Протокол № 49 /22.04.2018 г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
        № 49          
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 22 АПРИЛ 2018 ГОДИНА /насрочено за 23.04.2018 г. с реш. № 445 по прот. № 48/11.04.2018 г./
В С. АРБАНАСИ, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

            Днес, 22.04.2018 година от 15.00 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Стефан Спасов, Марийка Костова, Боряна Добрева и Велислав Торбов.

            Присъства и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Преди началото на заседанието председателят съобщи за:

 1. Оттеглено предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй вх. № 410-01-78/11.04.2018 г. относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, приложение № 2, т. 8 и приемане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 64 кв.м. РЗП към съществуваща сграда с ид. 37798.512.24.2, находяща се в гр. Козлодуй, ж.к. 2А до бл. 65.
 2. Оттеглено предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй вх. № 410-01-73/10.04.2018 г. относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на община Козлодуй за 2018 г.
 3. Внесено предложение вх. № 410-01-82/16.04.2018 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, регистрирано по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, относно: Промяна на разходната част на бюджета на община Козлодуй в частта Капиталови разходи – приложение № 3 и приложение № 2.
 4. Внесено предложение вх. № 410-01-83/17.04.2018 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, регистрирано по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, относно: Участие на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан по програма INTERREG-V-A Румъния-България 2014-2020 г. с проект „Природата няма граници”.

 

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 446

 

 1. Включва нови точки 18 и 19 в дневния ред, както следва:

            „18. 410-01-82/16.04.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на разходната част на бюджета на община Козлодуй в частта Капиталови разходи – приложение № 3 и приложение № 2.

 1. 410-01-83/17.04.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Участие на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан по програма INTERREG-V-A Румъния-България 2014-2020 г. с проект „Природата няма граници”.
 2. Досегашните точки от 4 до 19 стават съответно от 3 до 17.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-76/11.04.2018 г. – Информация от д-р Олга Николова – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД относно: Годишен отчет и баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД за 2017 г.
 3. 410-01-65/04.04.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. /допълнение в Приложение № 2 за учредяване отстъпено право на строеж върху общински имоти/.
 4. 410-01-66/04.04.2018 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. /Приложение № 1 за продажба на общински имоти/.
 5. 410-01-74/11.04.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване Запис на заповед от община Козлодуй в полза на ЗФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00537 от 19.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.
 6. 410-01-62/30.03.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
 7. 410-01-75/11.04.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Капацитета на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с психични разстройства в с. Гложене, община Козлодуй.
 8. 410-01-64/02.04.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 9. 410-01-80/11.04.2018 г. – Предложение от Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 на Общински съвет, Козлодуй за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.
 10. 410-01-57/27.03.2018 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧХП „Христо Ботев 1879”, гр. Козлодуй и отчет за изразходваните средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2017 г.
 11. 410-01-55/26.03.2018 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Никола Йонков Вапцаров 1927”, с. Хърлец и отчет за изразходваните средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2017 г.
 12. 410-01-56/26.03.2018 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Яким Деспотов 1899”, с. Гложене и отчет за изразходваните средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2017 г.
 13. 410-01-50/20.03.2018 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Заря 1911”, с. Бутан и отчет за изразходваните средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2017 г.
 14. 410-01-63/30.03.2018 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Будител 1926”, с. Крива Бара и отчет за изразходваните средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2017 г.
 15. 410-01-79/11.04.2018 г. – Предложение от Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед за заместване, относно: Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „МБАЛ Христо Ботев” АД, гр. Враца, насрочено за 30.04.2018 г.
 16. 410-01-61/29.03.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия.
 17. 410-01-68/05.04.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Упълномощаване на адвокат, за процесуално представителство и правна помощ по административно дело № 6759/2017 г.
 18. 410-01-82/16.04.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на разходната част на бюджета на Община Козлодуй в частта Капиталови разходи – приложение № 3 и приложение № 2.
 19. 410-01-83/17.04.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Участие на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бутан, по програма INTERREG-V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. с проект: „Природата няма граници”.
 20. Други.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет уведоми общинските съветници за постъпило питане вх. № 410-01-85/18.04.2018 г. от Юлиян Тошев относно собствени, наети и бракувани сметоизвозващи машини в община Козлодуй. Същото е изпратено на кмета на общината в срок. Отговорът на питането ще бъде оповестен публично на следващото заседание на Общинския съвет.

 

           По т. 2  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по здравеопазване и социални дейности.

Юлиян Тошев прочете мерките, предвидени в Анализа за финансовото, материалното и кадровото осигуряване на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2016 г., които би следвало да се изпълнят през 2017 г. и посочи, че според него, не са изпълнени. Счетоводната загуба през 2016 г е била 40 000 лв., а през  2017 г. – в размер на 110 000 лв., има неразплатени суми към доставчици и др.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 22, т. 2 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и търговската дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 447

 

 1. Приема анализ за финансовото, материалното и кадрово осигуряване на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2017 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

           

На основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 3 от ТЗ и чл. 17, т. 11 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и търговската дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 448

 

 1. Приема годишен отчет и баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2017 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 3  от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Валери Попов предложи цената за отстъпено право на строеж да се увеличи на 90 лв. за кв. м., тъй като определената от лицензирания оценител е твърде ниска.

Отношение по предложението взеха Ивайло Маринов, Анатолий Абаров, Цоло Цолов и Юлиян Тошев, които подкрепиха предложението на кмета на общината и Биляна Стояновска, която коментира неизпълнени ангажименти от предприятието към общината.

Предложението са подложи на гласуване.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 3; „ПРОТИВ” – 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 37, ал. 4, т. 2 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 449

 

 1. Допълва Приложение № 2 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на строеж върху общински имот представляващ незастроен терен с ид. 37798.501.43, площ 2 160 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 73 440 лв. без ДДС.
 3. 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по учредяване възмездно право на строеж върху 2 160 кв.м., представляващи незастроен терен, с ид. 37798.501.43, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй, на ДП РАО за изграждане на спортна площадка върху цитирания имот с одобрената от Общински съвет Козлодуй, пазарна оценка.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 10 – Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов и Ивайло Маринов;

    „ПРОТИВ” – 2 – Валери Попов и Ангел Лалюв;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  5 – Мая Занева, Стела Бачийска, Георги Калинов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

Решението не се приема.

 

Процедурата по гласуването се оспори от Биляна Стояновска и Стела Бачийска.

На основание чл. 107, ал. 2 от ПОДОСНКВОА гласуването беше повторено.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 37, ал. 4, т. 2 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 450

 

 1. Допълва Приложение № 2 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на строеж върху общински имот представляващ незастроен терен с ид. 37798.501.43, площ 2 160 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 73 440 лв. без ДДС.
 3. 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по учредяване възмездно право на строеж върху 2 160 кв.м., представляващи незастроен терен, с ид. 37798.501.43, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй, на ДП РАО за изграждане на спортна площадка върху цитирания имот с одобрената от Общински съвет Козлодуй, пазарна оценка.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 9 – Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Анатолий Абаров и Ивайло Маринов;

 „ПРОТИВ” – 1 – Валери Попов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  7 – Мая Занева, Симеон Симеонов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

Решението не се приема.

 

По т. 4  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            Юлиян Тошев предложи да се направят нови пазарни оценки на имотите, тъй като, според него, тези изготвени от лицензирания оценител са високи.

            Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 2; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 изр. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 451
 
 1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с продажба на:

- поземлен имот с ид. 37798.501.81, УПИ № ХХІ, площ от 5 174 кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 259, гр. Козлодуй;

- поземлен имот с ид. 37798.501.2, УПИ № ІІІ,  площ от 2 468 кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; находящ се в кв. 259, гр. Козлодуй.

 1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските поземлени имоти, които оценки да бъдат начални цени за продажба на имотите, както следва:

За имот с ид. 37798.501.81 в кв. 259 от ЗРП – 338 900 лв. (триста тридесет и осем хиляди и деветстотин лева).

За имот с ид. 37798.501.2 в кв. 259 от ЗРП – 161 650 лв. (сто шестдесет и една хиляди шестотин и петдесет лева).

 1. 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за продажба на горецитираните поземлени имоти с одобрените от Общински съвет, Козлодуй пазарни оценки.
 2. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – 1 – Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма.

Решението се приема.

 

По т. 5  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и Наредба № 12/25.07.2016 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 452

 

 1. Упълномощава кмета  на  Община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 16 195,00 лева, (шестнадесет хиляди сто деветдесет и пет лева) за обезпечаване на 100 % от размера на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00537 от 19.02.2018 г.  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца” сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие” –  Разплащателна  агенция.
 2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № 06/07/2/0/00537 от 19.02.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма.

Решението се приема.

 

По т. 6  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от ЗРР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 453

 

 1. Одобрява Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
 2. Възлага на кмета на общината в седемдневен срок от решението на Общинския съвет да изпрати копие от същия на председателя на Областния съвет за развитие на област Враца.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г. на интернет страницата на общината.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7  от дневния ред:

Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 454

 

 1. Дава съгласие „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, с. Гложене да продължи да функционира с капацитет 10 места.
 2. Дава съгласие „Защитено жилище за лица с психични разстройства”, с. Гложене да продължи да функционира с капацитет 10 места.
 3. Дава съгласие при освобождаване на място в услугите по т. 1 и т. 2 да се преустанови настаняването на нови потребители до достигане на максимално определения капацитет, посочен в § 1, ал. 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ППЗСП от 8 места.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8  от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Юлиян Тошев предложи от проектонаредбата, от § 26, да отпадне т. 2.1.

Предложението се подложи на гласуване.

 Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 1; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 16.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 455

 

 1. 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй както следва:

 

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 4  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на община Козлодуй  /Приета с реш. № 198 по прот. № 14 от 24.10.2008 г., в сила от 12.11.2008 г., изм. и доп. с реш. № 237 по прот. № 15 от 15.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 240 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. с реш. № 263 по прот.№ 17 от 24.02.2009 г.; изм. с реш. № 292 по прот. № 21 от 25.05.2009 г.; доп. с реш. № 441 по прот. № 32 от 31.03.2010 г.; доп. с реш. № 506 по прот.№ 42 от 19.10.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 65 по прот. № 7 от 21.02.2012 г.; доп. с реш. № 169 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм.и доп. с реш. № 402 по прот. № 40 от 03.06.2014 г.; изм. и доп. с реш. № 258 по прот. № 27 от 02.03.2017 г.; доп. с реш. № 295 по прот. № 32 от 31.05.2017 г.; изм. с реш. № 353 по прот. № 38 от 18.10.2017 г./

 

 • 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
 1. Ал. 1 се изменя така:

„(1) Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, за срока на мандата си, приема стратегия за управление на общинската собственост, с която определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината, която съдържа:

 1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;
 2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
 3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;
 4. други данни, определени от общинския съвет.
 5. Ал. 2 се отменя.
 • 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1:
  • Основният текст се изменя така:

„(1) В изпълнение на стратегията общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Планът за действие за общинските концесии и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост се публикуват на интернет страницата на общината. Програмата е в съответствие с плана за действие за общинските концесии и съдържа:

1.2. В т. 1 думите „на общинската собственост” се заменят със „с имоти - общинска собственост”;

1.3. Т. 2 се изменя така:

„2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия”;

1.4. В т. 3 накрая се добавя „срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна”;

1.5. В т. 4 след думата „придобие” се добавя „в собственост”;

1.6. Т. 7 се изменя така:

„7. други данни, определени от общинския съвет.”

 1. В ал. 3 думата „проектите” се заменя с „проекта”, а думите „и програмата” се заличават.
 • 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Ал. 4 се изменя така:

„(4) При справки от актовите книги заинтересованите лица могат да поискат:

 1. издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти;
 2. издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти;
 3. справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост;
 4. издаване на удостоверение за факти и обстоятелства, касаещи общински недвижим имот.”
 5. В ал. 5 думите „ал. 4” се заменят с „чл. 6А”
 • 4. Създава се чл. 6А:

„Чл. 6А (1) За издаване на удостоверение по чл. 6, ал. 4, т. 1 заинтересованите лица, лично или чрез пълномощник, подават документи, определени в Приложение  № 9, т. I от настоящата наредба, в Центъра за информация и обслужване на гражданите и заплащат дължимата такса. Услугата се извършва в 30 дневен срок от подаване на документите.

(2) За издаване на удостоверение по чл. 6, ал. 4, т. 2 заинтересованите лица подават, лично или чрез пълномощник документи, определени в Приложение № 9, т. II от настоящата наредба, в Центъра за информация и обслужване на гражданите и заплащат дължимата такса. Услугата се извършва в 14 дневен срок от подаване на документите.

(3)  За издаване на удостоверение по чл. 6, ал. 4, т. 3 заинтересованите лица, лично или чрез пълномощник, подават документи, определени в Приложение № 9, т. III от настоящата наредба, в Центъра за информация и обслужване на гражданите и заплащат дължимата такса. Услугата се извършва в 14 дневен срок от подаване на документите.

(4) За издаване на удостоверение по чл. 6, ал. 4, т. 4 заинтересованите лица, лично или чрез пълномощник, подават документи, определени в Приложение № 9, т. IV от настоящата наредба, в Центъра за информация и обслужване на гражданите и заплащат дължимата такса. Услугата се извършва в 14 дневен срок от подаване на документите.

(5) Таксите по ал. 1-4 се определят в Наредба № 11 Общински съвет  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, Приложение 1, раздел II „Услуги общинска собственост.”

 • 5. В чл. 7, ал. 2 думите „наредбите на МРРБ и на МП” се изменят с „законодателството на РБ”.
 • 6. Текстът на чл. 12 става ал. 1. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:

„(2) За реализиран се счита строеж, за който е съставен и подписан акт за приемане на конструкцията, съобразно чл. 7, ал. 3, т. 14 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

(3) Актът по предходната алинея се завежда в деловодството на общината или може да бъде изпратен по пощата, чрез куриер, факс или интернет, като датата на изпращане или завеждане в деловодството на общината не може да бъде след датата на изтичане на срока по договора. Датата на изпращане се доказва от лицето, на което е отстъпено правото на строеж.

(4) При представяне на копие от акта по ал. 2, лицето на което е отстъпено правото на строеж е длъжно в срок от 3 работни дни от получаване на копието в общината, да представи негов оригинал. 

(5) Ако актът по ал. 2 не бъде представен от лицето, на което е отстъпено правото на строеж в деловодството на общината до края на работния ден, в който изтича срокът по договора за отстъпеното право на строеж или не представи оригинал на акта в срока по ал. 4, се счита че отстъпеното право на строеж е нереализирано по смисъла на чл. 67 от Закона за собствеността.”

 • 7. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Публично оповестеният търг/конкурс се провежда по реда на глава осма от тази наредба и при спазване на специфичните изисквания на разпоредбите на този член.

 1. Създава се ал. 4:

„(4) В състава на комисията задължително се включват като членове директорът на съответното училище, градина, ръководителят на звеното и председателят на настоятелството или упълномощени от тях лица.”

 1. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
 2. Създават се ал. 6, 7 и 8:

„(6) Кметът на общината или упълномощено от него лице, директорът на училището, градината, ръководителят на звеното, съвместно с настоятелството извършват текущ контрол по изпълнение на договорите и спазване на предложенията в офертите.

(7) В случай на констатирани нарушения, свързани с изпълнение на договорите или действащите нормативни актове, установени при две последователни проверки, договорът се прекратява след утвърден от кмета на общината доклад.

(8) Организацията, изпълнението на договорите и контролът по изпълнението им се съобразяват с изискванията на действащото законодателство, в зависимост от дейността, за която е отдаден под наем имотът, съответно частта от него, в т.ч. с Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословното хранене на учениците, Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.”

 • 8. В чл. 19 след думата „терени” се добавя „над 50 кв.м.”.
 • 9. В чл. 20 след думата „конкурса” се добавя „по чл. 19”.
 • 10. В чл. 21, ал. 1 след думата „конкурс” се добавя „за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението”.
 • 11. В чл. 22, ал. 1 накрая се добавя „без търг или конкурс”.
 • 12. В чл. 28 се правят следните изменения:
 1. В ал. 3 думите „от „Общинска собственост”, „ТСУ и С” се заменят с „отговорни за общинската собственост и устройството на територията”.
 2. Ал. 7 се изменя така:

„(7) След изтичане на десетгодишен срок от издаване на заповедта по ал. 5, кметът на общината внася доклад до общинския съвет, който с решение прогласява придобивната давност по отношение на безстопанствения имот, върху който е установено владението при условията на чл. 79, ал. 1 от ЗС. Докладът следва да съдържа данни за непрекъснато владение върху имота, като договори за наем или други договори за управление, данни за ползване на имота от органите на община Козлодуй или от юридически лица и звена на бюджетна издръжка и др. След решението на общинския съвет за имота се съставя акт за общинска собственост.”

 • 13. В чл. 33 се правят следните изменения:
 1. В ал. 1 думата „имотите” се заменя с „вещите”.
 2. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Безвъзмездно право на ползване се учредява от кмета на общината, без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.”.

 • 14. В Глава седма се правят следните изменения:
 1. Създава се Раздел І „Условия и ред за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост ”, който обособява чл. 44 – чл. 57 и в него:

1.1. В чл. 44, ал. 3 се изменя така:

„(3) Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества при условия и по ред, определени в Наредба № 8 на Общинския съвет за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговски дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общински предприятия, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

1.2. В чл. 51, ал. 1 думите „от първи клас” се заменят с „клас А”.

1.3. В чл. 52, ал. 1 думите „от първи клас” се заменят с „клас А”.

1.4. В чл. 55, ал. 2 думата „молба” се заменя със „заявление” и в ал. 3 думата  „молбата” се заменя със „заявлението”.

1.5. Създава се чл. 55А:

„Чл. 55А (1) Право на надстрояване и/или пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, се учредява без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техни сдружения в съответствие с влязъл в сила ПУП.

(2) Право на надстрояване и/или пристрояване по предходната алинея се учредява без решение на общинския съвет със заповед на кмета на общината и договор.

(3) Заявлението за учредяване на право на надстрояване и/или пристрояване по ал. 1 се подава до кмета на община Козлодуй от собственика на сградата, съответно от всички собственици в етажната собственост или техни сдружения. Към заявлението се прилагат следните документи, според заявителя:

 1. документ за собственост;
 2. влязъл в сила ПУП и/или друг документ, съгласно изискванията на ЗУТ, даващ възможност за извършване на надстрояването и/или пристрояването;
 3. документ за регистрация на сдружението.

(4) Учредяването на право на надстрояване и/или пристрояване се извършва по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от лицензирани оценители.”

 1. Създава се Раздел ІІ „Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане”, който обособява от чл. 57А.
 2. Създава се Раздел ІІІ „Премахване на сгради, постройки и съоръжения”, който обособява от чл. 57Б.
 • 15. В Глава осма се правят следните изменения и допълнения:
 1. Създава се Раздел І „Общи разпоредби”, който се обособява от чл. 58 и 59, които се изменят така:
Раздел І
Общи разпоредби

 

Чл. 58 (1) С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на търгове и конкурси, в предвидените в тази наредба и Закона за общинската собственост случаи.

(2) Търговете се провеждат с явно или тайно наддаване.

(3) Конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се поставят специфични изисквания към предмета на сделката и сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия.

Чл. 59 (1) Комисията за провеждане на търговете и конкурсите се състои от три до пет члена. Членовете на комисията се определят със заповед на кмета на общината, като един от членовете на комисията следва да бъде правоспособен юрист и един икономист. В заповедта за назначаване се определят и резервните й членове.

(2) Комисията може да заседава при кворум не по-малко от 3 членове, от които единият следва да бъде правоспособен юрист. В случай, че не е налице необходимият кворум заседанието се отлага за същия час и място за следващия работен ден.

(3) За заседанията на комисията се води протокол от служител на общинската администрация.”

 1. Създава се Раздел ІІ „Подготовка за провеждане на публичен търг”, който се обособява от чл. 60 и чл. 61, които се изменят така:

 

„Раздел ІІ
Подготовка за провеждане на публичен търг

 

Чл. 60 (1) Процедурата по провеждане на публичен търг се открива със заповед на Кмета на общината, която съдържа:

 1. описание на имота;
 2. начална тръжна цена;
 3. начин и срок на плащане и евентуални обезпечения;
 4. датата, мястото и часа на провеждане на търга;
 5. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта;
 6. размер на депозита за участие;
 7. мястото за закупуване на тръжната документация и за подаване на заявления за участие;
 8. крайния срок за приемане на заявленията за участие;
 9. вид на търга;
 10. други тръжни условия.

(2) При таен търг в заповедта по ал. 1 се определя стъпка за наддаване, която не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.

(3) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават и тръжната документация и условията за оглед на обекта.

(4) Размерът на депозита за участие не може да бъде по-малък от 20 на сто върху определената в тръжната документация продажна цена, а в случаите на отдаване под наем – не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена.

Чл. 61. Най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие в публичен търг, кметът на общината публикува в един ежедневник съобщение за търга с минимално съдържание, включващо данни по чл. 60, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 и ал. 2. Съобщение със същото съдържание се поставя на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от издаване на заповедта за откриване процедурата по провеждане на съответния публичен търг. В едно съобщение може да бъде поместена информация за повече от един публичен търг.

Чл. 62 (1) При провеждане на повторен публичен търг, кандидатите следва да подадат нови заявления за участие, в които имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга. Тръжна документация не се закупува повторно.

(2) Кандидати или свързани с тях лица, които са били обявени със заповед на кмета на Общината за спечелили търга, но не са сключили договор, нямат право да участват в повторен търг за същия обект, в рамките на следващите 12 месеца.

(3) Кандидати или свързани с тях лица, които имат непогасени публични и частни общински вземания за данъци, такси и др., вкл. и неизплатени задължения по договори с Общината, нямат право да кандидатстват по процедури по тази Наредба до пълното изплащане на задълженията си към общината. Кандидатите декларират тези обстоятелства с декларация, която е част от тръжната документация, както и представят удостоверения за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от ТД на НАП-Враца. Служители от общинска администрация правят справка в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Козлодуй. 

(4) При установяване на невярно декларирани данни съответният кандидат не се допуска до участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, съответно не се сключва договор за наем или друг вид разпореждане, а при вече сключените договори за наем – автоматично се прекратява действието им, като общината изпраща едностранно писмено уведомление до наемателя за прекратяване на договора.” 

 1. Създава се Раздел ІІІ „Провеждане на публичен търг с явно наддаване”, който се обособява от чл. 63 до чл. 67, които се изменят така:

 

Раздел III
Провеждане на публичен търг с явно наддаване

 

Чл. 63 (1) Когато на търга с явно наддаване се яви само един кандидат от подалите заявление и закупили тръжна документация за участие, търгът се отлага с 1 час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

(2) Когато на търга с явно наддаване не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен.

Чл. 64. Председателят на комисията поканва кандидатите да заемат местата си за участие в търга за съответния обект устно, след което обявява търга за открит и извършва проверка за редовността на документите на кандидатите. По допускане на кандидатите до участие в търга комисията се произнася с решение, което им се обявява. Недопуснатите кандидати напускат залата.

Чл. 65 (1) След провеждане на процедурата по допускане, председателят на комисията обявява началото на наддаването.

(2) Председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването и определя стъпка на наддаване която не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.

(3) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията чрез гласното им възпроизвеждане. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

(4) По решение на комисията наддаването може да се извърши и чрез вдигане на номерирани табели, раздадени предварително от комисията на участниците, като всяко вдигане на табела от участник, означава наддаване с една стъпка. Наддаванията се разграничават от председателя на комисията чрез обявяване на всяка достигната цена.

(5) Преди третото обявяване на последната предложена цена се прави предупреждение, че обявяването е последно и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал на председателя на комисията, който обявява спечелилия търга, предложената окончателна цена и закрива търга.

Чл. 66. В случай, че в резултат на недопускане на заявител до участие в търга, остане само един кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако същата не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Чл. 67. Внесените от кандидатите депозити за участие в търг с явно наддаване не се възстановят в следните случаи:

 1. когато кандидат подал заявление за участие не се яви на търга;
 2. когато допуснат участник, след изрична покана от председателя на тръжната комисия не изяви желание да наддава;
 3. когато участникът, определен за спечелил търга, откаже да подпише договор за наем, респективно да заплати предложената от него продажна цена.”
 4. Създава се Раздел ІV „Провеждане на публичен търг с тайно наддаване”, който се обособява от чл. 68 – чл. 71, които се изменят, така:

 

Раздел ІV
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

Чл. 68 (1) Офертата за участие в публичен търг с тайно наддаване трябва да съдържа: заявление за участие, посочените в заповедта за откриване на търга документи и наддавателно предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик надписан от кандидата с посочване на имената му, както и обекта, за който кандидатства.

(2) Наддавателното предложение представлява посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена.

Чл. 69 (1) Явяването на кандидатите  - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. Председателят на комисията поканва кандидатите, да заемат местата си за участие в търга за съответния обект устно, след което обявява търга за открит и извършва проверка за редовността на документите на кандидатите. По допускане на кандидатите до участие в търга комисията се произнася с решение, което им се обявява. Недопуснатите кандидати напускат залата.

(2) След провеждане на процедурата по допускане, председателят на комисията отваря наддавателните предложения по реда на постъпване на офертите и ги обявява гласно.

(3) В случай че предложението не отговаря на обявените условия в заповедта по чл. 68, ал. 1, участникът се отстранява от търга.

(4) След сравняване на предложенията, за спечелил търга се обявява участникът, предложил най-висока цена.

(5) При наличие на две или повече наддавателни предложения, с една и съща най-висока цена се провежда таен публичен търг между кандидатите, докато един от тях достигне по-висока цена. Наддаването между кандидатите е задължително. По същия начин се процедира, когато класираният на първо място кандидат се откаже, а на второ място са класирани двама или повече кандидати. Новите наддавателни предложения трябва да отговарят на изискванията на чл. 68, ал. 2.

Чл. 70. В случай, че в резултат на недопускане на заявител до участие в търга, остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил, при условие, че наддавателното предложение, отговаря на изискванията на чл. 68, ал. 2.

Чл. 71. Депозитите за участие в публичен търг с тайно наддаване не се възстановят в следните случаи:

 1. когато кандидат подал заявление за участие не се яви на търга;
 2. когато наддавателното предложение на допуснат участник не отговаря на изискванията на чл. 68, ал. 2;
 3. Когато кандидатите, между които се провежда таен публичен търг по ал. 5 откажат да наддават;
 4. в случаите на чл. 73, ал. 3;
 5. когато участникът, който е определен за спечелил търга, откаже да подпише договор, респективно да заплати предложената от него продажна цена.”
 6. Създава се Раздел V „Действия след провеждане на търга”, който се обособява от чл. 72 – чл. 79, които се изменят така:
„Раздел V
Действия след провеждане на търга
 

Чл. 72. В седемдневен срок от провеждане на търга комисията изготвя и подписва протокола за търга и го представя на Кмета на общината.

Чл. 73. (1) Въз основа на резултата от търга и в седемдневен срок от получаването на протокола по предходния член, кметът на общината издава заповед, с която обявява спечелилия търга, цената и условията на плащането. С внесения депозит се извършва прихващане на продажната цена, респективно заплащане на месечни наемни цени.

(2) Заповедта на кмета на общината по предходната алинея се обявява на таблото за обявления в сградата на общинската администрация. Заповедта се съобщава на участвалите в процедурата лица по всички допустими по ГПК начини.

(3) След влизане в сила, заповедта по чл. 73, ал. 1 се връчва на спечелилия търга по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 74 (1) Спечелилият търга за продажба е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, както и разходите направени по пазарната оценка в посочения в заповедта срок.

(2) В случаите, когато лице прояви интерес да закупи имот, който не е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, и продажбата е допустима, въпросното лице подписва декларация (Приложение № 10) и заплаща необходимата сума за изготвяне на пазарна оценка.

(3) Ако лицето по ал. 2 не спечели търга, сумата му се възстановява, като пазарната оценка е за сметка  на определения в заповедта за спечелил – купувач.

Чл. 75. (1) Ако спечелилият търга не внесе цената в определения в заповедта по чл. 73, ал. 1 срок, се приема, че се е отказал от сделката. В този случай, Кметът издава нова заповед, с която определя за спечелил търга участникът, предложил следващата по размер цена, както и условията на плащането.

(2) Ако вторият определен за спечелил участник не внесе цената в определения срок, процедурата по търга се прекратява.

Чл. 76 (1) В срок от четиринадесет дни, считано от датата на плащане на цената, данъците и таксите, Кметът на общината сключва договор за продажба за съответния имот или ограничено вещно право.

(2) В срок от четиринадесет дни, считано от влизане в сила на заповедта по чл.73, ал. 1 или по чл. 75, ал.к1, кметът на общината сключва договор за наем, за съответния имот.

Чл. 77. Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно-предавателен протокол. Протоколът е неразделна част от договора.

Чл. 78. (1) Вписването на договорите за разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху такива имоти и на договорите за наем за срок по-дълъг от една година, се извършва по заявление на общината след заплащане на таксата за вписване на сделката от приобретателя, съответно от наемателя на имота.

(2) Общинската администрация връчва на купувача, съответно на наемателя, екземпляр от договора, надлежно вписан.

Чл. 79. (1) Внесените депозити на недопуснатите до участие в търга заявители и неспечелилите участници се възстановяват от Дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на общинската собственост” в 7-дневен срок от датата, на която посочената дирекция е получила протокола за проведения публичен търг.

(2) Разпоредбата на ал.1 не се прилага в случаите на чл. 67 и чл. 71.”

 1. Създава се Раздел VІ „Организиране и провеждане на публично оповестен конкурс”, който се обособява от чл. 80 и чл. 90.
 • 16. В чл. 91 се правят следните изменения:
 1. В ал. 1:

1.1. В тире първо думите „и гори” се заличават и след думата „граници” се добавя „и скица”;

1.2. В тире второ след думата „земеразделянето” се добавя „и скица”;

1.3. Създава се тире трето:

„– да е извършен въвод във владение по чл.  32, ал.1 и ал. 5, съответно чл. 25, ал.7 от ППЗСПЗЗ, когато планът за земеразделяне е влязъл в сила.”

 1. Ал. 2 се отменя.
 2. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Земите по ал. 1 се отдават под наем или аренда, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава осма от настоящата наредба. Търгът или конкурса се провеждат след заповед на кмета на общината за отдаване под наем и след решение на общински съвет за отдаване под аренда на земеделски земи.

 • 17. В чл. 92, ал. 2, т. 1 думите „4 години” се заменят с „5 години”.
 • 18. Чл. 94, чл. 95 и чл. 96 се отменят.
 • 19. В чл. 97 след думите „Законът за арендата в земеделието” се поставя запетая и се добавя „Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, правилника за прилагането му”.
 • 20. В чл. 102 думите „Държавно лесничейство” се заменят с „Регионална дирекция на горите, гр. Берковица” и думите „Лесоустройствен проект” се заменят с „Горскостопански план”.
 • 21. В чл. 103, ал. 3 думите „държавното лесничейство” се заменят с „Държавно горско стопанство, гр. Оряхово”.
 • 22. В чл. 104 думите „държавното лесничейство” се заменят с „Държавно горско стопанство, гр. Оряхово” и думите „Регионално управление на горите” се заменят с „Регионална дирекция на горите”.
 • 23. В чл. 108, ал. 2 думите „по чл. 80, ал. 1 от ЗОС” се заличават.
 • 24. В Допълнителните разпоредби § 3 се отменя.
 • 25. В Преходните и заключителни разпоредби се създава§ 5:

§ 5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй е приета с решение № ... по протокол № ... от ... на ОбС, Козлодуй и влиза в сила в 7-дневен срок от датата на приемането й.”

 • 26. В Приложение № 1:
 1. 1. В т. 1 до т. 5 и от т. 7 до т. 10 размерът на наемните цени се завишава с 15 %, закръглени след десетичната запетая до най-близкото по-голямо цяло число.
 2. В т. 6:

2.1. Размерът на наемните цени се завишава с 20,00 лв.

2.2. Добавя се „за здравни заведения – аптеки, лаборатории и др.” с наемни цени съответно: за IА зона - 7,00 лв., за IБ зона - 6,00 лв., за II зона - 5,00 лв., за III зона - 4,00 лв.

 • 27. В Приложение № 4:
 1. В т. 1 до т. 3 размерът на наемните цени за апартамент се завишава с 15 %, закръглени след десетичната запетая до най-близкото по-голямо цяло число.
 • 28. В Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 8 се добавя „Забележка: Цените са без ДДС.”
 • 29. Създават се Приложение № 9 и Приложение № 10:

 

„Приложение № 9

по чл. 6А

 

Необходими документи за издаване на удостоверения по чл. 6А

 1. I. Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти;

- заявление за справка за реституционни претенции за имот;

- нотариално заверено пълномощно-в случаите на упълномощаване;

- документ за собственост;

- копие от документ(решение, заповед) за възстановена собственост;

- скица на имота;

- удостоверение за наследници;

- документ за платена такса.

 1. II. Удостоверение относно собствеността на недвижими имоти:

- заявление по образец – съдържащо личните данни на заявителя местонахождението на имота (квартал, парцел, пл. номер);

- документ за платена такса.

III. Справки по актовите книги и издаване на заверено копие от документи относно общинска собственост:

- заявление по образец – съдържащо личните данни на заявителя и местонахождението на имота (квартал, парцел, пл. номер);

- документ за платена такса.

 1. IV. Удостоверение за факти и обстоятелства касаещи общински недвижим имот:

- заявление по образец;

- копие от скица на имота(отнася се до дворно място);

- копие от документ за собственост или договор за наем;

- документ за платена такса.

Приложение № 10

по чл. 74, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/та…………………………………….……………………………………………...…

                                                            /три имена на лицето/

ЕГН……………………………………….,

с постоянен адрес…………………………………………………………………………………………

проявявам интерес за закупуване на общински имот ………………………………………………………………………………………………,във връзка с което ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/НА ДА ЗАПЛАТЯ РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПАЗАРНА ОЦЕНКА.

 

Дата:………….                                                                                     Подпис:………………”

 

 • 30. Навсякъде в текстовете на наредбата думата „молба” се заменя със „заявление”.
 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на наредбата.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 9  от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 456

 

 1. 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 на Общински съвет за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй, както следва:

 

 

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 5 на Общински съвет за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй риета с реш. № 317 по прот. № 32 от 05.11.2013 г., в сила от 19.11.2013 г./

 

 • 1. Създава се чл. 6а:

Чл.6а (1) Общината организира работата на системата за разделно събиране на битови отпадъци срещу намаление до 20 % на такса битови отпадъци за недвижими имоти на граждани, заявили желанието си за участие в системата чрез подаването на заявление в деловодството на общината, в Център за информация и обслужване на граждани, най-късно до 15 декември на предходната година.

(2) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системата за разделно събиране на отпадъци чрез сключване на договори по реда на чл. 6, ал. 1, т. 6, б. “б”. Фирмата – изпълнител ежемесечно представя на общината списък с имената на гражданите, които са предали разделно събрани отпадъци и тяхното количество.

(3) По предложение на кмета на общината ежегодно до 15 ноември на текущата година Общински съвет, Козлодуй определя за следващата година:

 1. конкретния размер на намалението на такса битови отпадъци (в проценти);
 2. населените места, в които ще работи системата за разделно събиране;
 3. задължителните минимални количества от видовете отпадъци, за различните видове имоти, които ще подлежат на събиране.

Определянето на минималното количество отпадъци за жилищен имот е в зависимост от броя на лицата, живеещи в имота.

(4) До 31 декември на текущата година се изготвят списъци на участниците в системата на разделно събиране на битови отпадъци, които ще ползват намаление на такса битови отпадъци за следващата година. Списъците се одобряват от кмета на общината и се предоставят в дирекция “Местни данъци и такси” към общинска администрация и в изкупвателните пунктове от системата за разделно събиране на отпадъците, с които общината е сключила договор.

(5) Одобрените участници в системата за разделно събиране получават уведомителни писма до 31 януари на годината, за която ще ползват намалението.

(6) Участниците в системата за разделно събиране предават безвъзмездно в определените от Общината пунктове и в срок до 30 септември на същата година, задължително минимално количество разделно събрани и подлежащи на рециклиране отпадъци.

(7) При непредаване на задължителните количества рециклируеми отпадъци в срок до 30 септември на същата година, на участниците се отнема правото на намаляване на такса битови отпадъци и тя се дължи в пълния размер.

(8) Участници в системата за разделно събиране, изключени от участие поради непредаване на рециклируеми отпадъци в две поредни години за един и същи имот, губят правото да участват в системата за разделно събиране със същия имот за срок от  3 години.”

 • 2. В Приложение 1 думите „3 /три/ месеца” се заменят с „14 /четиринадесет/ дни”.

 

 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на наредбата.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал.5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 457

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧХП „Христо Ботев - 1879” гр. Козлодуй през 2017 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал.5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 458

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927” с. Хърлец през 2017 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал.5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 459

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Яким Деспотов - 1899” с. Гложене през 2017 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал.5 от ЗНЧ

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 460

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Заря - 1911” с. Бутан през 2017 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал.5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 461

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Будител - 1926” с. Крива бара през 2017 г.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, която предложи промени по начина на гласуване по точките от дневния ред от представителя на община Козлодуй на редовното годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 221 от ТЗ и покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, насрочено за 30.04.2018 г. от 13.00 часа

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 462

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, по т. 1 от дневния ред - Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., като гласува “За”, “Против”, „Въздържал се” по своя преценка и в интерес на Община Козлодуй.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, по т. 2 от дневния ред да вземе участие при Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор, като гласува “За”, “Против”, „Въздържал се” по своя преценка и в интерес на Община Козлодуй.
 3. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, по т. 3 да вземе участие при Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г., като гласува “За”, “Против”, „Въздържал се” по своя преценка и в интерес на Община Козлодуй.
 4. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, по т. 4 от дневния ред да вземе участие в избора и назначаването на предложения регистриран одитор за 2018 г., като гласува “За”, “Против”, „Въздържал се” по своя преценка и в интерес на Община Козлодуй.
 5. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, по т. 5 - Промяна в състава на Съвета на директорите, като гласува “За”, “Против”, „Въздържал се” по своя преценка и в интерес на Община Козлодуй.
 6. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, по т. 6 да вземе участие при определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите, като гласува “За”, “Против”, „Въздържал се” по своя преценка и в интерес на Община Козлодуй.
 7. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, по т. 7 да вземе участие при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, като гласува “За”, “Против”, „Въздържал се” по своя преценка и в интерес на Община Козлодуй.
 8. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, по т. 8 - Промяна в капитала на дружеството, като гласува “За”, “Против”, „Въздържал се” по своя преценка и в интерес на Община Козлодуй.
 9. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, по т. 9 - Промяна в Устава на дружеството, като гласува “За”, “Против”, „Въздържал се” по своя преценка и в интерес на Община Козлодуй.
 10. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Петя Пламенова Иванова-Николова – главен юрисконсулт на община Козлодуй, със същите правомощия.
 11. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 463

 

 1. Общински съвет, Козлодуй предлага на Министър-председателя на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Памела Красимирова Георгиева и Ивайло Красимиров Георгиев.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да комплектува преписката и да я изпрати в Министерския съвет.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 25, т. 6  от ЗМСМА, във връзка чл. 8 и чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 32, т. 1 ГПК

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 464
 
 1. Възлага на Председателя на Общински съвет, Козлодуй да упълномощи адвокат за процесуално представителство и правна помощ по административно дело № 6759/2017 г. по описа на Върховен административен съд.
 2. Възлага на Председателя на Общински съвет, Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 18 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по здравеопазване и социални дейности.

Юлиян Тошев предложи средствата от 3000 лв., предвидени за закупуване на бариера  (Дейност  619 параграф 52-03) да се пренасочат за ремонт на баскетболното игрище в зоната за отдих и спорт в гр. Козлодуй или за изграждане на фитнес на открито в с. Хърлец и с. Гложене.

            Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 1; „ПРОТИВ” – 16; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 25, т. 6  от ЗМСМА, във връзка чл. 8 и чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 32, т. 1 ГПК

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 465
 
 1. Намалява частта на Капиталовия списък (Приложение № 3) чрез съответните дейности и параграфи, поради сключени договори на по-ниска стойност:

           Дейност  311 Детски градини в параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи, за  “Ремонт отоплителна инсталация на ДГ Радост “- с. Гложене които бяха предвидени 80550 лв., се намаляват на 80 050 лв.

            Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-03 бяха заложени 123000 лв. за “Изграждане  на  монтажни обекти в Ботев парк” се намаляват на 122250 лв.

            Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-06 бяха заложени 10680  лв. за “Проектиране и реконструкция на стария пазар”, които се намаляват на 10320 лв. като към дейността се добавя и авторски надзор. Новото наименование на дейността става “Проектиране, реконструкция и авторски надзор на стария пазар”

           Дейност  311 Детски градини в параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи, “Реконструкция на дворно пространство на ДГ Мир гр.Козлодуй в която бяха предвидени 12300 лв., се намаляват на 10800 лв., като към дейността се прибавя и авторски надзор.

        Дейност      412 „Многопрофилни болници за активно лечение” в параграф 51-00 за Ремонт на покрива на МБАЛ "Св. Иван Рилски" - гр. Козлодуй средствата се намаляват от 90000 лв. на 89500 лв .

       Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-06 бяха заложени 80000 лв. за “Проектиране и изграждане  символ на вход гр. Козлодуй”, които се намаляват на 78050 лв.

 1. Увеличава капиталовата програма на общината (Приложение № 3) по съответните дейности и параграфи:

          Дейност  311 Детски градини в параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи, “Реконструкция на дворно пространство на ДГ Радост гр.Козлодуй  която бяха предвидени 100000 лв., се увеличават на 112300 лв., като в дейността се променя на “Инженеринг на дворно пространство на ДГ Радост гр.Козлодуй.

         Дейност  619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-03 за закупуване на бариера  се добавят 3000 лв.

         Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-06 “Изграждане на паркинг в ж.к 3 Юг“ се добавят 48000 лв.

          Увеличава дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 10-30 със сумата от 2560 лв.

 1. Премахва от капиталовата програма на общината (Приложение № 3) по съответните дейности и параграфи:

          Дейност  311 Детски градини в параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи, Проект за “Реконструкция на дворно пространство на ДГ Радост гр.Козлодуй  която бяха предвидени 12300 лв.

         Дейност  311 Детски градини в параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи, Проект за “Реконструкция на дворно пространство на ДГ Първи юни с. Бутан  която бяха предвидени 8000 лв.

          Дейност  311 Детски градини в параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи, Проект за “Вътрешно преустройство и оборудване на ДГ Първи юни с. Бутан и авторски надзор  която бяха предвидени 40000 лв.

 1. Възлага  на кмета на общината изпълнението на решението за промяната на приходната и разходна част  на  бюджета на общината.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Биляна Стояновска;

    „ПРОТИВ” – 1 – Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  2 – Цоло Цолов и Любомир Йотов.

Решението се приема.

 

 

По т. 19 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 466

 

 1. Дава съгласие СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан да участва като партньор на Техникум „Стефан Милку”, гр. Калафат в изпълнението на проект „Природата няма граници”, по Програма за трансгранично сътрудничество: Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020.
 2. Средствата за съфинансиране в размер на 2 % от общата стойност на проекта –

3930,55 евро /три хиляди деветстотин и тридесет евро и петдесет и пет цента/ ще бъдат осигурени от бюджета на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан. 

 1. За реализацията на проекта не са необходими средства от общинския бюджет.

 

 Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 20 от дневния ред:

 1. 1. По предложение на Анатоли Абаров общинските съветници единодушно решиха да дарят средства за закупуване на анализатор, необходим за медицинската лаборатория на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
 2. Общинският съвет възложи на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй да организира среща с Управителя на „ВиК” ООД, Враца – Ангел Престойски, в присъствието на Малина Николова – областен управител и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия на област Враца, обслужвана от „ВиК” ООД, Враца за поставяне проблемите на водоснабдяването в община Козлодуй, възстановяването на инфраструктурата, след ремонтни дейности от „ВиК” и цената на водата. Управителят на „ВиК” ООД, Враца да представи информация за плануваните дейности за подобряване водоснабдяването в община Козлодуй, за реализиране на втория етап на интегрирания проект за водния цикъл на община Козлодуй. Срещата да се насрочи за 17.00 ч., с оглед осигуряване на възможност за участие на граждани и общински съветници.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СВЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г. - Текуща страница
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи