Протокол № 57/26.10.2018 г.


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
57   

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 26 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА КМЕТСТВО БУТАН

 

            Днес, 26.10.2018 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Велислав Торбов и Валери Попов.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй,  Николай Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй и Ивайло Иванов – кмет на кметство Бутан.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Преди началото на заседанието на общинските съветници беше предоставено предложение вх. № 410-01-204-1/24.10.2018 г. към предложение вх. № 410-01-204/18.10.2018 г. от кмета на община Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет предложи включване в дневния ред на две предложения от кмета на община Козлодуй, регистрирани по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, както следва:

 1. 410-01-208/23.10.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища и детските градини в община Козлодуй.
 2. 410-01-210/24.10.2018 г. – Предложене от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Утвърждаване на споразумение за уреждане на отношения между община Козлодуй и „Джи Пи Груп” ООД и “Mонтажи Ко” ЕООД (като съдружници в ДЗЗД “Козлодуй 2013”) във връзка с изпълнително дело № 1315/2017 г., образувано по изпълнителен лист от 06.07.2017 г., издаден по търг.дело № 1075/2017 г. на Софийски апелативен съд, както и по изпълнителен лист от 31.08.2018 г., касаещ присъдените разноски за трите инстанции и изпълнителен лист от 21.05.2018 г., относно лихви за забава и упълномощаване на кмета на община Козлодуй за подписването му.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 533

 

 1. Включва нови точки 11 и 12 в дневния ред, както следва:

„11. 410-01-208/23.10.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища и детските градини в община Козлодуй.

 1. 410-01-210/24.10.2018 г. – Предложене от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Утвърждаване на споразумение за уреждане на отношенията между община Козлодуй и „Джи Пи Груп” ООД и “Mонтажи Ко” ЕООД (като съдружници в ДЗЗД “Козлодуй 2013”) във връзка с изпълнително дело № 1315/2017 г., образувано по изпълнителен лист от 06.07.2017 г., издаден по търг.дело № 1075/2017 г. на Софийски апелативен съд, както и по изпълнителен лист от 31.08.2018 г., касаещ присъдените разноски за трите инстанции и изпълнителен лист от 21.05.2018 г., относно лихви за забава и упълномощаване на кмета на община Козлодуй за подписването му.”
 2. Досегашната точка 11става точка 13.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-195/20.09.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на годишната Програма за 2018 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с имот с площ 984 кв.м находящ се в с. Хърлец, ул. „Георги Димитров” № 43, съставляващ УПИ XIII, пл. № 554, кв. 36.
 3. 410-01-199/05.10.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на годишната Програма за 2018 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с имот с площ 550 кв. м. находящ се в с. Хърлец, съставляващ УПИ XXXIV, кв. 160.
 4. 410-01-200/05.10.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на годишната Програма за 2018 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за отдаване под наем на общинско помещение лавка в училището на ОУ „Христо Ботев”, кв. 47, пл. № 579, с. Гложене, с площ от 6 кв.м с предназначение за продажба на закуски.
 5. 410-01-205/18.10.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2 за учредяване отстъпено право на строеж върху общински имоти през 2018 г. с отстъпено право на пристрояване и надстрояване за 106 кв.м РЗП към съществуваща сграда с идент. 512.19.1, находяща се в п.и. 512.19- частна общинска собственост, гр. Козлодуй, кв. 243, ул. "Христо Ботев".
 6. 410-01-207/18.10.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на разходната част на бюджета на община Козлодуй Приложение № 2 и в частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
 7. 410-01-204-1/24.10.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Придобиване на имот държавна собственост.
 8. 410-01-201/04.09.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй.
 9. 410-01-203/18.10.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 10. 410-01-206/18.10.2018 г. Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на изменен и допълнен Mеханизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата със средства от собствени приходи в изпълнение целите на народните читалища да задоволяват потребностите на гражданите в община Козлодуй.
 11. 410-01-208/23.10.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища и детските градини в община Козлодуй.
 12. 410-01-210/24.10.2018 г. – Предложене от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Утвърждаване на споразумение за уреждане на отношенията между община Козлодуй и „Джи Пи Груп” ООД и “Mонтажи Ко” ЕООД (като съдружници в ДЗЗД “Козлодуй 2013”) във връзка с изпълнително дело № 1315/2017 г., образувано по изпълнителен лист от 06.07.2017 г., издаден по търг.дело № 1075/2017 г. на Софийски апелативен съд, както и по изпълнителен лист от 31.08.2018 г., касаещ присъдените разноски за трите инстанции и изпълнителен лист от 21.05.2018 г., относно лихви за забава  и упълномощаване на кмета на община Козлодуй за подписването му.
 13. Други.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет съобщи за постъпил отговор вх. № 410-01-184-1/26.10.2018 г. от кмета на общината на питане вх. № 410-01-184/04.09.2018 г. от Юлиян Тошев – общински съветник относно наемане на сметоизвозваща машина. Отговорът на питането беше публично оповестен в края на заседанието и връчен на общинския съветник.

Юлиян Тошев отправи въпрос относно честотата на извозване на битовите отпадъци в града и в селата през последните седмици, на който отговори кметът на общината.  

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

            По т. 2 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 47 от Наредба № 4  на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 534

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., с продажба на общински имот, находящ се в с. Хърлец, ул. „Георги Димитров” № 43 с площ 984 кв.м., съставляващ УПИ ХІІІ, пл. № 554, кв. 36, отреден за жилищно строителство.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 6890,00 /шест хиляди осемстотин и деветдесет/ лева, която оценка да бъде начална за продажба на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4  на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 535

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., с продажба на общински имот, находящ се в с. Хърлец, с площ 550 кв.м., УПИ ХХХІV, кв. 160, представляващ празно дворно място, отреден за жилищно строителство.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 3580,00 /три хиляди петстотин и осемдесет/ лева, която оценка да бъде начална за продажба на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 от Наредба № 4  на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 536

 

 1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., с отдаване под наем на общинско помещение лавка, находящо се в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, кв. 47, пл. № 579 с площ 6 кв.м. с предназначение за продажба на закуски.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на горецитираното общинско помещение по първоначална цена 4,60 лв./кв.м./месец без ДДС, съгласно Приложение № 1 за съставните кметства, т. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 55А, ал. 4 от Наредба № 4  на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 537

 

 1. Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., с учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 106 кв.м. РЗП към съществуваща сграда с и.д. 37798.512.19.1, находяща се в гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев”, кв. 243, бивша сграда КАТ.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 12190,00 /дванадесет хиляди сто и деветдесет/ лева за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 106 кв.м. РЗП на горецитирания имот. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 538

 

 1. Намалява разходната част на бюджета (Приложение № 2) чрез съответните дейности и параграфи, поради сключени договори на по-ниска стойност

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 10-15 бяха заложени 85231,00 лв. за текущи ремонти /материали/. Намаляват се със 17035,00 лв. и остават 68196,00 лв.

Увеличава капиталовата програма на общината (Приложение № 3) по съответните дейности и параграфи, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация в параграф 52-05 придобиване на стопански инвентар /доставка и монтаж на аудио-озвучителна техника за залата/ със сумата от 5683,00 лв.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-03 за закупуване на ножична платформа за хора с увреждания се добавят 11352,00 лв.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 от ЗОС и чл. 54 от ЗДС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 539

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да придобие безвъзмездно собствеността върху поземлен имот с идентификатор 37798.502.563 с площ 13 536 кв.м. частна държавна собственост, съгласно АЧДС № 3169/18.03.2013 г.
 2. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи процедури във връзка с изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 540

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет, Козлодуй за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в Община Козлодуй /В сила от 20.01.2006 г., приета с реш. № 408 по прот. № 25 от 07.12.2005 г., изм. с реш. № 510 по прот. № 49 от 24.03.2015 г., изм. и доп. с реш. № 403 по прот. № 44 от 11.01.2018 г./

§1. В наименованието на Наредбата предлогът „в” се заменя с „собственост на”
§2. В чл. 5 се правят следните изменения:

2.1. т. 6 се изменя така:

„6. имат адресна регистрация през последните две години без прекъсване в гр. Козлодуй или в съответното населено място в община Козлодуй, на чиято територия има общински жилища.”

2.2. В ал. 2 след думите „по т. 6” се добавя „– т. 8”.
§3. В чл. 8, ал. 4 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§4. В чл. 23, ал. 1 се създава т. 9:

„9. други нарушения на установените в договора задължения.”
§5. В §5 от Преходните и заключителни разпоредби думите „и се именува Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй” се заличават.”

 

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Юлиян Тошев предложи цената за ползване на услугата „Ползване на спортна площадка с изкуствено покритие за лица над 18 години” да отпадне и същата да не се таксува.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 2; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 17.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 541

 

 1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй / В сила от 06.03.2012 г., приета с реш. № 66 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., доп. с реш. № 85 по прот. № 8 от 27.03.2012 г.; доп. с реш. № 168 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 228 по прот. № 23 от  26.02.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 и 340  по прот. № 35 от  17.12.2013 г.; изм.  с реш.  № 480 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 540 по прот. № 51 от 23.06.2015 г.; изм. с реш. № 10 по прот. № 3 от 10.12.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 202 по прот. № 24/15.12.2016 г.; изм. с  реш. № 296 по прот. № 32 от 31.05.2017 г.; изм. и доп. с реш. № 336 и 337 по прот. № 36/05.09.2017 г.; изм. с реш. № 478 по прот. № 51 от 31.05.2018 г./

§1. В Приложение № 1, раздел VІІ, т. 6, цената от „50,00 лв./час/група” се заменя с „30,00 лв./час/група.”

 

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 22 и чл. 23 от ЗНЧ и решение № 389 по протокол № 43/21.12.2017 г. на ОбС, Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 542

 

 1. Приема изменен и допълнен Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата със средства от собствени приходи в изпълнение целите на народните читалища да задоволяват потребностите на гражданите в община Козлодуй, съгласно Приложение № 1, както следва:

 

„МЕХАНИЗЪМ
за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата със средства от собствени приходи в изпълнение целите на народните читалища да задоволяват потребностите на гражданите в Община Козлодуй

 

по

ред

 

ПОКАЗАТЕЛИ

 

Точки

Максимален брой

точки

А.

Брой жители и читалищни членове

А.1.

Брой на жителите на населеното място

до 4 000 жители

□ над 4 000 жители

 

1

2

2

А.2.

Брой регистрирани читалищни членове

□ до 30 членове

□ 30-60 членове

□ над 60 членове

 

1

2

3

3

Максимален брой точки по показателя

5

Б.

Библиотечно и информационно обслужване

Б.1.

Брой регистрирани читатели

50

□ 50-100

□ над 100

 

1

2

3

3

Б.2.

Библиотечен фонд

□  до 1 000

□  над 1000

 

1

2

2

Б.3.

Мероприятия в библиотеката

□  дарителски акции

□  социална и образователна дейност

□  срещи с творци, литературни четения, чествания и годишнини

 

1

1

1

 

3

Б.4.

Проекти, свързани с библиотечната дейност

□  Кандидатстване по проекти

□  Спечелени проекти

 

1

3

3

Б.5.

Предоставяне на ИКТ услуги

2

2

Б.6.

Функционираща читалня

2

2

Максимален брой точки по показателя

15

В.

Художествена самодейност и народно творчество

В.1.

Брой самодейци

30

□ 30-60

□ над 60

 

1

2

3

3

В.2.

Постоянно действащи колективи – възрастни

1

□ 1-3

□ над 3

 

1

3

6

6

В.3.

Постоянно действащи колективи – деца и юноши

1

□ 1-3

□ над 3

 

1

3

6

6

В.4.

Колективи:

□ духов оркестър

□ автентичен фолклор

□ мажоретен състав

   

     7

6

2

15

В.5.

Любителски театрални състави – по 5 точки за всеки

5

10

10

В.6.

Школи по изкуствата

□  1

□  над 1

 

1

3

3

В.7.

Клубове и кръжоци

□  1

□  1-3

□  над 3

 

1

2

3

3

В.8.

Временно действащи колективи

1

1

В.9.

Представяне на изложби и съхранение на музейни експонати с цел съхраняване на културното наследство

2

2

В.10.

Проекти в областта на художествената самодейност

□  Кандидатстване по проекти

□  Спечелени проекти до 3 000 лв.

□  Спечелени проекти над 3 000 лв.

 

1

3

6

6

В.11.

Организиране и провеждане на мероприятия

□  читалищни прояви

□  прояви от общински мащаб

□  прояви от национален мащаб

□  прояви от международен мащаб

 

1

     1

     2

     2

6

В.12.

Други читалищни дейности

□  образователни (летни читални, занимални и други)

□  съвместно с пенсионерските клубове

□  съвместно с училищата и детските градини

□  съвместно с други НПО

 

1

1

1

1

4

В.12.

Участие в общински мероприятия

     3

3

В.13.

Изяви на прегледи на художествената самодейност

□  Международни

□  Национални

□  Регионални

 

3

2

1

6

Максимален брой точки по показателя

74

Г.

Проекти, свързани с материалната база

□  Кандидатстване по проекти

□  Спечелени проекти до 3 000 лв.

□  Спечелени проекти над 3 000 лв.

 

1

3

6

6

Максимален брой точки по показателя

6

 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

100

Д.

Бонус – отбелязване на юбилей на читалището

10

Е.

Поддръжка на читалищна сграда, съгласно чл. 23, ал. 2 от Закона за народните читалища

Сумата, предвидена по тази точка, е отделна от сумата за дейности.

Критерият за разпределение е броят жители на населеното място според преброяването на жителите от 2011, цитирано в Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014-2020 година.

 

Финансовата субсидия, която ще получи всяко читалище, се изчислява като се съберат точките по буквите А, Б, В, Г и се добавят точките по буква Д. Средствата, които са предвидени като субсидия от собствени приходи на Общината, се разделят на общия брой точки от всички читалища. Получава се сумата за една точка. На тази база се изчислява финансовата стойност на субсидията за всяко читалище. За изразходване на предоставената субсидия се сключва договор между председателя на настоятелството на съответното читалище и кмета на общината. Народните читалища, неработещи съгласно основните изисквания, посочени в Закона за народните читалища и Закона за обществените библиотеки, не участват в разпределението на субсидията.”

 

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ и Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на народната просвета

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 543

 

 1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 407 по протокол № 45 от 25.01.2018 г. бюджет на община Козлодуй за 2018 г. със сумата от 33 809,64 лв., както следва:

            1.1. ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец                     

                        - в приходната част:
§24-06 „Приходи от наем на земя” – 32 441,64 лв.
                        - в разходната част:
§10-11 „Храна” – 6000,00 лв.;
§10-14 „УНИ разходи и книги за библиотеката” – 1000,00 лв.
§10-15 „Материали” – 7000,00 лв.
§10-16 „Вода, горива и енергия” – 10 000,00 лв.
§10-20 „Разходи за външни услуги” – 6000,00 лв.
§10-30 „Текущ ремонт” – 1441,64 лв.
§10-51 „Командировки в страната” – 1000,00 лв.

             1.2. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй                     

                         - в приходната  част:
§24-05 „Приходи от наем на умищество” – 1368,00 лв.                      

                        - в разходната част:
§10-15 „Издръжка за материали” – 1368,00 лв.

             1.3. ДГ “Радост” с. Гложене

                          - в приходната  част:
§36-19 „Други неданъчни приходи” – 4019,58 лв.                      

                        - в разходната част:
§10-15 „Материали” – 3000,00лв.
§10-20 “Разходи за външни услуги” – 1019,58 лв.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за актуализация на бюджета на община Козлодуй както в приходната, така и в разходната му част.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Кметът на общината Маринела Николова обясни причините за съдебните решения, с които община Козлодуй е осъдена да заплати на „Джи Пи Груп” ООД  и “Mонтажи Ко” ЕООД, като съдружници в ДЗЗД “Козлодуй 2013”, сумата от над 600 хил. лв. за забавено  плащане на ДДС, предвидено в сключения договор между община Козлодуй и изпълнителя. Община Козлодуй е възложила техническо обследване и диагностициране на появилите се дефекти по време на гаранционния срок на стадион „Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и изготвяне на технически проект за отстраняване на констатираните дефекти. На изпълнителя на обекта е предоставено обследването за да започне отстраняване на дефектите. След приключване на всички дейности, комисия, в която да се включат и членовете на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика към Общинския съвет, ще осъществи контрол. Община Козлодуй има право да потърси правата си в случай на неизпълнение предписанията от техническото обследване.

Кметът на общината отговори на поставените въпроси от общинските съветници.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 365 от ЗЗД

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 544

 

 1. Утвърждава Споразумение за уреждане на отношения между община Козлодуй и „Джи Пи Груп” ООД и “Mонтажи Ко” ЕООД (като съдружници в ДЗЗД “Козлодуй 2013”) във връзка с изпълнително дело № 1315/2017 г., образувано по изпълнителен лист от 06.07.2017 г., издаден по търг.дело № 1075/2017 г. на Софийски апелативен съд, както и по изпълнителен лист от 31.08.2018 г., касаещ присъдените разноски за трите инстанции и изпълнителен лист от 21.05.2018 г., относно лихви за забава.
 2. Упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише утвърдено по т. 1 Споразумение.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

                Председателят на Общинския съвет публично оповести и връчи отговор вх. № 410-01-184-1/26.10.2018 г. от кмета на общината на питане вх. № 410-01-184/04.09.2018 г. от Юлиян Тошев – общински съветник.

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г. - Текуща страница
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи