Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Р Е Г И С Т Ъ Р
На подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Община Козлодуй


Входящ №  Име и фамилия Длъжност чл.35, ал.1, т.1 (за несъвместимост) чл.35, ал.1, т.3 (за промяна в декларация за несъвместиност) чл.35, ал.1, т.2 I част за имущество (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.2 II част за интереси (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.4 (за промяна по т.2) (дата на подаване/контролно число)
19 Албена Асенова Главен специалист  „Отчитане на приходи и разходи” да   31.05.2018
C156FD23
да  
41 Александър Кръстев Главен експерт "Местно икономическо развитие и транспорт" да   05.06.2018
3C5876BB
да  
10 Ангел Орлов Старши специалист домакин-снабдител  да   28.05.2018
9C64E186
да  
104 Анелия Хинкинска Директор на ДГ "Радост" гр. Козлодуй да   08.06.2018
45ED02BA
да  
51 Анита Маринова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   08.06.2018
260003ED
да  
36 Анита Оприцова Главен експерт "Социални дейности" да  

05.06.2018
5178B96C

да  
85 Антоанета Николова Специалист "Обрeдни дейности" да   07.06.2018
2CDF4EE6
да  
111  Атанас Йорданов Главен архитект да        
100 Валентина Петрова Директор на дирекция ПНАИО да   08.06.2018
05C43702
да  
86 Валерия Ликуриева Специалист "Обрeдни дейности" да   07.06.2018
0D21FB5D
да  
39 Велислава Спасова Младши експерт "Екология и зелена система" да   05.06.2018
61DF9982
да  
34 Величка Нейчева-Бошнякова Началник на отдел да   07.06.2018
70FBBEEA
да  
3 Венера Ангелова Главен експерт Контрол приходи да   07.06.2018
E3384BD0
да  
116 Венета Николова Главен експерт "Протокол" да  

18.12.2018
11209DA0

да  
113 Весела Вълкова Заместник - кмет да        
115 Виктория Майсторова Младши експерт „Връзки с обществеността” да   01.11.2018 
07838A31
да  
81 Виолета Илиева Служител по сигурността на информацията и ОМП да   07.06.2018
8A3CBAFE
да  
32 Виолета Маркова Главен специалист „Младежки дейности и детски политики” да   07.06.2018
1A1BD2E7
да  
6 Володя Тодоров Юрисконсулт да   03.04.2019
55550E53
да  
2 Галина Атанасова Главен експерт ТРЗ да   15.05.2018
8B6A3CCA
да  
91 Галина Кузманова Директор на дирекция ФСД и УС да   08.06.2018
4FD38E28
да  
7 Галина Маринова Главен специалист "Човешки ресурси" да   17.05.2018
AEEF720AE
да  
72 Галина Младенова Главен експерт "КАО"  да   07.06.2018
69BC2CE5
да  
69 Галя Николова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   06.06.2018
9055DA24
да  
7 Галя Попова Директор ОбП "Стопанска дейност и реклама" да  

03.04.2019

DF009498

 да  
74 Денислава Цветкова Главен експерт „Протокол” да   07.06.2018
B9BAAD9B
да  
35 Деница Борисова Главен експерт „Социални дейности, здравеопазване и интеграция” да   08.06.2018
C6901EAC
да  
11 Деница Николова Специалист "Административно обслужване" да   22.05.2015
4C22A766
да  
12 Деница Петрова Главен експерт  „Дейност на ПК  и контрол върху изпълнение решенията  на ОбС” да   07.06.2018
66F18F83
да  
70 Деница Петрова Юрисконсулт да   05.06.2018
C42D14E0
да  
59 Десислав Димитров Главен експерт "Екология и опазване на околната среда" да   06.06.2018
8A80DFCE
да  
89 Десислава Кирилова-Кучева Главен експерт "Контрол на приходите от общинска собственост" да   30.05.2018
51BCF8A3
да  
15 Десислава Сандулова Главен експерт "Системен администратор" да   08.06.2018
A739E3DD
да  
62 Евелина Цветанова Старши счетоводител „Социални дейности да   06.06.2018
243C3D2B
да  
42 Елена Иванова Главен специалист "АПОН и гражданска регистрация" да   05.06.2018
2377CD24
да  
53 Елена Трифонова Главен експерт „Оперативни програми” да   01.06.2018
6C70EC19
да  
75 Елеонора Йорданова Главен експерт „Култура” да   07.06.2018
754DFB48
да  
43 Емилия Иванова Главен специалист "ЕСГРАОН" да   05.06.2018
0ED6AAED
да  
30 Зорница Симеонова Управител ДЦПЛУ Хърлец да   31.05.2018
7978EA30
да  
87 Ивалина Банова Секретар на община да   07.06.2018
0096E43C
да  
109 Иван Вачов Длъжностно лице по защита на личните данни да  

09.10.2018
C0DF1E78

да  
80 Ивелина Барболова Юрисконсулт да   07.06.2018
3D8CAC0F
да  
16 Ивелина Драгомирова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет"  да   29.05.2018
4C2BC21E
да  
4 Иво Иванов Секретар на местната комисия за БППМН да   01.04.2019
B81487C1
да  
83 Ина Лилова Управител ДЦДМУ и ЦОП Козлодуй да   07.06.2018
DBF067EA
да  
27 Ирена Гуцина Младши експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост" да   31.05.2018
E4974146
да  
96 Ирена Кирилова-Попова Директор на дирекция НПМПОП да   8.6.2018
3BD1BD76
да  
25 Ирина Николчева Главен специалист "Образование" да   08.06.2018
57448FFF
да  
29 Йорданка Вачева Главен специалист "Общинска собственост" да   30.05.2018
E9CD66FE
да  
108 Йорданка Ценкуловска Директор на ДГ "Здравец" с. Хърлец да   08.06.2018
E91E5E35
да  
5 Камелия Николова Главен експерт „Ефективност на труда” да   02.04.2019
094252CE
да  
102 Костадинка Комитска Директор на ДГ "Звънче" гр. Козлодуй да   08.06.2018
3127F8D9 
да   
26 Красимира Александрова Старши счетоводител „Социални дейности” да   08.06.2018
7B3FDACB
да  
95 Красимира Гончева Главен експерт "Контрол по комунални дейности" да   08.06.2018
CDC913CF
да  
37 Кристин Иванова Главен експерт “Оперативни програми и проекти” да   06.06.2018
7F866034
да  
23 Лидия Петрова Началник на отдел да   07.06.2018
235DB450
да  
77 Лили Виделова Главен  експерт „Международни програми и проекти” да   07.06.2018
0C39E02A
да  
90 Лилия Димитрова Главен експерт "Бюджет и финанси"  да   08.06.2018
B388B155
да  
76 Лиляна Рашкова Директор на дирекция ХД да   07.06.2018
CAA91785
да  
44 Любов Воденичарска Главен експерт "ЧР" да   05.06.2018
B0B57D35
да  
1 Людмил Ангелов Директор на дирекция УТСИД да   15.5.2018
4476FEA2
да  
65 Мариана Колева Главен експерт „Финанси на образованието” да   6.6.2018
3C5FB24B
да  
49 Мариела Тошевска Главен специалист "Местни данъци и такси, пазари да   05.06.2018
CF8436FA
да  
4 Мариета Исакова Главен специалист "Верт.планиране подземна инфраструктура и КС" да   16.05.2018
8EB0C6E3
да  
38 Мария Коцева Главен експерт „Обществени поръчки” да   05.06.2018
3B93D216
да  
18 Мария Цонева Главен експерт „Обществени поръчки” да   30.52018
E1C8362C
да  
60 Маруся Мановска Главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив" да   08.06.2018
47AA5F24
да  
105 Мая Йонова Директор на ДГ "Мир" гр. Козлодуй да   08.06.2018
940470AB
да  
82 Милена Стоянова Директор на дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Бутан да   08.06.2018
241ECE8B
да  
73 Мирослав Христов Старши експерт „Спорт и туризъм”                      да   07.06.2018
1B7122F9
да  
46 Михаела Христова Финансов контрольор  да   05.06.2018
5195C5F9
да  
114 Момчил Маринов Юрисконсулт да  

15.11.2018
6803942F

да  
66 Надежда Александрова Директор детска ясла 1 да   08.06.2018
9C7484B7
да  
9 Наталия Предова - Василева Началник на отдел да   22.05.2018
592A8C0B
да  
28 Невена Русева Главен специалист - отчитане на разходи да   31.5.2018
AAB0A652
да  
64 Нели Джугова Главен експерт „Общински приходи и ДДС да   06.06.2018
4CC6F1D6
да  
106 Нелия Маринова Директор на ДГ "Радост" с. Гложене да   08.06.2018
3627770A
да  
9 Николай Николов Заместник - кмет да        
103 Николина Маринова Директор на ДГ "1-ви юни" с. Бутан да   08.06.2018
26B181FC
да  
5 Николина Цветкова Специалист "Обрeдни дейности" да   07.06.2018
59E59152
да  
88 Павлина Нетова Старши счетоводител да   8.06.2018
2FB672E1
да  
20 Пенка Гучева Главен специалист - отчитане на приходи и разходи  да   30.05.2018
92D1047D
да  
107 Пепа Томова Директор на ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй да   08.06.2018
212217FA
да  
6 Петя Гечева Главен специалист "Устройствено планиране, кадастър, регулация” да   06.06.2018
66EAD6BF
да  
14 Петя Иванова-Николова Главен юрисконсулт  да   07.06.2018
341843DE
да  
63 Петя Янкова Старши счетоводител „Образование” да   06.06.2018
F5BA573D
да  
93 Пламен Стойков Управител ЗЖВХУИ и ЗЖВХПР Гложене да   08.06.2018
3D50CA30
да  
17 Пламенка Митрошанова Управител ЦНСТПЛФУ 1 и 3 Хърлец и 2 Гложене да   28.05.2018
2823A2F9
да  
22 Румен Горинов Главен специалист Логистика да   07.06.2018
B5B1AC8B
да  
117 Силвия Момчилова Управител на ЦСРИ Бутан да  

07.01.2019
6A05DD45 

да  
68 Соня Василева Главен специалист „Общински приходи” да   06.06.2018
7AFD5297
да  
48 Стела Димитрова специалист "Информационно обслужване на гражданите" да   05.06.2018
7CB3E81A
да  
40 Таня Дупаринова Главен експерт "Общински земи и поземлени отношения" да   05.06.2018
7C9D6C32
да  
3 Таня Каменова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет" да   25.02.2019
Е76С045Е
да  
50 Теменужка Кузманова Главен специалист „Общински приходи” да   06.06.2018
2BF559D4
да  
84 Теодора Пепелярска Главен специалист „Общински приходи” да   07.06.2018
2E504CC5
да  
21 Хелия Кузова Главен експерт „Финанси на социалните дейности да   30.05.2018
B1ACDF88
да  
2 Цвета Иванова Главен експерт "Образование" да  

13.03.2019
103FA0DF

 да  
110 Цветан Вашков Главен експерт "Строителство на сгради и съоръжения" да  

11.10.2018
63ЕD58BC

да  
97 Цветанка Петрова Главен експерт „Обществени поръчки” да   08.06.2018
E18F08E9
да  
54 Цветанка Трайкова Главен експерт „Обществени поръчки” да   06.06.2018
5C4E43A6
да  
94 Цветелина Александрова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   08.06.2018
A62076B4
да  
58 Цветелина Гаврилова Главен експерт "Контрол по търговски фирми и пазари"       да   05.06.2018
559CA745
да  
52 Цветелина Маринова Директор на дирекция да   06.06.2018
189E82C4
да  
92 Чавдар Слабов Директор на ОбП"КД" да   08.06.2018
6DD72DE2
да  
45 Яна Георгиева Младши експерт "Компютърни системи" да   08.06.2018
FAE7F45D
да  Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси в община Козлодуй
Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook