Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Р Е Г И С Т Ъ Р
На подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Община Козлодуй


Входящ №  Име и фамилия Длъжност чл.35, ал.1, т.1 (за несъвместимост) чл.35, ал.1, т.3 (за промяна в декларация за несъвместиност) чл.35, ал.1, т.2 I част за имущество (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.2 II част за интереси (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.4 (за промяна по т.2) (дата на подаване/контролно число)
19 Албена Асенова Главен специалист  „Отчитане на приходи и разходи” да   25.04.2019
00B7D0B5
да  
27 Александрия Попова Младши експерт "Компютърни системи" да   10.05.2019
28642188
да  
125 Ангел Орлов Старши специалист домакин-снабдител  да   14.05.2019
146E62BA 
да  
104 Анелия Хинкинска Директор на ДГ "Радост" гр. Козлодуй да   15.05.2019
B248C746
да  
51 Анита Маринова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   08.05.2019
6CCFB115
да  
36 Анита Оприцова Главен експерт "Социални дейности" да  

09.05.2019
86D8FA6A

да  
85 Антоанета Николова Специалист "Обрeдни дейности" да   09.05.2019
C58B88E4
да  
121 Бетина Борисова Главен експерт „Социални дейности, здравеопазване и интеграция” да   11.10.2019
FF922EFB
да  
4 Божидар Лазаров Специалист "Компютърно обслужване" да   02.03.2020
C798625C 
да  
100 Валентина Петрова Директор на дирекция ПНАИО да   02.05.2019
738B5768
да  
120 Валери Валериев Специалист "Информационно обслужване на граждани"  да   01.10.2019
61267DFD
да  
1 Василена Петкова Специалист “Информационно обслужване на граждани" да    20.01.2020
BF8E8778
да  
34 Величка Нейчева-Бошнякова Началник на отдел да   14.05.2019
2B36767C
да  
3 Венера Ангелова Главен експерт Контрол приходи да   10.05.2019
C222612F
да  
116 Венета Николова Главен експерт "Протокол" да  

14.05.2019
4B947971

да  
118 Веселка Соколарска Главен експерт "Контрол на приходите от общинска собственост" да  

15.07.2019

89A7942F

 да  
115 Виктория Майсторова Младши експерт „Връзки с обществеността” да   08.05.2019
5BE4879B
да  
81 Виолета Илиева Служител по сигурността на информацията и ОМП да   14.05.2019
8D272BF7
да  
32 Виолета Маркова Главен специалист „Младежки дейности и детски политики” да   15.05.2019
BFE7BE71
да  
6 Володя Тодоров Юрисконсулт да   03.04.2019
55550E53
да  
2 Галина Атанасова Главен експерт ТРЗ да   07.05.2019
95166B92
да  
91 Галина Кузманова Директор на дирекция ФСД и УС да   08.05.2019
22DF7C25
да  
7 Галина Маринова Главен специалист "Човешки ресурси" да   17.04.2019
2DF3F8F8
да  
72 Галина Младенова Главен експерт "КАО"  да   09.05.2019
3D66FCE2
да  
8 Георги Кирков Заместник - кмет да        
10 Гинка Иванова Заместник - кмет да        
74 Денислава Цветкова Главен експерт „Протокол” да   14.05.2019
77D718FD
да  
11 Деница Николова Специалист "Административно обслужване" да   22.04.2019
FD781D44
да  
12 Деница Петрова Главен експерт  „Дейност на ПК  и контрол върху изпълнение решенията  на ОбС” да   03.05.2019
977CDC5F
да  
70 Деница Петрова Юрисконсулт да   08.05.2019
8BA2ADB9
да  
59 Десислав Димитров Главен експерт "Екология и опазване на околната среда" да   09.05.2019
6275C2D5
да  
33 Десислава Василовска Секретар на МКБППМН да   13.05.2019
460F2633
да  
15 Десислава Сандулова Главен експерт "Системен администратор" да   10.04.2019
89228D52
да  
10 Диана Антонова Главен експерт "Оперативни програми и проекти" да   10.05.2019
FD7C0814
да  
62 Евелина Цветанова Старши счетоводител „Социални дейности да   09.04.2019

C435C0FA

да  
42 Елена Иванова Главен специалист "АПОН и гражданска регистрация" да   13.05.2019
F16FB6AD
да  
53 Елена Трифонова Главен експерт „Оперативни програми” да   09.04.2019
D2E6E83B
да  
75 Елеонора Йорданова Главен експерт „Култура” да   14.05.2019
21D4DE4C
да  
43 Емилия Иванова Главен специалист "ЕСГРАОН" да   13.05.2019
BD98A0B0
да  
30 Зорница Симеонова Управител ДЦПЛУ Хърлец да   09.05.2019
859784AA
да  
30 Ива Големанова Младши експерт "Разпореждане и управление на общинска собственост" да   14.05.2019
1ED46038
да  
87 Ивалина Банова Секретар на община да   09.05.2019
41C6DB3D
да  
109 Иван Вачов Длъжностно лице по защита на личните данни да  

12.04.2019
D36CE14F

да  
7 Иван Йотев Младши експерт "Екология и зелена система" да    04.03.2020
BFB8F790
да  
80 Ивелина Барболова Юрисконсулт да   14.05.2019
FE05AF9C
да  
16 Ивелина Драгомирова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет"  да   10.05.2019
00870A25
да  
4 Иво Иванов Секретар на местната комисия за БППМН да   01.04.2019
B81487C1
да  
83 Ина Лилова Управител ДЦДМУ и ЦОП Козлодуй да   13.05.2019
CEB7D4E6
да  
27 Ирена Гуцина Младши експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост" да   08.05.2019
7A77E2C4
да  
96 Ирена Кирилова-Попова Директор на дирекция НПМПОП да   11.04.2019
9D09C9A7
да  
25 Ирина Николчева Главен специалист "Образование" да   14.05.2019
08656788
да  
36 Йоана Трифонова Главен експерт "Социални дейности, здравеопазване и интеграция" да   14.05.2019
C07D964B
да  
9 Йовчо Йовчев Заместник - кмет да        
29 Йорданка Вачева Главен специалист "Общинска собственост" да   10.05.2019
9D44E344
да  
108 Йорданка Ценкуловска Директор на ДГ "Здравец" с. Хърлец да   15.05.2019
DBAC8FD9
да  
117 Камелия Дерменджиева Младши експерт "Устройство на територията" да   24.06.2019

8BAE7DD9

да  
5 Камелия Николова Главен експерт „Ефективност на труда” да   02.04.2019
094252CE
да  
25 Каролина Костова Старши специалист "Домакин-снабдител" да   13.05.2019
06А50721
да  
102 Костадинка Комитска Директор на ДГ "Звънче" гр. Козлодуй да   15.05.2019
8A7A26AC 
да   
26 Красимира Александрова Старши счетоводител „Социални дейности” да   02.05.2019
960B64FB
да  
95 Красимира Гончева Главен експерт "Контрол по комунални дейности" да   08.05.2019
B0DBBB9E
да  
73 Красимира Цекова Специалист “Информационно обслужване на граждани" да   13.05.2019
2E27C843
да  
37 Кристин Иванова Главен експерт “Оперативни програми и проекти” да   07.05.2019
47F2E232
да  
23 Лидия Петрова Началник на отдел да   14.05.2019
AC63CF54
да  
77 Лили Няголова Главен  експерт „Международни програми и проекти” да   09.04.2019
06F58725
да  
90 Лилия Димитрова Главен експерт "Бюджет и финанси"  да   15.05.2019
8FBDD50B
да  
76 Лиляна Рашкова Директор на дирекция ХД да   15.05.2019
8A358AEB
да  
44 Любов Воденичарска Главен експерт "ЧР" да   13.05.2019
C0F26479
да  
1 Людмил Ангелов Директор на дирекция УТСИД да   10.05.2019
198D477F
да  
2 Магдалена Цекова Технически сътрудник да    27.01.2020
8DA70FA5
 да  
65 Мариана Колева Главен експерт „Финанси на образованието” да   07.05.2019
099F71F3
да  
3 Мариела Калиничова Директор на ОП "СДР" да    27.01.2020
F5B52FC2
 да  
35 Мариела Умарска Деловодител по архива на ликвидирани учреждения, координатор и касиер Временна заетост да  

07.05.2019

346C2E03

 да  
4 Мариета Исакова Главен специалист "Верт.планиране подземна инфраструктура и КС" да   09.05.2019
F02929A7
да  
38 Мария Коцева Главен експерт „Обществени поръчки” да   07.05.2019
966D15B2
да  
18 Мария Цонева Главен експерт „Обществени поръчки” да   14.05.2019
A0C92C44
да  
31 Марияна Димитрова Главен експерт "Ефективност на труда" да   12.04.2019
5D64C5D0
да  
105 Мая Йонова Директор на ДГ "Мир" гр. Козлодуй да   15.05.2019
8405F241
да  
82 Милена Стоянова Директор на дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Бутан да   10.05.2019
854C1455
да  
22 Мирела Попова Главен специалист "Общинска собственост" да  

07.05.2019

F2FF58A3

да   
73 Мирослав Христов Старши експерт „Спорт и туризъм”                      да   14.05.2019
E1AOA509
да  
46 Михаела Христова Финансов контрольор  да   14.05.2019
87D107B4
да  
114 Момчил Маринов Юрисконсулт да  

14.05.2019
7CE50341

да  
66 Надежда Александрова Директор детска ясла 1 да   15.05.2019

02FF06EF

да  
9 Наталия Предова - Василева Началник на отдел да   07.05.2019
3736FB1C
да  
15 Наталия Славчева Главен експерт "Образование" да   13.05.2019
9A171E18
да  
28 Невена Русева Главен специалист - отчитане на разходи да   07.05.2019
3F01D713
да  
106 Нелия Маринова Директор на ДГ "Радост" с. Гложене да   15.05.2019
1306C1EB
да  
103 Николина Маринова Директор на ДГ "1-ви юни" с. Бутан да   15.05.2019
E2FAEEC1
да  
20 Пенка Гучева Главен специалист - отчитане на приходи и разходи  да   25.04.2019
BE9EF25C
да  
107 Пепа Томова Директор на ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй да   15.05.2019
F189E5A5
да  
6 Петя Гечева Главен специалист "Устройствено планиране, кадастър, регулация” да   25.04.2019
515C50FD
да  
63 Петя Янкова Старши счетоводител „Образование” да   14.05.2019
8A037F56
да  
93 Пламен Стойков Управител ЗЖВХУИ и ЗЖВХПР Гложене да   09.05.2019
B41C90E1
да  
17 Пламенка Митрошанова Управител ЦНСТПЛФУ 1 и 3 Хърлец и 2 Гложене да   14.05.2019
F895AE8A
да  
6 Поля Игнатова Главен юрисконсулт да    04.03.2020
6CC2E76C
да  
22 Румен Горинов Главен специалист Логистика да   14.05.2019
BD0BF584
да  
124 Светломир Колев Главен архитект да да       
117 Силвия Момчилова Управител на ЦСРИ Бутан да  

07.01.2019
6A05DD45 

да  
68 Соня Василева Главен специалист „Общински приходи” да   14.05.2019
E57382D5
да  
48 Стела Димитрова специалист "Информационно обслужване на гражданите" да   14.05.2019
08C42A10
да  
3 Таня Каменова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет" да   25.02.2019
Е76С045Е
да  
50 Теменужка Кузманова Главен специалист „Общински приходи” да   08.05.2019
684E289F
да  
84 Теодора Пепелярска Главен специалист „Общински приходи” да   08.05.2019
59832655
да  
5 Теодора Петрова Главен експерт "Обществени поръчки" да    02.03.2020
5D662485
да  
8 Тереза Миленкова Главен експерт "Човешки ресурси" да  

02.05.2019

32803EC1

да   
21 Хелия Кузова Главен експерт „Финанси на социалните дейности да   25.04.2019
21160E72
да  
110 Цветан Вашков Главен експерт "Строителство на сгради и съоръжения" да  

10.05.2019
F6A56552

да  
97 Цветанка Петрова Главен експерт „Обществени поръчки” да   08.05.2019
3DFC2A8B
да  
54 Цветанка Трайкова Главен експерт „Обществени поръчки” да   07.05.2019
50E1FFF9
да  
94 Цветелина Александрова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   08.05.2019
2753217C
да  
58 Цветелина Гаврилова Главен експерт "Контрол по търговски фирми и пазари"       да   10.05.2019
97BDC846
да  
52 Цветелина Маринова Директор на дирекция да   13.05.2019
E828777D
да  
92 Чавдар Слабов Директор на ОбП"КД" да   08.05.2019
CD087CBD
да  
45 Яна Георгиева Младши експерт "Компютърни системи" да   13.05.2019
586162AE
да  Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси в община Козлодуй
Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook