Кмет на Община Козлодуй

 

Маринела Николова

KMET

thumb Marinela Nikolova 1

Стая - 208

Телефон - (0973)85 800·

Факс - (0973)80 183

Email Kmet@kozloduy.bg

 

Приемен ден - Сряда - 15:00ч.

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦИОГ, телефон (0973) 85 837

 


 

Маринела Николова е родом от Козлодуй.
Завършва с отличие магистратура по „Счетоводство и контрол” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.
Има над седемнадесетгодишен управленски опит. Притежава дългогодишна практика като началник на Районна пощенска станция – Козлодуй.
Три години е директор на Дирекция „Бюро по труда” – Козлодуй. Под нейно ръководство институцията печели първа награда от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта за най-добра реализация на цялостната дейност за 2013 година в категория „Малко ДБТ”. Така, във времето, Бюрото по труда – Козлодуй се нарежда на едно от първите места в страната по усвояване на европейски средства и работа по програми за заетост. 
Омъжена е, с една дъщеря. Обича да спортува. 
Доброволец е към нестопански организации за работа с млади хора. 
Избрана е за кмет на община Козлодуй на 25 октомври, 2015 година.


ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Чл.10.(1) Кметът на община Козлодуй изпълнява функциите си като:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност в общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Упражнява правомощията си на работодател;
4. Отговаря за опазването на обществения ред като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началника на Районно управление „Полиция"- Козлодуй.
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета;
8. Разработва проект за структурата и общата численост на общинската администрация и предлага целесъобразни промени в нея: предлага средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет и утвърждава вътрешни правила за организацията на работната заплата;
9. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
10. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас.
11. Осигурява ефективна организация на работата на общинската администрация като утвърждава правилник за вътрешния трудов ред;
12. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
13. Упражнява правомощията си на административно-наказващ орган;
14. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
15. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
16. Председателства съвета по сигурност;
17. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея или одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им ;
18. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната соственост;
19. Изпълнява функциите на длъжностното лице по гражданско състояние и на орган по настойничество и попечителство.Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
20. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
21. Назначава дисциплинарен съвет, съгласно закона за държавния служител;
22. Прави предложения за символи на общината и почетен знак, за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани;
23. Сключва договори за отдаване под наем или аренда на недвижими имоти, по ред и условия, определени с наредба на общински съвет;
24. Изготвя предложения относно реда и условията за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество;
25. Предлага представители на общината в търговски дружества с общинско участие, по реда и условията, определени от общински съвет, както и на форми на общинско сдружаване и представителите на общината в тях;
26. Сключва договори със специалисти и експерти за подпомагане работата на общинската администрация;
27. Създава комисии и съвети за подпомагане дейността на общинската администрация;
28. При изпълнение на правомощията си по чл.44., ал. 1. от ЗМСМА, кметът на общината:
А) Съгласувано с началника на Районно управление „Полиция"- Козлодуй внася в общински съвет Наредба за осигуряване на обществения ред и защита общественото имущество на територията на община Козлодуй;
Б) Издава заповеди във връзка с осигуряване на охрана и опазване на обществения ред, не по-късно от три дни преди датата на провеждане на съответното обществено мероприятие;
В) Уведомява Районно управление „Полиция"- Козлодуй за провеждане на масови обществени и политически мероприятия, при спазване на сроковете и изискванията на закона за събранията, митингите и манифестациите;
29. Прави предложение пред общинския съвет за сдружаване със съседни и други общини /регионални или национални сдружения/ за изпълнение на съвместни мероприятия от общ характер или за решаване на общи проблеми и задачи; прави
предложение за представители на общината в тях;
30. Оспорва решенията на общинския съвет, по чл.45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, когато смята, че това противоречи на интересите на общината или нарушава законите;
31. Организира изпълнение на задачите, които произтичат от Конституцията на Република България, законите, от актовете на президента на републиката и Министерския съвет;
(2) Кметът на общината в случаите, определени със закон, изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.
(3) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните
резултати. Представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари;
(4) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /чл.4, ал.5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
(5) Кметът на общината е компетентният орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочване и разсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.( чл.4,ал.7 от ЗМДТ )
(6) Кметът на общината е компетентният орган за отсрочване и разсрочване на местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че отсрочване и разсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.(чл.9а, ал.4 от ЗМДТ)УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
(7) Кметът на общината издава решение за отсрочване и разсрочване на местни такси в размер над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година след решение на общински съвет (чл.9а, ал.5 от ЗМДТ)

 

Чл. 11.(1)/отм.-Заповед № 388/30.07.2012г.на кмета на общината, в сила от01.07.2012г./
           (2)/отм.-Заповед № 388/30.07.2012г.на кмета на общината, в сила от 01.07.2012г./
        (3)/пром.-Заповед № 388/30.07.2012г.на кмета на общината, в сила от 01.07.2012г./ За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители в общинска администрация могат да бъдат награждавани с отличия в съответствие със Закона за държавния служител;
           (4)/отм.-Заповед № 388/30.07.2012г.на кмета на общината, в сила от01.07.2012г./
           (5)/отм.-Заповед № 388/30.07.2012г.на кмета на общината, в сила от 01.07.2012г./

Чл.12.(1) При осъществяване на своите правомощия кметът на Общината издава заповеди:
          (2) Заповедите на кмета на общината се означават с пореден възходящ номер за всяка календарна година и се отбелязват в специален регистър, съгласуват се с юрисконсулта на общината, с ръководителя на съответното звено, а по преценка и със заместник-кметовете и секретаря на Общината.
          (3) Заповедите на кмета на общината влизат в сила след подписването им, освен ако в тях не е предвидено друго.

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook