-сметка за финансирането му, както следва:

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
ЗА 2019 г.
и план-сметка за финансирането му

 

 1. Цели.

1.1. Утвърждаване на националните ценности чрез отбелязване на националния и официални празници.

 • 2. Съхранение на българските традиции и обичаи чрез отбелязване на значими и утвърдили се в нашата културна традиция празници и обичаи.
 • 3. Утвърждаване на фундаментални човешки ценности чрез отбелязване на европейски и международни дни.
 • 4. Утвърждаване на отношение на толерантност и уважение към етническите малцинства.
 • 5. Издигане на гражданското възпитание и стимулиране на гражданската активност чрез отличаване на граждани по повод 12 октомври – Ден на българската община.
 • 6. Провеждане на значими културни инициативи и създаване на културни продукти с оригинални и новаторски подходи и решения, в съответствие със стратегическите приоритети на община Козлодуй.
 • 7. Съхранение на културните традиции в общината и създаване на нови.
 • 8. Повишаване на жизненото равнище на жителите на общината чрез удовлетворяване на културните потребности на населението.
 1. Дейности за изпълнение на целите:

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

 

СРЕДСТВА

6 януари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 години от рождението на Христо Ботев.

Поднасяне на цветя на бюст-паметника на в центъра на града.

Литературен конкурс на тема:

„Свободата, като избор на личността, в поезията на Ботев”.

Бюст-паметник на Христо Ботев в центъра на гр. Козлодуй.

 

 

 

 

 

 

Община Козлодуй

 

 

 

 

 

 

Венци и цветя, награди за конкурса.

 

 

 

 

 

 

 

           500 лв.

6 януари

 

Богоявление

(Йордановден). Църковна служба и литийно шествие. Хвърляне на кръста в река Дунав.

Площад

„Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

 

 

 

Община Козлодуй

 

 

 

 

Парични награди, духова музика

 

 

 

600 лв.

януари-май

Фото конкурс „Аз обичам Козлодуй”

Община Козлодуй

Община Козлодуй

Награди за участниците, разпечатване на фотографиите на победителите, рамкиране.

2 000 лв.

21 януари

 

Ден на родилната помощ (Бабинден).

МБАЛ „Св. Иван Рилски”, АГ отделение

Община

Козлодуй съвместно с НЧХП „Христо Ботев – 1879”

 

 

Материали за пресъздаване на обичая, подарък за родилното отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски”                          

800 лв.

14 февруари

 

 

 

 

 

 

 

Традиционен празник на лозаря (Трифон Зарезан).

 

Площад

“Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

 

 

Община Козлодуй

Духова музика, украса, празнична програма, транспорт на участници от общината, материали за пресъздаване на обичая, награди за участниците в конкурсите.

5 000 лв.

19 февруари

 

146 години от обесването на Васил Левски.

Панихида, посветена на Васил Левски.

Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Апостола.

Урок по родолюбие.

Площад

“Христо Ботев”,

гр. Козлодуй,

Храм „Света Троица”

 

Община Козлодуй

съвместно с НЧХП „Христо Ботев – 1879”

 

Венци и цветя, транспорт и хонорари на лекторите.

 

 

 

 

800 лв.                           

1 март

 

Ден на Баба Марта.

Изработване на мартеници и подаряване на граждани и фирми. Конкурс за външна улична украса.

НЧХП “Христо Ботев – 1879”,

гр. Козлодуй,

 

Община Козлодуй

съвместно с НЧХП „Христо Ботев – 1879”

 

Празнична украса, конкурс за украсено дърво, закупуване на материали за 2 000 мартеници за граждани и фирми.

2 000 лв.

3 март

 

 

 

 

141 години от Освобождението на България от османско иго.

Тържествен ритуал по издигане на националния трибагреник.

Поздравителен концерт по случай Националния празник на България.

Площад

„Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй

 

Венци и цветя, празнична програма, украса на града, закупуване на хартиени знаменца, закупуване и подмяна на всички знамена на институции, закупуване на нови знамена за целия град, духова музика.

10 000 лв.

10 март

Сирни заговезни. Показен обичай.

 

Парк „Чайка”, Турлашка махала,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй

съвместно с НЧХП „Христо Ботев – 1879”

Материали за пресъздаване обичая. 

200 лв.

27 март

Международен ден на театъра.

Театрално представление.

НЧХП „Христо Ботев – 1879”

Община Козлодуй

Хонорар на театрална трупа, украса и материали.

4 000 лв.

20-29 април

 

Великденски празници.

Лазаров ден.

Показен обичай.

Цветница.

Великден.

Великденски базар. Боядисване на яйца пред читалището. Великденски базар с благотворителна цел в полза на децата Божи и Марти от с. Хърлец.

Площад

„Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй

съвместно с НЧХП „Христо Ботев-1879”

Украса на централна градска част, Великденска работилница, материали за пресъздаване на обичаите, награди и консумативи.

 

 

2 000 лв.

7 април

Международен ден на здравето и празник на здравния работник.

Гр. Козлодуй

 

Персонални подаръци за здравните работници от МБАЛ „Свети Иван Рилски”                                                       

500 лв.

8 април

 

Международен ден на ромите.

 

 

По решение на съответното кметство

Община Козлодуй и съставните кметства.

Празнични програми и спортни турнири с участието на деца, духов оркестър.

3 000 лв.

18 април

Световен ден за опазване на културните паметници.

Фотоконкурс с участието на деца от общината.

 

Община Козлодуй и съставните кметства

Награди за участниците във фотоконкурса. Разпечатване на снимките  и закупуване на рамки.

500 лв.

9 май

 

 

Ден на победата над фашизма.

Поднасяне на венци и отдаване на почит към ветераните от войните.

Площад „Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй

съвместно с НЧХП „Христо Ботев-1879”

Венци, цветя, обяд за ветераните.

 

                

150 лв.

24 май

 

 

 

 

Ден на славянската писменост и българската просвета и култура.

Празнично шествие. Поздравителна програма. Театрална постановка. 

Площад „Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

 

 

Община Козлодуй

Закупуване на знамена, подаръци за деца и учители, плакети, цветя, награди, подаръци за първолаци и децата, които завършват ПГ, театрална постановка.

10 000 лв.

май

Фолклорен събор „Огоста пее”

Площад в с. Гложене

Народно читалище „Яким Деспотов – 1899”, с. Гложене

Озвучаване, гост изпълнител, подвижна сцена, заря.

1 000 лв.

юни

„Калуш – танц за здраве, предаван от поколение на поколение”. Среща на калушарските дружини от Северозапада.

Площад в с. Хърлец

Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927”, с. Хърлец

Сувенири, грамоти, озвучаване, рекламни материали, транспорт на участниците, кетъринг, хонорари корепетитори, гостуващи екперти.

2 000 лв.

1 юни

Фестивал на таланта в жанра на популярната песен „Децата и песента”. С участието на деца от област Враца.

НЧХП „Христо Ботев – 1879”

НЧХП „Христо Ботев – 1879”

Подсигуряване на компетентно жури, награди, статуетки, отличителни знаци, сценография.

3 000 лв.

15-16 юни

Изложение на ретро автомобили Козлодуй 2019 г.

Ботев парк

Община Козлодуй, съвместно с Автомобилен ретро клуб „Авангард”, гр. Перник 

Рекламни материали, компетентно жури, награди.

5 000 лв.

юни

X-ти Национален фестивал за любителско творчество „Пей и танцува за Бутан”

Площад в с. Бутан

НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан

Рекламни материали, сцена, озвучаване, грамоти, награди, транспортни разходи, гост изпълнител.

6 000 лв.

28, 29 юни

 

Рибен фест по повод Световния ден на риболова и Международния ден на река Дунав.

Празник с участието на рибари и пенсионерските клубове от община Козлодуй и населените места. Гост готвач.

Демонстрации на риболовни и кулинарни умения.

Ботев парк

Община Козлодуй

Консумативи, награди, хонорар за гост мастър шеф, украса, сцена, хонорар изпълнители, плавания за гражданите с кораба „Радецки”, транспорт за участниците.

 

10 000 лв.

Май-Юни

Празник на абитуриентите.

Площад „Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй

Подаръци за абитуриентите, празничен концерт.

7 000 лв.

18 юли

 

 

182 години от рождението на Васил Левски.

Бюст-паметник на Васил Левски в гр. Козлодуй

Община Козлодуй съвместно с

НЧХП “Хр. Ботев – 1879”

Венци и цветя.

 

 

150 лв.

Септември

 

Фестивал на занаятите и изкуствата –Козлодуй 2019 – 3 дни

Ботев парк

Община Козлодуй

Материали, консумативи, украса, изпълнители, сцена за културната програма, транспорт за участници, материали за работни ателиета, отличителни знаци за участниците, заснемане на мероприятието.               

20 000 лв.

6 септември

 

Съединение на Източна Румелия с Княжество България.

 

Площад „Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

 

Община Козлодуй съвместно с

НЧХП “Хр. Ботев – 1879”

Венци и цветя, транспорт на участници, знамена, украса.

500 лв.

16 септември

 

Първи учебен ден.

 

Община Козлодуй

Закупуване на подаръци за 300 учители, цветя.

500 лв.

22 септември

 

Ден на Независимостта на България.

Общински конкурс за рисунка.

Площад „Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй съвместно с

НЧХП „Хр. Ботев –  1879”

Венци и цветя, награди за конкурса.

 

500 лв.

1 октомври

 

Международен ден на пенсионерите.

Церемония по награждаване с почетни плакети на семействата от общината, отбелязващи златна и диамантена сватба.

Площад „Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

 

Община Козлодуй

Празнична програма, транспорт на пенсионерите от населените места, озвучаване на празничната програма, консумативи, закупуване на плакети.

6 000 лв.

5 октомври

 

Международен ден на учителя.

 

Община Козлодуй

Закупуване

на подаръци за 300 учители.

2 000 лв.                    

12 октомври

 

Ден на българската община.

Празнична програма.

Награждаване на изявени граждани.

Площад „Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

 

Община Козлодуй

Подаръци за изявени граждани, консумативи за грамоти и украса, озвучаване, кетъринг, заря.

5 500 лв.

1 ноември

 

Ден на народните будители.

Площад „Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй

 

Закупуване на нови факли, газ, венци и цветя.

2 500 лв.

23 ноември

 

142 години от освобождението на Козлодуй.

Площад „Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй

 

Венци и цветя.

  

150 лв.

3 декември

 

Ден на хората с увреждания.

Празнично събитие.

 

Община Козлодуй

Празнична програма, транспорт за участниците, озвучаване на празнична програма, кетъринг.

2 000лв.

1 -31 декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледни и Новогодишни празници.

Светване на елхата – традиционен общоградски празник. Работилница на Дядо Коледа.

„Честита Нова година”- традиционно общоградско тържество.

Площад „Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

 

Община Козлодуй съвместно с НЧХП „Христо Ботев – 1879”

 

Озвучаване, сцена, празнична програма на 1 и 31 декември, духова музика, 1 и 31 декември, транспорт и подаръци за участниците в празнична програма, шампанско за 31 декември, подаръци за децата, участници в програмата.

15 000 лв.

                                                                                                                                                      

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ: 130 850 лв.

 

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2019 г. сумата от 130 850 лв. (сто и тридесет хиляди осемстотин и петдесет лева), необходима за реализиране на дейностите от Общински културен календар за 2019 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12 – Мая Занева, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Марийка Костова и Цоло Цолов.

            Решението се приема.

 

По т. 24 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 567

 

 1. Приема Отчет за изпълнението и изразходените средства по Програма „Ботеви дни 2018 г.”.

 

Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 25 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 568

 

 1. Приема Програма „Ботеви дни 2019 г.” и план-сметка за финансирането й, както следва:

 

ПРОГРАМА „БОТЕВИ ДНИ 2019 г.”
и план-сметка за финансирането й

 

 1. Цели:

1.1. Издигане на чувството за национално достойнство чрез запазване паметта за българите, изиграли роля в съхранението и поддържането на българския дух, в организирането на борбата за свобода и  пробуждане на националното самосъзнание.

1.2. Запазване на народните традиции и развитие на духовната култура чрез популяризиране на културното наследство и увеличаване интереса към културните обекти и събития в община Козлодуй.

1.3 Оригинални и новаторски подходи при създаването на културни продукти в съответствие със стратегическите приоритети на Община Козлодуй.

1.4 Утвърждаване на историческата ценност на събитията от 27 май 1876 г.

 1. Дейности за постигане на целите.

                  

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

СРЕДСТВА

27 май

(понеделник)

Ден, посветен на героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета.

Възпоменателен митинг-заря и проверка по случай 143 години от слизането на Ботевата чета на Козлодуйски бряг.

Празнична програма, техническа конференция на участниците в похода, посещение на кораба „Радецки” от официалните гости.

Ботев парк, гр. Козлодуй

 

Община Козлодуй,

НЧХП „Христо Ботев-1879,” Козлодуй

ЦПЛР-ОДК

Военно формирование, сцена, озвучаване, осветление, видео и фото заснемане, рекламни материали, покани за официални гости, възстановка, медицинско лице и линейка, градски транспорт, атракциони в Ботев парк, дейности с образователна цел, венци и цветя, украса, заря, лед стена, консумативи- техническа конференция, консумативи организатори – програма, празнична програма, плаване на кораба „Радецки”, кейтъринг официални гости, плакет.

30 000 лв.

28 май

(вторник)

 

 

 

Начало на 73-ия Национален туристически поход „Козлодуй – Околчица” и беседа.

Ботев парк, гр. Козлодуй

Община Козлодуй

Застраховки и командировъчни за участници от общината, транспорт, екипировка за поне 40 младежи.

6 100 лв.

28 май

(вторник)

 

143 години от преминаването на Ботевата чета през

с. Бутан.

с. Бутан

Кметство с. Бутан с подкрепата на Община Козлодуй

Заря.

 

 

1 000 лв.

30 май

(четвъртък)

Ден на град Козлодуй.

Празнична програма под надслов „България и Ботев нас ни свързват”.

Тържествено заседание на ОбС за обявяване на почетни граждани на Козлодуй.

Площад

„Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй съвместно с НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр.  Козлодуй 

Празнична програма /осигуряване на нощувки и храна/, рекламни материали за участниците в програмата, транспорт, озвучаване, осветление, украса, консумативи, участници в програмата, медицинско лице и линейка, плакети, заря.

15 000 лв.

2 юни

(неделя)

 

 

Поклонение и минута мълчание.

Поднасяне на венци и цветя.

Бюст-паметник на Христо Ботев в центъра на гр. Козлодуй

Община Козлодуй

 

Венци и цветя.

 

 

200 лв.

                                                                                                                 

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ: 52 300 лв.

 

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2019 г. сумата от 52 300 лв. (петдесет и две хиляди и триста лева), необходима за реализиране на дейностите по Програма „Ботеви дни 2019 г.”.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 14 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 26 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 2, чл. 23 и чл. 26а от Закона за народните читалища

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 569

 

 1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2019 г. и план-сметка за финансирането й, както следва:

           

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
ЗА 2019 г.
и план-сметка за финансирането й

 

 1. Цели:
 • 1. Съхраняване, развиване и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността.
 • 2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
 • 3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
 • 4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
 • 5. Осигуряване на достъп до информация.

 

 

 1. Дейности за реализиране на целите:

НЧХП ,,ХРИСТО БОТЕВ-1879”,  ГР. КОЗЛОДУЙ

ДАТА

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАТОР

СРЕДСТВА

януари

Представяне на танц и осъществяване на репетиции на ТС „Златия“.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

360 лв.

януари

Провеждане на репетиции за обучение на Духов оркестър.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

210 лв.

януари

Провеждане  репетиции на

ДВФ „VIVA” за подготовка на нов репертоар и участие в концерт, посветен на Ден на самодееца през месец март.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

210 лв.

януари

Осъществяване на

репетиции на ДТС „Звезден миг“.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

210 лв.

януари

Провеждане  репетиции на мажоретен състав за участие  в националеният празник на Република България.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

210 лв.

януари

Представяне на танц и осъществяване на подготвителни репетиции за сценични изяви на ДТС „Скок-подскок”.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

360 лв.

6 януари

 

Богоявление

/Йордановден/.

Църковна служба и литийно шествие. Хвърляне на кръста в река Дунав.

Община Козлодуй и

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г.

21 януари

 

„Ден на родилната помощ”.

Показен обичай в Родилно отделение.

Община Козлодуй и

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г.

февруари

Осъществяване на подготвителни репетиции за сценични изяви на

ДТС „Скок-подскок“ и за участие в Ден на самодееца през месец март.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

360 лв.

февруари

Представление „Пипи Дългото чорапче“ и осъществяване на репетиции на ДТС „Звезден миг“.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

210 лв.

февруари

Осъществяване репетиции на

ГНП „Китка здравец“ и подготовка на нов репертоар за участие в концерт по повод Трифон Зарезан и

Ден на самодееца през м. март.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

 

210 лв.

февруари

Провеждане  репетиции на

ДВФ „VIVA” за подготовка на нов репертоар и участие в концерт, посветен на Ден на самодееца през месец март и участие в Национален празник на Република България -3 март.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

 

 

210 лв.

февруари

Поставяне на танц и осъществяване на репетиции на ТС „Златия“ за участие в концерт по повод Ден на самодееца.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

360 лв.

февруари

Провеждане на репетиции за обучение на Духов оркестър.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

210 лв.

14 февруари

 

„Трифон Зарезан”.

Показен обичай.

Община Козлодуй със съдействието на НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г.

21 февруари

 

Международен ден на майчиния език.

Културно развлекателна програма с акцент – богатството на родния език.

НЧХП „Христо Ботев-1879” със съдействието на училищата в гр. Козлодуй

Tематични подаръци за участниците.

 

80 лв.

март

Репетиции върху поставен танц на ТС „Златия“.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

360 лв.

март

 Осъществяване на  репетиции за изработване на поставен танц на ДТС „Скок-подскок“.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

360 лв.

март

 Осъществяване на репетиции върху театрална пиеса  на ДТС „Звезден миг“.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

210 лв.

март

Провеждане на репетиции за обучение на Духов оркестър.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

210 лв.

март

Провеждане на

репетиции на мажоретен състав.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

210 лв.

март

Провеждане  репетиции на

ДВФ „VIVA” и подготовка за самостоятелен концерт в храм „Света Троица“.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

210 лв.

1 март

 

Ден на самодееца.

Концерт на самодейните състави.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Украса на сцената и други консумативи.

120 лв.

3 март

 

Национален празник на Република България.

Община Козлодуй и

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г.

4 март

„Аз съм българче“.

Възрожденски час в библиотеката за деца от началните класове /запознаване с известни и неизвестни имена от различни сфери на изкуството/.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

10 март

„Сирни заговезни”.

Показен обичай, с участието на ТС „Златия“, ДТС „Скок-подскок“ и група за наричания.

Община Козлодуй и

НЧХП „Христо Ботев-1879”

1.       Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г. на стойност 200 лв.

14 март

Тематична вечер, посветена на 140 г. от рождението на Алберт Айнщайн.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

април

Премиера на постановка на нова пиеса на ТТ„Интрига“.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г. на стойност 1 500 лв. /декор, реквизит, рекламни материали/

април

Премиера  на театрална постановка на  детски театрален състав „Звезден миг”.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г. на стойност 800 лв. /постановка, сценография, реквизит, музикално оформление и режисура/

април

Провеждане репетиции за сценични изяви на ДТС „Скок-подскок“ и подготовка за участие във фестивал „Пей и танцувай за Бутан“ през месец юни.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

360 лв.

април

Осъществяване на театрална постановка на ТТ „Интрига“

НЧХП „Христо Ботев-1879”

За постановка, сценография, реквизит, музикално оформление и режисура.

3 200 лв.

април

Осъществяване на репетиции на ТС „Златия“ и подготовка за участие във фестивал „Пей и танцувай за Бутан“ през месец юни.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

 

360 лв.

април

Провеждане на репетиции за обучение на Духов оркестър.

 

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

210 лв.

април

Провеждане на репетиции на мажоретен състав.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

210 лв.

април

Провеждане  репетиции на

ДВФ „VIVA” за участие в Ден на славянската писменост и подготовка за  участие във фестивал по покана.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

 

210 лв.

май

 

Провеждане на репетиции  на мажоретен състав за участие в програма по повод „Ден на славянската писменост”.

Община Козлодуй и

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

210 лв.

май

Провеждане репетиции на Духов оркестър и участие в Ден на славянската писменост.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

210 лв.

май

Осъществяване репетиции на ГНП „Китка здравец“ за участие във фестивал „Пей и танцувай за Бутан“ през месец юни.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

210 лв.

май

Участие на ГНП „Китка здравец“ във фестивал „Огоста пее“, с. Гложене.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

май

 

Провеждане репетиции за сценични изяви на ДТС „Скок-подскок“ и подготовка за участие във фестивал „Пей и танцувай за Бутан“ през месец юни.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

360 лв.

май

 

Провеждане на репетиции на

ТС „Златия“, необходими за подготовка за участие във фестивал „Пей и танцувай за Бутан“ през месец юни.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

360 лв.

9 май

Ден на победата над фашизма и

ден на Европа.

Поднасяне на венци и отдаване на почит към ветераните от войните.

Поздравителен концерт.

Обяд на ветераните.

Община Козлодуй и НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г. на стойност 150 лв.

21 май

Представление на ДТС „Звезден миг” и осъществяване на репетиции.

Община Козлодуй и НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

210 лв.

24 май

Ден на славянската писменост и българска просвета и култура,

участие на състави на читалището.

Община Козлодуй и НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г.

24 май

Прием на Библиотекар за един ден.

Запознаване с работата и възможностите на електронната програма АБ, библиотечния фонд, историята и постиженията на библиотеката през годините

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

28 май

Посрещане на участниците в похода Козлодуй – Околчица.

Община Козлодуй и НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г.

30 май

Ден на град Козлодуй.

Община Козлодуй и НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г.

юни

Изготвяне на сценарий за документален филм, по повод 45 години от създаването на ПГЯЕ „Игор Курчатов“, съвместно с гимназията.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

юни

Участие по покана на ГНП „Китка здравец“ във фестивал „Пей и танцувай за Бутан“.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Необходими за провеждане на репетиции.

210 лв.

юни

Участие на ЖВФ „VIVAв Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“ - гр. Балчик.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

юни

Участие на балет „Хаос” и класа по поп пеене по покана във МФИ „Утринна звезда“- Албена, 2019.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

юни

Участие на ТТ „Интрига” в Международен театрален фестивал, гр. Каварна.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

1 юни

Фестивал на таланта в  жанра на популярната песен, с участието на деца от Област Враца.

„Децата и песента”, съвместно с Международен ден на детето.

Община Козлодуй и НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г. на стойност 3 000 лв.

/подсигуряване на жури, композитори, награди, статуетки и сценография/

1-31 юли

Детски летен клуб „Приятели”.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средства за закупуване на материали за работа с деца.

50 лв.

18 юли

182 години от рождението на Васил Левски.

Община Козлодуй и НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г. на стойност 150 лв.

1-31 август

Детски летен клуб „Приятели”.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Закупуване на материали.

50 лв.

септември

Осъществяване репетиции на

ГНП „Китка здравец“ за участие във фолклорен фестивал „Кукурузени усмивки“ и участие във „Фестивал на занаятите и изкуствата” 2019 г., гр. Козлодуй.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

 

 

210 лв.

септември

Провеждане на репетиции за обучение на Духов оркестър.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

210 лв.

септември

Изработване на сувенирни кукли – герои от български народни приказки.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Закупуване на материали.

100 лв.

14-16 септември

Участие на читалищни състави във „Фестивал на занаятите и изкуствата 2019”, гр. Козлодуй.

Община Козлодуй

 

 

 

октомври

Провеждане на репетиции за подготовка на нов репертоар и за участие във фестивал на старата градска песен „Мара Врачанка“, гр. Враца  през октомври.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

210 лв.

октомври

Участие на група за народни песни „Китка здравец“ във фолклорен фестивал „Кукурузени усмивки“, с. Селановци.

Читалище „Самообразование- 1894“

с. Селановци

 

октомври

Представление на ТТ „Интрига“.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

октомври

Провеждане на репетиции за обучение на Духов оркестър.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

210 лв.

октомври

Вечер на старата градска песен с участието на ГСНГП „Романтика” и приятели.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

октомври

Среща в библиотеката с живи литературни герои от книгата „Пипи Дългото чорапче“ – детско шоу, решетиции, фотографии  с костюми, дефиле на площада.

НЧХП „Христо Ботев-1879” и библиотека

 

 

 

 

 

360 лв.

октомври

Поставяне на танц и провеждане  репетиции на ДТС „Скок-подскок“,и подготовка за участие  в Концерт, посветен на 140 години от създаването на читалището.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

 

360 лв.

октомври

Поставяне на танц и осъществяване на репетиции на ТС „Златия“, и подготовка за участие в Концерт, посветен на 140 години от създаване на читалището.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

 

210 лв.

октомври

Провеждане на Репетиции на ДВФ „VIVA“, за подготовка на участие в Ден на народните будители.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

210 лв.

октомври

Провеждане  репетиции на мажоретен състав за участие в Ден на народните будители през ноември.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

300 лв.

ноември

Участие на ГСГП „Романтика“ във фестивал на старата градска песен „Цепелина“, гр. Бяла Слатина и провеждане на репетиции за участие в Коледен концерт на читалището.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

 

300 лв.

ноември

Провеждане на репетиции на поставен танц на ДТС „Скок-подскок“ и ТС „Златия“ за участие в Коледен концерт на читалището.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

720 лв.

ноември

Провеждане на репетиции за обучение на Духов оркестър.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

210 лв.

ноември

Провеждане на Репетиции на ДВФ „VIVA“, за подготовка на участие в Коледен концерт.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

210 лв.

1 ноември

Ден на народните будители.

Община Козлодуй и НЧХП „Христо Ботев-1879”

Средствата се осигуряват от Общински културен календар за 2019 г.

11-15 ноември

Честване на юбилей.

Седмица посветена на 140 години от създаването на читалището.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

2 400 лв.

19 ноември

„Какво издава почеркът?“

„Да пишем правилно”, занимания с деца от начален курс.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

декември

Провеждане на Репетиции на ДВФ „VIVA“, за подготовка и участие в Коледен концерт.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

210 лв.

декември

Провеждане на репетиции на поставен танц на ДТС „Скок-подскок“ и ТС „Златия“ за участие в Коледен концерт на читалището.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

 

 

720 лв.

декември

Подготовка на ГСГП „Романтика“ за участие в коледен концерт.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

 

 

350 лв.

декември

Новогодишен детски карнавал.

 

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Реквизит и парти аксесоари.

250 лв.

19 декември

Празничен Коледен концерт.

 

НЧХП „Христо Ботев-1879”

Сценична украса.

200 лв.

ОБЩО: 19 250 лв.

           

НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ-1927”, С. ХЪРЛЕЦ

ДАТА

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАТОР

СРЕДСТВА

6 януари

 

Богоявление

/Йордановден/.

Църковна служба и литийно шествие. Хвърляне на кръста.

НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”

Духова музика, ритуал и награда.

 

400 лв.

19 януари

 

Ден на родилната помощ.

НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1927”

Подарък за акушерката и медицинските служители, реквизит и консумативи.

200 лв.

февруари

 

Трифон Зарезан.

Ден на лозаря.

НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1927”

Външно озвучаване, реквизит за ритуала  и консумативи за конкурс.

345 лв.

1 март

 

Празнична програма за посрещане на Баба Марта.

 

НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1927”

Озвучаване, материали за изработка на мартеници за жителите на  село Хърлец.

150 лв.

3 март

 

Трети март - Национален празник на  Република  България.

НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1927” и Кметство Хърлец

Венци

 

140 лв.

20 април

Лазаров ден.

По традиция Лазарки посещават домове, пеят се песни и наричания за здраве и берекет, лазарките ще посетят всеки дом в с. Хърлец.

НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1927”

 

април

„Маратон на четенето”.

Конкурс за рисунка на тема „Моят любим приказен герой”.

Читалищна Библиотека, с. Хърлец

Изработка на рекламни материали и закупуване на книги.

100 лв.

5 - 8 април

 

Великден.

Общоселски празник.

 

НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1927”

Озвучаване, духова музика, корепетитори на танцовите състави и певческа група, консумативи и награди за конкурса.

800 лв.

май

Презентация на тема „Кой създаде българската азбука?”

НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1927”

 

31 май

„Международен ден на детето”.

НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1927”

Аниматори и награди.

500 лв.

юни-юли

Участие на ЮТС „От извора” във фолклорни фестивали.

НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1927”

Превоз и такса участие.

1 500 лв.

юни и юли

Участие на САФ „Калушари” във фолклорни фестивали.

НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1927”

Превоз, такса за участие,  разход за корепетитори.

3 000 лв.

август

 

Традиционен събор на с. Хърлец.

 

Кметство и Читалище,

с. Хърлец

Външно озвучаване, разход за корепетитори, изработка на рекламни материали, гост изпълнител.

3 500 лв.        

септември

Участие на читалищни групи във „Фестивал на занаятите”.

Община Козлодуй

Разходи за корепетитори.

150 лв.

ноември

„Ден на народните буд