Протокол № 51/31.05.2018 г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
      № 51        
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 31 МАЙ 2018 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 31.05.2018 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Стефан Спасов, Юлиян Тошев, Дучко Петров и Валери Попов.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Николай Николов – зам.-кмет на община Козлодуй.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Председателят на Общинския съвет съобщи за:

 1. Постъпило по реда на чл. 114 от ПОДОСНКВОА предложение вх. № 410-01-96-1/29.05.2018 г. от Стефан Александров – общински съветник относно решение към предложение по т. 14 от дневния ред.
 2. Постъпило предложение вх. № 901.06.01-105(1)/21.05.2018 г. от областния управител на област Враца за включване на допълнителна точка в дневния ред на предстоящото Общо събрание на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца и съответно предложение от председателя на Общинския съвет вх. № 410-01-112/28.05.2018 г. със същия предмет.

      Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-95/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отпускане на временен безлихвен заем от община Козлодуй в полза на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй, обезпечаващ изпълнението на Договор № 06/07/2/0/00870/30.10.2017 г. за проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй”.
 3. 410-01-103/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
 4. 410-01-105/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с отдаване под наем на част от помещение (28 кв.м.) , находящо се в новата сграда на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй с предназначение лавка.
 5. 410-01-104/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 64 кв.м. РЗП към съществуваща сграда с ид. 37798.512.24.2, находяща се в гр. Козлодуй, ж.к. 2А, до бл. 65 (сграда бивша Гранична полиция).
 6. 410-01-98/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Козлодуй за 2018 г.
 7. 410-01-107/22.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.
 8. 410-01-99/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 9. 410-01-100/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 10. 410-01-101/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобрение на инвестициите /активите/ на „ВиК” ООД, гр. Враца за 2016 и 2017 г. за преминаване в управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца.
 11. 410-01-97/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на община Козлодуй.
 12. 410-01-106/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 13. 410-01-102/21.05.2018 г. – Предложение от Анатолий Абаров – общински съветник относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г.
 14. 410-01-96/21.05.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца, насрочено за 11.06.2018 г. от 11.00 часа.
 15. Други.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет оповести за постъпил отговор вх. № 410-01-85-4/29.05.2018 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй на питане вх. № 410-01-85/18.04.2018 г. от Юлиян Тошев – общински съветник.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

            ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението е обсъдила, но не е приела становище по проекта за решение. В изказването си Анатолий Абаров – председател на ПК посочи, че няма да подкрепи предложението със следните аргументи: липсват ясни разчети за възстановяване на заема; липса на обезпечение; не е предвидено заплащането на лихва при забавяне на възстановяването; не е проведена открита процедура по ЗОП, а е използвано директно възлагане; финансовата санкция при неспазване на законодателството е 100 %.

            Велислав Торбов посочи, че има спечелен проект от НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй и финансовата подкрепа от общината е необходима за неговото реализиране.

            Ирена Попова – директор на дирекция „НПМПОП” увери, че в указанията на ДФ „Земеделие” не е посочено задължение за провеждане само на една процедура за възлагане на обществена поръчка и управляващия орган е извършил предварителна проверка.

            Стела Бачийска подчерта, че в предложението не е посочено откъде е получен излишъкът в местните приходи и не се ли налага актуализация на бюджета.

            Кметът на общината обясни, че не е необходима актуализация на бюджета и, че към момента общината има възможност и свободен ресурс да помогне с безлихвен заем за осъществяване на проекта на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 8 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 468

 

 1. Община Козлодуй да предостави временен безлихвен заем с източник на финансиране местни приходи от бюджета на община Козлодуй на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй в размер на 52 700,00 /петдесет и две хиляди и седемстотин/ лева, служещ за обезпечаване изпълнението на Договор № 06/07/2/0/00870/30.10.2017 г. за проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй”.
 2. Определя срок за възстановяване на заема до непосредствено получаване на безвъзмездната финансова помощ от ДФ „Земеделие” под формата на възстановяване на действително направени и платени от НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй разходи.
 3. В случай, че в срока по т. 2 не е постъпило плащане от последните заявки от ДФ „Земеделие”, срокът за възстановяване може да бъде удължен с решение на Общински съвет, Козлодуй.
 4. Да бъде подписана Запис на заповед от председателя на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй за предоставената сума като безлихвен заем от община Козлодуй.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 11 – Мая Занева, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – 2 – Цоло Цолов и Анатолий Абаров;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Йордан Иванински Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска.

Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

           Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15 от Наредба № 4 на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 469

 

 1. В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 3 за отдаване под наем на общински имоти през 2018 г., изменя наемната цена по т. 11, 12 и 13, както следва:

„11. Помещение № 4 в бившата сграда на Данъчно управление, ет. 3 с площ 12,5 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец.

 1. Помещение № 5 в бившата сграда на Данъчно управление, ет. 3 с площ 27 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец.
 2. Помещение № 6 в бившата сграда на Данъчно управление, ет. 3 с площ 38 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец.”
 3. 2. Възлага на кмета на общината отразяване на измененията в годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй 2018 г.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 17 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 от Наредба № 4 на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 470

 

 1. Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 год. с отдаване под наем на част от помещение (28 кв.м.) в новата сграда на СУ „Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, с предназначение лавка за срок от 3 години.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на горецитираното помещение по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 3 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 3. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 17 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            Председателят на Общинския съвет уведоми, че общинска администрация е предоставила всички изискуеми по преписката документи.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 55А, ал. 4  от Наредба № 4 на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

            ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 471

 

 1. Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 64 кв. м. РЗП към съществуваща сграда с ид. 37798.512.24.2, находяща се в гр. Козлодуй, ж. к. 2А, до бл. 65 (сграда – бивша Гранична полиция).
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 64 кв.м. на горецитирания имот.
 3. Дава съгласие за учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда с идентификатор 37798.512.24.2, площ от 120 кв.м., находяща се в гр. Козлодуй, ж.к. 2А, до бл. 65 (сграда – бивша Гранична полиция).
 4. Правото на пристрояване и надстрояване се учредява на Галя Матеева за изграждане на обект: Сграда за услуги „Дом за красота” с РЗП от 64 кв.м. Правото на пристрояване и надстрояване се учредява на цена 7 040 лв. /седем хиляди и четиридесет/ лева без вкл. ДДС.
 5. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме всички последващи нормативно определени правни и фактически действия, необходими за изпълнение на взетото решение и учредяване на право на пристрояване и надстрояване.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от ЗПУО

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 472

 

 1. Приема Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Козлодуй за 2018 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 1 от ЗРР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 473

 

 1. Приема Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.
 2. Възлага на кмета на общината организацията и контрола на дейността по изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2018 г. на интернет страницата на общината
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с текущия прием на проекти по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 474

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска” – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.
 2. Общински съвет, Козлодуй удостоверява, че дейностите по проекта съответстват и отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 – 2020 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с текущия прием на проекти по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 475

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй /реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев/ и обновяване на парк в централната част на с. Гложене, община Козлодуй.
 2. Общински съвет, Козлодуй удостоверява, че дейностите по проекта съответстват и отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 – 2020 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198о от ЗВ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 476

 

 1. Одобрява инвестициите /активите/, съгласно Приложение № 1 за 2016 г. на стойност 438 496,78 лв. без ДДС и 526 196,14 лв. с ДДС и Приложение № 2 за 2017 г. на стойност 89 918,10 лв. и 107 901,72 лв. с ДДС, за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение от Договора по чл. 198о, ал. 1, във връзка с чл. 198п, ал. 1 от ЗВ.
 2. Възлага на кмета на общината да изпрати всички документи, свързани с изграждането и собствеността на изградените ВиК системи и съоръжения.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 16 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 72 и чл. 74 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 477

 

 1. 1. Приема Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА
за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Козлодуй
 
Раздел I
Основни положения

 

Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира обществените отношения, свързани с изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Козлодуй с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения.

(2) При условията на тази наредба се изграждат мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – публична общинска собственост, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, собственост на организации, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), разположени в поземлени имоти – публична и частна общинска собственост.

(3) С тази наредба се определят реда и условията при изграждане и подмяна на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, включително и при аварийни ремонти, и отстраняване на дефекти и контрола върху тези дейности.

Чл. 2. (1) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на Община Козлодуй се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на общината, организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), собствениците на поземлените имоти или инвеститорите на новото строителство при условията и по реда на тази наредба.

(2) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии на Община Козлодуй се проектират и изграждат в общински поземлени имоти, предвидени по действащите подробни устройствени планове и с план-схемите към тях, за улици или за съответната мрежа.

Чл. 3. (1) До края на месец ноември на всяка календарна година дружествата, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), чиято дейност е свързана и с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Козлодуй, предоставят в общината инвестиционната си програма за следващата календарна година, в частта и за изграждане, ремонт и/или реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, придружена с проекто-график за изпълнение.

(2) До края на месец февруари на всяка календарна година, кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице, изготвя график за всички предстоящи през годината строителни и монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, ремонт или поддръжка на елементите на техническата инфраструктура, като взема предвид и предоставените инвестиционни програми на дружествата по ал. 1. Инвестиционните намерения се групират времево за съвместното и едновременното им реализиране в общи трасета, поне до обхват „квартал“, когато това е възможно. Графикът се оповестява на интернет страницата на Община Козлодуй.

(3) Дружествата, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), изграждат своите мрежи съгласно заявените от тях инвестиционни намерения и при съобразяване със строителната програма на общината за текущата година.

(4) Актуализации и изменения в графика по ал. 2 се допускат само в случай на доказана неотложна нужда от извършване на строителните и монтажни дейности в обществен интерес.

Чл. 4. (1) Забранява се извършването на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Козлодуй от дружествата, доставчици на обществени услуги, невключени в графика по чл. 3, ал. 2, с изключение на случаите на повреда или авария, които трябва да бъдат отстранени незабавно.

(2) Допуска се извършването на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Козлодуй от физически или юридически лица, извън случаите по горната алинея след изрична заповед на кмета на общината и при наличие на предпоставките на чл. 3, ал. 4.

 

 

Раздел II
Изграждане на обекти на техническата инфраструктура, ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи

 

Чл. 5. (1) Дружествата, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества) изграждат своите мрежи планово, съобразно инвестиционните си намерения, заявени и отразени в общинската строителна програма или в условията на авариен ремонт.

(2) При планово изграждане на нови или подмяна на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от операторите, предприятията и експлоатационните дружества, задължително се изграждат и сградните отклонения до регулационните линии на имотите.

Чл. 6. (1) Преди започване на работа, възложителят на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Козлодуй, е длъжен да уведоми писмено общинската администрация с уведомление по образец (Приложение 1 – Образец 1).

(2) Към уведомлението възложителят прилага:

 1. копие от разрешението за строеж, ако такова се изисква, или разрешение за поставяне за обектите по чл. 56 от ЗУТ;
 2. скица-предложение на разкопавания участък с обяснителна записка в случаите на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ;
 3. скица-схема или проект за временна организация на движението (ВОД), съгласуван/а с „ПП – КАТ” при РУ на МВР при извършване на СМР в улична регулация;
 4. документ за внесена такса за ползване на общински терен (ако се изисква);
 5. документ за внесена гаранционна вноска по реда на чл. 11, ал. 3;

Чл. 7. В 7-дневен срок от постъпване на уведомлението, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице, издава съгласувателно писмо, което съдържа:

 1. предписание за срока и времето, в което да бъдат извършвани СМР и възстановителни работи;
 2. последователността, в която да бъдат извършвани СМР, в случай, че на същата територия се извършват СМР и от други лица;
 3. условия и срок за съставяне на протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и за издаване на разрешение за засипване.

Чл. 8. Строителните и монтажни работи по разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи могат да започнат веднага след издаване на съгласувателно писмо.

Чл. 9.  Най-малко три дни преди засипване на изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, възложителят е длъжен да уведоми Общинската администрация в писмен вид за упражняване на контрол.

 

Раздел III
Ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи при повреди и аварии на елементите на техническата инфраструктура

 

Чл. 10. (1) При извършването на аварийни ремонти на съществуващите мрежи и съоръжения, както и на техните отклонения от дружествата, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), при които е наложително прокопаване на публична или частна общинска собственост, строителството може да започне само след писмено уведомяване на общинската администрация по образец (Приложение 1 – Образец 2). Отстраняването на аварията се съпътства с констативен протокол и снимков материал за състоянието на участъка, в който ще се извършват аварийни ремонтни работи, подписан от длъжностно лице от общинската администрация.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилага номер на документа за внесена гаранционна вноска по реда на чл. 11, ал. 3 от Наредбата или копие от този документ.

(3) В почивни дни и извънработно време, уведомяването се извършва при дежурния в Общината, който отразява уведомлението в дневник, като в първия работен ден възложителят на СМР подава в Община Козлодуй уведомление по образец (Приложение 1 – Образец 2) и прилага документите по ал. 2. В този случай за отстраняване на аварията не се изисква съставянето на констативен протокол по ал. 1.

(4) В случаите, когато възстановяването на последиците от аварийния ремонт, е обективно невъзможно да бъде завършено до 24 часа, операторите, предприятията и експлоатационните дружества са длъжни да представят в Общината скица-схема или проект за ВОД, съгласуван/а с „ПП – КАТ” при РУ на МВР.

(5) След приключване на СМР, свързани с аварийния ремонт, засегнатите от него имоти – общинска собственост се възстановяват в срок от 30 (тридесет) календарни дни от лицата, извършили аварийния ремонт до състояние, съответстващо на това преди извършването на ремонта. Качеството и приемането на извършените възстановителни работи се удостоверява с констативен протокол и снимков материал (Приложение 1 – Образец 3), съставен от лица, определени от кмета на Община Козлодуй.

   (6) При нанасяне на повреди по проводите на техническата инфраструктура, собственост на Общината или на трети лица, при извършване на прокопавания за водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, газоснабдителни, топлоснабдителни и далекосъобщителни мрежи и техните отклонения, извършващият прокопаването незабавно (с предимство) отстранява тези повреди за своя сметка, преди възстановяване на настилките, с оглед обезпечаване на непрекъснатост на водоподаването, електроподаването, газоподаването, ползването на канали и др.

(7) Възстановяването на щетите по водопроводите, каналите, електрозахранващите, топлоснабдителните и далекосъобщителните кабели и газопроводите задължително се извършва от съответния оператор и се удостоверява с протокол, подписан от засегнатия оператор на съответната мрежа и изпълнителя на обекта.

 

Раздел IV
Възстановяване на техническата инфраструктура и озеленените площи

 

Чл. 11. (1) Дружествата, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), както и всички възложители, извършили СМР, свързани с разкопаване  на имоти – общинска собственост, са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в сроковете, посочени в съгласувателните писма по чл. 7 или в срока по чл. 10, ал. 5 от настоящата Наредба.

(2) За изпълнение на възстановителните работи, лицата по ал. 1 сключват от свое име договори със строители, притежаващи удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за извършване на съответната строителна дейност.

(3) За гарантиране възстановяването на разкопаните благоустроени терени, лицата по ал. 1, представят гаранция в размер, определен с Приложение № 2 от настоящата наредба, под формата на парична сума по сметката на Община Козлодуй или като банкова гаранция. Площта, за която се внася гаранция за възстановяване, се определя на базата на разрушената зона, увеличена от всички страни с още 0,30 м. или площта по проект.

(4) Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на упълномощено лице от Община Козлодуй.

(5) Гаранцията се освобождава след изтичане на срока по ал. 7.

(6) Общината не дължи лихви по внесената гаранция за възстановяване на разрушените настилки.

(7) Гаранционният срок за извършените възстановителни работи е една година от датата на приемане на извършените ремонтни дейности по реда на чл. 10, ал. 5 или от въвеждане на обекта в експлоатация.

(8) В предвидения гаранционен срок всички възникнали дефекти по възстановителните работи се отстраняват незабавно от лицата по ал. 1, в срок, посочен от общината. При закъснение или при отказ да се извърши отстраняването на констатираните недостатъци на възстановителните работи в обема на гаранционната отговорност, общината има право, след предварително писмено уведомление, да пристъпи към отстраняването им за сметка на лицата по ал. 1, като усвои внесената гаранция.

(9) Дефектите по предходната алинея се установяват с констативен протокол и снимков материал (Приложение 1 – Образец 4), съставен от лица, определени от Кмета на Община Козлодуй.

(10) В случаите, когато се извършват разкопавания, свързани с основни ремонти на техническите проводи, предхождащи рехабилитация на уличните и тротоарни настилки по капиталовата програма на общината, експлоатационните дружества не представят гаранция.

Чл. 12. На интернет страницата си Общината публикува информация за предвидените за реализация общински обекти, с която да се информират гражданите и лицата и организациите, извършващи разкопаванията и възстановяванията.

Чл. 13. Строителство на нови водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, газоснабдителни, далекосъобщителни мрежи, в т.ч. реконструкцията и плановите им ремонти, както отклоненията от тях, се извършва в периода от 1 март до 31 октомври. Извън този период разкопавания се допускат само за аварийни ремонти или при условията на чл. 4, ал. 2.

           

Раздел V
Регистрация и контрол

 

 Чл. 14. (1) В дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности” при Община Козлодуй се създава и поддържа общ регистър с информация за допуснатите планови и аварийни строителни работи в имотите, общинска собственост, на територията на Общината.

(2) Данните от общия регистър се ползват и от служителя, отговарящ за подземната инфраструкура.

Чл. 15. (1) Регистрите съдържат: разрешение за строеж, договор по чл. 11, ал. 2 и констативен протокол за състоянието на строителната площадка (уличните платна, настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, осветление и др.) преди откриването й, график за започване и завършване на строителните работи и скица-схема или проект за временна организация на движението, съгласуван с Община Козлодуй и „ПП – КАТ” при РУ на МВР.

(2) В регистрите се съдържат и протоколи за констатирани нарушения, неизпълнение на предписания и срокове за нанесени и отстранени повреди, и наказателни постановления.

  

Раздел VІ
Административен контрол

 

Чл. 16. (1) Контролът по спазването на тази наредба се упражнява от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица;

(2) Във връзка с изпълнение на функциите им по тази наредба, контролните органи по ал.1 имат право:

 1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване на строителните и монтажни работи;
 2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества.

 

 

Раздел VІІ
Административнонаказателна отговорност

 

Чл. 17. (1)  Установяването на нарушенията по тази наредба, съставянето на актове за установяване на административни нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на Общината.

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината.

Чл. 18. (1) Наказва се с имуществена санкция от 1000 до 5000 лева юридическо лице и едноличен търговец, съответно – с глоба в същия размер – физическо лице, което:

 1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да уведоми за това община Козлодуй и/или без за това да е издадено съгласувателно писмо по чл. 7 на наредбата;
 2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;
 3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
 4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;
 5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.
 6. не отстрани за своя сметка възникнали дефекти по възстановителните работи в рамките на гаранционния срок по чл. 11, ал. 7.

(2) В маловажни случаи на ал. 1, т. 1-6, имуществената санкция, съответно – глобата е в размер от 100 до 500 лв.

Чл. 19.  Ако в срок до 3 години от влизането в сила на наказателното постановление бъде извършено ново нарушение на същата разпоредба, наказанието е имуществена санкция, съответно – глоба от 2000 до 30 000 лв.

Чл. 20. За други нарушения по тази наредба, както и на решенията и предписанията, основани на нея, наказанието е имуществена санкция – от 500 до 1000 лева за юридическите лица и едноличните търговци, съответно – глоба в същия размер – за физическите лица.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 72 и чл. 74 от Закона за устройство на територията.
 • 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Козлодуй, който дава указания по прилагането и контролира нейното изпълнение.
 • 3. Наредбата е приета с Решение № … по Протокол № ….. от …… г. на Общински съвет, Козлодуй и влиза в сила от датата на публикуването й.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

/към чл. 6, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и ал. 5 и чл. 11, ал. 9  – образци от № 1 до № 4/

 

Образец № 1

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
за разкопаване на имоти – общинска собственост при ново строителство, ремонти и присъединявания

 

на основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Козлодуй, свързани с разкопаване на общински терени

 

От ………………………………………………………..…………ЕГН……………...............

(име, презиме, фамилия)

в качеството си на………………………………………….………………………………......

                                                            (заемана длъжност)

………………………………………………………………………ЕИК……………..……… 

                     (наименование на фирма/дружество)

Адрес:…………………………………………………………………...………………………

Телефон за връзка…………………………….

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

 

            Уведомявам Ви за започване на работите по разкопаване на обект, съгласно Разрешение за строеж:………………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

УПИ/ПИ………………………………кв.…....…… нас. място: гр./с./………………………

С цел……..……………………………………………………………………………………...

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:

 • асфалтова настилка – …………………… м2;
 • тротоарна настилка – …………………… м2;
 • паважна настилка – ……………………... м2;
 • зелени площи – ………………………….. м2;
 • бетонов бордюр – ………………………... м2.

Общ размер на гаранцията……………………………….

Изкопните работи ще се извършат от ………………….г. – до …………………г.

Настилката ще се възстанови до …………………….г.

(Срокът за възстановяване не може да бъде по-голям от определения в съгласувателното писмо по чл. 7)

 

Техн. ръководител на обекта:………………………………………………тел…………......

 

Приложения:

 1. Копие от разрешението за строеж (разрешение за поставяне на временен преместваем обект).
 2. Скица-предложение на разкопавания участък с обяснителна записка в случаите на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ.
 3. Скица-схема или проект за временна организация на движението (ВОД), съгласуван/а с „ПП – КАТ” при РУ на МВР при извършване на СМР в улична регулация.
 4. Документ за внесена такса за ползване на общински терен (ако се изисква).
 5. Документ за внесена гаранционна вноска.

 

Дата:………………….                                                                      Заявител:  ………………..

гр. Козлодуй                                                                                                              /подпис/

          Образец № 2

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
за разкопаване в условия на авариен ремонт

 

на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Козлодуй, свързани с разкопаване на общински терени

 

От ………………………………………………………..…………ЕГН……………...............

(име, презиме, фамилия)

в качеството си на………………………………………….………………………………......

                                                            (заемана длъжност)

………………………………………………………………………ЕИК……………..……… 

                     (наименование на фирма/дружество)

Адрес:…………………………………………………………………...………………………

Телефон за връзка…………………………….

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

 

Уведомявам Ви за започване на работите по разкопаване с цел отстраняване на авария на обект…………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………………….…………………………….………………………………………………..……..……………………………………………………………………………………………..........

(описание на аварията)

 

Констатирана на …….………/20….. год. находяща се в гр./с./……………..…….………..

Ул. № …..…………………………………….…………………………………………………

           

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:

 • асфалтова настилка – …………………… м2;
 • тротоарна настилка – …………………… м2;
 • паважна настилка – ……………………... м2;
 • зелени площи – ………………………….. м2;
 • бетонов бордюр – ………………………... м2.

Общ размер на гаранцията………………………………..

Изкопните работи ще се извършат от ………………….г. – до …………………г.

Настилката ще се възстанови до …………………….г.

(Срокът за възстановяване не може да бъде по-голям от 30 (тридесет) календарни дни от приключване на смр-тата, свързани с аварийния ремонт)

 

Техн. ръководител на обекта:………………………………………..тел……………………

 

Приложения:

 1. Ситуация, изработена върху копие от ПУП или друг вид действащ план на разкопавания участък;
 2. Скица-схема или проект за временна организация на движението, съгласуван/а с „ПП – КАТ” при РУ на МВР, когато това е необходимо;
 3. Документ за внесена гаранционна вноска;

 

...................20....г.                                                                    Заявител: ………………..

гр. Козлодуй                                                                                                  /подпис/

 

Образец №  3

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
За извършена проверка относно качеството на извършените възстановителни работи

 

            Днес …………20….. г.:

1.…………………………………………………………………..……………………………

2.………………………………………………………………….……………………………

3…………………………………………………………………………………………..……,

във връзка с извършено разкопаване съгласно Уведомление вх. № ………………..…………………… на обект:…………………….……………….………. …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

находящ се: ……………………………………………………………………………………,

 

Констатираха:

 

……………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….

 

Приложение:

 1. Снимков материал

 

 

Подписи:

 

1……………..…….

2………………..….

3……………..…….

 

Образец № 4

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
За извършена проверка относно състоянието на възстановените настилки
по време на гаранционния срок

 

 

            Днес …………20….. г., лицата:

1.…………………………………………………………………….…………………………..

2.…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………,

във връзка с извършено разкопаване съгласно Уведомление вх. № ……………………….…………… на обект:…………………….……………….………. …………………………………………………………………………………………………...………...…………………………………………………………………………………………

находящ се:…………………………………………………………………………………….,

 

 

Констатираха:

…………………………………………………………………………………………..…...…

……………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………….……

 

 

Приложение:

 1. Снимков материал

 

Подписи:

 

1……………..…….

2………………..….

3……………..…….

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 /към чл. 11, ал. 3/

 

Цени за определяне на гаранционна вноска :

 1. Възстановяване на асфалтова настилка – 80 лв./кв.м
 2. Възстановяване на тротоарни настилки – 50 лв./кв.м
 3. Възстановяване на паважна настилка – 50 лв./кв.м
 4. Възстановяване на бетонов бордюр – 25 лв./л.м
 5. Възстановяване на зелени площи – 20 лв./кв.м

 

 1. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Козлодуй на интернет страницата на общината.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 12  от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. Комисията предложи кметът на общината да определи лице, което да контролира събирането на таксата.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 15 във връзка с чл. 26 и чл. 28 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 478

 

 1. 1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй както следва:

 

НАРЕДБА
за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй /Приета с реш. № 66 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., доп. с реш. № 85 по прот. № 8 от 27.03.2012 г.; доп. с реш. № 168 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 228 по прот. № 23 от 26.02.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 и 340 по прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. с реш. № 480 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 540 по прот. № 51 от 23.06.2015 г.; изм. с реш. № 10 по прот. № 3 от 10.12.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 202 по прот. № 24/15.12.2016 г.; изм. с реш. № 296 по прот. № 32 от 31.05.2017 г.; изм. и доп. с реш. № 336 и 337 по прот. № 36/05.09.2017 г./

 

 • 1. В Приложение № 1, раздел VІІ „Услуги от общ характер”, т. 6 думите „1 лв./час” се заменят с „50,00 лв./час/група”.

 

 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗНА, чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, чл. 2, ал. 1 от ЗНА, чл.79 от АПК и чл. 11, ал. 3 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 479
 
 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г., както следва:

 

ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г. /В сила от 10.12.2015 г. Приет с реш. № 16 по прот. № 3 от 10.12.2015 г. Изм. и доп. с реш. № 357 по прот. № 38 от 18.10.2017 г.; изм. с реш. № 411 по прот. № 45 от 25.01.2018 г./

 

 • 1. В чл. 30 след думата „командировани от” се добавя „кмета на общината по предложение на”.
 • 2. В Чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 2, изр. първо придобива следната нова редакция:

„(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им.”

 1. В ал. 3 след думата и цифрата „ал. 1” се добавя „т.”.
 2. 3. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:

„(4) В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.” 

 1. 4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и след думата „комисия” се допълва следния текст: „по ал. 3, съответно - след постановяването на решението по ал. 4,”.
 2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в текста думите и цифрите „ал. 4” и „ал. 3” се заменят с думата и цифрата „ал. 5”.
 • 3. Чл. 54, ал. 1, т. 9 придобива следната редакция:

„т. 9. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет, Козлодуй.”

 • 4. Навсякъде в Правилника думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество”.
 • 5. Навсякъде в Правилника думите и цифрите: „чл. 29а, ал. 2” се заменят с думите и цифрите: „чл. 29а, ал. 1”.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 6. „Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г. влиза в сила от датата на публикуването му.”
 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

Беше дадена думата на общинския съветник Стефан Александров, който запозна общинските съветници със своето предложение и проекторешение.

Становища по предложението представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Предложението се подложи на гласуване.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 480

 

 1. Общинският съвет възлага на кмета на общината да внесе в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца списък с приоритетните обекти на община Козлодуй за изграждане и ремонти на ВиК съоръжения с настоятелно искане обектите да бъдат включени в Инвестиционната програма на Асоциацията през 2018 и 2019 г. и в Подробната инвестиционна програма на оператора „ВиК” ООД, гр. Враца за срока на договора му с АВиК, гр. Враца по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 481

 

 1. Добавя нова т. 5 в дневния ред за извънредно заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.06.2018 г. (понеделник) от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация – гр. Враца, както следва:

„5. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената  територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при вземане на решение по т. 5 от дневния ред, като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“.”

 1. Досегашната т. 5 става т. 6.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и по повод покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.06.2018 г. (понеделник) от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация – гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1, Заседателна зала – ет. VI

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 482

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при вземане на решение за приемане /одобряване/ на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК” ООД – Враца за 2016 г., като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при вземане на решение за приемане /одобряване/ на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК” ООД – Враца за 2017 г., като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 3. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при вземане на решение за приемане /одобряване/ на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК” ООД – Враца за 2018 г., като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 4. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при вземане на решение за приемане /одобряване/ на Обобщена инвестиционна програма на оператора „ВиК” ООД – Враца за срока на договора му с АВиК – Враца по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите, като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“, но винаги в интерес на община Козлодуй.
 5. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при вземане на решение по т. 5 от дневния ред, като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“.
 6. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Николай Генов Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, със същите правомощия.
 7. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет призова общинските съветници за стриктно спазване на разпоредбите от Закона за защита на личните данни, във връзка с прилагане на Общия регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Председателят на ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Анатолий Абаров насрочи заседание на ПК на 05.06.2018 г. от 17,30 часа.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Мл. експерт „ДПККИР на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г. - Текуща страница
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи