Кмет на Община Козлодуй

 

Маринела Николова

KMET

Стая - 208

Телефон - (0973)85 800·

Факс - (0973)80 183

Email Kmet@kozloduy.bg

 

Приемен ден - Сряда - 15:00ч.

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦАО, телефон (0973) 85 837

 


 

Маринела Николова е родом от Козлодуй.
Завършва с отличие магистратура по „Счетоводство и контрол” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.
Има над седемнадесетгодишен управленски опит. Притежава дългогодишна практика като началник на Районна пощенска станция – Козлодуй.
Три години е директор на Дирекция „Бюро по труда” – Козлодуй. Под нейно ръководство институцията печели първа награда от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта за най-добра реализация на цялостната дейност за 2013 година в категория „Малко ДБТ”. Така, във времето, Бюрото по труда – Козлодуй се нарежда на едно от първите места в страната по усвояване на европейски средства и работа по програми за заетост. 
Омъжена е, с една дъщеря. Обича да спортува. 
Доброволец е към нестопански организации за работа с млади хора. 
Избрана е за кмет на община Козлодуй на 25 октомври, 2015 година.


ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Чл.10.(1) Кметът на общината:

1.  Ръководи цялата изпълнителна дейност в общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, секретаря на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези, които подпомагат дейността на кметовете на кметства, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на МВР;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11.  Председателства Съвета по сигурност;
12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея или одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
16. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
17. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
18. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната соственост;
 (2) Кметът на общината, в случаите, определени със закон, изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.
 (3) Кметът на общината представя пред Общинския съвет Програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
 (4) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 4, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Чл. 11. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. 

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook