Протокол № 56/12.09.2018 г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
56   
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 12 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА
В НЧ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”, КМЕТСТВО С. ХЪРЛЕЦ

 

            Днес, 12.09.2018 г. от 17.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха 5 (петима) общински съветници – Цоло Цолов, Николай Петков, Юлиян Тошев, Биляна Стояновска и Любомир Йотов.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй,  Николай Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, представители от общинската администрация, Любимка Ламбова – директор на ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и граждани.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Преди началото на заседанието на общинските съветници беше предоставено предложение вх. № 410-01-190-1/11.09.2018 г. от кмета на Община Козлодуй към предложение вх. № 410-01-190/05.09.2018 г. от зам.-кмета на Община Козлодуй и частично изменен и допълнен текст на проекторешение по предложение вх. № 410-01-185/04.09.2018 г. от кмета на Община Козлодуй.

           

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-188/05.09.2018 г. – Доклад от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Готовност на детските градини и училища на територията на Община Козлодуй за началото на учебната 2018/2019 г.
 3. 410-01-189/05.09.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Информация за резултатите от прилагането на Наредба № 21 за записване, преместване и отписване на децата в детските градини на територията на Община Козлодуй.
 4. 410-01-190/05.09.2018 г. - Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй, ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2018/2019 г. и 410-01-190-1/11.09.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй и ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене за учебната 2018/2019 г.
 5. 410-01-186/05.09.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Промяна на приходната и разходната част на бюджета на Община Козлодуй в частта Капиталови разходи – Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3.
 6. 410-01-185/04.09.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Предоставяне на земеделски имот № 520006, находящ се в землището на с. Гложене, в собственост на Стоян Богданов Недялков.
 7. 410-01-187/05.09.2018 г. – Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с общински имот находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Цанко Церковски” с идентификатор 37798.502.527, представляващ незастроен терен с площ 524 кв.м., кв. 110. Имотът е с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м. ).
 8. 410-01-182/03.09.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Козлодуй 2018 – 2020 г.
 9. Други.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет:

 1. Съобщи за постъпило питане вх. № 410-01-184/04.09.2018 г. от Юлиян Тошев – общински съветник относно наемане на сметоизвозваща машина. Питането е предоставено на кмета на Общината за отговор, съгласно чл. 27, т. 4 от ПОДОСНКВОА.
 2. Връчи проект на Общински покрит пазар в гр. Козлодуй, УПИ – І, кв. 46, по плана на гр. Козлодуй на Дучко Петров – общински съветник във връзка с негово заявление вх. № 410-01-191/07.09.2018 г. в изпълнение на разпоредбите на чл. 27, т. 7 от ПОДОСНКВОА.

 

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

            По т. 2 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 256, ал. 1 от ЗПУО

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 522

           

 1. Приема Доклад за готовността на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2018/2019 г.

 

Гласували  15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, по предложение на която т. 2 от проекторешението беше изменена.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 523

 

 1. Приема информация за резултатите от прилагането на Наредба № 21 на Общински съвет, Козлодуй за записване, преместване и отписване на децата в детските градини на територията на община Козлодуй.
 2. Предложенията за изменения и допълнения в Наредба № 21 на Общински съвет, Козлодуй за записване, преместване и отписване на децата в детските градини на територията на община Козлодуй да бъдат обсъдени след извършване на анализ за тяхната законосъобразност и целесъобразност до края на календарната година. При необходимост общинска администрация да изготви доклад с мотиви за изменения и допълнения на нормативния акт.
 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 4, т. 2 и чл. 69, ал. 1 във връзка с чл. 68, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 524

 

І. Паралелки с над 10 ученици:

 1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2018/2019 г. както следва:
 • І клас – 10 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 6;
 • ІІ клас – 13 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 3;
 • ІV клас – 12 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 4;
 • VІ клас – 11 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 7;
 • VІІ клас – 15 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 3.
 1. Необходимите средства за дофинансиране на ІІ, ІV, VІ и VІІ клас за 23 ученици –

20% от стандарта по 321,80 лв. на ученик – 7401,40 лв. са осигурени по бюджета на училището от собствени приходи.

ІІ. Паралелки под 10 ученици:

 1. Дава съгласие кметът на Община Козлодуй да изпрати мотивирано искане до началника на РУО, гр. Враца за разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици, както следва:
 • ІІІ клас – 9 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 7;
 • V клас – 4 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 14.
 1. Необходимите средства за дофинансиране на ІІІ и V клас за 21 ученици – 40% от

стандарта по 643, 60 лв. на ученик – 13515, 60 лв. са осигурени по бюджета на училището от

собствени приходи.

ІІІ. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68, ал.1, т. 2 и ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 525

 

 1. 1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, както следва:
 • IІ а клас – 13 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 3;
 • IX б клас профил Чужди езици – 12 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 6.
 1. Няма необходимост от допълнителни средства извън определените по стандарта.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 526

 

 1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй, както следва:
 • І клас – 14 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 2;
 • ІІІ клас – 10 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 6;
 • ІV клас – 14 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици – 2.
 1. Необходими средства за дофинансиране на І, ІІІ и ІV клас за 10 ученици – 20% от стандарта по 321,80 лв. на ученик – 3218 лв. ще бъдат осигурени от общинския бюджет.
 2. 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 527

 

 1. 1. Разрешава формирането на маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, както следва:
 • VІ клас – 17 ученици, недостиг до норматива за минимален брой ученици –1.
 1. Няма необходимост от допълнителни средства извън определените по стандарта.
 2. 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 528

 

 1. Увеличава дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие параграф 10-15 със сумата от 93 679,41 лв., която представлява върнат временен безлихвен заем от 2017 г. по проект «Независим живот», параграф 76-00.
 2. Намалява дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие параграф 10-15 със сумата от 101 325,42 лв. Сумата ще бъде прехвърлена по параграф 62-01 в извънбюджетната сметка, като по този начин ще се балансира бюджетът.
 3. Намалява частта на Капиталовия списък (Приложение № 3) чрез съответните дейности и параграфи, поради сключени договори на по-ниска стойност:

           Дейност  311 Детски градини в параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи, за  “Инженеринг-проектиране и основен ремонт на ДГ «Мир» и дворно пространство“- гр. Козлодуй които бяха предвидени 420 821 лв., се намаляват на 413 456,40 лв.

           Дейност  311 Детски градини в параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи, за  “Основен ремонт на ДГ «Радост» и дворно пространство“- гр. Козлодуй които бяха предвидени 420 000 лв., се намаляват на  412 650 лв.

 1. Увеличава капиталовата програма на общината (Приложение № 3) по съответните дейности и параграфи:

          Увеличава се приходната част на бюджета по параграф 31-18 със сумата от 1 000 000 лв.

          Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 51-00 за „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление се добавят 1 000 000 лв.

          Дейност 122 Общинска администрация в параграф 52-03 за закупуване на 2 бр. климатици за заседателна зала се добавят 4 600 лв.

          Дейност  619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-19 за придобиване на други ДМА се добавят 7 884 лв.

          Увеличава дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 10-15 със сумата от              5 230,60 лв.

 1. Премахва от капиталовата програма на общината (Приложение № 3) по съответните дейности и параграфи:

           Дейност  619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-03 за закупуване на бариера  - 3 000 лв.

 1. Променя плащането според източника на финансиране, както следва:

           „Подмяна на осветителни тела в селата на община Козлодуй, дейност 604, параграф 51-00, сумата от 6 000 лв. се прехвърля от републикански бюджет в собствени средства;

           „Изграждане на паркинг в жк 3 юг, дейност 619, параграф 52-06, сумата от 47 733 лв. се прехвърля от републикански бюджет в собствени средства, а 267 лв. остават от републикански бюджет;

           „Проект за реконструкция на читалище в с. Хърлец”, дейност 738, параграф      51-00, сумата от 21 120 лв. се прехвърля от републикански бюджет в собствени средства;

           „Изготвяне на енергиен одит за улично осветление на гр. Козлодуй”, дейност 604, параграф 51-00, сумата от 26 910 лв. се прехвърля от републиканския бюджет в собствени средства;

           „Проект и авторски надзор на покрито игрище с балон за спорт в зоната за спорт”,  дейност 619, параграф 52-06, сумата от 30 000 лв. се прехвърля от републикански бюджет в собствени средства;

           „Проектиране и авторски надзор на реконструкция на ул. Ломска от ул. Освободител до изхода за гр. Лом”, дейност 832, параграф 52-06, сумата от 23 070 лв. се прехвърля от републикански бюджет в собствени средства;

           „Инженеринг - проектиране и основен ремонт на ДГ „Мир”, дейност 311, параграф 51-00, сумата от 91 917 лв. се прехвърля от собствени средства в републикански бюджет;

           „Инженеринг -проектиране и основен ремонт на ДГ „Радост”, дейност 311, параграф 51-00, сумата от 91 916 лв. се прехвърля от собствени средства в републикански бюджет;

           „Пералня за ДГ „1 юни” с. Бутан”, дейност 311, параграф 52-03, сумата от 1 000 лв. се прехвърля от собствени средства в републикански бюджет;

 1. Възлага  на Кмета на Общината изпълнението на решението за промяната на приходната и разходна част  на  бюджета на Общината.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:
 „ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, § 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ, вр. чл. 45ж от ППЗСПЗЗ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 529

 

 1. Дава съгласие имот № 520005, находящ се в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй с площ 2,490 дка да се раздели на два имота - имот № 520006 с площ 1,106 дка и имот № 520007 с площ 1,384 дка.
 2. Общински Съвет, Козлодуй предоставя на Общинска служба по земеделие гр. Козлодуй земеделска земя от Общинския поземлен фонд, включена в регистъра на имотите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, представляваща имот № 520006 /проектен/ /имот № 520006 е образуван от имот № 520005/ в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, ЕКАТТЕ 18505, с площ от 1,106 дка, начин на трайно ползване: Нива, категория: Четвърта, намираща се в местността "Полето-двор", при граници и съседи: имот № 520007 - нива, собственост на община Козлодуй, имот № 520004 - нива, собственост на Иван Иванов и имот № 000337 - полски път, собственост на община Козлодуй. Описаната земеделска земя се предоставя с цел приключване на законоустановената процедура по възстановяване на собствеността на имота в изпълнение на влязло в сила Решение № 206 от 05.10.2005 г. на Районен съд - Козлодуй, постановено по гр. д. № 338 по описа на Районен съд - Козлодуй за 2005 г.
 3. Решението да се връчи по реда на АПК на лицето по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно на Общинска служба по земеделие гр. Козлодуй.
 4. Оправомощава кмета на община Козлодуй да извърши всички действия по предоставяне на имота на Общинска служба по земеделие гр. Козлодуй.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 530

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с продажба на общински имот, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Цанко Церковски” с идентификатор 37798.502.527, представляващ незастроен терен с площ 524 кв.м., кв. 110. Имотът е с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 11 270,00 /единадесет хиляди двеста и седемдесет/ лева, която оценка да бъде начална за продажба на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на Общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
 4. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ и чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 531

 

 1. Приема Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Козлодуй 2018 – 2020 г.
 2. 2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 4, ал. 2 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 532

 

 1. Следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй, предвидено за последната седмица на месец октомври, да се проведе в кметство Бутан.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да организира заседанието.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

 


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г. - Текуща страница
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи