ПРОТОКОЛ № 21

П Р О Т О К О Л

№ 21

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 28 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 28.12.2012 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

Отсъстваше  Николай Петков.

Присъстваше и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66,  ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-133/13.12.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 3. 410-03-135/13.12.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Размер на такса битови отпадъци в община Козлодуй за 2013 г.
 4. 410-03-134/13.12.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в Наредба № 13 на ОбС, Козлодуй за определяне размера на местните данъци на територията на община Козлодуй.
 5. 410-02-104/17.12.2012 г. Предложение от Мая Занева – председател на Общинския съвет относно: Заповед № ЗАПО-07-4/11.12.2012 г. на Областния управител на област Враца.
 6. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

По т. 2 от дневния ред:

Цоло Цолов предложи увеличението на таксите и цените на услугите по Наредба № 11  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй за 2013година да бъде  20%.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

Предложението не се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, при спазване на нормите на чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 75, чл. 76 и чл. 77 от АПК и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 203

I. Общински съвет, Козлодуй  изменя и допълва Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй,  както следва:


1. В раздел І се правят следните изменения:

1.1. В чл.17, ал.1,т.3 текстът „чл.71а и чл.71е” се заменя с „чл.60, ал.2 и чл.64, ал.1”.


2. В Раздел ІІ се правят следните изменения:

2.1. В чл. 22, ал. 3 и ал. 4 се изменят така:

„(3) Таксите се определят на квадратен метър:

1. на ден:

4.00 лв. –

за града;

3.00 лв. –

за селата;

3.00 лв. –

при организиране на събори, панаири и други празници в района на “Ботев парк”;

1.00 лв. –

при ползване за циркови арени и увеселителни паркове.

2. на месец:

60.00 лв. –

за града;

55.00 лв. –

за селата.

(4) За физически и юридически лица с 50 до 90 % трайно намалена работоспособност размерът на таксата е:

1. на ден:

2.00 лв. –

за града;

1.50 лв. -

за селата.

2. на месец:

25.00 лв. –

за града;

22.00 лв. –

за селата.”


2.2. В чл. 23, т. 1, 2 и 3 се изменят така:

„1. Производител на селскостопанска продукция:

1.1.на ден:

2.00 лв. –

за града;

1.50 лв. –

за селата;

4.00 лв. –

за продажба с кола, впрегната с добитък на ден;

7.00 лв. –

за продажба с лек автомобил на ден;

14.00 лв. –

за продажба с товарен автомобил или ремарке на ден.

1.2. на месец:

25.00 лв. –

за града;

22.00 лв. –

за селата.

2. Производител - пенсионер на селскостопанска продукция:

2.1.на ден:


1.50 лв. –

за града;

1.00 лв. –

за селата.

2.2. на месец:

12.00 лв. –

за града;

10.00 лв. –

за селата.

3. Производител на друга продукция:

3.1 на ден - 3.00 лв.

3.2   на месец - 33.00 лв.”


3. В раздел IV, чл. 31 се изменя така: 

„Чл. 31 Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:


1*.

Издаване на скица за недвижим имот  
Срок 14 дни

16.00 лв.

2.

Издаване на виза за проектиране 


- за един имот и съседните му имоти

20.00 лв.

- за един квартал

59.00 лв.

Срок до14 дни, доколкото в нормативен акт  не е предвиден друг


3*.

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца  
Срок 7 дни

11.00 лв.

4*.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства –

Срок до 5 дни

8.00 лв.


5*.

Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Срок 7 дни


13.00 лв.

за един документ или 8.00 лв. за един лист от проекта;

6.

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

Срок до 7 дни

26.00 лв.

7.

Издаване на разрешение за строеж

Срок до 7 дни

Таксата е 0.05 % от строителната стойност на обекта, която не може да бъде по-малка от 26.00 лв.

за един строеж 

- За I, II и III категория – строителна стойност за разгъната застроена площ /РЗП/ не по-малко от 660 лв./м2

- За IV и V  категория – строителна стойност за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- За VI категория – строителна стойност за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

8.

Издаване на скица на поземлен имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти за територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ


Обикновена услуга – 7 дни

13.00 лв.

Бърза услуга – 3 дни

26.00 лв.

Експресна услуга – 1 ден

40.00 лв.

9.

За презаверка на дадена скица на поземлен имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти за територии на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Срок 7 дни

4.00 лв.10.

За изработване на експертна оценка на поземлен имот от

влезлия в сила план на новообразуваните имоти за територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Срок 14 дни

40.00 лв.

11.

Регистрация/промяна на собственика на поземлен имот в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Срок 7 дни

7.00 лв.


12.

Издаване на справка декларация за текуща пазарна оценка на земеделски земи на новообразуваните имоти за териториите на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Срок 14 дни”

13.00 лв.

 

4. В раздел V се правят следните изменения и допълнения :

4.1. В чл. 35:

4.1.1. В ал. 1:

(1) За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:

1. Издаване на удостоверение за наследници

Срок до 7 дни                                                                                             4.00 лв.

2. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

Срок до 7 дни 4.00 лв. 

3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние”

Срок до 7 дни                                                                                             4.00 лв.

4. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Срок до 7 дни                                                                                             4.00 лв.

5. (досегашна т. 4) Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Срок до 7 дни                                                                                             4.00 лв.

6. (досегашна т. 4) Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Срок до 7 дни                                                                                             4.00 лв.

7. (досегашна т. 5) Издаване на удостоверение за семейно положение

Срок до 7 дни                                                                                             4.00 лв.

8. (нова) Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

Срок до 7 дни                                                                                             4.00 лв.

9. (досегашна т. 6, изм.) Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки”  

Срок до 7 дни                                                                                             4.00 лв.

10. (досегашна т. 7, доп.) Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Срок до 7 дни                                                                                             4.00 лв.

11. (досегашна т. 7, доп.) Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Срок 1 ден                                                                                                   4.00 лв.

12. (досегашна т. 7, доп.) Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Срок до 7 дни                                                                                             4.00 лв.

13. (досегашна т. 7, изм.) Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Срок 1 ден                                                                                                  4.00 лв.

14. (досегашна т. 8) Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Срок до 7 дни                                                                                             7.00 лв.

15. Досегашна т. 9 се отменя.

4.1.2. В ал. 2:

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:

1. (изм.) Издаване на удостоверение за раждане – оригинал 

Срок 1 ден

2. (изм.) Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал 

Срок 1 ден

3. (изм.) Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път

Срок 1 ден

4. (изм.) Промяна в актове за гражданско състояние 

Срок до 7 дни

6. (изм.) Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до общински съвет за отпускане на персонални пенсии

Срок 60 дни

9. Отменя се.

4.1.3. Създава се нова ал. 4:

„(4) За всяко следващо копие на издавано удостоверение се заплаща такса в размер на 50 % от стойността на  съответния вид услуга.”.

4.2. Чл.36 таксата „5.00 лв.” се заменя със „7.00 лв”.


5. В Раздел VII се правят следните изменения:

5.1. В чл.39, ал. 2 и чл. 40, ал. 1 думата „отдел” се заменя с „дирекция”.


6. В Приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:


№ по ред

Вид услуга

Цена


I. Услуги “Икономическо развитие, търговия и туризъм”


2

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници –

Срок до 30 дни

40.00 лв.

Такса стоянка 13.00 лв. за автомобил на месец;

Такса холограма 8.00 лв.  за автомобил за една година


3

Издаване на удостоверение за частна ветеринарно-медицинска практика –

Срок 3 дни

13,00 лв.


4

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали –

Срок 1 ден

7.00 лв.


5

Издаване на разрешение и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия –

срок до 7 дни

40.00 лв.


6

Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица –

Срок  до 7 дни


7.00 лв.


7.

Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на пътни превозни средства с животинска тяга –

Срок до 7 дни 


7.00 лв.


19.

Цена за 1 нощувка в туристическа хижа “Козлодуйски бряг”

11.00 лв.


20.

Престой на автобуси в автогара, тръгване от сектор и продажба на билети за превозвачи, изпълняващи превоз на пътници по маршрутни разписания с пробег над 50 км.:


- до 22 места -

11.00 лв./курс


- над 22 места -

16.00 лв./курс


Престой на автобуси в автогара, тръгване от сектор и продажба на билети за превозвачи, изпълняващи превоз на пътници по маршрутни разписания с пробег до 50 км.:- до 22 места -

5.00 лв./курс


- над 22 места -

8.00 лв./курс


22.

(нова) Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване

Таксите са съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма


23.

(нова) Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения

Таксите са съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма


24.

(нова) Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

Таксите са съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма


II. Услуги “Териториално устройство, строителство и екология” да се промени „Устройство на територията и икономически дейности”


1.*

Изготвяне на скица за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти –

Срок до 7 дни

26.00 лв.


2.

(изм.) Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж или чрез общински експертен съвет

- За I, II и III категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660лв./м2

- За IV и V  категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530лв./м2

- За VI категория - строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330лв./м2 

Срок до 30 дни
26.00 лв.

при всяко внасяне на проекта и

0.3 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по -малко от 53.00лв. 


3.

(изм.) Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие

- За I, II и III категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2 

- За IV и V  категория - строит.ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- За VI категория - строит.ст-т за РЗП не по-малко от  „330 лв./м2”

Срок до 14 дни

0.2% от стр. ст-ст на обекта като крайната цена за одобряване е не по -малко от 46.00 лв.4.

(изм.) Съгласуване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава  разрешение за строеж

Срок до 30 дни чрез приемане от общински експертен съвет

Срок 14 дни с внесен доклад за оценка на съответствие

26.00 лв. при всяко внасяне на проекта и

26.00 лв. при съгласуване на проекта 


5.

(изм. и доп.) Възстановяване на строителни книжа по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ. Одобряване на инвестиционен проект с внесен доклад за оценка на съответствията.

- За I, II и III категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- За IV и V  категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2 

- За VI категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от „330 лв./м2 

Срок  14 дни –  с внесен доклад за оценка на съответствие  

0,2% от стр.ст-ст на обекта, но не по-малко от   40.00 лв.6.

(изм. и доп.) Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, който е изгубил правно действие по чл. 145, ал. 4 от ЗУТ (с прием на ОЕСУТ-чл. 142, ал. 6,т. 1)

- За I, II и III категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от  660 лв./м2 

- За IV и V  категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- За VI категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2 

Срок 30 дни

26.00 лв.при всяко внасяне на проекта


50 % ст-та за таксата за одобряване на проекта


7.

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти –

Срок до 14 дни

33.00 лв.8.

(изм. и доп.) Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж по чл. 150 от ЗУТ –по КПИИ /комплексен проект за инвестиционна инициатива/

- За I, II и III категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2 

- За IV и V  категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- За VI категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

Срок 14 дни –  с внесен доклад за оценка на съответствие  

Срок 30 дни  - чрез приемане от общински експертен съвет

С внесен доклад за оценка на съответствие

0,2 % от стр.ст-ст на обекта, но не по-малко от 46.00 лв.

Чрез разглеждане на общински експертен съвет

0.3 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по -малко от 53.00 лв.

За разрешение за строеж  0.065 % от стр. ст-т на обекта, но не по-малко от 33.00 лв.

Забележка: Събират се поотделно такси с 30 % увеличение спрямо дължимото  на основание чл. 150, ал.4 от ЗУТ.


9.

(изм.) Презаверка на разрешение за строеж –

- За I, II и III категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- За IV и V  категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- За VI категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

Срок до 7 дни 0.025 % от стр. ст-т на обекта, но не по –малко от  16.50 лв.10.

(изм.) Възстановяване на строителни книжа по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ. Одобряване на инвестиционен проект с доклад за оценка на съответствията.

- За I, II и III категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- За IV и V  категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- За VI категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

Срок 30 дни

0.15% от стр. ст-т на обекта след одобряване, но не

по –малко от 73.00 лв.
11.

(изм.) Регистриране и въвеждане на строежите в експлоатация. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория –

Срок до 7 дни 


- строежи с РЗП до 25 м2 и сградни отклонения на техническата инфраструктура

79.00 лв.


- строежи с РЗП от 25м2 до 100м2

158.00 лв.


- строежи с РЗП от 100м2 до 200м2

238.00 лв.


- строежи с РЗП от 200м2 до 1000м2

330.00 лв.


- строежи с РЗП над 1000м2

488.00 лв.


12.

(изм.) Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че Подробният устройствен план /ПУП/ е приложен на място по отношение на застрояването - За I, II и III категория

33.00 лв.


- За IV и V  категория

26.00 лв.


13.

(изм.) Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план

20.00 лв.


14.

(изм.) Приемане и заверяване на екзекутивна документация –

Срок до 7 дни 


- За I, II и III категория

79. 00 лв.


- За IV и V  категория

33.00 лв.


15.

Изм. и доп.) Издаване на удостоверение за търпимост на основание §16 от ПР на ЗУТ  и  § 127, ал.1 от  ПЗР на ЗИДЗУТ

Срок до 14 дни

33.00 лв.

за един строеж


16.

Издаване на заверено препис-извлечение от решение на общински експертен съвет по устройство на територията

Срок до 7 дни

16.00 лв. за документ и

8.00 лв./стр. А4 за копия от планове


17.

Допускане /разрешаване/ изработване на подробен устройствен план

Срок до 30 дни

26.00 лв.


18.

Произнасяне по допускане, проучване и проектиране  на изменение на ПУП

Срок 30 дни

20.00 лв.


19.

Допускане /разрешаване/ изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Срок до 30 дни

26.00 лв.


20.

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Срок 7 дни

16.00 лв.


23.

Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности

/на кв.м./месец/- І-ва зона

3.30 лв.


- ІІ-ра зона

2.40 лв.


- за селата

1.60 лв.


24.

Съставяне на протокол за нанесени щети в частни жилища

Срок до 30 дни

16.00 лв.

(за едно жилище)


25.

Издаване на разрешение и направление за извозване на строителни отпадъци и земни маси- за битови

12.00 лв.


- за строителни

12.00 лв.


- за масово разпространени отпадъци – тор, компост, льос, хумус и други

6.60 лв.


26.

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Срок до 7 дни 

26.00 лв.


27.

(изм.) Съставяне на констативен акт за по чл. 224 а, ал. 2 от ЗУТ (за незаконно строителство)

Срок 18 дни

Не се таксува


30.

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост

Срок до 7 дни

8.00 лв.


34.

(нова) Узаконяване на незаконни строежи  на основание  § 184 т. 7 от ПРЗ от ЗУТ и § 127 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ

Заплащане на дължими глоби и такси предвидени в нормативни актове


35.

(нова) Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Срок до 7 дни

7.00 лв.


Забележка: Отбелязаните със знак /*/ услуги, могат да бъдат изпълнени като бърза и експресна. 


III. Услуги “Гражданска регистрация и административно обслужване”


1.

Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство

Срок до 7 дни

4.00 лв.


2.

(изм.) Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина  

Срок 7 дни 

4.00 лв.3.

(изм.) Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Срок 7 дни 

4.00 лв.


4.

(изм.) Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Срок до 7 дни

4.00 лв.


5.

(изм.) Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

Срок до 7 дни

4.00 лв.


6.

Припознаване на дете

Срок 3 месеца

4.00 лв.


7.

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Срок до 7 дни

7.00 лв.8.

(изм.) Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Срок до 7 дни

4.00 лв.


9.

(изм.) Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Срок до 7 дни

4.00 лв.10.

(изм.) Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Срок до 7 дни

Не се таксува


11.

Издаване на удостоверение за верен Единен граждански номер от ТЗ „ГРАО

Срок до 7 дни

4.00 лв.


12.

(отм.)13.

(отм.)


14.

(изм.) Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

Срок до 7 дни

7.00 лв.


15.

(изм.)Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Срок до 14 дни

7.00 лв.


17.

(изм.) Ритуал за сключване на граждански брак в ритуалната зала на общината

Ритуал за сключване на граждански брак извън ритуалната зала на общината 

65.00 лв

130.00 лв.


18.

Ритуал при именуване на дете

30.00 лв.


19.

Издаване на служебна бележка

4.00 лв.


21.

(изм.) Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи”

Срок до 7 дни

7.00 лв.


22.

(нова) Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”

Срок до 7 дни

8.00 лв./стр.


23.

(нова) Издаване на удостоверение за правно ограничение”

Срок до 7 дни 

4.00 лв.


24.

(нова) Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Срок до 7 дни

4.00 лв.


25.

(нова) Издаване на удостоверение за приемно семейство

Срок до 7 дни

4.00 лв.


26.

(нова) Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузите

Срок до 7 дни

7.00 лв.


27.

(нова) Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Срок до 7 дни

10.00 лв.


Забележка: За всяко следващо копие на издавано удостоверение се заплаща такса в размер на 50 % от стойността на  съответния вид услуга.


IV. Услуги “Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността”

1.

Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физическо или юридическо лице

Срок до 30 дни

7.00 лв.

2.

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти общинска собственост

Срок до 30 дни

7.00 лв.


3.

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот

Срок до 14 дни

7.00 лв.


4.

Учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху терени и обекти общинска собственост

Срок до 30 дни


7.00 лв.


5.

Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Срок до 14 дни

7.00 лв.


6.

Установяване на жилищни нужди и картотекиране за общинско жилище

Срок до 30 дни

3.00 лв.


7.

Настаняване в общинско жилище

Срок до 30 дни

7.00 лв.


8.

Закупуване на общинско жилище от наемател

Срок до 30 дни

92.00 лв.


9.

Издаване на разрешение за предоставяне на общински терен за монтаж на временен търговски обект

Срок  до 30 дни

7.00 лв.

10.

Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект

Срок до 30 дни


7.00 лв.


11.

Продължаване на срока на договор за ползване на общински терен за монтаж на временен търговски обект

Срок до 30 дни


7.00 лв.


12.

Издаване на разрешение за предоставяне на общинско помещение за безвъзмездно ползване на бюджетни организации или за отдаването му под наем на политически партии, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза

Срок до 30 дни

7.00 лв.


13.

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Срок до 30 дни

7.00 лв.


14.

Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди –

Срок до 14 дни


3.00 лв.

15.

Учредяване на право на преминаване през терени, публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура – водопроводи и канализации, топлопроводи, газопроводи, телефони, електроснабдителни и др. кабели и мрежи

Срок до 30 дни


7.00 лв.


16.

Замяна на имоти частна общинска собственост с имоти, собственост на други лица

Срок до 30 дни


7.00 лв.


17.

Продажба на тръжни документи за разпоредителни сделки с общински имоти

Срок до 14 дни


80.00 лв.


18.

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства, касаещи общински недвижими имоти

Срок до 30 дни

7.00 лв.


19.

Издаване на удостоверения за собствеността на земеделска земя от емлячен регистър

Срок до 30 дни

7.00 лв.

20.

(отм.)


21.

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

Срок до 30 дни


7.00 лв.


22.

Продажба на документация за процедури по ЗОП –

Срок до 60 дни, в зависимост от процедурите по ЗОП

цената се формира съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗОП

V. Услуги “Местни данъци и такси”

1. *

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Срок 14 дни

5.00 лв.

2.

Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата

Срок 14 дни

4.00 лв.

3.

Издаване на удостоверение за декларирани данни по Закона за местните данъци и такси

Срок 7 дни

4.00 лв.

4. *

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Срок 7 дни

4.00 лв.

5.

Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

Срок 7 дни

4.00 лв.


6.

Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследството

Срок 14 дни

4.00 лв.

7.

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Срок 7 дни

4.00 лв.

8.

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци

Срок 7 дни

4.00 лв.

10.

(отм.)


11.

(отм.)


12.

(отм.)


13.

(отм.)


14.

(отм.)


15.

(отм.)


16.

(отм.)


17.

(отм.)


18.

(отм.)


19.

(отм.)


20.

(отм.)


21.

(отм.)


22.

(отм.)


23.

(изм.) Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Срок 7 дни

Не се таксува

24.

(нова) Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Срок 7дни

5.00 лв.

Забележка: Услугите отбелязани със /*/ могат да се предоставят и в срок до 2 часа със заплащане от 150 % спрямо обикновената услуга.

VI. Услуги в сферата на околната среда

1.

Разрешително за улов на жаби – по чл. 24 ал. 2 от ЗЛР

Срок 14 дни

0,08 лв./кг.

2.

Разрешително за събиране на охлюви – по чл. 24 ал. 2 от ЗЛР

Срок 14 дни

0,08 лв./кг.


3.

Разрешително за събиране на липов цвят – по чл. 24 ал. 2 от ЗЛР

Срок 14 дни

0,03 лв./кг.

4.

Разрешително за събиране на орехи – по чл. 24 ал. 2 от ЗЛР

Срок 14 дни

0,03 лв./кг.

5.

Разрешително за събиране на върбови кори – по чл. 24 ал. 2 от ЗЛР

Срок 14 дни

0,03 лв./кг.

6.

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

Срок до 14 дни

16 лв./бр.

7. В Приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:

ЦЕНИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ,

ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ  УЧИЛИЩА,

ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ

№ по ред

Наименование на услугата

Цена в лева

1.

Курсове за обучение

от 3.00 до 7.00 лв.

за уч. час на 1 участник

2.

Организиране на пробни изпити  и състезания

7.00 лв. за 1 участник

3.

Ползване на интернет

3.00 лв. на час

за 1  компютър

4.

Такса на мултимедия

26.00 лв. на час

5.

Такса на лаптоп

20.00 лв. на час

6.

Такса на екран

4.00 лв. на час

7.

Такса на флипчарт (с консумативи)

13.00 лв. на час

8.

Озвучаване:


- озвучителна уредба

66.00 лв. на час

- микрофон (обикновен)

7.00 лв. на час

- микрофон (безжичен)

11.00 лв. на час

- колона с усилвател и 1 микрофон

11.00 лв. на час

9.

Ползване на книги от библиотеката от външни читатели

13.00 лв. годишно

10.

Ксерокс услуги:


- едностранно

0.20 лв. за 1 страница

- двустранно

0.13 лв. за 1 страница

11.

Факс услуги :


- за 1 страница

0.90 лв.

- за 2 страници

1.25лв.+0.24лв. на минута

12.

Ламиниране

2.70 лв. на страница

13.

Изготвяне на покани:


- малки /А6 формат/

1.30 лв. за 1 бр.

- големи /А5 формат/

2.70 лв. за 1 бр.

14.

Изготвяне на обяви:


- А4 формат

4.00 лв. за 1 бр.

- А3 формат

5.00 лв. за 1 бр.

15.

Такса за почасово ползване на физкултурен салон

3.00 лв. на час

16.

Такса за ползване на ритуална зала /300места/

106.00 лв. на час

17.

Такса за ползване на заседателна  зала /100места/

66.00 лв. на час

18.

Такса за почасово ползване на класна стая

7.00 лв. на час

19.

Такса за ползване на компютърен кабинет

26.00 лв. на час

II. Възлага на председателя на Общинския съвет да отрази направените промени.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 13 – Мая Занева, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 1 –Людмил Маринов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Анатолий Абаров и Юлиян Симов;

Решението  се приема.


По т. 3 от дневния ред:

Цоло Цолов предложи в Приложение № 2 на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Козлодуй за 2013година да се направи следната промяна:

І. За гр. Козлодуй

1.2. 10 %о (промила)  се заменя  с 8%о (промила)

а)  3,0%о се заменя  с “2,5%о”;

б)  2,0 %о се заменя с “1,5%о”;

в) 5,0 %о, се заменя с “4,0%о”;

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

Предложението се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 и чл. 67 от ЗМДТ, при спазване на нормите на чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 75, чл. 76 и чл. 77 от АПК и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 204

1. Общинският съвет Козлодуй  определя размер на таксата за битови отпадъци както следва :


І. За гр. Козлодуй

 • 1.1.  За жилищните  имоти на граждани и жилищните имоти на предприятия в размер на 2,6 %о (промил) върху данъчната оценка в т.ч.:

а) За услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране,  таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 1,4 %о;

б) За услугата по  поддържане на временни площадки за биоразградими и строителни отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота -  0,5 %о;

в) За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,7 %о.

 • 1.2. За нежилищни имоти на граждани,  използвани с търговска цел в размер на 8 %о (промила) върху данъчната оценка, както следва:

а) За услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 2,5%о;

б) За услугата по поддържане на временни площадки за биоразградими и строителни отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота -  1,5 %о;

в) За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 4,0 %о.

 • 1.3. За физически лица, собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) да се събира такса:

-                                   за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0.3%о.

 • 1.4. За физически лица, собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в Общинска администрация до края на предходната година да се събира такса:

-                                   за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0.3%о.

 • 1.5. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци в размер на 10,0 %о (промила) върху данъчна оценка, която е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка , определена по ЗМДТ както следва:

а) За услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на активите ( земя и сгради) -  3,00%о;

б) За услугата по поддържане на временни площадки за биоразградими и строителни отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на активите ( земя и сгради)  – 2,0 %о;

в) За услугата поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на активите ( земя и сгради)   - 5,0%о.

 • 1.6. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци  подали декларация  в общинска администрация по местонахождение на имота за определяне на част от таксата според количеството отпадъци се събира такса:

а) За 1 брой контейнер от 1.1 м3 тип „Бобър”, при честота на извозване определена в Заповед на кмета – 1396 лв/година;

б) Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадъци, заплащат и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване - 5,00%о върху данъчната оценка на активите (земя и сгради).

 • 1.7. За предприятия собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) да се събира такса:

-                                   за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 2,00 %о

 • 1.8. За предприятия собственици или ползватели  на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в Общинска администрация до края на предходната година да се събира такса:

-                                   за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 2,00 %о

ІІ. За съставните кметства -  с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара

 • 2.1. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на фирми в размер на 3 %о (промила) върху данъчната оценка, както следва:

а) За услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране,  таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 2,5 %о;

б) За услугата по поддържане на временни площадки за биоразградими и строителни отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота -  0,2 %о;

в) За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,3 %о.

 • 2.2. За нежилищни имоти на граждани  използвани с търговска цел в размер на 4 %о (промила) върху данъчната оценка,както следва:

а) За услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3,5%о;

б) За услугата по  поддържане на временни площадки за биоразградими и строителни отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота -  0.2%о;

в) За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0.3 %о.

 • 2.3. За физически лица, собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) да се събира такса:

-                                   за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,1%о.

 • 2.4. За физически лица, собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в Общинска администрация до края на предходната година да се събира такса:

-                                   за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,1%о.

 • 2.5. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци в размер на 10,0 %о (промила) върху данъчна оценка, която е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, определена по ЗМДТ както следва:

а) За услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на активите (земя и сгради) -  3,00%о;

б) За услугата по поддържане на временни площадки за биоразградими и строителни отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на активите (земя и сгради)  – 2,0 %о;

в) За услугата поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на активите (земя и сгради) - 5,0%о.

 • 2.6. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, подали декларация в общинска администрация по местонахождение на имота за определяне на част от таксата според количеството отпадъци  се събира такса:

а) За 1 брой контейнер от 1.1 м3 тип „Бобър”, при честота на извозване определена в Заповед на кмета – 258 лв / година;

б) Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадъци, заплащат и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване  - 5,00 %о върху данъчната оценка.


ІІІ. За имоти, намиращи се на територията на общината,извън районите, в които общината е  организирала събиране и извозване на битови отпадъци,  да се  събира такса  поддържане на временни площадки за биоразградими и строителни отпадъци и за поддържане чистотата на териториите  за обществено ползване.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

3. Възлага на кмета на община Козлодуй да включи настоящето решение като Приложение № 2 на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Козлодуй.

4. Решението се прилага при условие, че настъпилата промяна в категорията на гр. Козлодуй се отрази като промяна в ЗМДТ за 2013 г.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Людмил Маринов, Васил Стоянов и Юлиян Симов;

Решението  се приема.


По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, при спазване на нормите на чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 75, чл. 76 и чл. 77 от АПК и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 205

І. Общинският съвет Козлодуй приема следните изменения и допълнения в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци в община Козлодуй, както следва:

§ 1. В чл. 10, ал. 1, т. 1  думата „отдел” се заменя с „дирекция”.

§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „1,1” се заменя с „2,9”.

2. Създава нова ал. 2 със следния текст:

“(2) Размерът на данъка върху жилищните имоти за с. Бутан, с. Гложене, с. Хърлец и с. Крива бара се определя на 1,1 на хиляда върху данъчната оценка.”.

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и числото „1,5” се заменя с „2”.

§ 3. В чл. 35, ал. 2 числото „1,5” се заменя с „2,5”.

§ 4. В чл. 55, ал. 4, т. 1  думата „отдел” се заменя с „дирекция”.

§ 5. В чл. 58, ал. 4 и ал. 5 са обявени за противоконституционни с Решение № 5 на КС на РБ – ДВ бр.30 от 2012 г.

ІІ. Възлага на председателя на ОбС отразяване на промените.

ІІІ. Решението се прилага при условие, че настъпилата промяна в категорията на гр. Козлодуй се отрази като промяна в ЗМДТ за 2013 г.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –2 – Васил Стоянов и Юлиян Симов;

Решението  се приема.


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 206

1. Отменя решение № 183 и решение № 184 от протокол № 19 от проведено заседание на Общински съвет, Козлодуй на 04.12.2012 г. и предходно, свързано с тях решение № 171 от протокол № 16 от проведено заседание на 23.10.2012 г.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на отмяната в протокол № 16 и протокол № 19 от заседания на ОбС.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 15 – Мая Занева, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 2– Борислав Борисов, Цоло Цолов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –2 – Васил Стоянов и Юлиян Симов;

Решението  се приема.


По т. 6 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/КАМЕЛИЯ МАРИНОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21 - Текуща страница
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи