Информация относно издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение към община Козлодуй по ЗМДТ

 

Във връзка със зачестилите въпроси относно начина на получаване на Удостоверение за наличие и/или липса на задължения към Община Козлодуй за подписване на договори и процедури по обществени поръчки с възложител „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, Ви уведомяваме ,че:
Удостоверението за наличие и/или липса на задължения в оригинал може да получите:
1. Лично от лице, представляващо юридическото лице
2. От упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице
3. По куриер ( за Ваша сметка)

По Ваше искане копие от документа се предоставя на възложителя „АЕЦ Козлодуй” ЕАД по електронен път.
За целта е необходимо в подадено от Вас искане да укажете и начина на получаване на удостоверението. 
Удостоверението се изготвя след заплащане на услугата в следните срокове:
- За срок от 7 дни – цена на услугата 4,00 лева
- За срок от 3 дни – цена на услугата 6,00 лева
- За срок от 1 ден – цена на услугата 8,00 лева
- В деня на подаване на искането – цена на услугата 12,00 лева

Банкова сметка на Община Козлодуй: IBAN с-ка № BG 84 SOMB 9130 8436 5415 44 , банков код BIG – SOMB BGSF, Общинска банка АД, вид плащане 44 80 07

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?