Протокол № 52/20.06.2018 г.

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
52
 
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 20 ЮНИ 2018 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 20.06.2018 година от 17.30 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 15 (петнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Йордан Иванински, Николай Петков, Анатолий Абаров, Валери Попов, Велислав Торбов и Биляна Стояновска.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и представители от общинската администрация.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет:

  1. Връчи отговор изх. № 410-01-85-4/29.05.2018 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй на питане вх. № 410-01-85/18.04.2018 г. на Юлиян Тошев – общински съветник.
  2. Съобщи за постъпило питане вх. № 410-01-119/19.06.2018 г. от Румен Маноев – жител на гр. Козлодуй относно ползване от търговци на сезонни площи в гр. Козлодуй за 2017 и 2018 г. Копие на същото, с писмо изх. № 410-02-59/19.06.2018 г., е изпратено на кмета на общината за отговор по компетентност, съобразно сроковете от ПОДОСНКВОА.

 

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

           

  1. 410-01-120/19.06.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на оперативни средства за финансиране на проект „Природата няма граници” по Програма INTERREG-V-A Румъния-България 2014-2020 г. на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.

 

      Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

      „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

      Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            По искане на Юлиян Тошев, Лилия Димитрова – гл. експерт „Бюджет и финанси” направи разяснения на представеното предложение.

            Марийка Костова направи предложение за допълнение по текста на проекторешението, което беше подложено на гласуване.

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 483

 

  1. Общински съвет Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да предостави оперативни средства на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бутан под формата на временен безлихвен заем за осъществяване на дейности по проект „Природата няма граници“ (Naturehasnoborders) по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG-V-A Румъния-България 2014-2020 г.
  2. Средствата ще бъдат отпуснати при условията и по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, след сключване на договор за финансиране на горецитирания проект при наличие на предпоставки, гарантиращи своевременното връщане.
  3. Срокът за възстановяване на средствата по бюджетната сметка на община Козлодуй е след одобряване на средствата от управляващия орган в рамките на проекта.
  4. Възлага на кмета на общината изпълнението на решението.

 

       Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.:

       „ЗА” – 14 – Мая Занева, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.

       „ПРОТИВ” – 1 – Стефан Спасов.

       „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

       Решението се приема.

           

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Мл. експерт „ДПККИР на ОбС”

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook