Кмет на Община Козлодуй

 

Маринела Николова

KMET

Стая - 208

Телефон - (0973) 85 800 ·

Факс - (0973) 80 183

EmailKmet@kozloduy.bg

 

Приемен ден -  Сряда -  15:00.

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦАО, телефон (0973) 85 837

 


 

Маринела Николова е родом от Козлодуй.
Завършва с отличие магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ в Икономическата академия „Д. А. Ценов“ - Свищов.
Има над седемнадесет години мениджърски опит. Има дългогодишен опит като ръководител на Регионална поща - Козлодуй.
От три години е директор на дирекция „Бюро по труда“ - Козлодуй. Под нейното ръководство институцията спечели първа награда от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта за най-доброто изпълнение на цялостната дейност за 2013 г. в категорията „Малка ДБТ“. Така във времето Бюро по труда - Козлодуй се нарежда сред първите места в страната по усвояване на европейски средства и работа по програми за заетост.
Омъжена е и има една дъщеря. Тя обича спорта.
Доброволец е към нестопански организации за работа с млади хора. 
Избрана е за кмет на община Козлодуй на 25 октомври, 2015 година.


ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Чл.10.(1) Кметът на общината:

1.  Ръководи цялата изпълнителна дейност в общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, секретаря на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези, които подпомагат дейността на кметовете на кметства, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на МВР;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11.  Председателства Съвета по сигурност;
12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея или одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
16. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
17. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
18. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната соственост;
 (2) Кметът на общината, в случаите, определени със закон, изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.
 (3) Кметът на общината представя пред Общинския съвет Програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове и очаквани резултати. Представя на Общинския съвет годишен доклад за изпълнението на програмата до 31 януари.
 (4) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 4, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Чл.11. В изпълнение на правомощията си кметът на общината издава заповеди.

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook