Бюджет 2018


pdfДокладна записка за отчет на бюджет 2018 г. и приложения

pdfРешение 681/12.09.2019 г. на Общински съвет Козлодуй за приемане отчета на бюджета за 2018 г.

Публикувано на 18.09.2019г.


pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2018г. до 30.09.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за III-то тримесечие на 2018г.

Публикувано на 30.10.2018г.


pdfПредставяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г
pdfПриложение №1 - Отчет за касово изпълнение на Община Козлодуй за 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
pdfПриложение №2 - Отчет на разходите по функции и дейности на Община Козлодуй за 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
pdfПриложение №3 - Отчет на средствата от Европейския съюз на Община Козлодуй за 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
pdfПриложение №4 - Поименен списък (табличен) на обектите за строителство през 2018 г. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй
pdfРешение №508 на ОБС от 30.08.2018 г. за приемане на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г

Публикувано на 10.09.2018г.


pdfГодишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Козлодуй през 2017 г.
pdfОдитен доклад на Сметната палата №0100303218 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Козлодуй за 2017 г.
pdfПриложение №1 - Отчет за касово изпълнение по прихода на Община Козлодуй за 2017 г.
pdfПриложение №2 - Отчет на разходите по функции и дейности на Община Козлодуй за 2017 г.
pdfПриложение №3 - Отчет за касово изпълнение на разхода по параграфи на Община Козлодуй за 2017 г.
pdfПриложение №4 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи от 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
pdfПриложение №5 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за 2017 г. по агрегирани показатели
pdfПриложение №6 - Второстепенни разпоредители, финансирани от бюджета на Община Козлодуй - уточнен годишен план и отчет за изпълнението на бюджета през 2017 г.
pdfПриложение №7 - Отчет на средствата от Европейския съюзна Община Козлодуй през 2017 г.
pdfПриложение №8 - Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година на Община Козлодуй
pdfПротокол от публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
pdfРешение №507 на ОБС от 30.08.2018 г. за приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за 2017 г.

Публикувано на 10.09.2018г.


pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2018г. до 30.06.2018г.


     Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за II-ро тримесечие на 2018г.

Публикувано на 30.07.2018г.pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

     Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во тримесечие на 2018г.

Публикувано на: 30.04.2018г.


pdfДокладна записка - Бюджет 2018г.

Публикувано на: 07.02.2018г.

pdfРешение №407 на Общински съвет Козлодуй за приемане на бюджет 2018г.

 

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Общински бюджет
 2. Бюджет 2020
 3. Бюджет 2018 - Текуща страница
 4. Годишни отчети за изпълнението на общинските бюджети
 5. Бюджет 2009
 6. Бюджет 2019
 7. Бюджет 2017
 8. Бюджет 2010
 9. Банкова сметка на общината
 10. Бюджет 2015
 11. Бюджет 2014
 12. Бюджет 2013
 13. Бюджет 2012
 14. Бюджет 2011
 15. Бюджет 2016

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook