Протокол №47/ 22.03.2018 г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 47           
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 22 МАРТ 2018 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА КМЕТСТВО ГЛОЖЕНЕ

 

            Днес, 22.03.2018 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Николай Петков и Валери Попов.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй, Петко Петков – кмет на кметство Гложене и Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет съобщи за:

 1. Оттеглена информация вх. № 410-01-47/13.03.2018 г. от д-р Олга Николова – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД относно: Годишен отчет и баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД за 2017 г.
 2. Внесено предложение вх. № 410-01-52/21.03.2018 г. от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй, регистрирано по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, относно: Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет, Козлодуй.
 3. Внесено предложение вх. № 410-01-51/21.03.2018 г. от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй, регистрирано по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, относно: Утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

            На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 422

 

 1. Включва нови т. 18 и 19 в дневния ред, както следва:

     18. 410-01-52/21.03.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет, Козлодуй.

 1. 410-01-51/21.03.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.”
 2. Досегашните точки от 3 до 18 стават съответно от 2 до 17, а т. 19 става т. 20.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-38/06.03.2018 г. – Информация от Кръстю Кръстев - началник на РУ на МВР – Козлодуй относно: Дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй за 2017 г.
 3. 410-01-22/06.02.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй за 2017 г.
 4. 410-01-20/29.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на община Козлодуй за периода 2015 – 2019 г.
 5. 410-01-42/09.03.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г.
 6. 410-01-31/20.02.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Мониторингов доклад за изпълнените през 2017 г. дейности от План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 – 2017 г.)
 7. 410-01-44/12.03.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2017 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2019 г.
 8. 410-01-43/12.03.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Козлодуй (2015 – 2020 г.) за 2017 г.
 9. 410-01-30/14.02.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни през 2018 г.
 10. 410-01-40/08.03.2018 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на промени в административната структура и численост на общинска администрация, Козлодуй.
 11. 410-01-33/21.02.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласие за предоставяне в управление на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца на новоизградените активи и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца.
 12. 410-01-34/21.02.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изменение на действащия застроително – регулационен план /ЗРП/ на с. Хърлец, общ. Козлодуй.
 13. 410-01-25/12.02.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове
 14. 410-01-45/12.03.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища и детски градини в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6.
 15. 410-01-46/12.03.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване на Запис на заповед от община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00537/19.02.2018 г. по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежащи към тях на територията на Община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 16. 410-01-26/12.02.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Включване на проектно предложение „Реконструкция на парк в централната част на с. Гложене” като приоритетно в Индикативната таблица на Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 – 2020 г.
 17. 410-01-48/13.03.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Аналитична справка за изготвяне на годишен доклад за младежта за 2017 г. в изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г. на община Козлодуй и на Общински план за младежта за 2018 г.
 18. 410-01-52/21.03.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет, Козлодуй.
 19. 410-01-51/21.03.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.”
 20. Други.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

По т. 2 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 423
 
 1. Приема за сведение Информация от Кръстю Кръстев - началник на РУ на МВР – Козлодуй за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй на територията на община Козлодуй за 2017 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 По т. 3  от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото с предложение за организиране на разговор по въпроса за ефективността на работата на обществените възпитатели с участието на всички заинтересовани страни. Становище представи и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 424
 
 1. Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй през 2017 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 425

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй през 2017 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Отчета за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй през 2017 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

           

По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

            На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА

 

            ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 426

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 427

 

 1. Приема Мониторингов доклад за изпълнените през 2017 г. дейности от План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 – 2017 г.)

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от ЗСП и чл. 36б , ал. 4 от ППЗСП

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 428

 

 1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2017 г. – м. декември 2017 г. в община Козлодуй.
 2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. в община Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от ЗООС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 429

 

 1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Козлодуй 2015-2020 г. за 2017 г.
 2. Възлага на кмета на общината да представи Отчета за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Козлодуй 2015-2020 г. за 2017 г. в РИОСВ, гр. Враца за информация.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 37о от ЗСПЗЗ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 430

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2018 г. от земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни, както следва:

 

гр. Козлодуй

 

 

 

 

№ на имот

площ, дка

местност

ползване

 

000289

4.39

Блатото

индивидуално

 

000472

11.899

Мерите

общо

 

000474

21.165

Мерите

общо

 

000634

38.377

Блатото

индивидуално

 

000635

2.507

Мерите

общо

 

000637

0.744

Мерите

общо

 

000674

5.191

Совата

индивидуално

 

000698

1.824

Мерите

общо

 

000724

3.293

Блатото

индивидуално

 

000726

3.263

Мерите

общо

 

000735

1.709

Ковея

индивидуално

 

000741

1.454

Мерите

общо

 

000747

1.937

Блатото

индивидуално

 

000751

19.253

Мерите

общо

 

000753

5.267

Реброто

индивидуално

 

000761

9.245

Ковея

индивидуално

 

000762

2.934

Блатото

индивидуално

 

000804

3.125

Реброто

индивидуално

 

000807

4.666

Реброто

индивидуално

 

000935

3.195

Крушов баир

общо

 

000937

62.91

Мерите

общо

 

000958

23.936

Мерите, Хърлец

общо

 

087050

1.771

Мерите

общо

 

087051

2.984

Мерите

общо

 

126009

8.295

Манарков дол

индивидуално

 

337009

1.937

Манарков дол

индивидуално

 

463003

3.154

Мерите

общо

 

640017

2.484

Маришкин вал

индивидуално

 

715009

7.292

Мерите

общо

 

715010

2.007

Мерите

общо

 

048004

41.098

Совата

индивидуално

 

общо:

303.306

 

 

 

 

с. Бутан

 

 

 

 

 

№ на имот

площ, дка

местност

ползване

 

000104

0.429

Пасището

общо

 

000298

6.418

Пасището

общо

 

000392

1.016

Козлодуйски път

индивидуално

 

000424

5.955

Махмудийски соват

индивидуално

 

000437

12.23

Махмудийски соват

индивидуално

 

000438

1.349

Махмудийски соват

индивидуално

 

000446

9.165

Махмудийски соват

индивидуално

 

000453

6.056

Махмудийски соват

индивидуално

 

000548

2.111

Спорното

индивидуално

 

000567

6.381

Пасището

индивидуално

 

000579

7.543

Махмудийски соват

индивидуално

 

000581

21.644

Пасището

индивидуално

 

000585

15.513

Махмудийски соват

общо

 

000591

13.215

Махмудийски соват

общо

 

000596

7.511

Махмудийски соват

общо

 

000598

1.712

Пасището

индивидуално

 

000605

8.519

Махмудийски соват

индивидуално

 

000614

7.139

Махмудийски соват

индивидуално

 

000624

1.052

Махмудийски соват

индивидуално

 

000631

23.319

Лъката

индивидуално

 

000632

11.472

Лъката

индивидуално

 

000656

31.464

Пасището

индивидуално

 

000658

1.294

Лъката

индивидуално

 

000660

4.967

Лъката

индивидуално

 

000661

2.808

Лъката

индивидуално

 

000666

2.401

Лъката

индивидуално

 

000682

3.688

Лъката

индивидуално

 

000689

4.851

Лъката

индивидуално

 

000724

1.456

Лъката

индивидуално

 

000734

10.328

Лъката

индивидуално

 

000748

6.2

Пасището

индивидуално

 

000767

12.181

Спорното

общо

 

000768

22.255

Спорното

общо

 

000772

23.016

Лъката

общо

 

000813

10.225

Лъката

общо

 

407025

18.116

Пасището

индивидуално

 

общо:

324.999

 

 

 

 

с. Гложене

 

 

 

 

№ на имот

площ, дка

местност

ползване

 

000072

11.23

Мерата

общо

 

000187

19.947

Ливадето

индивидуално

 

000213

3.088

Гладно поле

индивидуално

 

000262

92.338

Ливадето

индивидуално

 

000291

39.434

Ливадето

индивидуално

 

210004

21.068

Лакомията

общо

 

общо:

187.105

 

 

 

 

с. Крива бара

 

 

 

 

№ на имот

площ, дка

местност

ползване

 

000048

0.115

Спорното

общо

 

000074

27.646

Лъката

индивидуално

 

000093

1.337

Лъката

общо

 

000095

1.076

Лъката

общо

 

000098

0.882

Лъката

общо

 

000130

0.579

Лъката

общо

 

000131

0.226

Долни ливади

общо

 

000146

0.604

Лъката

индивидуално

 

000147

3.627

Долни ливади

индивидуално

 

000152

3.093

Мерджанов вир

индивидуално

 

000160

3.312

Долни ливади

индивидуално

 

000162

1.652

Мерджанов вир

индивидуално

 

000163

1.045

Мерджанов вир

индивидуално

 

000168

9.582

Бутанското

индивидуално

 

000173

3.162

Манавска падина

индивидуално

 

000243

1.585

Фондовете

индивидуално

 

общо

59.523

 

 

 

 

 1. Приема Правила за ползване на общинските мери, пасища и ливадите на територията на община Козлодуй.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Стефан Спасов и Йордан Иванински.

 Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 431

 

 1. Увеличава общата численост на персонала в Дирекция „Хуманитарни дейности” от 13 на 14 бройки, в отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”, която е дофинансира с общински приходи /местни данъци и такси, неданъчни и други приходи/ от 6 на 7 бройки, в рамките на общата численост на персонала за общинска администрация, считано от 01.04.2018 г.
 2. Одобрява частично изменение в структурата на Дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел „Образование, социални дейности и младежки политики” чрез промяна в наименованието на длъжността „Главен експерт „Социални услуги, здравеопазване и интеграция”, която става „Главен експерт „Социални услуги” и разкриване на нова длъжност „Главен експерт „Социални дейности, здравеопазване и интеграция”
 3. Одобрява числеността на общинската администрация във функция „Изпълнително-законодателни органи”, дейност „Общинска администрация” на 96,5 щатни бройки, със следното разпределение:

       3.1. Общинска администрация, изпълняваща държавно делегирани дейности – 45 броя, от които за:

      - гр. Козлодуй - 36 броя;

      - с. Хърлец - 2 броя;

      - с. Гложене - 3 броя;

      - с. Бутан - 2 броя;

      - с. Крива бара - 2 броя.

      3.2. Общинска администрация, дофинансирана с приходи от местни дейности – 51,5 броя, от които за:

      - гр. Козлодуй - 47,5 броя;

      - с. Хърлец - 1 брой;

      - с. Гложене - 1 брой;

      - с. Бутан - 1 брой;

      - с. Крива бара - 1 брой.

 1. Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностно щатно разписание на общинска администрация, считано от 01.04.2018 г., като средствата за издръжка бъдат в рамките на бюджет 2018 г.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 198о, ал. 4 от ЗВ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 432

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за предоставяне в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца – КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – ГР. КОЗЛОДУЙ“ от РШ1 (нова бензиностанция „Лукойл“), през РШ 27 (нова – кръстовище на ул. “Георги Димитров” и ул. “София”) до съществуваща РШ (кръстовище ул. “София” и ул. “Екзарх Йосиф”) представляващ ЕТАП ІV: -УЧАСТЪК ОТ РШ 14 (без изграждане на шахта) до РШ 6 по ул. “Георги Димитров” с 27 бр. сградни канализационни отклонения към него;-от РШ 6 до РШ 5 по ул. Освободител;- от РШ 5 до РШ 1 отляво по ул. “Княз Дондуков” (пи 37798.507.460, кв.227) с 6 бр. сградни канализационни отклонения към него;- от СРШ (до бензиностанция  „Лукойл“ – начало на ул. “Княз Дондуков”) до РШ 5 (на ул.“Освободител”) отдясно по ул. “Княз Дондуков” (пи 37798.506.383, кв.230) – изграждане на 4 бр. РШ на съществуващ канализационен клон  и 7 бр. сградни канализационни отклонения към него.
 2. Общински съвет, Козлодуй възлага на кмета на община Козлодуй да изпрати всички документи - копие от разрешение за ползване, протокол образец 16, строителни книжа и други необходими документи, свързани с изграждането и собствеността на новоизградените ВиК системи и съоръжения.
 3. Общински съвет, Козлодуй възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 По т. 12  от дневния ред:

Становище представи ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 208 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и решение № 61 от протокол № 4/31.10.2017 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 433

 

 1. Одобрява Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на с. Хърлец, одобрен сас Заповед № 1630/02.11.1982 г. за квартали 63а, кв. 110, кв. 119 и кв. 120, обхващащи улици – част от ул. „Александър Стамболийски”, „Г. С. Раковски”, „Т. Каблешков”, „Драва” и „Витоша”.
 2. Възлага на кмета на общината, на основание чл. 129, ал. 1, изр. трето от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да го изпрати за обнародване в Държавен вестник.
 3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез община Козлодуй пред Административен съд гр. Враца в 14-дневен срок от публикуването му в Държавен вестник.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 16 от ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Р България за 2018 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 434

 

 1. 1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.
 2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:

а) във вътрешноградския транспорт:

- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване на карти - 16 пътувания в една посока на месец;

- учащи се социално слаби по предложен списък от директорите на училища;

б) в междуселищния транспорт:

- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване на карти по предложен списък от кметовете на населени места - 4 пътувания в една посока на месец.

 1. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 16000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2018 г. и се изчисляват на база издадени карти от  превозвача ЕТ „Антон Иванов” гр. Козлодуй.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, чл. 289, ал. 2 от ЗПУО и чл. 4, ал. 2, т. 5 от Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на народната просвета

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 435

 

 1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 407 по протокол № 45 от 25.01.2018 г. бюджет на община Козлодуй за 2018 г. със сумата от 80 931,00 лв., както следва:

            1.1. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

                        - в приходната част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1449,00 лв.

- в разходната част:

 • 10-14 „УТС и книги за библиотеката” – 418,00 лв.
 • 10-20 „Разходи за външни услуги” – 1031,00 лв.

            1.2. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй

- в приходната част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1368,00 лв.

- в разходната част:

 • 10-15 „Материали” – 1368,00 лв.

            1.3. СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

- в приходната част:

 • 24-06 „Приходи от наем на земя” – 78 114,00 лв.

- в разходната част:

 • 10-15 „Материали” – 10 400,00 лв.
 • 10-20 „Разходи за външни услуги” – 19 714,00 лв.
 • 10-30 „Текущ ремонт” – 48 000 лв.
 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и актуализация на бюджета на общината както в приходната, така и в разходната му част.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и Договор № 06/07/2/0/00537/ 19.02.2018 г. с предмет „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежащи към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 436

 

 1. Упълномощава кмета  на  община Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  80 975,00 лв. (осемдесет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева) за обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане на предварителните разходи по договор за отпускане на финансова помощ № 06/07/2/0/00537/ 19.02.2018 г. по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежащи към тях на територията на община Козлодуй, област Враца” сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/07/2/0/00537/ 19.02.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 18 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 437

 

 1. Определя Проект „Реконструкция на парк в централната част на с. Гложене” като приоритетен и го включва в Индикативната таблица на Общински план за развитие на община Козлодуй за периода 2014-2020 г., Приоритетна област на въздействие 2.6: Подобряване на физическата среда в населените места.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3 от ЗМ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 438

 

 1. Приема Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2017 г. в изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от ЗМ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 439

 

 1. Приема Общински план за младежта за 2018 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Общински план за младежта за 2018 г. на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 18 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 72, ал. 2, т. 3 и § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 440

 

 1. Създава Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет, Козлодуй в състав:
 • Анатолий Янакиев Абаров – председател;
 • Ивайло Огнянов Маринов – заместник - председател;
 • Велислав Василев Торбов – член;
 • Симеон Иванов Симеонов – член;
 • Йордан Русланов Иванински – член.
 1. Заличава Постоянната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, създадена с решение № 22 по протокол № 3/10.12.2015 г. на Общински съвет, Козлодуй.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на промяната в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г., както и на интернет страницата на община Козлодуй.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 19 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 и чл. 35, ал. 3 от ЗПКОНПИ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 441

 

 1. Утвърждава образец на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както следва:

 

Образец!

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Подписаният /ата/.................................................................................................................................,
/трите имена/
в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност:
.................................................................................................................................................................
/изписва се институцията и заеманата длъжност/

 

ДЕКЛАРИРАМ, че

 

 1. I. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо висша публична длъжност.

…………………………………………………………………………………..……………………...

 1. II. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо висша публична длъжност.

…………………………………………………………………………………………………………

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата:..........................                                                 Декларатор:..............................

гр. ...........................                                                                       /подпис/

 

Декларацията се подава от лицето, заемащо висша публична длъжност на хартиен и на електронен носител пред органа по избора/назначението.

Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Декларацията се подава в едномесечен срок от заемането на длъжността.

При промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по ЗПКОНПИ, не подава нова декларация за несъвместимост, освен ако за новата длъжност са предвидени различни несъвместимости.

Задълженото лице подава декларацията в едномесечен срок от промяна на някое от декларираните обстоятелства.

Образец!

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл. 35, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на

незаконно придобитото имущество

 

Долуподписаният /ата/,

..........................................................................................................................................................,

/име, презиме, фамилия/

в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност:

............................................................................................................................................................

/институция, заемана длъжност/

 

ДЕКЛАРИРАМ, че е

 

Настъпила следната промяна в декларираните от мен обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата:.........................                                                            Декларатор:..............................

гр. ...........................                                                                       /подпис/

 

Декларацията се подава от лицето, заемащо висша публична длъжност на хартиен и на електронен носител пред органа по избора/назначението.

Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Декларацията се подава в едномесечен срок от настъпване на промяната.”

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 20 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Мл. експерт „ДПККИР на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г. - Текуща страница
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи