Протокол № 48/ 11.04.2018 г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
       № 48           
 
ОТ  ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 11 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Днес, 11.04.2018 година от 17.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Симеон Симеонов, Николай Петков и Валери Попов.

Присъства и Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй и Ирена Попова – Директор на дирекция „НПМПОП”.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Преди началото на заседанието председателят съобщи за внесено предложение с вх. № 410-01-72/10.04.2018 г. от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй и регистрирано по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА относно: Вземане на решение за провеждане на заседание на Общинския съвет на основание чл. 4, ал. 2 от ПОДОСНКВОА в друго населено място.

 

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 442

 

  1. Включва нова т. 2 в дневния ред, както следва:

„2. 410-01-72/10.04.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй за: Вземане на решение за провеждане на заседание на Общинския съвет на основание чл. 4, ал. 2 от ПОДОСНКВОА в друго населено място.”

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

 Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

           

  1. 410-01-67/05.04.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020.
  2. 410-01-72/10.04.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй за: Вземане на решение за провеждане на заседание на Общинския съвет на основание чл. 4, ал. 2 от ПОДОСНКВОА в друго населено място.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

           

            По т. 1 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с предстоящия прием на проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 443

 

  1. Общински съвет, Козлодуй одобрява и дава съгласие Кметът на Общината да сключи споразумение за партньорство с Община Медведжа от Република Сърбия във връзка с подаване на проектно предложение „Балкански туристически мост – природата и традицията заедно” по Програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България – Сърбия, по Приоритетна ос:1 Устойчив туризъм, Специфична цел: 1.2 Трансграничен туристически продукт.
  2. Определя за свой представител в сдружението по т. 1 Маринела Георгиева Николова – Кмет на Община Козлодуй.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 444

 

  1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програмата INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България – Сърбия, с проектно предложение „Бълкански туристически мост – природата и традицията заедно” по Приоритетна ос:1 Устойчив туризъм, Специфична цел: 1.2 Трансграничен туристически продукт, в срок 23.04.2018 г.
  2. Общински съвет, Козлодуй упълномощава Кмета на община Козлодуй да приеме всички необходими действия за подаване на проектно предложение по процедурата.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

           По т. 2  от дневния ред:

На основание чл. 4, ал. 2 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 445

 

  1. Следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй да се проведе на 23.04.2018 г. в с. Арбанаси, обл. Велико Търново.
  2. Възлага на председателя на Общинския съвет да организира заседанието.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

           

           

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

 

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook