Протокол № 53/05.07.2018 г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
53        
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 05 ЮЛИ 2018 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 05.07.2018 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 15 общински съветници.

            Отсъстваха 6 – Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Дучко Петров, Стела Бачийска и Биляна Стояновска.

            Присъства и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет предложи включване на нова точка в дневния ред „Становище от Общински съвет, Козлодуй относно намаляване дължината на предвидената за изграждане канализационна мрежа за агломерация Козлодуй във връзка с РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца.

 

            На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 484

 

 1. Включва нова точка 18 в дневния ред, както следва:

         „18. Становище от Общински съвет, Козлодуй относно намаляване дължината на предвидената за изграждане канализационна мрежа за агломерация Козлодуй във връзка с РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца.

 1. Досегашната точка 18 става точка 19.

 

Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-114/01.06.2018 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на Община Козлодуй.
 3. 410-01-110/25.05.2018 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 4 за реда за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй.
 4. 410-01-113/31.05.2018 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй.
 5. 410-01-121/20.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Ползване на банков кредит по рамково споразумение за финансиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй” по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014 – 2020 г.).
 6. 410-01-122/20.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Ползване на банков кредит по рамково споразумение за финансиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй” по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014 – 2020 г.).
 7. 410-01-123/20.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Ползване на банков кредит по рамково споразумение за финансиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй” по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014 – 2020 г.).
 8. 410-01-124/20.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Ползване на банков кредит по рамково споразумение за финансиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на общинска администрация, гр. Козлодуй” по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014 – 2020 г.).
 9. 410-01-127/20.06.2018 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Одобряване на промени в административната структура и численост на общинска администрация – Козлодуй.
 10. 410-01-131/22.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 от Годишната програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй /част от сграда на ОДЗ „Радост” в гр. Козлодуй, 70 кв.м./.
 11. 410-01-132/22.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 от Годишната програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй /част от сграда на ОДЗ „Радост” в гр. Козлодуй, 120 кв.м./.
 12. 410-01-135/25.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Промяна в т. 8 от решение № 407 по протокол № 45/25.01.2018 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 13. 410-01-136/25.06.2018 г. – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Отчет за изпълнението на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето в Община Козлодуй за 2017 г.
 14. 410-01-130/22.06.2018 г. – Предложение от Владислава Борисова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
 15. 410-01-134/25.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Промяна в организацията на експлоатация и финансиране на дейността на училищния автобус, предоставен за управление и стопанисване от кметство с. Бутан, с преимуществен ползвател на моторното превозно средство СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.
 16. 410-01-128/20.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Участие на Община Козлодуй в Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма.
 17. 410-01-133/25.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Членство на Община Козлодуй в Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/.
 18. Становище от Общински съвет, Козлодуй относно намаляване дължината на предвидената за изграждане канализационна мрежа за агломерация Козлодуй във връзка с РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца.
 19. Други.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет оповести за изготвен отговор изх. № 410-01-119-1/05.07.2018 г. на питане вх. № 410-01-119/19.06.2018 г. от Румен Маноев – жител на гр. Козлодуй. Същият ще бъде изпратен на адресата.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            Юлиян Тошев изрази несъгласие с предложените текстове на чл. 11, т. 3 и чл. 12, ал. 1 от проектонаредбата. Според общинския съветник същите са в противоречие, но не направи предложение за промяна.

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 26 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 485

 

 1. Приема нова Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй, неразделна част от протокола.
 2. Отменя досегашната Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй /В сила от 31.07.2008 г., приета с реш. № 146 по прот. № 10 от 17.07.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 179 по прот. № 12 от 02.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 236 по прот. № 15 от 15.12.2008 г., изм. и доп. с реш. № 46 по прот. № 6 от 31.01.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 11 по прот. № 3 от 10.12.2015 г.; същото изм. с реш. № 51 по прот. № 5 от 07.01.2016 г.; изм. и доп. с реш. № 279 по прот. № 29 от 30.03.2017 г./.
 3. 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй на интернет страницата на Общината.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 8, чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 486

 

 1. 1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй, неразделна част от протокола.
 2. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 3. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 487

 

 1. Приема Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй, неразделна част от протокола.
 2. Приема Комисия за разглеждане на подадени документи и осъществяване на контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция и други медицински манипулации да включва един председател и шестима членове, от които:

2.1.  двама представители на общинска администрация, гр. Козлодуй;

2.2. двама представители на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй;

            2.3. един представител на Постоянната комисия по финанси, бюджет и общинска собственост към ОбС, Козлодуй;

            2.4. един представител на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението към ОбС, Козлодуй;

2.5. един представител на юридическо лице с нестопанска цел - Фондация „Искам Бебе”, представляващо и защитаващо правата на пациентите в областта на репродуктивното здраве.

 1. Поименният състав на Комисия за разглеждане на подадени документи и осъществяване на контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция и други медицински манипулации се утвърждава със заповед на кмета на Общината, след съгласуването му с Общински съвет, Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 488

 

 1. Определя представители от Общински съвет, Козлодуй в Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй, приет с решение № 487:

1.1. Д-р Боряна Добрева – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй – за председател на Комисията по чл. 11 от Правилника;

1.2. Д-р Биляна Стояновска – заместник-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй;

1.3. Цоло Цолов – член на Постоянната комисия по финанси, бюджет и общинска собственост към ОбС, Козлодуй;

            1.4. Ангел Лалюв – член на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението към ОбС, Козлодуй.

 1. Възлага на представителите на Постоянните комисии към ОбС, Козлодуй изпълнение на Правилника.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 489

 

 1. Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие” гр. Козлодуй” по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020), която сума се отрази в бюджета на Общината за 2018 г., като:

1.1. В годишния план на местните приходи на бюджета на Община Козлодуй в раздел V „Операции с финансови активи и пасиви”, § 83-11 „Получени краткосрочни заеми от банки в страната” със знак плюс (+) да се отрази сумата 15 000,00 лв.

1.2. В годишния план на местните приходи на бюджета на общината в раздел IV „Временни безлихвени заеми”, §76-00 „Временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средства от ЕС” със знак минус(-) да се отрази сумата 15 000,00 лв.

 1. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и отразяването му по
  бюджета на Общината за 2018 г.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 490

 

 1. Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 407 000,00 лв. /четиристотин и седем хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”, по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020), която сума се отрази в бюджета на Общината за 2018 г., като:

1.1. В годишния план на местните приходи на бюджета на Община Козлодуй в раздел V „Операции с финансови активи и пасиви", § 83-11 „Получени краткосрочни заеми от банки в страната” със знак плюс (+) да се отрази сумата 407 000,00 лв.

1.2. В годишния план на местните приходи на бюджета на общината в раздел IV "Временни безлихвени заеми", §76-00 „Временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средства от ЕС” със знак минус (-) да се отрази сумата 407 000,00 лв.

 1. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и отразяването му по
  бюджета на Общината за 2018 г.

 

Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 491

 

 1. Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 99 000,00
  лв. /деветдесет и девет хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за
  енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
  населението” гр. Козлодуй” по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020),
  която сума се отрази в бюджета на Общината за 2018 г., като:

1.1. В годишния план на местните приходи на бюджета на Община Козлодуй в раздел V „Операции с финансови активи и пасиви”, § 83-11 „Получени краткосрочни заеми от банки в страната” със знак плюс (+) да се отрази сумата 99 000,00 лв.

1.2. В годишния план на местните приходи на бюджета на Общината в раздел IV „Временни безлихвени заеми”, §76-00 „Временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средства от ЕС” със знак минус (-) да се отрази сумата 99 000,00 лв.

 1. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и отразяването му по
  бюджета на Общината за 2018 г.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 492

 

 1. Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 395 000,00 лв. /триста деветдесет и пет хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация,
  гр. Козлодуй”, по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020), която сума се
  отрази в бюджета на Общината за 2018 г., като:

1.1. В годишния план на местните приходи на бюджета на Община Козлодуй в раздел V „Операции с финансови активи и пасиви”, § 83-11 „Получени краткосрочни заеми от банки в страната” със знак плюс (+) да се отрази сумата 395 000,00 лв.

1.2. В годишния план на местните приходи на бюджета на общината в раздел IV „Временни безлихвени заеми”, §76-00 „Временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средства от ЕС” със знак минус (-) да се отрази сумата 395 000,00 лв.

 1. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и отразяването му по
  бюджета на Общината за 2018 г.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 493

 

 1. Увеличава общата численост на персонала, на пряко подчинение на кмета на Общината с 1 нова щатна бройка - Длъжностно лице по защита на личните данни, която да се
  финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.08.2018 г.
 2. Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности” с 1 нова щатна бройка – Младши експерт „Зелена система”, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.08.2018 г., като бройките в дирекцията от 12 стават 13.
 3. Одобрява числеността на общинската администрация във функция „Изпълнително - законодателни органи”, дейност „Общинска администрация” на 98,5 щатни бройки, със следното разпределение:

3.1.  Общинска администрация, изпълняваща държавно делегирани дейности -
45 броя, от които за:

 • гр. Козлодуй - 36 броя;
 • с. Хърлец - 2 броя;
 • с. Гложене - 3 броя;
 • с. Бутан - 2 броя;
 • с. Крива бара - 2 броя.

3.2.  Общинска администрация, дофинансирана с приходи от местни дейности -
53,5 броя, от които за:

 • гр. Козлодуй - 49,5 броя;
 • с. Хърлец - 1 брой;
 • с. Гложене - 1 брой;
 • с. Бутан - 1 брой;
 • с. Крива бара - 1 брой.
 1. Възлага на кмета на Общината да утвърди длъжностно щатно разписание на
  общинска администрация, считано от 01.08.2018 година, като средствата за издръжка
  бъдат в рамките на бюджет 2018 г.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 494

 

 1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2018 г. за
  управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с отдаване под
  наем на общинско помещение, представляващо част от сграда на ОДЗ „Радост”, с площ
  70 кв.м., находяща се в гр. Козлодуй, община Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”.
 2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по обявяване
  на търг с явно наддаване за отдаване под наем на горе цитираното помещение по
  първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 495

 

 1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2018 г. за
  управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с отдаване под
  наем на общинско помещение, представляващо партерна част в сграда на ОДЗ
  „Радост”, с площ 120 кв.м., находяща се в гр. Козлодуй, община Козлодуй, ул. „Васил
  Воденичарски”.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на горе цитираното помещение по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 12  от дневния ред:

Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, по предложение на която проекторешението беше изменено от вносителя и представено преди началото на заседанието и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 496

 

 1. Дава съгласие да се измени и допълни т. 8 от решение № 407 по протокол № 45 от 25.01.2018 г. на Общински съвет, Козлодуй, както следва:
 • 1. Думите „90%” се заменят със „100%” и след думите „до 85 км” се добавя „които влизат в осигурителния и облагаемия доход”.
 1. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 497

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето на Община Козлодуй за 2017 г.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 498

 

 1. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Козлодуй за 2018 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на Общината да публикува Общинска програма за закрила на детето в Община Козлодуй за 2018 г. на интернет страницата на Общината.
 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на Програмата.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, по предложение на които проекторешението беше допълнено с точка за отмяна на решение № 607 по протокол № 35 от 22.12.2006 г. на Общински съвет, Козлодуй, с което автобусът е предоставен за ползване, управление и стопанисване на кметство Бутан, като преимуществен ползвател на превозното средство – СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 8 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 499

 

 1. Отменя решение № 607 по протокол № 35 от 22.12.2006 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 2. Дава съгласие получения от МОН за Община Козлодуй автобус марка „OTOVOL – IVECO” с per. № BP 9012 ВС, считано от 01.08.2018 г. да се предостави за ползване, управление и стопанисване на Община Козлодуй, като преимуществен ползвател на превозното средство е СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.
 3. Кметът на Община Козлодуй да направи организация и утвърди маршрутно разписание за превоза на учениците.
 4. Дава съгласие за прехвърляне на една щатна бройка за шофьор на автобус от кметство с. Бутан към Община Козлодуй, считано от 01.08.2018 г.
 5. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 1 – Юлиян Тошев; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 3 и чл. 22 от Закона за туризма

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 500

 

 1. Одобрява участието на Община Козлодуй в Учредителен комитет за създаване на Организация за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР).
 2. Определя Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй, за представител на Община Козлодуй в Учредителния комитет за създаване на Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР), а в нейно отсъствие – упълномощено от нея лице.

 

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред:

Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Цоло Цолов изказа лично мнение по предложението и обясни, че няма да го подкрепи, тъй като, според него, от членството Община Козлодуй няма да има полза.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 501

 

 1. Дава съгласие Община Козлодуй да стане член на Асоциацията на българските градове и региони.
 2. Упълномощава Ивалина Банова – секретар на Община Козлодуй, в срок 14 дни от дата на приемане на решението от Общинския съвет да подаде заявление за членство на община Козлодуй в Асоциацията на българските градове и региони, съгласно чл. 20 и чл. 21 от Устава на АБГР.
 3. Определя за представители на община Козлодуй в Общото събрание на АБГР Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй и Николай Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй.
 4. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 10; „ПРОТИВ” – 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението не се приема.

 

По т. 18 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 502

 

 1. Приема текст на Становище от Общински съвет, Козлодуй относно намаляване дължината на предвидената за изграждане канализационна мрежа за агломерация Козлодуй във връзка с РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца, както следва:

 

СТАНОВИЩЕ

 

Общински съвет, Козлодуй възразява срещу намаляване дължината на предвидената за изграждане канализационна мрежа, която в Уведомление от МРРБ за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца” за агломерация Козлодуй е определена на 17895 м и намалена на 13707 м, видно от Уведомление от РИОСВ – Враца, изпратено до община Козлодуй в изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на посоченото инвестиционно предложение.

 Община Козлодуй не е изразявала съгласие за намаляване дължината на канализационната мрежа за изграждане за агломерация Козлодуй. С писмо вх. № 26.00-269/2/25.06.2018 г., Община Козлодуй е уведомена от „ВиК” ООД, гр. Враца за промяната, много късно и след като вече има сключен договор с изпълнител. При това разминаване в параметрите, за нас е важно да знаем кой, кога и защо е намалил дължината на канализационната мрежа и каква преписка е водена между отговорните институции.

Намаляването на общата дължина на канализационата мрежа е в разрез с характеристиките на инвестиционните мерки за агломерация Козлодуй, компроментира тяхната обосновка и има за пряка последица непостигане на заложените в проекта резултати - намаляване на количеството на инфилтрираните и ексфилтрираните отпадъчни води на вход ПСОВ, намаляване на експлоатационните разходи и разходите за поддръжка. Няма да бъде покрито изискването на проекта за достигане на присъединеност на населението към канализационната мрежа повече от 98 %.

РПИП е продължение на Регионалния генерален план за обособената територия, обслужвана от оператор „ВиК” ООД, гр. Враца, за който е постановено Решение № ЕО - 37/2013 на министъра на околната среда и водите. Предвиденото намаляване на дължината на канализационната мрежа ще доведе до неефективност на направените инвестиции, а от там и до непостигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води за агломерация Козлодуй и цялата обособена територия.

Община Козлодуй няма възможност да финансира със собствени средства доизграждането на повече от 4000 м канализационна мрежа. На практика това означава улиците северно от ул. „Георги Димитров” да останат без канализация. Жителите на тези квартали изразяват силно недоволство от този факт, особено и във връзка с високото ниво на подпочвените води, което съчетано с наличието на множество септични ями сериозно застрашава устойчивостта на техните жилищни сгради и е предпоставка за замърсяване на подпочвените води.

При невъзможността Общината да е бенефициент по ОПОС 2014-2020 и незначителните възможности за привличане на средства от други източници, този голям район на атомната столица ще остане без канализация, няма да се осигури опазването на водите и няма как да се изпълни Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси” на ОПОС 2014-2020. Друг е въпросът, че жителите на агломерация Козлодуй осигуряват голяма част от приходите на „ВиК” ООД, Враца и лишаването им от правото да живеят в чиста среда е несправедливо.

Обръщаме се към бенефициента (МРРБ), представлявано от зам.-министър Крумова с настоятелно искане в РПИП за „ВиК” ООД, гр. Враца, независимо, че вече има сключен договор с изпълнител, да се извърши корекция, като се предвиди изграждане на 17895 м канализационна мрежа за агломерация Козлодуй. Не желаем да спираме или забавяме изпълнението на инвестиционното намерение, но сме решени да защитаваме интересите на нашите граждани.

Обръщаме се за съдействие към МОСВ и респективно Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с молба да подкрепят усилията на Община Козлодуй за осигуряване 100% свързаност на канализационна мрежа на агломерация Козлодуй.

За нас също е важно качеството на водата, което е изведено в приоритет от „ВиК” ООД, гр. Враца, но очакваме от дружеството по-голямо съдействие за изграждането на канализационната мрежа на гр. Козлодуй.

Намираме, че единствено изграждането на канализационна мрежа с дължина равна на първоначално предвидената за агломерация Козлодуй ще разреши екологичните проблеми, свързани с ВиК услугите в обособената територия на област Враца и ще способства за изпълнение на основните цели на проекта:

 • постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води;
 • повишаване на ефективността на системите и съоръженията;
 • ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз.

 

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет да изпрати Становището до отговорните институции – МРРБ, МОСВ, ПУДООС, Областен управител на област Враца, „ВиК” ООД, гр. Враца.

 

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 19 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

 

 

Към решение № 485

НАРЕДБА № 1
за осигуряване и опазване на обществения ред на територията
на Община Козлодуй

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл. 1. (1) С настоящата Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите на територията на община Козлодуй.

(2) Наредбата се прилага по отношение на:

 1. всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на община Козлодуй;
 2. собствениците и наемателите на жилищни сгради;
 3. 3. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност на територията на община Козлодуй;
 4. домашните и безстопанствени животни.

(3) Наредбата урежда правомощията на общинската администрация, свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда за констатиране на нарушения и налагане на санкции при неизпълнението им.

 

Глава втора
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

 

Чл. 2. Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, ръководителите на предприятия, учреждения и организации са длъжни да опазват общинската собственост.

Чл. 3. Забранява се:

 1. използването на питейна вода за непитейни нужди - поливане на зелени площи, насаждения или за измиване на улици, площади, превозни средства, пране на килими и др. ;
 2. отвеждането на фекални води извън канализацията или септичните ями;
 3. отвеждането на отпадни води от автосервизи, автомивки, басейни, обществени перални и други на уличното платно. Миенето на МПС и друга техника на уличните платна и тротоари;
 4. замърсяването, повреждането и унищожаването на агитационни и рекламни материали /обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, рекламни съоръжения, информационни табла и др. подобни/, поставени с разрешение на кмета на община Козлодуй;
 5. разполагането на агитационни и/или реклами, материали, или съобщения на  дървета, фасади на сгради, огради, пътни съоръжения и др. подобни, без издадено разрешение от компетентен орган;
 6. повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери или други съоръжения за отпадъци, поставени с разрешение на кмета на община Козлодуй;
 7. повреждането, разместването, унищожаването или извършването на други действия по отношение на паметници, паметни плочи, барелефи и други подобни;
 8. складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари  около сгради, по улици, площади, паркове, междублокови пространства и тротоари за повече от 24 часа;
 9. паленето на огън, хвърлянето на неугасени цигари, клечки кибрит и други огнеопасни предмети в контейнери или други съоръжения за отпадъци, както и извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности, извън определените за целта места;
 10. изхвърлянето на неопределените за целта места, както и изгарянето на гуми, пластмаси, смоли и други вещи и материали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда;
 11. повреждането, изсичането или изкореняването на дървета, храсти и друга растителност без разрешение на кмета на община Козлодуй;
 12. използването на озвучителна техника, включително и за религиозни цели, ако озвучителните тела са разположени на открито, когато не е получено разрешение от кмета на община Козлодуй и кметовете на съответните населени места, не по-късно от 48 часа от началото на мероприятието;
 13. ако след констатиране на нарушение при използване на озвучителна уредба, нарушителят не изпълни разпореждането на контролния орган да преустанови използването и, същата се изземва , за което се съставя констативен протокол;
 14. извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и неприлични изрази,оскърбително отношение и държане към гражданите и органите на властта или скарване,сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие;
 15. къпането,прането и миенето в откритите водни площи, освен на определените за целта места;
 16. поставянето на временни търговски обекти или извършването на търговия в терени и места без съответното разрешение или извън местата определени за тази цел;
 17. влизането, преминаването или други действия в селскостопанските и други имоти без разрешение на собствениците им или съответните държавни и общински органи;
 18. разпространението на материали с религиозно съдържание, нерегистрирани по закона за вероизповеданията и такива призоваващи към ксенофобия и насилие;
 19. продажбата, даването под наем и реклама на всички видове артикули с порнографско и еротично съдържание на лица под 16 години – вестници, списания, литература, DVD и други;
 20. 2 не се допуска форсирането на двигатели на МПС в жилищните квартали и устройването на всякакви видове състезателни надпревари, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;
 21. не се допуска преминаването на животни през паркове, градини,тротоари, детски площадки и зелени площи.

Чл. 4. Посетителите на читалища, кина, хотели, автогара и други обществени заведения са длъжни да спазват установените правила за вътрешния им ред.

Чл. 5. (1)  Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.

(2) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или религиозни събрания места е свободно, доколкото не нарушава други разпоредби, свързани с опазването на обществения ред.

(3) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при спазване изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

 

Глава трета
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Чл. 6. (1) Поддържането на естетичен вид и чистота по отношение на производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и др. имоти, се осигурява от собствениците или наемателите на имоти, които ги управляват и стопанисват в периметър 3 м около обекта.

(2) Собствениците и/или ползвателите на посочените в ал.1 обекти са длъжни да не допускат напускането на обекта на моторни превозни средства, създаващи предпоставка за замърсяване на пътното платно и прилежащата територия.

(3) Собствениците и/или ползвателите на варови, бетонови възли и изпълнителите на строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите условия и техника за измиване и почистване на излизащите моторни превозни средства.

(4) При констатиране на повторно нарушение се спира дейността на обекта до отстраняване на допуснатите нарушения.

Чл. 7. При зимни условия управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на сгради (в т.ч. и жилищни) и търговски обекти са длъжни да организират почистването от сняг и ледени висулки на прилежащите им територии.

Чл. 8. (1) Собствениците или лицата, които стопанисват имоти са длъжни да ги поддържат в добро състояние, в естетичен вид , и да изпълняват в определения срок задължителните предписания на кмета на общината, дадени по смисъла на ал. 2 от този член.

(2) Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, преобразуване или ремонт на неподходящи по местонахождение, разположение, вид или материали: огради, гаражи, второстепенни и стопански сгради, временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и за извършване на необходими ремонтни и възстановителни работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, хигие­ната,  здравето и спокойствието на гражданите.

Чл. 9. Задължават се:

(1) Юридически и физически лица  да оказват съдействие на служителите от общинската/кметската администрация при изпълнение на служебните им задължения.

(2) Лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от общинската /кметската/ администрация, да се явят в съответния ден и час, в съответната служба или отдел, освен ако не са на лице уважителни причини за неявяването им.

Чл. 10. Забранява се:

 1. формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено разрешение от  компетентен орган;
 2. рекултивацията на терени без необходимите разрешителни;
 3. 3. използването на междублоковите пространства-общинска собственост за земеделски цели и животновъдство;
 4. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта места.

Глава четвърта
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
И В УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

 

            Чл. 11. В жилищните сгради, в урегулираните поземлени имоти и дворове се забранява в часове извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 20.00 ч.:

 1. извършването на строително-монтажни или ремонтни дейности, създаващи силен шум смущаващ обитателите на други жилища;
 2. извършването на производствени или други дейности, смущаващи спокойствието или застрашаващи безопасността на гражданите;
 3. използването на озвучителна техника с висока звукова мощност, репетиции на музикални състави и музикална преподавателска дейност без осигуряване на ефикасни обезшумителни мерки.

Чл. 12. (1) Забранява се провеждането на празненства или други битови мероприятия, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч.  за времето от 01.10. до 01.06. и до 23:00 ч. през останалата част от годината.

(2) Забранява се провеждането на илюминации или използването на фойерверки създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч., с изключение на дните на официалните празници или с разрешение от кмета на община Козлодуй за конкретното мероприятие.

Чл. 13. Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в жилищни сгради, блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и/или фирмите извършващи монтаж на климатични, вентилационни  или отоплителни инсталации, са длъжни:

(1) Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации в помещения с нормирано ниво на шума или в съседство до тях, установено с протокол от РЗИ.

(2) Да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, тротоари и други площи за движение на граждани.

 

Глава пета
РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Чл. 14. (1) В урбанизираните територии на населените места(селските райони) в общината се разрешава отглеждането на:

 1. 1. три едри преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст;
 2. пет прасета за угояване;
 3. десет овце майки или кози майки с приплодите до 6-месечна възраст;
 4. три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
 5. 50 възрастни птици, независимо от вида и 100 бройлера, независимо от вида;
 6. десет зайкини с приплодите;
 7. копринени буби – без ограничение;
 8. отглеждането на пчелните семейства да става в съответствие със закона за пчеларството.

(2) При констатиране на животни над допустимия по ал. 1 брой на собствениците се издава предписание  за премахването им в едномесечен срок. При неизпълнение на предписанието се съставя акт за нарушение.

(3) За отглеждането на животните е задължително спазването на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредба № 40 от 02.12.2008 г. за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.

(4) Забранява се преминаването и извеждането на паша на животните по централните улици на населените места. Кметът на населеното място определя маршрут за движение на животните. 

Чл. 15. На територията извън регулацията на селищата се разрешава отглеждането на всички видове животни с разрешението на съответните административни и специализирани органи (ОДБХ, РИОСВ, РЗИ).  

Чл. 16. Собствениците на животни задължително ги представят за идентифициране, имунизиране и извършване на задължителните ветеринарномедицински мероприятия, съгласно изискванията на раздел ІІ, чл.132 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 17. Животните да се отглеждат в специални за целта помещения, отговарящи на зоотехническите, санитарно-хигиенни и ветеринарномедицински норми.

Чл. 18. Стопанските постройки със селскостопанско предназначение да се изграждат съгласно определените норми:

 1. три метра (3 м) от дворищно-регулационната линия, при условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел, включени в канализацията или септичната яма;
 2. минимум шест метра (6 м) от жилищните сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите в съседните имоти;
 3. при невъзможност за спазване на разстоянията по т. 1 и т. 2 е необходимо нотариална заверена декларация за съгласие от съответния(те) съсед(и);
 4. на разстояние петдесет метра (50 м) от административните сгради, детски ясли и градини и болнични заведения.

Чл. 19. (1) Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят на зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания, както и на условията съгласно чл. 44 и чл. 45 от Закона за устройство на територията.

(2) Към селскостопанските ферми задължително се изграждат съоръжения, пречистващи отпадните води.

(3) Ежедневно се изнася торовата маса от помещението на определено за целта място в рамките на парцела.

(4) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора, при спазване отстоянията цитирани в чл. 18.

(5) Торовата маса да се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби и да се извозва извън границите на парцела от собственика на животните  на определени торища след превишаване на 0.5 куб.м.

Чл. 20. Забранява се :

 1. разходката и пашата на селскостопански животни по пътищата, улиците, в парковете, градините, крайблоковите пространства и другите озеленени площи на територията на община Козлодуй;
 2. ловенето на птички, гълъби, гургулици и други, събирането на яйца от птичите гнезда, повреждането и унищожаването на изкуствените хранилки и птичите къщички в парковете, градините и други места;
 3. развеждането на диви животни по улиците, площадите и други публични места на територията на община Козлодуй с цел представление или търговия;
 4. въвеждането на животни в търговски обекти и обществени места с изключение на кучета – водачи, придружаващи незрящи хора;
 5. изхранването на животни с нестерилизирани продукти от животински произход, кланични отпадъци и отпадъци, събирани от сметищата;
 6. отглеждането на селскостопански животни и птици в жилищните сгради;
 7. складирането на торове и животински отпадъци на тротоарите и уличните платна;
 8. отглеждането на свине при пасищни условия;
 9. свободното пускане и пашата на селскостопански животни на територията на община Козлодуй без присъствието на собственик или пастир. Пашата се извършва по начин, опазващ съществуващите насаждения и посеви.

 

Глава шеста
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 

Раздел I
Движение на моторни пътни превозни средства

 

Чл. 21. Забранява се :

 1. движението на моторни превозни средства без шумозаглушаване или с неизправно шумозаглушаване;
 2. смяната на масла и замърсяване, предизвикано от ремонтиране на моторни превозни средства, извън определените за целта места;
 3. движението на моторни превозни средства, замърсяващи пътната настилка;
 4. домуването на товарни автомобили, автобуси и строителна мобилна техника по улици, вътрешно комплексни алеи, паркинги и тротоари.

Чл. 22. На водачите на моторни превозни средства, предназначени за обществен транспорт се забранява: отклонението от утвърдения маршрут, неспазването на утвърденото разписание и/или пропускането на определените спирки на автобусите  от обществения транспорт.

Чл. 23. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от община Козлодуй места и при изричното спазване на законовите изисквания - успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

Чл. 24. Забранява се:

 1. повреждането, замърсяването или облепването с рекламни и агитационни материали на спирковите знаци и заслони;
 2. поставянето на кашпи, вериги, ленти и/или др. предмети и съоръжения върху уличните платна и/или тротоари и други, както и затварянето им с бариери или др. съоръжения, освен в случаите когато има разрешение от община Козлодуй;
 3. влизането на моторни превозни средства в дворовете на училищата и детските градини, с изключение на обслужващите автомобили, след разрешение на съответния директор;
 4. движението, престой и паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини, зелени площи, детски и спортни площадки, на територията на детски ясли, детски градини; и училища;
 5. превозването на домашни животни в моторни превозни средства, обслужващи обществения транспорт;
 6. изоставянето на излезли от употреба моторни превозни средства извън определените площадки за временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства;
 7. провеждането на състезания с автомобили, мотоциклети и други моторни превозни средства без надлежно разрешение.

 

Раздел II.
Движение на ППС с животинска тяга
 

Чл. 25. Пътни превозни средства с животинска тяга се допускат за движение по улиците, отворени за обществено ползване на територията на община Козлодуй, след като бъдат регистрирани и получат регистрационен талон.

Чл. 26. (1). Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в община Козлодуй и в кметствата по местоживеене на собственика.

            (2) Регистрацията на пътните превозни средства с животинска тяга се извършва въз основа на писмена заявление, подадено от собственика до кмета на общината или на населеното място.

            (3) За да бъдат регистрирани пътните превозни средства с животинска тяга трябва да са боядисани изцяло в жълт цвят, оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата – два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени отразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина, както и с престилки за животинските отпадъци.

            (4) Кметът на общината и на населеното място в едноседмичен срок разглежда подаденото заявление и при наличието на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър /Приложение № 1/ пътното превозно средство с животинска тяга и собственика. За извършената регистрация се издава регистрационен талон по образец /Приложение № 2/ и регистрационен номер.

 Чл. 27. Забранява се:

 1. движението на превозни средства с животинска тяга, без регистрация и регистрационен талон и неотговарящи на изискванията на чл. 26 от Наредбата;
 2. с цел опазване на селскостопанската продукция от престъпни посегателства движението на ППС с животинска тяга на територията на община Козлодуй от 22.00 часа до 06.00 ч.;
 3. движението на ППС с животинска тяга в паркове, алеи, детски площадки, зелени площи, тротоари и пешеходни зони.

 

Глава седма
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЧИСТОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ
НА СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 28. Забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване цялостта на настилка за каквато и да е цел, без предварително писмено разрешение от кмета на общината и РУ МВР в отделните съставни населени места – от кметовете на кметствата.

Чл. 29. При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност в благоустроени райони, извеждането на отпадъците се извършва до края на работния ден. 

Чл. 30. Забранява се започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни обекти без надеждна ограда и организация, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите терени.

Чл. 31. Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на общински терени се извършва само в съдове, контейнери и на площадки разрешени от общината съгласно утвърдения план за безопасност и здраве на обекта.

Чл. 32. При извършване на строителна дейност, за реда и чистотата на строителната площадка и прилежащите й части от тротоара, уличното платно и строителната техника отговарят възложителят, строителят, проектантът, консултантът, лицето, упражняващо технически контрол, техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване, извършващи строежа до предаване на обекта на законните му собственици.

Чл. 33. След окончателното завършване на строителната или строително- монтажна дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на използваните площадки и щетите на околната среда възникнали от транспорта и съхранението на материалите и от строителната дейност.

Чл. 34. Забранява се:

 1. изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината места;
 2. отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън отточните шахти;
 3. поставянето на фургони без разрешение от общината или извън посочените в плана за безопасност и здраве места в строителните обекти.

Чл. 35.  Забранява се строителна дейност на обекти, построени в режим на  застрояване по смисъла на чл. 20  ал. 1, 2  и  3 и чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗУТ, обекти от инженерната инфраструктура, прокарване на комуникации и други подобни без:

 1. одобрен проект и разрешение за строеж;
 2. одобрен проект за план за безопасност и здраве.

Чл. 36. След окончателното завършване на строителната дейност

(1) При обекти от инженерната инфраструктура задължително да се извърши възстановяване на настилката, съгласно приложен график.

(2) След приключване на всички строежи да бъде възстановена прилежащата територия на обектите, състоящо се в изграждане на пътни и тротоарни настилки, озеленяване и други.

Чл. 37. Специализираните фирми /собствениците/ са длъжни да ремонтират или възстановят повредените /откраднатите/ капаци и решетки на шахтите /оттоците/ на поддържаната от тях инфраструктура в срок до 7 дни от писменото им уведомяване.

Чл. 38. Забранява се изземването на пръст, пясък и други инертни материали на територията на община Козлодуй извън лицензираните от МОСВ кариери.

Чл. 39. При некачествено възстановяване на увредената от прокопаване градска среда – пътни платна и настилки, тротоари, фасади, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и други се налага глоба.

Чл. 40. (1) При констатиране на съществени нарушения на разпоредбите на настоящата наредба по отношение на:

 1. извършване на строителни и строително-ремонтни дейности, създаващи силен шум, извън интервала 08.00-14.00 ч. и 16.00- 20.00 ч.;
 2. извършване на строителни дейности без необходимите строителни документи, издадени от община Козлодуй;
 3. разполагане и съхраняване на строителни материали и отпадъци извън разрешената строителна площадка;
 4. необезопасяване на обекта и създаване на условия, застрашаващи безопасността и сигурността на гражданите;
 5. извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси, без надлежните документи и/или извън регламентираните за целта места;
 6. изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелени площи без необходимите разрешителни документи;
 7. при липса на план за безопасност и здраве;
 8. без одобрен график или в отклонение от него  на  временната  организация  на  движение;
 9. при неспазване и в отклонение от одобрения план за безопасност и здраве.

(2) Служители на Дирекция „Устройство на територията и икономически дейности”, наред с наложената имуществена санкция, прилагат временно преустановяване на строителната дейност на обекта до пълното отстраняване на допуснатото нарушение.

(3) След отстраняване на допуснатото нарушение забраната за строителна дейност отпада, като с протокол, съставен от длъжностните лица от Дирекция „Устройство на територията и икономически дейности”, се констатира отстраненото нарушение.

(4) При неизпълнение на даденото предписание по ал.2  в посочения срок следват последващи административни действия, съгласно чл.222а и чл.224 от ЗУТ.

 

Глава осма
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл. 41. (1) Собствениците и съдържателите на обекти за търговия и развлечения са длъжни да осигуряват надежден пропускателен режим и ефикасна вентилационна система в обектите, без да допускат замърсяване на въздуха  и да не превишават допустимите норми за шум спрямо други живущи и/или в други сгради и обществени места.

(2)  Разрешава се удължаване на работното време на обектите за търговия и развлечения след 24.00 ч. с разрешение на кмета на общината.

(3) Забранява се излагането и рекламирането на  материали с порнографско съдържание на територията на община Козлодуй, извън специализираните места и магазини.

Чл. 42. Фирмите, използващи съдове и прибори за еднократна употреба, са длъжни да организират тяхното събиране и изхвърляне.

Чл. 43. (1) Търговията на открито се извършва само с разрешение, издадено от  община Козлодуй или от съответното кметство за конкретното място.

(2) Разрешението за търговия на открито се издава на конкретно физическо или юридическо лице и не се преотстъпва.

(3) Забранява се извършването на търговска дейност извън определената в разрешителното квадратура.

(4) Забранява се разполагането и предлагането на хазартни игри или игрални хазартни автомати на разстояние по-малко от 200 метра от учебни заведения.

 

Глава девета
РЕД  И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ,

МИТИНГИ И ДРУГИ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ
 

Чл. 44. (1) За свикване на събрание или митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга и предполагаемия брой на участниците.

(2) Организаторът осигурява собствена или наета охрана за спазване на обществения ред, медицинско обслужване и транспорт, ако е необходимо.

Чл. 45. (1) За провеждане на манифестация или шествие се изисква спазване на условията по предходния член, като срокът за уведомяване на кмета на общината е най-малко пет дни, преди датата на провеждане на мероприятието, като се изисква посочване на началния и крайния пункт, маршрута, броя и вида на транспортните средства, ако се използват такива, както и предполагаемия брой на участниците.

(2) При неотложни случаи срокът е двудневен.

Чл. 46. Ако са постъпили уведомления за провеждане на обществени прояви от различни организатори за едно и също време, място, маршрут или с пресичащи се маршрути, кметът на общината съдейства за постигане на съгласие между организаторите.

Чл. 47. Кметът на общината разпорежда на органите на РУ МВР Козлодуй да съдействат за нормалното протичане на обществената проява и да вземат мерки за спазване на безопасността на движението и неговото отклоняване по друг маршрут, ако това се налага, за което своевременно уведомява населението по местните средства за масова информация.

Чл. 48. (1) Препис от акта за забрана на обществената прояв,а произтичаща от Закона за събранията, митингите и манифестациите в определените от същия закон срокове се изпраща от общината в РУ МВР, Козлодуй за изпълнение.

(2) РУ МВР Козлодуй привежда в изпълнение акта за забрана на обществената проява съгласно предходната алинея или писменото разпореждане на кмета на общината за прекратяването й, когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени от Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Чл. 49. Редът и условията за даване на разрешение за провеждане на масови спортни прояви, концерти, фестивали и други подобни се определя със заповед на кмета на община Козлодуй.

Чл. 50. (1) Организаторите на обществени прояви се задължават:

- да не допускат нарушаване правата и свободите на гражданите;

- да осигуряват спазването на обществения ред;

- да осигуряват опазването на частната и публична собственост;

- да не допускат замърсяване на мястото и по маршрута на провежданата проява;

- да не допускат повреждане на тревни площи и друга растителност;

- да съгласуват провеждането на проявите по време и място с кмета на общината, като задължително трябва да притежават неговото писмено разрешение;

- да осигурят за своя сметка достатъчно на брой, съгласно действащите нормативи и указания на РУ МВР, Козлодуй охраняващи проявата лица;

- организаторите на обществени прояви се задължават да не допускат в близост до мястото на провеждане на проявата лица носещи оръжие, в т.ч. и газово оръжие, други общоопасни вещества;

- да не допускат внасянето на предмети, създаващи опасност за здравето и живота на гражданите като вериги, боксове, палки и други подобни;

- да не допускат внасянето и употреба на алкохолни напитки, както и присъствието на лица във видимо нетрезво състояние и/или под влиянието на наркотични и упойващи вещества;

- да организират почистването и сметоизвозването след приключване на проявата и възстановяване на нанесените щети за своя сметка.

(2) Предварително организаторите в писмен вид декларират отговорността си по предходната алинея или сключват договор с кмета на община Козлодуй, в който се определят конкретните права и задължения на страните, свързани с провеждането на обществената проява.

(3) За нарушение на този член се налага санкция.

(4) В изключителни случаи и при условията на чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, кметът на община Козлодуй може да забрани или да спре провеждането на обществената проява.

Чл. 51. Граждани и длъжностни лица , нарушаващи установения ред и гаранция за организация и провеждане на събрания, митинги и манифестации се наказват с глоба, ако не подлежат на по-тежко наказание.

 

Глава десета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ЗАКРИЛА НА ДЕЦА

 

Чл. 52. (1) Собствениците или ползвателите на заведения за хранене и развлечения /дискотеки, клубове, бистра/; кина и театри и др. определят конкретните усло­вия за достъп на деца в тях, доколкото това не противоречи на императивни норми на действащото законодателство и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.

(2) Условията по ал. 1 се конкретизират съобразно броя на децата, спецификата на обекта или вида на проявата.

(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1 се поставя трайно и на видно за клиентите място.

Чл. 53. (1) Лицата по чл. 52, ал. 1, чиито обекти се посещават от деца, предприе ­мат необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:

 1. не допускат превишаване на максималния капацитет от посетители (клиенти) на обекта;
 2. осигурят достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;
 3. организират и контролират пропускателния режим;
 4. не допускат в обекта:

а) лица, които носят оръжие или други общо опасни средства; наркотични или други упойващи вещества;

б) не допускат в обекта лица, които носят оръжие, в т.ч. и газово оръжие или други общоопасни средства;

в) предприемат други необходими действия по осигуряване безопасността на децата;

г) взаимодействат, при необходимост с органите на РУ МВР, Козлодуй и с други компетентни държавни и общински органи и организации.

(2) В дискотеки, клубове, заведения за хранене и развлечения  не се допускат след 22.00 ч. лица без документи за самоличност.

Чл. 54. Лицата, които провеждат масови организирани прояви за деца на обществени места, са длъжни да осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:

 1. уведомяват началника на РУ МВР, Козлодуй за мероприятието не по-късно от 48 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;
 2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и транспорт;
 3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността и здравето на децата, за което уведомяват органите на РУ МВР, Козлодуй и съответните компетентни държавни и общински органи.

Чл. 55. (1) Когато е организирана проява свързана с придвижването на група от деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители.

(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно броя на децата и специфичните им нужди.

(3) Ръководителят на групата и придружителите:

 1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него;
 2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи.

(4) Ръководителят на групата носи  отговорност съгласно действащото законодателство за осигуряване безопасността, живото и здравето на децата.По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.

Чл. 56. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл. 7, чл. 8 и чл. 10 на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Чл. 57. Забранява се:

(1) Сервирането и продажбата на алкохолни напитки и цигари на лица под 18 години.

(2) Допускането на лица под 18 години непридружавани от родител в интернет зали, зали за компютърни игри и търговски обекти със сервиране на алкохол след 22.00ч.

(3) Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на 50 м от учебните заведения. (4) Къпането в р. Дунав, р. Огоста и язовирите на територията на общината на деца на възраст до 10 години без придружител или друг организиран надзор. Предвидената глоба се налага на родителя или настойника на детето.

Чл. 58. (1) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 часа, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(3) Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружител на детето по ал. 2 по реда, определен в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.

(4) При нарушаване на забраната по този член административно-наказателната отговорност се носи от родителя (настойника, попечителя или друго лице, полагащо грижи за детето) по реда на Закона за закрила на детето.

 

Глава единадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 Чл. 59. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностните лица, определени със заповед на кмета на община Козлодуй и на служителите на РУ МВР, Козлодуй.

(2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от кмета на община Козлодуй и с актове на служители на РУ МВР, Козлодуй.

(3) Въз основа на съставените актове кметът на община Козлодуй или упълномощен от него заместник-кмет издава наказателните постановления. Въз основа на актовете за установяване на нарушения по чл. 58 от тази наредба, директорът на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, Враца или от оправомощено от него длъжностно лице издава наказателно постановление.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Чл. 60. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на виновните лица се налагат следните наказания:

 1. за нарушение на чл. 3, т. 8, 14 и 15 - глоба в размер от 20 до 150 лв.;
 2. за нарушение на чл. 3, т. 17 и чл. 9, ал. 2 - глоба в размер от 20 до 50 лв.;
 3. за нарушение на чл. 3, т. 16; чл. 5; чл. 10, т. 3 и чл. 51 - глоба в размер от 50 до 300 лв.;
 4. за нарушение на чл. 3, т. 12, 18 и 19; чл. 6; чл. 10, т. 1; чл. 11, т. 1 и 2; чл. 13, ал. 1; чл. 31; чл. 33; чл. 39; чл. 52; чл. 53; чл. 54; чл. 55; чл. 57, ал. 1, 2 и 3 - глоба в размер от 100 до 500 лв.;
 5. за нарушение на чл. 7; чл. 21, т. 2; чл. 24, т. 1 и 7; чл. 37 и чл. 57, ал. 4 - глоба в размер от 50 до 250 лв.;
 6. за нарушение на чл. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11; чл. 8; чл. 10, т. 2; чл. 12; чл. 13, ал. 2; чл. 14; чл. 20, т. 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 9; чл. 21, т. 3 и 4; чл. 24, т. 2, 3 и 8; чл. 28; чл. 29; чл. 30; чл. 34, т. 1 и 2; чл. 38; чл. 41, ал. 1 и 2 и чл. 50 - глоба в размер от 50 до 500 лв.;
 7. за нарушение на чл. 3, т. 21; чл. 9, ал.1; чл. 11, т. 3; чл. 20, т. 4; чл. 27 - глоба в размер от 50 до 100 лв.;
 8. за нарушение на чл. 3, т. 20; чл. 21, т. 1; чл. 22 и чл. 24, т. 5 - глоба в размер на 50 лв.;
 9. за нарушение на чл. 32; чл. 35; чл. 36 и чл. 41, ал.3 - глоба в размер от 250 до 500 лв.;
 10. за нарушение на чл. 3, т. 9 и чл. 34, т. 3 - глоба в размер от 20 до 500 лв.;
 11. за нарушение на чл. 3, т. 1; чл. 20, т. 2 и чл. 42 - глоба в размер от 20 до 200 лв.;
 12. за нарушение на чл. 43 - глоба в размер от 200 до 500 лв.;
 13. за нарушение на чл. 58 – по реда на чл. 45 от Закона за закрила на детето;
 14. за нарушение на чл. 24, т. 4 – глоба в размер от 50 до 200 лв.;
 15. за нарушение на чл. 24, т. 6 – глоба в размер от 300 до 1000 лв.;
 16. за нарушение на чл. 23 – глоба в размер на 30 лв.

(2) При всяко повторно нарушение на разпоредбата на чл. 20, т. 1 и 9 наказанието е в двоен размер на първоначално наложеното.

Чл. 61. (1) На виновните лица, с изключение на лицата извършили нарушение на чл. 58 от Наредбата,  могат да се връчват предписания с определяне срок за отстраняването на допуснатите нарушения.

(2) При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му, на нарушителя се съставя Акт за установяване на административно нарушение в съответствие с правилата на тази наредба.

Чл. 62. За нарушения, за които не е предвидена санкция в чл. 60 на Наредбата се прилага чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 63. Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно нарушение се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗАНН.

Чл. 64. Независимо от административно наказателна отговорност по тази Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от извършеното от тях нарушение.

Чл. 65. В случаите, когато административно-наказващият орган прецени, че нарушението, за което е образувано административно-наказателно производство съставлява престъпление по Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се спира като събраните материали се изпращат на Районна прокуратура, Козлодуй.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от ЗМСМА.
 • 2. Настоящата Наредба е приета с решение № 485 по протокол № 53/05.07.2018 г. на Общински съвет, Козлодуй и влиза в сила седем дневен срок от датата на публикуването й.
 • 3. Настоящата Наредба може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общински съвет, Козлодуй.
 • 4. Настоящата Наредба отменя Наредба  № 1, приета с реш. № 146 по прот. № 10 от 17.07.2008 г., в сила от 31.07.2008 г., изм. и доп. с реш. № 179 по прот. № 12 от 02.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 236 по прот. № 15 от 15.12.2008 г., изм. и доп. с реш. № 46 по прот. № 6 от 31.01.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 11 по прот. № 3 от 10.12.2015 г., същото изм. с реш. № 51 по прот. № 5 от 07.01.2016 г.; изм. и доп. с реш. № 279 по прот. № 29 от 30.03.2017 г. на Общински съвет, Козлодуй.

 

 

Приложение 1

към чл. 26, ал. 4

 

РЕГИСТЪР НА ОТЧЕТА  НА  ПЪТНИТЕ  ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА,
ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

 

Рег. №

 

Дата на

регистра-

цията

 

Собственост,

собствено,

бащино и

фамилно

име на

собственика

(предпиятие,

ведомство)

 

Адрес на

собственика

Гр.(с.)/

ул. / №

Вид на

превозното

средство

(платформа,

каруца-

конска,

волска и др.)

Промени

в регистрацията

(промяна на собственост,

смяна на адрес и др.)

1

2

3

4

5

6

 

 

Приложение № 2

към чл. 26, ал. 1

 

                   ЛИЦЕ НА ТАЛОНА                                                    ГРЪБ НА ТАЛОНА

 

ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

 

Населено място..............................

 

Регистрационен талон за пътно превозно средство с животинска тяга

 

Рег. №……………………………

 

 

 

Вид на ППС.....................................................

(конска, магарешка, волска или др. каруца)

Собственик.......................................................

………………………………………………...

(собствено, бащино и фамилно име,

предприятие, организация)

Адрес: гр./с. .....................................................

Ул............................................№.......................

Извършил  регистрацията...............................

(собствено и фамилно име)

подпис и печат

 

Към решение № 486

 

НАРЕДБА
за изменение на Наредба № 4  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на община Козлодуй /Приета с реш. № 198 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.;  Изм. и доп. с реш. № 237 по прот. № 15 от 15.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 240 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. с реш. № 263 по прот.№ 17 от 24.02.2009 г.; изм. с реш. № 292 по прот. № 21 от 25.05.2009 г., доп. с реш. № 441 по прот. № 32 от 31.03.2010 г., доп. с реш. № 506 по прот.№ 42 от 19.10.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 65 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., доп. с реш. № 169 по прот. № 16 от 23.10.2012 г., изм.и доп. с реш. № 402 по прот. № 40 от 03.06.2014 г.изм. и доп. с реш. № 258 по прот. №27 от 02.03.2017 г.; доп. с реш. № 295 по прот. № 32 от 31.05.2017 г., изм. и доп. с реш. № 455 по прот. № 49 от 22.04.2018 г./

 

 • 1. Чл. 19 се отменя.
 • 2. Чл. 20 се отменя.

 

Към решение № 487

 

ПРАВИЛНИК
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Козлодуй

Чл. 2.(1) Средствата, предвидени за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Козлодуй, по предложение на комисията по този правилник.

(2) В случаите, когато от бюджета на настоящата Програма има неусвоени средства в съответната календарна година, сумата се добавя като преходен остатък към гласувания бюджет за следващата календарна година.

Чл. 3. (1) Със средства, предвидени с бюджета на Община Козлодуй, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) и включително чрез ин витро оплождане, при наличие на следните индикации:

 1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;
 2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;
 3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: N97.1/, доказан чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография (ХСГ):

а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/,

б/ едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза,

в/ двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след стерилизация/,

г/ едностранна непроходимост с контралатериална стеноза,

д/ двустранна интерстициална или истмична стеноза,

е/ състояние след пластика на маточните тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.

 1. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация, поради LUFS.
 2. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: N97.4/.
 3. Други форми на безплодие с доказана необходимост от лечение чрез АРТ.

(2) Със средства, предвидени с бюджета на Община Козлодуй, се финансират следните дейности:

 1. Контролирана овариална хиперстимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:

а/ аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,

б/ гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,

в/ други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин.

 1. АРТ процедури /методи на асистирани репродуктивни технологии/ и съпътстващи ги медицински дейности:

а/ фоликулна пункция под ехографски контрол;

б/ класическо ин витро оплождане;

в/ оплождане чрез IСSI (IMSI);

г/ ин витро на естествен (спонтанен) цикъл;

д/ ин витро процедура с донорски репродуктивен материал (яйцеклетки и/или сперматозоиди);

е/ криоконсервация (замразяване) на предимплатационни ембриони, яйцеклетки и/или сперматозоиди;

ж/ ембриотрансфер, вкл. и на размразени ембриони след криоконсервация;

з/ инсеминации от партньора или дарител;

и/ ин витро матурация (IVM);

й/ тестикуларна и/или епидидимална биопсии /ТESЕ, РЕSА, МЕSА/, както и биопсия на маточната лигавица.

 1. Контрол на стимулационния процес чрез:

а/ ехографски прегледи;

б/ хормонални изследвания.

Чл. 4. (1) Кандидатстването за финансово подпомагане по този Правилник на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, отговарящи на изискванията, е за еднократна помощ в рамките на дадена календарна година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране:

 1. от „Център за асистирана репродукция” /при положение, че не се финансира една и съща процедура/;
 2. в следваща календарна година отново от Община Козлодуй, след актуално представяне на необходимите медицински документи.

(2). В случаите, когато дадена двойка не успее да усвои определената за нея сума до края на календарната годината, същата има право да продължи да ползва остатъка в следващата година.

Чл. 5. Средствата, отпускани на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за финансово подпомагане, са в размер до 2 000лв. (две хиляди лева) на двойка-заявител, освен в случаите, в които се налага използването на донорски репродуктивен материал при ин витро процедура, като в този случай са до 3 000лв. (три хиляди лева) на двойка-заявител.

Чл. 6. Лекарствените продукти, финансирани със средства по този правилник, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък на Р България и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Чл. 7. От предвидените в бюджета на община Козлодуй средства се заплащат изследвания и процедури, извършени единствено в лицензирани клиники, които имат разрешително по чл. 131, ал.1 от Закона за здравето (ЗЗ) и Наредба № 16/25.04.2007г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция, а когато се касае за извършване на ин витро процедури – в клиники, които имат сключен актуален договор с Центъра за асистирана репродукция (ЦАР).

 

Глава втора

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕОДОЛИМИ ПРЕДИ ВСИЧКИ С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ.

 

Чл. 8. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

 1. Да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Козлодуй през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;
 2. Да нямат задължения към Община Козлодуй и държавата, което се удостоверява с надлежно издадени удостоверения от съответната администрация;
 3. Да са с непрекъснати здравно-осигурителни права, което се удостоверява с документ, издаден от НОИ;
 4. Да не са поставени под запрещение, което се удостоверява с декларация (Приложение № 4)
 5. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани, което се удостоверява със свидетелство за съдимост;
 6. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация (Приложение № 2);
 7. Лицата в двойката да нямат кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен , което се удостоверява с декларация (Приложение № 3);
 8. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/. Удостоверяването се извършва със следните медицински документи:

а/ етапна епикриза, отразяваща етапа на лечението към момента на кандидатстване, издадена от клиниката по асистирана репродукция, която двойката посещава и подписана от лекуващия лекар;

б/ епикризи за извършени операции и/или минали ин витро процедури;

в/ при проблеми с маточните тръби - документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод;

г/ при мъжки фактор - документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Спермограмите да бъдат направени в клиника по асистирана репродукция. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Кръюгер;

д/ при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки;

е/ при неизяснен стерилитет - данни за безплодие в период от поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации;

ж/ при жени, навършили 43 годишна възраст – актуални стойности на LH, FSH, Естрадиол и Анти-Мюлеров хормон (направени не по-рано от 2 месеца преди подаване на заявлението), както и становище на специалист по асистирана репродукция за състоянието на яйчниковия резерв на жената;

з/ други медицински документи, удостоверяващи причина за безплодие, налагаща използването на АРТ процедури при съответната двойка-заявител.

 1. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответства на Наредба № 28 за дейностите по асистирана репродукция на Министерството на здравеопазването от 20.06.2007 година и Наредбата за нейното изменение и допълнение, обнародвана в ДВ бр.58/29.07.2011 г.

Чл. 9. (1) При кандидатстване се подават следните документи:

 1. Заявление по образец (Приложение № 1), подадено от името на жената и от нейния съпруг/партньор;
 2. Копие от личните карти на кандидатите, заверени от всеки заявител с „Вярно с оригинала” и подпис;
 3. Документите, удостоверяващи, че двойката отговаря на условията по чл.8.

(2) Заявлението се адресира до кмета на общината и ведно с документите по ал. 1 се завеждат в Деловодството на Община Козлодуй.

 

Глава трета
ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл. 10. Подадените заявления за финансово подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

Чл.11. (1) Комисията е в състав от 7 членове, от които:

а/ 2 представители на общинска администрация;

б/ 4 общински съветници, представители на Постоянните комисии по: здравеопазване и социални дейности; бюджет, финанси, и общинска собственост; законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, избрани от Общинския съвет;

в/ 1 представител на юридическо лице с нестопанска цел, защитаващо правата на

пациентите в областта на репродуктивното здраве.

(2) Председател на Комисията е представител на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности, а зам. председател е началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”.

Чл. 12. Подадените документи се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като с предимство се ползват двойките, лицата и семействата, които нямат право да получат финансиране от държавния Център за асистирана репродукция – жените с изчерпан яйчников резерв (с показател на FSH хормон над 12,5 miU/ml и/или AMH < 1 ng/ml), жените, извършващи ин витро процедура с донорска яйцеклетка или сперматозоиди; жените над 43 г., а също така и тези, които вече имат по 3 неуспешни опита, финансирани от Центъра за асистирана репродукция. Финансирането на двойките, подали молба за предсрочно разглеждане на заявленията, се одобрява от определената комисия, като водещи за преценката са наличните медицински основания.

Чл. 13. Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си:

 1. Разглежда и дава становище по преписките на кандидатите.
 2. Изготвя предложения до Общински съвет Козлодуй за финансово подпомагане на български граждани /семейства и лица, живеещи на семейни начала/, отговарящи на условията на този Правилник, за извършване на медицински дейности за преодоляване на безплодието им;
 3. Дава методически указания относно процедурите по отпускане и разходване на финансовите средства, предвидени в бюджета на Община Козлодуй за подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала.
 4. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция и други медицински манипулации.

Чл. 14. Периодичността и срокът за прием на заявления за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие по този правилник, се определя от Комисията по чл. 11, ал. 1 в зависимост от гласуваните средства в бюджета на Община Козлодуй.

Чл. 15.(1) Заседанията на комисията по този правилник са минимум 3 пъти в годината.

Чл. 16. Председателят на комисията по този правилник, обявява в сайта на Община Козлодуй:

 1. Критериите, реда и мястото за прием на документи;
 2. Часа, мястото и графика на заседанията на комисията.

Чл. 17. (1) 3аседанията на комисията във връзка с финансовото подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2) 3аседанията на комисията са закрити.

(3) Становищата за одобряване или неодобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.

Чл. 18. (1) По преценка и при необходимост, Комисията по чл. 11, може да покани за становище медицински специалисти, с призната специалност „акушерство и гинекология" и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната репродукция и стерилитета. При необходимост могат да бъдат поканени и специалисти в други области на медицината по конкретни случаи.

(2) Участието на медицински специалисти по ал. 1 в заседание на Комисията и/или даване на становище по конкретен случай се обезпечава със средства от бюджета на Община Козлодуй, които са в размер до 100 /сто/ лв. за участие.

Чл. 19. (1) За всяка двойка-кандидат се изготвя преписка по заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

(2) Преписката се изготвя и представя на Комисията по чл.11 от неин член, определен от Председателя на комисията.

(3) Преписката съдържа:

 1. Заявлението по чл.9. т.1 (Приложение № 1);
 2. Копие от личните карти на кандидатите, заверени от всеки заявител с "Вярно с оригинала" и подпис;
 3. Документите, удостоверяващи, че двойката отговаря на условията по чл.8;

Чл. 20. При непълноти или неясноти в подадените документи, Комисията по чл.11 уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок /не по-голям от месец/ за попълване на празнотите или корекции.

Чл. 21. По всяка преписка Комисията по чл.11 взема становище за одобряване или неодобряване на кандидатите за финансово подпомагане за извършване на съответните медицински дейности, като за всяка одобрена двойка посочва и предложение за сумата, която да бъде отпусната.

Чл. 22. За всяко заседание на Комисията по чл.11 се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, становищата по чл.21, сумата, с която е определено да бъде подпомогната всяка одобрена двойка и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от присъстващите членове на Комисията.

Чл. 23. Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на Комисията по чл.11 и мотивите за взетото решение, относно собствената си преписка.

Чл. 24. В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване на заседанията, Комисията по чл.11 изготвя списък на одобрените кандидати по входящ номер на техните кандидатури (за запазване на конфиденциалността на заявителите), който съдържа и съответните суми, определени за всяка двойка-завител.

Чл. 25. Председателят на комисията по чл.11 внася в общински съвет – Козлодуй предложение за отпускане на средства от бюджета на Община Козлодуй на одобрените от Комисията двойки (по входящ номер).

Чл. 26.(1) Паричната сума, одобрена по чл. 25, се отпуска след представяне на първичен счетоводен документ и медицинска документация, издадени от лицензирано лечебно заведение, което има разрешително по чл. 131, ал.1 от Закона за здравето (ЗЗ) и Наредба № 16/25.04.2007г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция, а когато се касае за извършване на ин витро процедури – от клиники, които имат сключен актуален договор с Център за асистирана репродукция (ЦАР) за съответната календарна година. Датата на първичния счетоводен документ не бива да предхожда датата на заседанието на комисията по този правилник и гласуването на съответното решение на комисията от ОС Козлодуй.

(2) Заявителят представя заверено от него копие на фактурата, съдържаща описание и стойност на извършените дейности, медицински изследвания, лекарствени продукти, придружена със съответната медицинска документация в Община Козлодуй, Дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”.

(3) Паричната сума за извършените дейности по чл.26 ал. 1 се изплащат чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка на заявителя.

(4) При настъпване на промяна в обстоятелствата, декларирани от заявителите, същите се задължават да информират Комисията по този Правилник в едномесечен срок.

(5) След извършване на ин витро процедура, за която е получено финансово подпомагане по този Правилник, двойката-кандидат се ангажира да уведоми Комисията по чл.11 за резултата в едномесечен срок от извършването на процедурата.

 

Глава четвърта
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл.27. Членовете на комисията, лицата по чл.18 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

 

            Настоящият правилник е приет с решение № 487 по протокол № 53 от 05.07.2018 г. на Общински съвет, Козлодуй.

 


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г. - Текуща страница
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи