Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ДП РАО

Програма Достъп до Информация

pdfЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Програма Достъп до Информация

 

Основни направления на дейността 
- Наблюдение и застъпничество за модерно законодателство в областта на свободата на информация 
- Наблюдение на практиките 
- Правна помощ при търсене и откази за предоставяне на информация 
- Разясняване на стандартите в областта на свободата на информация

Основни причини за приемане на законите за достъп до информация/свобода на информацията 
- Борба с корупцията 
- Граждански контрол върху процеса на взимане на решения 
- Отговорно, прозрачно и отчетно пред обществеността управление 
- Информирано участие на гражданството

Принципи за свободата на информацията 
- Максимална откритост на институциите, упражняващи власт, към обществото 
- Заседанията на органите на власт са публични 
- Правото на информация е принципът, а държавната и друга защитена от закона тайна е изключение от този принцип 
- Защита на правото на информация пред съда 
- Предоставяне на частичен достъп

Вътрешни стандарти за свободата на информацията 
- Конституция на Република България - чл. 41 
- Решение на Конституционния съд No.7 по дело No.1 от 1996 г. 
- Закон за достъп до обществена информация – 7 юли 2000 г., бр.55 на ДВ, бр.1 от 4.01.2002, бр.45 от 30.04.2002 
- Закон за администрацията – чл.2, ал.3; чл.19 
- Закон за защита на личните данни 
- Закон за защита на класифицираната информация 
- Закон за опазване на околната среда 
- Наредба за регистъра на административните структури и актове

Индивидуални актове 
- Заповед на министъра на държавната администрация от април 2001г. до директорите на дирекции “Информация и връзки с обществеността” и “Правителствена канцелария” в МС 
- Заповед на министъра на финансите за определяне на таксите по ЗДОИ

Кой има право на достъп до информация? 
ВСЕКИ: 
- Български гражданин 
- Чужд гражданин или лице без гражданство 
- Юридическо лице – българско и чуждестранно

Кой е задължен да предоставя информация по ЗДОИ? 
- Всички държавни органи 
- Органите на местното самоуправление – кметове и общински съвети 
- Публичноправни субекти 
- Физически и юридически лица за дейността им финансирана от държавния бюджет 
- Средствата за масова информация за определени категории информация

Определението на обществена информация 
- Свързана с обществения живот и дава възможност да се състави мнение за дейността на задължените субекти 
- Създава се и се съхранява от задължените субекти независимо от носителя

Видове обществена информация 
- Официална информация – съдържа се в актовете на органите на власт (чл.10) 
- Служебна информация – събира се, създава се и се съхранява във връзка с официалната, или по повод дейността на органите и техните администрации (чл.11)

Задълженията на органите по ЗДОИ за активно разпространение на информация,Чл. 14 
- Да публикуват или съобщават информация за своята дейност 
- Да съобщават информация, когато тази информация: 
• Може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество 
• Опровергава недостоверна информация 
• Следва да бъде изготвена и предоставена по силата на закон

Задълженията на Ръководителите на административните структури за публикуване на обществена информация, Чл. 15 
- Описание на правомощията, функциите и отговорностите на администрацията 
- Описание на информационните масиви и ресурси 
- Наименование, адрес и работно време на звеното по заявленията

Принципи на прилагането на ограниченията 
- Предвидено в закон 
- Цели защитата на посочените в Конституцията права и законни интереси 
- Налагането на ограничението е пропорционално на целта 
- Ограничението е необходимо “в демократичното общество”: 
• Тестът за значителна вреда 
• Тестът “баланс на интереси”

Ограниченията според ЗДОИ 
Чл. 37 ал.1 
- Държавна тайна 
- Служебна тайна 
- Случаите по чл.13, ал.2 
- Засягане на интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие

Достъпът до служебна информация може да бъде ограничен когато чл.13, ал.2 
- Оперативна подготовка на актовете и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, становища и консултации) 
- Мнения и позиции във връзка с преговори 
- Това ограничение не може да се прилага след изтичане на 2 години от създаването на тази информация

Защита на интересите на трети лица 
- Търсената обществена информация се отнася до трето лице 
- Необходимо е неговото съгласие 
- Ако няма съгласие, информацията се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива информацията на третото лице 
- Не е необходимо съгласието, когато самото то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена (чл. 31 ал.5)


Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи