Протокол № 55/30.08.2018 г.


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
55        
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 АВГУСТ 2018 ГОДИНА В АКТОВАТА ЗАЛА
НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГР. КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 30.08.2018 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Цоло Цолов и Николай Петков.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй,  Николай Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй, представители от общинската администрация и граждани.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Преди началото на заседанието председателят съобщи за:

 1. Оттеглено предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй вх. № 410-01-158/10.08.2018 г. относно: Допълнение на Годишната програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй (Приложение № 1, продажба на общински имот в гр. Козлодуй, ул. „Ц. Церковски”).
 2. Оттеглено предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй вх. № 410-01-166/22.08.2018 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет за символиката и отличията на Община Козлодуй.
 3. Внесено предложение вх. № 410-01-179/30.08.2018 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, регистрирано по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, относно: Изменение в наименованията на социалните услуги от резидентен тип „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” и „Защитено жилище за хора с психични разстройства” в с. Гложене, ул. „Йонко Милев” № 9, разкрити със Заповеди № РД01-596/07.07.2008 г. и № РД 01-549/05.05.2010г. на изпълнителния директор на АСП.

 

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 504

 

 1. Включва нова точка 17 в дневния ред, както следва:

„17. 410-01-179/30.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Изменение в наименованията на социалните услуги от резидентен тип „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” и „Защитено жилище за хора с психични разстройства” в с. Гложене, ул. „Йонко Милев” № 9, разкрити със Заповеди № РД 01-596/07.07.2008 г. и № РД 01-549/05.05.2010 г. на изпълнителния директор на АСП.”

 1. Досегашните точки от 9 до 18 стават от 8 до 16, а точка 19 става точка 18.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

             Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-02-77/20.08.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.
 3. 410-01-165/22.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.
 4. 410-01-168/22.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета и отчет на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Козлодуй през 2017 г.
 5. 410-01-169/22.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Отчет за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.
 6. 410-01-167/22.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмета на Община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на Община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани приходи от общинските училища и детските градини в Община Козлодуй, съгласно Наредба № 6.
 7. 410-01-171/22.08.2018 г. – Информация от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Етапа на реализация на проекти, по които Община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и други национални програми.
 8. 410-01-161/13.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй (Приложение № 1, продажба на общински имот в гр. Козлодуй, ул. „Радецки” № 89).
 9. 410-01-156/03.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Изменение на Годишната програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй (Допълнение на Приложение № 1 с продажба на общински имот в гр. Козлодуй, западно от МЦ „Дарис” и заличаване от Приложение № 2).
 10. 410-01-172/22.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Изменение на Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй за 2018 г. (Нова пазарна оценка на общински имот в гр. Козлодуй, ул. „Крайречна”)
 11. 410-01-152/30.07.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Кандидатстване по Програма „Инвестиционна програма за климата” пред „Национален доверителен Екофонд” за насърчаване използването на електрически превозни средства.
 12. 410-01-170/22.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища в Р България за учебната 2018/2019 г. и включване на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан, Община Козлодуй, Област Враца в Списъка на средищните училища в страната.
 13. 410-01-174/22.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.
 14. 410-01-157/07.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Членство на Община Козлодуй в Асоциацията на българските градове и региони (АБГР).
 15. 410-01-173/22.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Съгласие за преминаване в управление на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца” на новоизградените активи и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца.
 16. 410-01-162/14.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Изменение на т. 3 от решение № 467 по протокол № 50 от извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 30.04.2018 г.
 17. 410-01-179/30.08.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Изменение в наименованията на социалните услуги от резидентен тип „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” и „Защитено жилище за хора с психични разстройства” в с. Гложене, ул. „Йонко Милев” № 9, разкрити със Заповеди № РД01-596/07.07.2008 г. и № РД 01-549/05.05.2010г. на изпълнителния директор на АСП.
 18. Други.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет връчи заверено копие от Тристранното споразумение за редуциране на финансовата корекция по Проект „Интегриран инвестиционен проект за водния цикъл на град Козлодуй” на Юлиян Тошев във връзка с негово отправено искане чрез председателя на ОбС до кмета на Общината, постъпило по електронната поща с вх. № 410-01-163/17.08.2018 г.

Виолина Циковска – председател на сдружение „Animal help” представи дейността на организацията и поиска съдействие от Общинския съвет и кмета на Общината за осигуряване на средства за узаконяване и издръжка на приют за безстопанствени кучета в гр. Козлодуй в бюджета на Общината за 2019 година.

Милен Петров изрази недоволство от високия размер на таксата за ползване на заграденото игрище зад комплекс „Бриз” от пълнолетни лица при лошото състояние на същото.

 

            По т. 2 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 128 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Програмата за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2018 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 505

 

 1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. на интернет страницата на общината.

 

            Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

           По т. 3  от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Юлиян Тошев изказа мнение, че дейностите, предвидени за овладяване популацията на безстопанствените кучета, не са обезпечени финансово и не се изпълняват в пълен обем.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 145 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Програмата за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2018 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 506

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Уточняващ въпрос по капиталовите разходи зададе Юлиян Тошев, на който отговори Лилия Димитрова – гл. експерт „Бюджет и финанси”.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3 от ЗОД и чл. 140, ал. 5 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 507

 

            І. Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за 2017 г., като:

 1. УТВЪРЖДАВА окончателния (уточнения) годишен план на бюджета за 2017 г., както следва:

      1.1. По прихода – 21 447 220 лв. (Приложение № 1).

      1.2. По разхода  – 21 447 220 лв. (Приложения № 2 и № 3).

 1. УТВЪРЖДАВА окончателния (уточнения) годишен план на капиталовите разходи за 2017 г. в размер на 8 008 108 лв. (Приложение № 4).
 2. ПРИЕМА Отчета на Община Козлодуй за 2017 г. по агрегирани показатели, (Приложение № 6), както следва:

                  3.1. По прихода в размер на 18 564 155 лв. (Приложение № 1).

                  3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 9 814 496 лв.                                

                  3.1.2. Приходи за местни дейности – 8 749 659 лв.                                                               

                  3.2. По разхода в размер на 18 564 155 лв. (Приложения № 2 и № 3).

                  3.2.1. Делегирани от държавата дейности – 9 814 496 лв.                                                    

                  3.2.2. Местни дейности – 7 882 588 лв.

                  3.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 867 071 лв.

 1. ПРИЕМА Отчет за капиталови разходи за 2017 г. в размер на 2 079 159 лв. по приходоизточници (Приложение № 4).
 2. УТВЪРЖДАВА бюджетите на второстепенните разпоредители, в т.ч. прилагащите системата на делегираните бюджети във функция „Образование” (Приложение № 6).
 3. ПРИЕМА Отчет за 2017 г. на средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към „Националния фонд” и на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие" (Приложение № 7).
 4. ПРИЕМА Отчет за състоянието на общинския дълг през 2017 г. (Приложение № 8).
 5. ПРИЕМА за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за 2017 г. (Приложение № 9).
 6. ПРИЕМА за сведение одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверката на годишния финансов отчет на Община Козлодуй за 2017 г. (Приложение № 10).

            ІІ. Възлага на кмета на Общината да публикува Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за 2017 г. на интернет страницата на Общината.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Уточняващи въпроси по разходната част на Отчет за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за първото полугодие на 2018 г. зададе Стела Бачийска, на които отговори Лилия Димитрова – гл. експерт „Бюджет и финанси”.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 508

 

 1. Приема Отчет за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г., както следва:

            1.1. Отчет табличен вид на приходите и Отчет табличен вид на разходите за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй.

            1.2. Отчет табличен вид на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА, ДНА и ремонт на Община Козлодуй.

            1.3. Отчет табличен за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на Община Козлодуй.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 и ал. 4 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 509

 

 1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 407 по протокол № 45/25.01.2018 г. бюджет на Община Козлодуй за 2018 г. със сумата от 1085,52 лв., както следва:

            1.1. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

            -   в приходната част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 858,00 лв.

- в разходната част:

 • 10-15 „Издръжка за материали” – 858,00 лв.

1.2. ДГ „Мир”, гр. Козлодуй

            -  в приходната част:

 • 36-19 „Други неданъчни приходи” – 227,52 лв.

- в разходната част:

 • 10-15 „Издръжка за материали” – 227,52 лв.
 1. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и актуализация на бюджета на Община Козлодуй както в приходната, така и в разходната му част.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 510

 

 1. Приема за сведение информация от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй за етапа на реализация на проекти, по които Община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и други национални програми.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 511

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2018 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с продажба на общински имот, находящ се в гр. Козлодуй, ул. ”Радецки” № 89 с идентификатор 37798.504.21, пл. № 21, УПИ V, кв. 2 (1002) представляващ празно дворно място с площ от 782 кв.м. Имотът е с трайно предназначение на територията урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 17 600,00 лв. /седемнадесет хиляди и шестотин лева/, която оценка да бъде начална за продажба на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
 4. 4. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становища против направеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 512

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с продажбата на общинския имот представляващ незастроен терен с ид. 37798.501.177, площ от 4 677 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана, находящ се в кв. 255, УПИ III, западно от МЦ „Дарис”, гр. Козлодуй.
 2. Заличава горецитирания имот (№ 5) от Приложение № 2.
 3. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 152 000,00 лв. /сто петдесет и две хиляди лева/.
 4. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка. Върху одобрената пазарната оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнението на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 2; ПРОТИВ” – 16; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението не се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 513

 

 1. Одобрява изготвената нова пазарна оценка на общинския имот с ид. 37798.505.378, площ 679 кв.м., начин на трайно ползване – средно застрояване, находящ се на ул. ”Крайречна”, гр. Козлодуй, в размер на 14 600,00 лв. /четиринадесет хиляди и шестотин лева/, която оценка да бъде начална за продажба на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй нова пазарна оценка.
 3. 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и отразяване на изменението с новите данъчна и пазарна оценки в Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй за 2018 г.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 514

 

 1. Дава съгласие Община Козлодуй да подаде формуляр за кандидатстване по „Инвестиционна програма за климата” по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства.
 2. Дава съгласие, след одобрение, да се осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 39 770,00 лв. /тридесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет лева/ от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г.
 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 12  от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128/29.06.2017 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 515

 

 1. Дава съгласие за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бутан в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2018/2019 г.
 2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да изготви мотивирано предложение до МОН за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бутан в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2018/2019 г.
 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 9 от Правилника за устройството и дейността на Общински предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 516

 

 1. Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Стела Бачийска отправи въпроси към кмета на Общината, свързани с декларираните от Асоциацията на българските градове и региони цели и тяхното реализиране, за ползите от членството на Община Козлодуй и за начина на защита интересите на гражданите при условие, че решенията се вземат с обикновено мнозинство и имат задължителен характер за всички членове.

Кметът на Общината обясни, че членството в Асоциацията, както и в другите, в които Общината вече членува, увеличава възможностите за ползотворно сътрудничество за реализация на различни проекти.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 517

 

 1. Дава съгласие Община Козлодуй да стане член на Асоциацията на българските градове и региони.
 2. Упълномощава Ивалина Банова – секретар на Община Козлодуй, в срок 14 дни от дата на приемане на решението от Общинския съвет, да подаде заявление за членство на община Козлодуй в Асоциацията на българските градове и региони, съгласно чл. 20 и чл. 21 от Устава на АБГР.
 3. Определя за представители на община Козлодуй в Общото събрание на АБГР Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй и Николай Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй.
 4. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 198о от ЗВ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 518

 

 1. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца – „Изместване на съществуващите питейни водопроводи, попадащи в района на площадка „Радиана” и изграждане на водопроводно отклонение за площадка „Радиана” с дължина на трасето 1130 м, преминаващо през ПИ 001141, ПИ 000218, ПИ 000254 и новообразуван имот ПИ 000388 в местност „Старите лозя”, землище на с. Хърлец, Община Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да изпрати всички документи – копие от разрешение за ползване, протокол образец 16 и други необходими документи, свързани с изграждането и собствеността на новоизградените ВиК системи и съоръжения.
 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37у ал. 4 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 519

 

 1. Изменя текста на т. 3 от решение № 467 по протокол № 50 от извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 30.04.2018 г., както следва:

            „3. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по учредяване възмездно право на строеж върху 2 160 кв.м. представляващи незастроен терен с ид. 37798.501.43, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй на ДП РАО за изграждане на спортна площадка с одобрената от Общински съвет, Козлодуй пазарна оценка.”

 1. Другите точки на горецитираното решение остават непроменени.
 2. Възлага на кмета на Общината да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението и учредяване право на строеж.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 1 – Мая Занева; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36б, ал. 2, т. 4е от ППЗСП

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 520

 

 1. Наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, с. Гложене, ул. „Йонко Милев” № 9 се променя на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”.
 2. Наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище за хора с психични разстройства”, с. Гложене, ул. „Йонко Милев” № 9 се променя на „Защитено жилище за лица с психични разстройства”.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнението на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 

По т. 18 от дневния ред:

На основание чл. 4, ал. 1 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 521

 

 1. Следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй да се проведе на 12.09.2018 г. от 17,30 часа в кметство Хърлец, сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да организира заседанието.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г. - Текуща страница
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи