Протокол № 45/25.01.2018 г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
45
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 25.01.2018 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие  20 (двадесет) общински съветници.

            Отсъства Николай Петков.

            Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов – заместник-кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство с. Хърлец и Петко Петков – кмет на кметство с. Гложене.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Преди началото на заседанието председателят съобщи за предложение, внесено от кмета на общината и регистрирано по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, относно: Определяне нов размер на месечните трудови възнаграждения на кметовете на кметства с. Хърлец, с. Гложене и с. Крива бара.

 

            На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 406

 

 1. Включва нова т. 10 в дневния ред, както следва:

            „10. 410-01-19/23.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне нов размер на месечните трудови възнаграждения на кметовете на кметства с. Хърлец, с. Гложене и с. Крива бара.”

 1. Досегашната т. 10 става т. 11.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

           

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-11/15.01.2018 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на бюджет на община Козлодуй за 2018 г.
 3. 410-01-14/17.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Статут на общинските жилища за 2018 г.
 4. 410-01-15/17.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Задължително застраховане на имоти – частна общинска собственост за 2018 г.
 5. 410-01-13/16.01.2018 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предложение за частично изменение в административната структура на общинска администрация – Козлодуй.
 6. 410-02-4/08.01.2018 г. – Доклад от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 7. 410-01-17/17.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй за бюджетната 2018 г. с проект пред Фонд „Радиоактивни отпадъци”.
 8. 410-01-12/15.01.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г.
 9. 410-01-16/17.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изработване на ПУП-ПР за поземлен имот № 431004, местност „Мерата, с. Гложене.
 10. 410-01-19/23.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне нов размер на месечните трудови възнаграждения на кметовете на кметства с. Хърлец, с. Гложене и с. Крива бара.
 11. Други.

 

Гласували  20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

            По т. 2 от дневния ред:

            В изпълнение на чл. 122, ал. 4 от ПОДОСНКВОА председателят на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост представи обобщено становище, което обхваща становищата на ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, разгледали в свои заседания внесената докладна записка от кмета на община Козлодуй за приемане на бюджет на Община Козлодуй за 2018 г.

            Изказвания направиха всички председатели на постоянните комисии, които запознаха общинските съветници с проведените дебати, поставените въпроси и отговорите на общинска администрация.

            По предложение на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, подкрепено от ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, Общинският съвет гласува следните предложения:

 1. В таблицата на стр. 8, т. 10.4. „Средства за подпомагане на спортните клубове, чийто седалища и дейност са на територията на общината” т. 2 и т. 3 да се обединят в обща т. 2 „ФК „Първа атомна” със сума от 53 000 лв., следващите точки от 4 до 17 стават съответно от 3 до 16. Добавя се нова т. 17 „ФК „Атлетик” със сумата от 1000 лв., която се формира от намаляване на предвидените средства за: Туристическо дружество „Радецки 99” от 1000 на 500 лв.; ФК „Аугуста” от 2000 на 1750 лв. и ФК „Бутан” от 2000 на 1750 лв.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

 1. В Приложение № 3 „Поименен списък на обектите за строителство през 2018 г. и други разходи за придобиване на ДМА и НМА на община Козлодуй”, в раздел II „Проектиране” да се добави т. 14 „Проектиране на физкултурен салон на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй със сума 30 000 лв., добавена в колона 7, която се формира от намаляване на сумата от 36 000 на 6000 лв. в раздел I „СМР”, т. 6 „Подмяна на осветителните тела в селата на община Козлодуй”.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., Постановление № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г. и Указание на Министерство на финансите с номер ФО 1/09.01.2018 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 407
 
 1. Приема Бюджет на Община Козлодуй за 2018 година, както следва:

 

 

 

1.По приходите в размер на:

(съгласно Приложение 1) в т.ч.

 

 

 20 004 523 лв.

 

1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в т.ч: 

 10 415 380 лв.

 

1.1.1. Обща субсидия от РБ

9 958 625  лв.

 

 

1.1.2. Преходен остатък от 2017 г.  по държавни дейности

 

456 755  лв.

 

 

1.2. Приходи за местни дейности

(съгласно Приложение № 1) в т.ч.

 

 

589 143 лв.

 

1.2.1. Данъчни приходи с местен характер

3 102 500 лв.

 

1.2.2. Неданъчни приходи             

627 700 лв.

 

 

 

1.2.3. Трансфери за местни дейности

 в т.ч.:

999 600 лв.

 

 

1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия

 

749 400 лв.

 

 

1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи 

 

231 400 лв.

 

 

1.2.3.3. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

 

18 800 лв.

 

 

1.2.4. Преходен остатък от 2017 г. 

 

1 859 343 лв.

 

 

2. По разходите в размер на:

(съгласно Приложение № 2) в т.ч.          

                                   

 

20 004 523 лв.

 

 

2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности

10 415 380 лв.

 

 

2.2. Разходи за местни дейности в т.ч. дофинансиране

589 143 лв.

 

 1. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на 2 897 835 лв. (два милиона осемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и пет лв.), съгласно Приложение № 3, по източници на финансиране както следва:

 

Общо средства предвидени за капиталови разходи

2 897 835 лв.

Собствени средства на Общината

661 217 лв.

Целева държавна субсидия за капиталовите разходи, вкл. преходен остатък от 2017 г.

1 390 289 лв.

Други източници в т.ч.

846 329 лв.

- Съфинансиране по проект от фонд „РАО”

232 000 лв.

- Други източници (Споразумение с МРРБ и МОСВ, АЕЦ)

614 329 лв.

 

   2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 2 897 835 лв., съгласно Приложение № 3.

 1. Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея (без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети), съгласно Приложение № 4.

            3.1. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 3, за съответните дейности.

            3.2. Заплатата на кмета на общината, председателя на Общинския съвет,  възнагражденията на общинските съветници и кметовете на кметства са определени  с решения  на Общински съвет от № 24  до № 29  вкл. по Протокол № 3 от 10.12.2015 г.  

 1. Приема следните лимити за разходи:

            4.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3% на база действително начислени трудови разходи съгласно чл. 37 ал. 2 от ПМС №  332/22.12.2017 г. за изпълнение на ДБРБ за 2018 г.

            4.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер на 2% от издръжката на общинска администрация съгласно чл. 35, ал. 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на ДБРБ за 2018 г.

 1. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане в размер на 8 875 лв., разпределен по населени места, както следва:

- гр. Козлодуй –               1 875 лв.

- с. Хърлец –                    2 000 лв.

- с. Гложене –                  2 000 лв.

- с. Бутан –                       2 000 лв.

- с. Крива Бара – 1 000 лв.

 1. Определя:

            6.1. Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2018 г., както следва:

- Детска Ясла –                            1 дете - 1,80 лв.

- Детска градина –                      1 дете – 1,80 лв.

- Детска млечна кухня –             1 дете – 1,80 лв. /платим от родителите/.

            6.2. Цени на купони в ученически столове:

- Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 1,50 лв. /платим от родителите/

            6.3. Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование”, „Здравеопазване” – дейност „Детска ясла” за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

 1. За бюджетната 2018 г.:

            7.1. Да се поемат разходите за безплатен обяд или закуска на 458 ученика от социално слаби семейства в размер на 120 225 лв., разпределени по учебни заведения, както следва:

   - СУ ”Христо Ботев”, гр. Козлодуй –                           40 ученика –   10 500 лв.

   - СУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй –        50 ученика –   13 125 лв.

   - НУ „В. Левски”, гр. Козлодуй –                                 51 ученика –   13 387 лв.

   - ОУ „В.Априлов”, с. Хърлец –                                     50 ученика –   13 125 лв.

   - ОУ ”Христо Ботев”, с. Гложене –                               94 ученика –   24 675 лв.

   - СУ ”Св.св. Кирил и Методий”, с. Бутан –               173 ученика –   45 413 лв.

            7.2. Правоимащите да се хранят безплатно ученици се определят от педагогическия състав на съответното училище, като копие от списъка им се предостави в Община Козлодуй.

            7.3. Средствата за осигуряване на безплатен обяд или закуска в размер на 120 225 лв. са предвидени във функция „Образование” – делегирани от държавата дейности за гр. Козлодуй и по бюджетите на съответните учебни заведения прилагащи системата на делегирани бюджети.

 1. Определя на основание чл. 36 ал.1, т. 2 от ПМС № 332/22.12.2017 г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 90 % от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

- служители в общинска и кметска администрация;

- учители;

- медицински специалисти в „детска ясла” и „здравни кабинети” в училищното здравеопазване;

- специалисти в социалните услуги на територията на общината.

            8.1. Разходите по т. 8 се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

            8.2. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи съгласно чл. 36, ал.1, т. 2 от ПМС № 332/22.12.2017 г., като разходите са за сметка на съответната дейност.

            8.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на длъжностни лица с право на превозни разноски.

 1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 175 875 лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.

            9.1. Определя субсидираната численост за читалищата в размер на 21 щатни бройки.

            9.2. Упълномощава кмета на Общината да организира разпределението на средствата от държавната субсидия  съгласно указание ФО № 1/09.01.2018 г.

 1. Утвърждава разпределението на средствата за култура и подпомагане на пенсионерски клубове и дейности по опазване на околната среда, както следва:

Читалища в Община Козлодуй –                            59 885 лв.

Общински Културен календар –                             71 990 лв.

Общински Спортен календар –                               35 900 лв.

Общински календар „Младежки дейности” –       39 750 лв.

Общински Екологичен календар –                         18 180 лв.

Програма „Ботеви дни 2018 г.” –                            46 300 лв.

Студенти –                                                                   3 100 лв.

Пенсионерски клубове –                                          15 000 лв.

Общо                                                                        290 105 лв.

10.1. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 59 885 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2018 г., приета с решение № 390 по протокол № 43/21.12.2017 г. на ОбС, Козлодуй, да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна сметка спрямо предложените годишни планове за дейности.

10.2. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ  размер 135 900 лв. (35 900лв. + 100 000 лв.), разпределени както следва:

10.2.1. Средствата за създаването на условията за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на 35 900 лв.,съгласно приет Общински Спортен календар за 2018 г. с решение на ОбС № 377 от Протокол № 41 от 30.11.2017 г.

10.2.2. Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината в общ размер на 100 000 лв., разпределени по клубове, както следва:                                                                                                                                                                                                                              

1

Волейболен клуб „Козлодуй”

13 000 лв.

2

ФК „Първа атомна”

53 000 лв.

3

СК „Септември 94”, с. Гложене

5 000 лв.

4

ФК „Септември”, с. Гложене

2 500 лв.

5

Джудо клуб „Олимпия”

6 000 лв.

6

КСК „Максимус”

1 000 лв.

7

СК ”Атом”

2 500 лв.

8

Клуб плуване „Атомик”

4 000 лв.

9

ФК „Аугуста”, с. Хърлец

1 750 лв.

10

Клуб по кик бокс „Златните момчета”

3 000 лв.

11

Туристическо дружество „Радецки 99”

500 лв.

12

Тенис клуб „Козлодуй 2011”

1 000 лв.

13

Клуб по конен спорт Бутан

1 000 лв.

14

Тенис на маса  Белун                                                  

1 000 лв.

15

Шахматен клуб „Радецки”

2 000 лв.

16

ФК „Бутан”, с. Бутан

1 750 лв.

17

ФК „Атлетик”

1 000 лв.

           

10.3. Средствата се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и се изразходват от тяхна страна по целесъобразност, като на тримесечие се представя отчет за изразходваните субсидии.

 1. Съгласно чл. 11 ал. 10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Козлодуй за 2018 г., както следва:
 2. „Детска ясла № 1”;
 3. СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй;
 4. СУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр. Козлодуй;
 5. НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй;
 6. ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец;
 7. ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене;
 8. СУ „Св.св.Кирил и Методий”, с. Бутан;
 9. Кметство с. Хърлец;
 10. Кметство с. Гложене;
 11. Кметство с. Бутан;
 12. Кметство с. Крива Бара;
 13. ОП „Комунална дейност”, гр. Козлодуй;
 14. ДГ „Мир”, гр. Козлодуй;
 15. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй;
 16. ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй;
 17. ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй;
 18. ДГ„Здравец”, с. Хърлец;
 19. ДГ „Радост”, с. Гложене;
 20. ДГ „Първи юни”, с. Бутан.
 21. Всички училища в системата на образованието прилагат системата на делегираните

бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:

 • на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
 • да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
 • да се разпорежда със средствата на училището;
 • да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците  в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
 • самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището;
 • второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепения разпоредител за необходимостта от извършване на компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.
 1. В изпълнение на чл. 41 от Постановление № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2018 г., дава право на директорите на училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капитални разходи утвърден от Общински съвет за 2018 г. при спазване на изискванията на горецитирания член от постановлението.
 2. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
 • За делегираните от държавата дейности, разходите се извършват при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2018 г.
 • За местните дейности се извършват в следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.
 • Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2018 г.
 1. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на 200000 лв.
 2. Определя размер на просрочените задължения, които ще бъдат погасени през 2018 г. в размер на 26 660 лв., съгласно Приложение № 6.
 3. Определя максимален размер на новите задължения за разходите, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ.
 4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ.
 5. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата на Европейския съюз в размер на 3 838 154 лв., съгласно Приложение № 5.
 6. 20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 – 2020 г., съгласно Приложение № 7.
 7. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
 • в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
 • в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
 • да се разпорежда с предвидения резерв на непредвидени и/или неотложни разходи.
 • да представи бюджета за 2018 г. по пълна бюджетна класификация в едно месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметната палата.
 1. Възлага на Кмета:
 • да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
 • да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
 • да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;
 • да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и докладни записки към тях;
 • да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на Министерство на финансите;
 • да спира или ограничава финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване, без това да води до преустановяване на дейността на засегнатите организации или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения;
 • да представлява Община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален и международен мащаб, свързани с участие на общината в тях;
 • при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на „местни” дейности, да покрива този недостиг текущо с временни заеми от извънбюджетни и набирателна сметки на общината;
 • да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г.
 1. В процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в изпълнение на нормативните актове, влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се отразяват служебно по бюджет 2018 г. от кмета на Община Козлодуй, без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, като промените се извършват служебно от кмета на Общината, без решение на ОбС.
 2. Дава съгласие възникналия временен недостиг по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, в т.ч. и  за Държавен фонд „Земеделие”, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
 • Кметът на общината определя срока за погасяване на заемите от общинският бюджет, като срокът се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
 • При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и сметката за чужди средства да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
 • За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им за решение от ОбС.
 1. Възлага на кмета на общината изпълнението на Бюджета.

  

            Неразделна част от решението са:

 1. Приложение № 1 Приходи;
 2. Приложение № 1 А Справка за разпределяне на средствата от преходния остатък по функции и дейности по бюджета на община Козлодуй от 2017 г.;
 3. Приложение № 2 Разходи;
 4. Приложение № 3 Поименен списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонти на община Козлодуй за 2018 г.;
 5. Приложение № 4 Численост и средства за заплати за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинската администрация и звената към нея, считано от 01.01.2018 г.;
 6. Приложение № 5 Годишен индикативен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз;
 7. Приложение № 6 План-график за обслужване на просрочени задължения, които ще бъдат погасени през 2018 г.;
 8. Приложение № 7 Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г.;
 9. Приложение № 8 Справка за разпределяне на субсидията по читалища;
 10. Протокол от публично обсъждане пред местната общност на проекта на Бюджет на Община Козлодуй за 2018 г.

 

 Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

  Решението се приема.

 

            По т. 3 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 7  на Общински съвет за реда за условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 408
 
 1. Приема Статут на общинските жилища за 2018 г., както следва:

 

СТАТУТ НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2018 г.

                                        

І.  ПЪРВА ГРУПА – ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ

/за лица, неработещи в бюджетна и обслужваща сфера/

 1. Апартаменти в жилищни блокове:
 2. бл. 9А, ап. 8, ет. 4             ж.к. 1                          едностаен – 47.10 кв.м.
 3. бл. 70, ап. 14, ет. 2             ж.к. 2                          едностаен – 47.21 кв.м. 
 4. бл. 16, вх. А, ап. 7, ет. 3 ж.к. 3                          тристаен – 75.71 кв.м.
 5. бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 5 с. Гложене                  едностаен – 40.08 кв.м.     
 6. бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 2 с. Гложене                  едностаен – 40.08 кв.м.     
 7. Стаи/апартаменти в бивше общежитие СМК – 34 бр.
 8. Общински къщи
 9. ул. ”Сл.Трънски” 3             едноетажна – 75.00 кв.м.
 10. ул. ”К. и Методий” 19 едноетажна – 103 кв.м. и кухня 42 кв.м.
 11. ул. ”Царибродска” 3 едноетажна – 82.00 кв.м.
 12. ул. ”Царибродска” 7 едноетажна – 85.00 кв.м.
 13. ул. ”Царибродска” 9 едноетажна – 85.00 кв.м.

Забележка: Къщите по т. 1, 3, 4 и 5 са определени като опасни за живеене и предложени за събаряне.

ІІ. ВТОРА ГРУПА – ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

/за лица, работещи в бюджетна и обслужваща сфера/

 1. бл. 1, вх. А, ап. 8             ж.к.1 – едностаен - 45.28 кв.м
 2. бл. 1, вх. А, ап. 14             ж.к.1 – едностаен - 44.06 кв.м.
 3. бл. 3, вх. В, ап. 32             ж.к.1 – едностаен - 45.28 кв.м.
 4. бл. 3, вх. А, ап. 11             ж.к.1 – едностаен - 45.28 кв.м.
 5. бл. 3, вх. А, ап. 14             ж.к.1 – едностаен - 45.28 кв.м.
 6. бл. 5, вх. А, ап. 5             ж.к.1 – едностаен - 45.28 кв.м.  
 7. бл. 5, вх. Б, ап. 27             ж.к.1 – двустаен - 63.06 кв.м. 
 8. бл. 6, вх. А, ап. 13             ж.к.1 – двустаен - 60.91 кв.м.
 9. бл. 9А, ап. 7             ж.к.1 – едностаен - 47.10 кв.м.
 10. бл. 10А, ап. 7 ж.к.1 – едностаен - 47.10 кв.м.
 11. бл. 11, вх. В, ап. 32             ж.к.1 – едностаен - 40.71 кв.м.
 12. бл. 11, вх. А, ап. 3 ж.к.1 – двустаен - 59.55 кв.м.
 13. бл. 11, вх. А, ап. 2 ж.к.1 – едностаен - 40.71 кв.м.
 14. бл. 12, ап. 38 ж.к.1 – едностаен - 41.06 кв.м.
 15. бл. 12, ап. 31 ж.к.1 – едностаен - 41.06 кв.м
 16. бл. 12, ап. 2 ж.к.1 – едностаен - 41.06 кв.м
 17. бл. 12, ап. 1             ж.к.1 – едностаен - 41.06 кв.м.
 18. бл. 15, ап. 12 ж.к.1 – четиристаен - 101.88 кв.м.
 19. бл. 16, ап. 14 ж.к.1 – едностаен - 41.06 кв.м.
 20. бл. 26, ап. 1 ж.к.1 – двустаен - 56.66 кв.м.  
 21. бл. 26, ап. 15                          ж.к.1 – двустаен - 56.66 кв.м.
 22. бл. 27, ап. 27 ж.к.1 – едностаен - 36.00 кв.м.
 23. бл. 27, ап. 38 ж.к.1 – едностаен - 47.21 кв.м.
 24. бл. 33, ап. 21             ж.к.1 – двустаен - 58.48 кв.м.
 25. бл. 56, вх. А, ап. 4             ж.к.2 – тристаен - 77.60 кв.м.
 26. бл. 61, вх. Б, ап. 2             ж.к.2 – едностаен - 40.08 кв.м.
 27. бл. 61, вх. Б, ап. 3             ж.к.2 – двустаен - 58.48  кв.м.
 28. бл. 61, вх. Г, ап. 5             ж.к.2 – двустаен - 63.70 кв.м.
 29. бл. 62, вх. Б, ап. 17 ж.к.2 – едностаен - 40.08 кв.м.
 30. бл. 63, вх. В, ап. 8             ж.к.2 – едностаен - 40.08 кв.м.
 31. бл. 65, вх. А, ап. 3 ж.к.2 – тристаен - 75.71 кв.м.
 32. бл. 67, вх. А, ап. 14             ж.к.2 – едностаен - 65.17 кв.м.
 33. бл. 67, вх. Б, ап. 2             ж.к.2 – едностаен - 43.41 кв.м.
 34. бл. 71, вх. А, ап. 6             ж.к.2 А – едностаен - 29.91 кв.м.
 35. бл. 71, вх. Б, ап. 21             ж.к.2 А – едностаен - 29.91 кв.м.
 36. бл. 71, вх. В, ап. 21             ж.к.2 А – едностаен - 29.91 кв.м.
 37. бл. 76, вх. А, ап. 2                      ж.к.2 А – двустаен - 63.70 кв.м.
 38. бл. 76, вх. А, ап. 5                      ж.к.2 А – двустаен – 63.70 кв.м.
 39. бл. 76, вх. В, ап. 11                      ж.к.2 А – двустаен - 64.65 кв.м.
 40. бл. 78, вх. В, ап. 32                       ж.к.2 А – едностаен - 40.08 кв.м.
 41. бл. 79, вх. Б, ап. 29                       ж.к.2 А – едностаен - 40.08 кв.м.
 42. бл. 1, вх. Б, ап. 11                  ж.к.3 – едностаен - 40.08 кв.м. 
 43. бл. 2, вх. Б, ап. 8                     ж.к.3 – едностаен - 40.08 кв.м.
 44. бл. 16, вх. В, ап. 35                    ж.к.3 – едностаен - 40.08 кв.м.
 45. бл. 16 А, ап. 1 ж.к.3 – тристаен - 77.60 кв.м.
 46. бл. 19, вх. Б, ап. 8 ж.к.3 – едностаен - 40.08 кв.м.
 47. бл. 19, вх. Г, ап. 15 ж.к.3 – двустаен - 58.48 кв.м.
 48. бл. 22, вх. В, ап. 2                  ж.к.3 – едностаен - 40.08 кв.м.
 49. бл. 22, вх. В, ап. 8                  ж.к.3 – едностаен - 40.08 кв.м.
 50. бл. 22, вх. В, ап. 14             ж.к.3 – едностаен - 40.08 кв.м.

ІІІ. ТРЕТА ГРУПА – РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

 1. бл. 16, вх. Г, ап. 14 ж.к.3 – двустаен - 63.70 кв.м.
 2. стая № 5, сграда СМК, ет. 1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

            І. Жилища под наем – 44

- апартаменти - 5

- ап. в СМК - 34

- къщи - 5

            ІІ. Ведомствени жилища – 50

            ІІІ. Резервни жилища – 2

ОБЩО: 96 /56 апартамента в жилищни блокове/

 

 1. Общински съвет, Козлодуй реши да не се продават общински жилища през 2018 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

            По т. 4 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 9 , ал. 2 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 409

 

 1. Определя имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, както следва:

      1.1. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 8 в бл. 9А, ж.к. 1 със застроена площ 47,10 кв.м., АОС  №211/19.06.1999 г.

      1.2. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 14 в бл. 1, вх. А, ж.к. 1 със застроена площ 38,76 кв.м.  ведно с прилежащо избено помещение с площ 5,3 м2, АОС  № 119/15.06.1998 г.

      1.3. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 14 в бл. 16 вх. Г, ж.к. 3 със застроена площ 63,70 кв.м. и избено помещение № 14, АОС  № 912/17.09.2002 г.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 410

 

 1. Одобрява частична промяна в административната структура на общинска администрация, в сила от 01.02.2018 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, както следва:

      1.1. Преминаване на длъжностите главен експерт „Контрол на приходите от общинска собственост” и младши експерт „Разпореждане и управление на общинската собственост” - 2 щатни бройки от структурата на дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности” в структурата на Дирекция „Финансово-стопански дейности”.

      1.2. Намалява общата численост на персонала в дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности” от 14 на 12 бройки и увеличава общата численост на персонала  в Дирекция ”Финансово-стопански дейности”  от 16 на 18 бройки, в рамките на общата численост на персонала за общинска администрация.

      1.3. Променя наименованията на двете дирекции, както следва:

Било: Дирекция  „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности” (УТСОСИД),

става: Дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности” (УТСИД).

Било: Дирекция ” Финансово-стопански дейности” (ФСД),

става: Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” (ФСД и УС).

 1. Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностно щатно разписание на общинска администрация, както и да извърши промени в Устройствения правилник на същата, считано от 01.02.2018 г., като средствата за издръжка бъдат в рамките на бюджета на община Козлодуй за 2018 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 6 от дневния ред:

             Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 411

 

 1.  Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /В сила от 10.12.2015 г., приет с реш. № 16 по прот. № 3 от 10.12.2005 г. изм. и доп. с реш. № 357 по прот. № 38 от 18.10.2017 г./, както следва:

 

ПРАВИЛНИК
за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. /В сила от 10.12.2015 г., приет с реш. № 16 по прот. № 3 от 10.12.2005 г. изм. и доп. с реш. № 357 по прот. № 38 от 18.10.2017 г./

       §1. В чл. 21 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1, т. 2 думите „по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници” се заличават.
 2. В ал. 3 думите „ал. 5” се заменят с „чл. 16”.
 3. Ал. 5 се отменя.

      §2. В чл. 22, ал. 1, т. 2 думите „по искане на 1/3 от общинските съветници” се заличават.
      §3. В чл. 23, т. 8 се отменя.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 7 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

             На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 412

 

 1. Отменя свое решение № 359 по протокол № 39 от 31.10.2017 г.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във Фонд „РАО” , в изпълнение на изискването но чл. 14, т. 1 от Указанията за изискванията към проектите и дейностите, подлежащи на финансиране от Фонд „РАО” по чл. 93, ал. 1, т. 5 от ЗБИЯЕ и за провеждане на процедурата за подбор на тези проекти и дейности

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 413

 

 1. Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Освободител” и ул. „Ломска” до кръстовището с обходен път – двугодишно изпълнение” пред Фонд „РАО” за бюджетната 2019 и 2019 г. при 80% финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонда и 20% финансиране от общинския бюджет.
 2. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение – публична общинска собственост не може да бъде променян за период не по-кратък от 3 години след приключване на проекта.
 3. Включване на проектното предложение като приоритетно в Индикативната таблица на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Козлодуй, приоритетна област на въздействие 3.1: Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

            По т. 8 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 128 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Програмата за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2018 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 414

 

 1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 9 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            Юлиян Тошев постави въпрос за изпълнението на проекта за изграждане на гробищен парк в с. Гложене. Заместник-кметът на общината отговори, че проектът се изпълнява и промяната в ПУП-ПР се налага във връзка с довършване на дейностите.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 415

 

 1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за УПИ І и ІІ, представляващи част от поземлен имот № 431004 в местност „Мерата”, землището на с. Гложене – частна общинска собственост с отреждане „за гробищен парк” с цел урегулиране на заснетите граници при запазване на отреждането му и съобразяване с наличния по западната граница вътрешен път – тупик.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по процедиране на изработването на проект за ПУП-ПР за УПИ І, представляващ част от поземлен имот № 431004 в местност „Мерата”, землището на с. Гложене.
 3. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

            По т. 10 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Юлиян Тошев попита защо не се променя възнаграждението на кмета на кметство с. Бутан и превеждани ли са финансови средства по сметката на кметството през 2017 г. На въпроса отговориха кметът на общината и директорът на дирекция „ФСД”, като отбелязаха, че средства не са превеждани и въпреки това кметството продължава да трупа нови задължения.

Анатолий Абаров подчерта, че е правомощие на кмета на общината да предложи на Общинския съвет определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА; ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /посл. акт. ДВ бр. 85/24.10.2017 г./, Приложение № 5, т. 9 и т. 10; Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация /ДВ бр. 102/2017 г. в сила от 01.01.2018 г., Приложение № 1 Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските /посл. акт. ДВ бр. 41/23.05.2017 г./

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 416

 

 1. Определя нов размер на месечното трудово възнаграждение на кмета на кметство с. Хърлец – 1 260,00 лв.
 2. Определя допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 0,6 % по КТ.
 3. Определя платен годишен отпуск в размер на 30 дни.
 4. Определя допълнителен платен отпуск в размер на 10 дни.
 5. Решението влиза в сила от 01.01.2018 г.
 6. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 417

 

 1. Определя нов размер на месечното трудово възнаграждение на кмета на кметство с. Гложене – 1 350,00 лв.
 2. Определя допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 0,6 % по КТ.
 3. Определя платен годишен отпуск в размер на 30 дни.
 4. Определя допълнителен платен отпуск в размер на 10 дни.
 5. Решението влиза в сила от 01.01.2018 г.
 6. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 418
 
 1. Определя нов размер на месечното трудово възнаграждение на кмета на кметство с. Крива бара – 930,00 лв.
 2. Определя допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 0,6 % по КТ.
 3. Определя платен годишен отпуск в размер на 30 дни.
 4. Определя допълнителен платен отпуск в размер на 10 дни.
 5. Решението влиза в сила от 01.01.2018 г.
 6. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 11 от дневния ред:

            Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г. - Текуща страница
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи