Протокол № 46/ 15.02.2018 г

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
46           
 
ОТ  ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 15 ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
 

            Днес, 15.02.2018 година от 17.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Симеон Симеонов, Стела Бачийска и Валери Попов.

            Присъства и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

           

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-24/12.02.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане от Общински съвет, Козлодуй на Декларация за подкрепа на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.
 3. 410-1-28/12.02.2018 г. – Предложение от Мая Занева председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане от Общински съвет, Козлодуй на Обръщение към Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България с предложения, свързани с кризата в общинското здравеопазване.
 4. 410-01-27/12.02.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 06.03.2018 г.
 5. Други.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 419

 

 1. Приема Декларация за подкрепа на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.
ДЕКЛАРАЦИЯ
за подкрепа на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

 

Общински съвет, Козлодуй изразява своята категорична подкрепа за осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на нови ядрени блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

 

Ние, общинските съветници, декларираме своята увереност, че реализирането на това инвестиционно предложение ще даде тласък на икономическото и социално развитие не само на северозападния регион, но и на цялото българско общество. Подкрепяме Решението на 41-то Народно събрание, прието на 29.03.2012 г. относно развитието на ядрената енергетика в България и изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

 

От отчетите на дружеството, специално създадено за изпълнение на този проект и публикувани на интернет страницата му, е видно, че са извършени значителни по обем и стойност дейности за обосноваване на икономическата му ефективност. Въз основа на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) е взето и положително решение по ОВОС на Министъра на околната среда и водите. Докладът е публично достъпен и заключението в него е, че няма да настъпят трайни негативни въздействия върху околната среда по време на строителството и експлоатацията.

 

Общински съвет, Козлодуй убедено поддържа развитието енергийния сектор и в частност изграждането на нови мощности на ядрената енергетика.

 

В тази връзка Козлодуй има редица предимства, които безспорно ще бъдат отчетени, при вземане на окончателно решение по този въпрос. За изграждането на нови енергийни мощности Козлодуй разполага с изградена инфраструктура, обслужваща действащата атомна електроцентрала и това е безспорно предимство. Предимство е и изграждащото се  хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО).  Разбира се, най-голямото предимство са висококвалифицираните специалисти, работещи в първата българска ядрена централа.

 

Водени от разбирането, че изграждането на 7 и 8 енергийни блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй” е както в национален, така и в интерес на гражданите на Община Козлодуй, ние, общинските съветници, заявяваме своята  решителна подкрепа и апелираме за енергични действия за осъществяването на проекта.

 

 1. Възлага на кмета на Община Козлодуй да информира органите на централната власт и Парламента, както и широката общественост за приетата Декларация.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

           По т. 3  от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 420
 
 1. Приема Обръщение към Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България с предложения, свързани с кризата с общинското здравеопазване.

 

ОБРЪЩЕНИЕ

 

ДО

Г-Н ДАНИЕЛ ПАНОВ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на НСОРБ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящото Общо събрание на НСОРБ, с оглед задълбочаващите се проблеми в общинското здравеопазване и в частност кризата в общинските болници, което, надяваме се, ще бъде предмет на дискусия, си позволяваме да поставям на Вашето внимание следните предложения:

 

 1. УС да настоява пред Министерство на здравеопазването за налагането на мораториум върху преструктурирането и закриването на Общински болници, преди да завърши изпълнението на проекта за модернизация на спешната помощ по ОП „Региони в растеж”. Известно е незадоволителното състояние на спешната помощ в страната и в частност на филиалите за спешна помощ – необезпеченост с лекари, линейки и специализирана апаратура, което често налага грижите за спешните пациенти да се поемат от общинските болници. В противен случай, нашите жители ще останат без необходимите здравни грижи.

 

 1. УС да настоява при остойностяване на клиничните пътеки да се въведе компонент – стойност на материално-техническите разходи – поддръжка на оборудването и информационната система, ток, отопление, вода, и др. Знае се, че средствата от дейности по клинични пътеки едва покриват разходите за заплати на персонала и лекарства и консумативи за пациентите. Независимо, че общинските болници са търговски дружества, те нямат възможност да реализират приходи, с които да се покрият разходите за тези задължителни дейности.

 

 1. УС да отстоява твърдо пред органите на централната власт да не се прехвърлят отговорности за цялостна поддръжка на материалната база на общинските болници на общините, без да се посочат финансовите източници. По-правилно е Общинските болници да се наричат Районни болници. Общинските болници не предоставят здравни грижи само на жителите на общината, на чиято територия се намират, а и на жители на няколко съседни общини. Открит е въпросът, как и какво ще е тяхното участие в процеса на управление и издръжка на тези болници. Наличието на общинска болница не е привилегия за съответната община, а необходимост и споделена отговорност между държавата и общините.

 

 1. Чрез Министерство на здравеопазването и Комисията по здравеопазване в НС да се инициира промяна в ЗЛЗ, с която да се въведе задължителна норма за създаването на групова практика в общините, на територията, на които са регистрирани повече от 5-7 лекари с индивидуална практика за първична медицинска помощ. По този начин ще се осигури реалното заместване на лекарите при тяхното отсъствие и полагането на непрекъснати 24 часови здравни грижи за пациентите. Не са малко случаите, при които личните лекари не осигуряват непрекъснати 24 часови здравни грижи за пациентите си, независимо, че са го декларирали при сключване на договор с РЗОК.

 

 1. МЗ да преразгледа Медицинските стандарти по дейности и специалности и тези, които са нереално високи, да бъдат приведени в съответствие с действителността. Това ще облекчи кадровия и материален ресурс на общинските болници за осъществяване на дейността им.
 2. МЗ да осигури финансов ресурс и разработи механизъм за повишаване на работните заплати на медицинските специалисти в съответствие с техните изключителни отговорности. Наблюдава се напрежение сред медицинския персонал във връзка с ръста на  минималната работна заплата от 1 януари, при което се стигна до изравняване на заплатите на медицинските сестри и санитарите, а това е несправедливо и действа демотивиращо.

           

Ние, общинските съветници и общинската администрация от община Козлодуй подкрепяме намерението на Министъра на здравеопазването за създаване на нов модел на национална здравна система, но докато това се случи, като органи на местното самоуправление и принципал на общинските болници сме отговорни, в името на нашите граждани, да направим възможното за запазване на общинското здравеопазване.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            УС на НСОРБ винаги е откликвал на проблемите на общините, затова сме убедени, че и кризата с общинските болници ще бъде преодоляна с Вашето и нашето активно участие и в коректно партньорство с МЗ.     

 

 1. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да изпрати предложенията от Обръщението на Комисията по здравеопазването в Народното събрание и Министъра на здравеопазването.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т.4  от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и по повод покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Врацa, насрочено за 06.03.2018 г. (вторник) от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация – гр. Враца, бул. “Демокрация” № 1, Заседателна зала – ет. VI

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 421

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Врацa, да участва при приемане на Бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2018 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с бюджета, да гласува със „за” .
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Врацa, да участва при приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2017 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с документа, да гласува със „за“.
 3. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Врацa, да участва при приемане на Отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2017 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с документа, да гласува със „за“.
 4. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Врацa, да участва при приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2017 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с документа, да гласува със „за“.
 5. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – директор на Дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности” към общинска администрация Козлодуй със същите правомощия.
 6. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

           

            По т. 5 от дневния ред:

            Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

 

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

 

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook