Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ


Р Е Г И С Т Ъ Р
На подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Община Козлодуй


Входящ №  Име и фамилия Длъжност чл.35, ал.1, т.1 (за несъвместимост) чл.35, ал.1, т.3 (за промяна в декларация за несъвместиност) чл.35, ал.1, т.2 I част за имущество (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.2 II част за интереси (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.4 (за промяна по т.2) (дата на подаване/контролно число)
19 Албена Асенова Главен специалист  „Отчитане на приходи и разходи” да   12.05.2020
D4BC3524
да  
27 Александрия Попова Младши експерт "Компютърни системи" да   07.05.2020
61A55770
да  
125 Ангел Орлов Старши специалист домакин-снабдител  да   15.05.2020
669EC6AD
да  
104 Анелия Хинкинска Директор на ДГ "Радост" гр. Козлодуй да   18.05.2020
A634DFDF
да  
51 Анита Маринова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   12.05.2020
50D829CD
да  
36 Анита Оприцова Главен експерт "Социални дейности" да  

15.05.2020
EDB166AA

да  
85 Антоанета Николова Специалист "Обрeдни дейности" да   19.05.2020
82A830BA
да  
121 Бетина Борисова Главен експерт „Социални дейности, здравеопазване и интеграция” да   07.05.2020
DE98379C
да  
7 Бисер Георгиев Главен експерт "Протокол" да 22.03.2021
703082F4
да
4 Божидар Лазаров Специалист "Компютърно обслужване" да   02.03.2020
C798625C 
да  
124 Борислав Борисов Старши счетоводител „Образование" да 27.10.2020
72195783
да
100 Валентина Петрова Директор на дирекция ПНАИО да   19.05.2020
CD9B330E
да  
120 Валери Валериев Специалист "Информационно обслужване на граждани"  да   14.05.2020
98C8AD43
да  
1 Василена Петкова Специалист “Информационно обслужване на граждани" да    20.01.2020
BF8E8778
да  
34 Величка Нейчева-Бошнякова Началник на отдел да   18.05.2020
DFF07A07
да  
3 Венера Ангелова Главен експерт Контрол приходи да   12.05.2020
E9DE4DC0
да  
116 Венета Николова Главен експерт "Протокол" да  

12.05.2020
C4C5195E

да  
115 Виктория Майсторова Младши експерт „Връзки с обществеността” да   08.05.2020 
D2DA7923
да  
32 Виолета Маркова Главен специалист „Младежки дейности и детски политики” да   11.05.2020
9CE34EBD
да  
6 Володя Тодоров Юрисконсулт да   15.05.2020
3B3514B0
да  
2 Галина Атанасова Главен експерт ТРЗ да   14.05.2020
A1277725
да  
91 Галина Кузманова Директор на дирекция ФСД и УС да   08.05.2020
205B0311
да  
7 Галина Маринова Главен специалист "Човешки ресурси" да   12.05.2020
E40CBBF0
да  
72 Галина Младенова Главен експерт "КАО"  да   19.05.2020
4C3B401F
да  
2 Галя Георгиева Старши счетоводител „Образование" да 22.02.2021
AC64AEC7
да
29 Галя Николова Главен експерт „Местни данъци и такси" да   06.08.2020
923CC802
да  
3/2 Галя Ценкова Директор на ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй да   20.02.2020
2D94DFE5
да  
8 Георги Вачев Директор на ОП "СДР" да 01.04.2021
B2EAB0BB
да
8 Георги Кирков Заместник - кмет да        
10 Гинка Иванова Заместник - кмет да        
5 Грета Иванова Главен експерт „Дейност на ПК и контрол върху изпълнение решенията на ОбС" да 01.03.2021
359C4653
да
74 Денислава Цветкова Главен експерт „Протокол” да   19.05.2020
A685D476
да  
11 Деница Николова Специалист "Административно обслужване" да   08.05.2020
6995F738
да  
12 Деница Петрова Главен експерт  „Дейност на ПК  и контрол върху изпълнение решенията  на ОбС” да   12.05.2020
DF85F320
да  
70 Деница Петрова Юрисконсулт да   12.05.2020
DC84755D
да  
59 Десислав Димитров Главен експерт "Екология и опазване на околната среда" да   15.05.2020
5B6933AA
да  
33 Десислава Василовска Секретар на МКБППМН да   18.05.2020
B23211A5
да  
15 Десислава Сандулова Главен експерт "Системен администратор" да   07.05.2020
9DA3618B
да  
10 Диана Антонова Главен експерт "Оперативни програми и проекти" да   14.05.2020
93920E0C
да  
62 Евелина Цветанова Старши счетоводител „Социални дейности да   13.05.2020

D278A4B5

да  
42 Елена Иванова Главен специалист "АПОН и гражданска регистрация" да   18.05.2020
A3A210CD
да  
53 Елена Трифонова Главен експерт „Оперативни програми” да   11.05.2020
31607DEA
да  
75 Елеонора Йорданова Главен експерт „Култура” да   12.05.2020
858109D3
да  
115 Елица Липовянова Младши експерт „Зелена система” да   06.07.2020
45BD6F55
да  
43 Емилия Иванова Главен специалист "ЕСГРАОН" да   18.05.2020
103DE7AA
да  
121 Златина Иванова Специалист „Обрeдни дейности" да   05.10.2020
C6AC703D
да  
30 Зорница Симеонова Управител ДЦПЛУ Хърлец да   18.05.2020
A247564B
да  
3 Зорница Тодорова Управител ЗЖЛУИ и ЗЖЛПР с. Гложене да 26.02.2021
6BA7912F
да
87 Ивалина Банова Секретар на община да   15.05.2020
331C4A72
да  
109 Иван Вачов Длъжностно лице по защита на личните данни да  

15.05.2020
1CFAA7A9

да  
7 Иван Йотев Младши експерт "Екология и зелена система" да    04.03.2020
BFB8F790
да  
80 Ивелина Барболова Юрисконсулт да   12.05.2020
A91AE8F5
да  
16 Ивелина Драгомирова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет"  да   14.05.2020
0F5F2D48
да  
3/1 Ивета Илиева Директор на ДГ "Радост" с. Гложене да   20.02.2020
CDBA6DC6
да  
4 Иво Иванов Секретар на местната комисия за БППМН да   18.05.2020
CB1BC3A7
да  
83 Ина Лилова Управител ДЦДМУ и ЦОП Козлодуй да   18.05.2020
8261706B
да  
27 Ирена Гуцина Младши експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост" да   13.05.2020
6E213FE8
да  
96 Ирена Кирилова-Попова Директор на дирекция НПМПОП да   13.05.2020
B6BCC108
да  
25 Ирина Николчева Главен специалист "Образование" да   12.05.2020
CDC5A45A
да  
36 Йоана Трифонова Главен експерт "Социални дейности, здравеопазване и интеграция" да   14.05.2020
86593630
да  
29 Йорданка Вачева Главен специалист "Общинска собственост" да   18.05.2020
2FE58D60
да  
108 Йорданка Ценкуловска Директор на ДГ "Здравец" с. Хърлец да   18.05.2020
D36A2A5E
да  
117 Камелия Дерменджиева Младши експерт "Устройство на територията" да   14.05.2020

BC857D04

да  
5 Камелия Николова Главен експерт „Ефективност на труда” да   19.05.2020
C51A86DE
да  
25 Каролина Костова Старши специалист "Домакин-снабдител" да   15.05.2020
480F19A9
да  
102 Костадинка Комитска Директор на ДГ "Звънче" гр. Козлодуй да   18.05.2020
5AF0CE0E
да   
26 Красимира Александрова Старши счетоводител „Социални дейности” да   14.05.2020
CAA8289D
да  
95 Красимира Гончева Главен експерт "Контрол по комунални дейности" да   15.05.2020
56228C76
да  
73 Красимира Цекова Специалист “Информационно обслужване на граждани" да   19.05.2020 
A7BFFAF2
да  
112 Кремена Горанова Главен експерт „Човешки ресурси" да   08.06.2020
9EE50761
да  
37 Кристин Иванова Главен експерт “Оперативни програми и проекти” да   15.05.2020
A30D0880
да  
23 Лидия Петрова Началник на отдел да   18.05.2020
44AE6532
да  
77 Лили Няголова Главен  експерт „Международни програми и проекти” да   18.05.2020
27BB0EED
да  
90 Лилия Димитрова Главен експерт "Бюджет и финанси"  да   15.05.2020
9700DAA1
да  
76 Лиляна Рашкова Директор на дирекция ХД да   13.05.2020
7CA986BB
да  
44 Любов Воденичарска Главен експерт "ЧР" да   15.05.2020
04C038C8
да  
1 Людмил Ангелов Директор на дирекция УТСИД да   12.05.2020
82503C28
да  
4 Магдалена Митова Главен експерт „Обществени поръчки” да 01.03.2021
501006D7
да
2 Магдалена Цекова Технически сътрудник да    27.01.2020
8DA70FA5
 да  
35 Мариела Умарска Деловодител по архива на ликвидирани учреждения, координатор и касиер Временна заетост да  

14.05.2020

60D3EAD3

 да  
4 Мариета Исакова Главен специалист "Верт.планиране подземна инфраструктура и КС" да   07.05.2020
8FD6A846
да  
38 Мария Коцева Главен експерт „Обществени поръчки” да   07.05.2020
A90C21EF
да  
18 Мария Цонева Главен експерт „Обществени поръчки” да   14.05.2020
BEE5567F
да  
123 Мария-Луиза Големанова Младши експерт „Деловодител и завеждащ общински архив" да 22.10.2020
B5EE1F65
да
31 Марияна Димитрова Главен експерт "Ефективност на труда" да   19.05.2020
F869B913
да  
105 Мая Йонова Директор на ДГ "Мир" гр. Козлодуй да   18.05.2020
48608712
да  
82 Милена Стоянова Директор на дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Бутан да   14.05.2020
CB3FE583
да  
73 Мирослав Христов Старши експерт „Спорт и туризъм”                      да   12.05.2020
6605E673
да  
46 Михаела Христова Финансов контрольор  да   14.05.2020
F5DDDD5D
да  
114 Момчил Маринов Юрисконсулт да  

07.05.2020
A486A80F

да  
66 Надежда Александрова Директор детска ясла 1 да   18.05.2020

BDF61DF8

да  
119 Наталия Николова Главен специалист „Инфраструктурен контрол" да   19.08.2020
4640A43A
да  
9 Наталия Предова - Василева Началник на отдел да   12.05.2020
DE35A547
да  
15 Наталия Славчева Главен експерт "Образование" да   18.05.2020
92B799C4
да  
103 Николина Маринова Директор на ДГ "1-ви юни" с. Бутан да   18.05.2020
31A804BC
да  
20 Пенка Гучева Главен специалист - отчитане на приходи и разходи  да   13.05.2020
9CDCF918
да  
6 Петър Трендафилов Експерт "Информационни технологии" да 22.03.2021
33B8C789
да
6 Петя Гечева Главен специалист "Устройствено планиране, кадастър, регулация” да   11.05.2020
12D4145F
да  
63 Петя Янкова Старши счетоводител „Образование” да   13.05.2020
A51A45A8
да  
17 Пламенка Митрошанова Управител ЦНСТПЛФУ 1 и 3 Хърлец и 2 Гложене да   18.05.2020
134E64BA
да  
22 Румен Горинов Главен специалист Логистика да   15.05.2020
A30D1CDF
да  
124 Светломир Колев Главен архитект да да       
117 Силвия Момчилова Управител на ЦСРИ Бутан да  

14.05.2020
1F95A04D

да  
68 Соня Василева Главен специалист „Общински приходи” да   12.05.2020
CF596584
да  
48 Стела Димитрова специалист "Информационно обслужване на гражданите" да   14.05.2020
09940D06
да  
3 Таня Каменова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет" да   13.05.2020
6391E7C0
да  
50 Теменужка Кузманова Главен специалист „Общински приходи” да   12.05.2020
63029030
да  
84 Теодора Пепелярска Главен специалист „Общински приходи” да   12.05.2020
1836A8B5
да  
5 Теодора Петрова Главен експерт "Обществени поръчки" да    02.03.2020
5D662485
да  
8 Тереза Миленкова Главен експерт "Човешки ресурси" да  

13.05.2020

8F9EE484

да   
122 Христо Георгиев Младши експерт „Финанси на образованието" да 22.10.2020
53E9EC9F
да
110 Цветан Вашков Главен експерт "Строителство на сгради и съоръжения" да  

18.05.2020
C73AA83F

да  
97 Цветанка Петрова Главен експерт „Обществени поръчки” да   15.05.2020
DCF819C6
да  
54 Цветанка Трайкова Главен експерт „Обществени поръчки” да   08.05.2020
6559FDF5
да  
94 Цветелина Александрова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   12.05.2020
8A5AEB48
да  
58 Цветелина Гаврилова Главен експерт "Контрол по търговски фирми и пазари"       да   08.05.2020
B53B88D8
да  
52 Цветелина Маринова Директор на дирекция да   12.05.2020
D1F25ED1
да  
92 Чавдар Слабов Директор на ОбП"КД" да   18.05.2020
25B5F383
да  
45 Яна Георгиева Младши експерт "Компютърни системи" да   14.05.2020
1341D377
да  Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси в община Козлодуй


Наименование Брой тегления
Georgi_Vachev2.pdf 13 Изтегли
Georgi_Vachev.pdf 11 Изтегли
Biser_Georgiev2.pdf 16 Изтегли
Biser_Georgiev.pdf 15 Изтегли
Petar_Trendafilov2.pdf 17 Изтегли
Petar_Trendafilov.pdf 13 Изтегли
Zornica_Todorova2.pdf 14 Изтегли
Zornica_Todorova.pdf 18 Изтегли
Greta_Ivanova2.pdf 15 Изтегли
Greta_Ivanova.pdf 19 Изтегли
Magdalena_Mitova2.pdf 78 Изтегли
Magdalena_Mitova.pdf 45 Изтегли
Galya_Georgieva2.pdf 102 Изтегли
Galya_Georgieva.pdf 84 Изтегли
Mariela_Zaykova2.pdf 415 Изтегли
Mariela_Zaykova.pdf 277 Изтегли
Mariya-Luiza_Golemanova.pdf 425 Изтегли
Hristo_Georgiev.pdf 448 Изтегли
Hristo_Georgiev2.pdf 498 Изтегли
Mariya-Luiza_Golemanova2.pdf 1037 Изтегли
Borislav_Borisov2.pdf 986 Изтегли
Borislav_Borisov.pdf 475 Изтегли
 1. Основна рубрика: Общинска администрация
 2. Етичен кодекс
 3. Устройствен правилник на Община Козлодуй
 4. Заместник кметове на Община Козлодуй
 5. Програма и отчети 2015 - 2019
 6. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2017 г.
 7. Видимите резултати на община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 година
 8. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2018 г.
 9. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2019 - 2023 година
 10. Заповеди на кмета на общината
 11. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010г.
 12. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2012 г.
 13. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - Текуща страница
 14. Секретар на Община Козлодуй
 15. Кметове на кметства
 16. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 17. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2016 г.
 18. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2015 - 2019 година
 19. Награди и отличия
 20. Сертификат за кредитен рейтинг
 21. Анкетна карта
 22. Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 - 2015 година
 23. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2013 г.
 24. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2014г.
 25. Отчет за работата на кмета към месец юли 2016 г.
 26. Кмет на Община Козлодуй
 27. Структура на общинска администрация

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи