Протокол №44/11.01.2018г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
44
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 11 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 11.01.2018 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие  19 (деветнадесет ) общински съветници.

            Отсъстваха Николай Петков и Ангел Лалюв.

            Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов – заместник-кмет на община Козлодуй и представители на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

 

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

           

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-227/29.12.2017 г. – Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г.
 3. 410-01-228/29.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Утвърждаване на Програма за дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2018 г.
 4. 410-01-2/02.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй.
 5. 410-01-7/03.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2018 г.
 6. 410-01-5/03.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
 7. 410-01-6/03.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г.
 8. 410-01-4/03.01.2018 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за № 7 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй.
 9. 410-01-203/04.12.2017 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за № 12 за придобиване и стопанисване на кучета – домашни любимци и за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Козлодуй.
 10. 410-01-01/02.01.2018 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Годишна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2018 г.
 11. Други.

 

Гласували  19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

            По т. 2 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 9 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй и Програмата за работата та Общински съвет, Козлодуй за 2017 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 396

 

 1. Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

 

 Гласували  19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

            По т. 3 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 397

 

 1. Утвърждава Програма за дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност” за 2018 г.
 2. Възлага на Общинско предприятие „Комунална дейност” за 2018 г. изпълнение на Програмата.

 

Гласували  19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

 

            По т. 4 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗНА, чл. 52, ал. 3 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 398

 

 1. 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, както следва:

 

ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунална дейност” (Приет с реш. № 146 по прот. № 17 от 30.08.2017 г., изм. и доп. с реш. № 242 по прот. № 26 от 31.01.2017 г.)

 

 • 1. Създава се чл. 10А:

„Чл. 10А Директорът назначава заместник-директор „Административно-стопански дейности”, който подпомага директора при изпълнение на неговите функции и го замества при негово отсъствие.

 • 2. В чл. 11, ал. 3 числото „137” се заменя със „147”.
 • 3. Приложение № 1 се изменя така:
 1. Добавя се длъжност „Заместник-директор „Административни дейности - 1”, на пряко подчинение на Директора.
 2. Бройката за длъжност „шофьор специален автомобил“ става 16;
 3. Бройката за длъжност „шофьор лек автомобил“ става 1;
 4. Бройката за длъжност „сметосъбирач – товарач чистач“ става 13;
 5. Бройката за длъжност „работник озеленяване“ става 17.”

 

 1. Настоящият Правилник влиза в сила от 01.02.2018 г.
 2. 3. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 3. 4. Възлага на Общинско предприятие „ Комунална дейност” изпълнение на Правилника.

 

Гласували  19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 399

 

 1. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2018 г., съгласно Приложение № 1.
 2. Одобрява необходими разходи за План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2018 г., съгласно Приложение № 1, на обща стойност 2 637 297 лв. (два милиона шестотин тридесет и седем хиляди двеста деветдесет и седем лева).

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

ПЛАН СМЕТКА

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  ЗА 2018 г.

 

1. Преходен остатък прогнозен от 2017 г. - 237 297 лв.

2. Планирани приходи по бюджета на община Козлодуй от ТБО за 2018 г. - 2 400 000 лв.

3. Планирани разходи по видове дейности за поддържане чистота на територията на община Козлодуй за 2018 г. - 2 637 297 лв.       

Наименование на дейността

Брой

курсове на ден

Средно работни дни в годината

 

 

Брой

курсове за година

Сума

 І.

Сметосъбиране  и сметоизвозване

 

 

 

 

 

492236,64

1.1

Мерцедес Акрос ВР7485

1

295

 

 

295

99 946,00

1.2

Мерцедес ВР4930

1

313

 

 

313

117 706,78

1.3

Ивеко ВР0905

1

246

 

 

246

69 864,00

1.4

Ивеко ВР3880

1

244

 

 

244

65 699,44

1.5

МАН  ТГА26.3 СВ9239

1

313

 

 

313

100 642,02

1.6

Ремонт и подмяна на колела на бобри

 

 

 

 

 

6 500,00

1.7

Дезинфекция на контейнери

 

 

 

 

 

7 600,00

 

 

дни

бр. курс

мес.

км

лв./км

 

1.8

Транспорт на събрани отпадъци от паркове и зелени площи

10

6

8

18

2,81

24 278,40

 ІІ.

Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения

 

 

 

 

 

522410,00

 

 

тон за година

лв./тон

 

 

 

 

2.1

Такса депо Оряхово

7000

19,18

 

 

 

134 260,00

2.2

Отчисления за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7/19.12.13 г.във връзка с чл. 64 от ЗУО

7000

45

 

 

 

315 000,00

2.3

Обезпечение за обезвреждане на отпадъци по чл. 3 от Наредба № 7/19.12.13 г. във връзка с чл. 60 от ЗУО

7000

3,45

 

 

 

24 150,00

2.4

Почистване на съществуващи сметища в гр. Козлодуй -регламентирано

 

 

 

 

 

19 000,00

2.5

Почистване на сметища в селата - регламентирано

 

 

 

 

 

25 000,00

2.6

Мониторинг старо сметище гр. Козлодуй

 

 

 

 

 

5 000,00

 ІІІ.

Чистота на територии за обществено ползване

 

 

 

 

 

1237180,36

 

 

дка

лв. за дка

дни

мес.

 

 

3.1

Интензивно почистване ЦГЧ  ръчно лятно

27

13,86

21

6

 

47 151,72

3.2

Интензивно почистване ЦГЧ ръчно зимно

27

19,40

21

6

 

65 998,80

3.3

Интензивно почистване Детски парк  ръчно лятно

1,200

13,86

21

6

 

2 095,63

3.4

Интензивно почистване Детски парк ръчно зимно

1,200

19,40

21

6

 

2 933,28

 

 

дка

лв. за дка

пъти в седм.

седм.

 

 

3.5

Екстензивно почистване ЦГЧ  ръчно лятно

72

13,86

2

26

 

51 891,84

3.6

Екстензивно почистване ЦГЧ  ръчно зимно

72

19,40

2

26

 

72 633,60

3.7

Метене на алеи и тротоари в ЖК лятно

108

13,86

6

 

 

8 981,28

3.8

Метене на алеи и тротоари в ЖК зимно

108

19,40

6

 

 

12 571,20

 

Поддържане на чистота в кметства

 

 

 

 

 

 

3.9

с. Хърлец зимно

100

13,86

 

6

 

8 316,00

3.10

с. Хърлец лятно

100

19,40

 

6

 

11 640,00

3.11

с. Гложене лятно

150

13,86

 

6

 

12 474,00

3.12

с. Гложене зимно

150

19,40

 

6

 

17 460,00

3.13

с. Бутан лятно

150

13,86

 

6

 

12 474,00

3.14

с. Бутан зимно

150

19,40

 

6

 

17 460,00

3.15

с. Крива бара лятно

50

13,86

 

6

 

4 158,00

3.16

с. Крива бара зимно

50

19,40

 

6

 

5 820,00

 

 

бр.

дка

дни

мес.

лв./дка

 

3.17

Метене и оборка около контейнерните площадки в ЦГЧ лятно

78

0,03

21

6

13,86

4 086,48

3.18

Метене и оборка около контейнерните площадки в ЦГЧ зимно

78

0,03

21

6

19,40

5 719,90

 

 

дка

лв./дка

3 пъти мес.

месеци

 

 

3.19

Почистване и оборка в  градски райони

275

2,12

3

10

 

17 490,00

3.20

Почистване и оборка Зелени площи прилежащи към районите за интензивно и екстензивно метене

48

2,12

3

50

 

15 264,00

 

 

бр.

дни

месеца

лв./бр

 

 

3.21

Почистване на кошчета за отпадъци в градска част

111

21

12

0,45

 

12 587,40

 

 

бр.

седм.

лв./бр.

 

 

 

3.22

Почистване кошчета за отпадъци в жилищни комплекси

87

50

0,45

1

 

1 957,50

 

 

дка

мес.

лв./дка

 

 

 

3.23

Почистване, тесане алеи и тротоари от заплевяване, извозване на отпадъците

27

1

395

 

 

10 665,00

3.24

Поддръжка чистота в гробищен парк ( почистване и пръскане на трева) лятно

50

6

13,86

 

 

4 158,00

3.25

Поддръжка чистота в гробищен парк (почистване и поддръжка) зимно

50

6

19,40

 

 

5 820,00

 

 

дка

коеф.

лв./дка

пъти в год.

 

 

3.26

Метене и почистване на сервитутни пространства в централна градска част лятно

4,528

1

13,86

125

 

7 844,76

3.27

Метене и почистване сервитутни пространства в централна градска част зимно

4,528

1

19,40

125

 

10 980,40

3.28

Поддържане чистотата в Ботев парк лятно

110

 

13,86

6

 

9 147,60

3.29

Поддържане чистотата в Ботев парк зимно

110

 

19,40

6

 

12 804,00

3.30

Поддържане чистотата в Зона за отдих и спорт в гр. Козлодуй лятно

61,3

 

13,86

9

 

7 646,56

3.31

Поддържане чистотата в Зона за отдих и спорт в гр. Козлодуй зимно

61,3

 

19,40

9

 

10 702,98

 

 

лв./час

час

ден

 

 

 

3.32

Миене на улици в гр. Козлодуй

42,86

8

70

 

 

24 001,60

3.33

Механизирано метене двустранно по шосета в градска част, жилищни комплекси, паркови територии и Ботев парк

77

2

8

18,72

 

23 063,04

 

 

бр. МСМ

лв./за 1 МСМ

 

 

 

 

3.34

Почистване с мултифункционален багер челен товарач на нерегламентирани сметища

80

400

 

 

 

32 000,00

3.35

Работа на кола с автокран за извозване на боклук на сметище Оряхово

 

 

 

 

 

10 000,00

3.36

Снегопочистване механизирано

 

 

 

 

 

70 000,00

3.37

Почистване на отводнителни канали и шахти

 

 

 

 

 

18 000,00

3.38

Разходи за почистване на градски градини и междублокови пространства, обособени детски площадки и др.

 

 

 

 

 

169 845,05

3.39

Почистване при извънредно настъпили обстоятелства  и при необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване

 

 

 

 

 

30 000,00

3.40

Деакаризация и дезинсекция

 

 

 

 

 

65 000,00

3.41

Почистване и поддръжка на фонтани

2500,00

 

 

 

 

2 500,00

3.42

Почистване и разчистване на терени от храсти жив плет

61489,88

 

 

 

 

61 489,88

3.43

Почистване и разчистване на тревни площи-поддръжка

209 544,06

 

 

 

 

209 544,06

 

 

 

m3

лв.

 

 

 

3.44

Оформяне и поддръжка на пътеки в гробищен парк

 

113

150

 

 

16 950,00

 

 

пъти

дка

лв./дка

 

 

 

3.45

Почистване, разчистване  и пръскане на теренни площи в гробищни паркове - (стар, нов и в кв. Янтра)

4

120

28,86

 

 

13 852,80

 IV.

ДМА- МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

 

 

 

 

385 470,00

4.1

Автомобил - лекотоварен 4 т втора употреба

1

42000

 

 

 

42 000,00

4.2

Автовишка със стрела 18 м. нова

1

160000

 

 

 

160 000,00

4.3

Вакумна машина 6 м3 - ямочистачка втора употреба

1

80000

 

 

 

80 000,00

4.4

Машина за рязане на бетон -диамантина нова

1

4000

 

 

 

4 000,00

4.5

Косачка - ръчна механична

1

1410

 

 

 

1 410,00

4.6

Мотоблок

1

3000

 

 

 

3 000,00

4.7

Мощна прътова кастрачка

2

1400

 

 

 

2 800,00

4.8

Мощен храсторез - моторен

5

1620

 

 

 

8 100,00

4.9

Ножица за жив плет с двустранно режещ нож

2

1000

 

 

 

2 000,00

4.10

Моторен трион 3,5 КW

2

1380

 

 

 

2 760,00

4.11

Косачка моторна самоходна

1

24400

 

 

 

24 400,00

4.12

Изграждане на ГСМ

1

50000

 

 

 

50 000,00

4.13

Компресор за продухване на водни инсталации

1

5000

 

 

 

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

2 637 297,00

5.

Сметоизвозващи машини от отчисления на ТБО

3

120000

 

 

 

360000,00

 
 1. Дава съгласие кметът на общината, в рамките на одобрените с План-сметката „Планирани разходи по видове дейности”, да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса „Битови отпадъци” и от извършените разходи.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. планираните разходи в размер на 2 637 297 лв. (два милиона шестотин тридесет и седем хиляди двеста деветдесет и седем лева), съобразно одобрената План-сметка.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

            По т. 6 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 66а от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 400

 

 1. Приема Отчет на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г., ведно с Приложение № 1 „Регистър на извършените сделки за разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй” и Приложение № 2 „Списък на проведените търгове за управление и разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй” .
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Отчета на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г., ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 на интернет страницата на общината.

 

 Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 7 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 401

 

 1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. в съвкупност със следните цели и дейности, а именно:

      1.1. Прогнозни приходи в размер на 550 000,00 /петстотин и петдесет хиляди/ лв., свързани с разпореждане на общинските имоти, описани в Приложение № 1 и Приложение № 2;

      1.2. Прогнозни приходи в размер на 500 000,00 /петстотин хиляди/ лв., свързани с управление на общинските имоти, предоставени за ползване под наем, описани в Приложение № 3.

      1.3. Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 50 000,00 /петдесет хиляди/ лв.

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г.

І. Общи положения

 

            Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС, с решение № 55 по протокол № 7/28.01.2016 г. ОбС, Козлодуй прие Стратегия на община Козлодуй за управление на общинската собственост за 2016 -2019 г.

В изпълнение на Стратегията и на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от ЗОС е разработена Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г.        

 Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на закона и на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.

 Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Основният ангажимент на Община Козлодуй е да стопанисва и се грижи за имотите публична общинска собственост, като добър стопанин, предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. За да може Община Козлодуй да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на Инвестиционната  програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Козлодуй за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г. Тя съдържа:

 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
 2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба и за учредяване право на строеж.

 

ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост

 

 1. Очаквани приходи от:

      - продажба на имоти и учредяване право на строеж                    550 000 лв.                                                                                                                                          

      - наем на общински земи и имоти                                                     500 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 1. Очаквани разходи от:

       - поддръжка и ремонт на общински имоти                                   50 000 лв.

 

ІІІ. Имоти, които общината има намерение да предложи за продажба, за учредяване на отстъпено право на строеж и за отдаване под наем – Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3

 

 

 

Приложение № 1

ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРЕЗ 2018 г.
Гр. Козлодуй

Местонахождение на имота

Площ в кв.м.

 

Данъчна оценка

 

 

Пазарна оценка

 

1

Дворно място на ул. „9-ти май” № 3 с ид. 37798.512.104

654

20 168,40 лв.

20 930 лв.

2

Дворно място на ул. „9-ти май” № 5 с ид. 37798.512.226

452

13 939,00 лв.

14 460 лв.

3

Дворно място на ул. „9-ти май” № 7 с ид. 37798.512.313

455

14 031,50 лв.

14 560 лв.

4

Дворно място на ул. „9-ти май” № 18 с ид. 37798.512.307

529

16 313,60 лв.

16 930 лв.

5

Дворно място на ул. „9-ти май” № 20 с ид. 37798.512.309

359

11 071,00 лв.

11 500 лв.

6

Дворно място на ул. „9-ти май” № 22 с ид. 37798.512.143

269

8 295,60 лв.

8 600 лв.

7

Дворно място на  ул. ”М. Палаузов”  № 4, кв.242 с ид. 37798.512.301                                        

551

16 610,20 лв.

17 600 лв.

8

Дворно място на ул. „Янко Сакъзов” № 1 с ид. 37798.502.466

595

11 914,90 лв.

12 800 лв.

9

Общински имот на ул. „Крайречна” с ид. 37798.505.378

679

15 867,40 лв.

20 900 лв.

10

Общински имот на ул. „Освободител” № 15 с ид. 37798.512.398

1016

31 331,90 лв.

35 560 лв.

11

Общински имот на ул. „Освободител” № 17 с ид. 37798.512.397

1016

31 331,90 лв.

35 560 лв.

12

Общински имот на ул. „Освободител” № 19 с ид. 37798.512.396

838

25 842,70 лв.

29 330 лв.

13

Общински имот на ул. „Освободител” № 21 с ид. 37798.512.395

838

25 842,70 лв.

29 330 лв.

14

Незастроен терен в кв. 255, УПИ IV /западно от здравен център „Дарис” с ид.37798.501.176

2109

65 038,40 лв.

67 500 лв.

15

Незастроен терен в кв. 181, упи ХІ, /югоизточно от ОДЗ ”Радост”/, ул. „В. Воденичарски”, ид. 37798.501.43

2160

66 611,20 лв.

69 100 лв.

 

Приложение № 2

                                                                                               

УЧРЕДЯВАНЕ ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ИМОТИ  ПРЕЗ 2018 г.

 

Местонахождение на имота

Площ в кв.м.

Предназначение на обекта и квадратура за застрояване

Цена на кв.м. без ДДС съгласно Приложение № 3 към Наредба № 4

1

Незастр. терен в кв. 135, упи ІІ, /южно от бл. 13, ж.к. 3/

705

обект за търговия –

150 кв.м.

46 лв./кв.м.

2

Незастр. терен в кв. 136, упи І, /източно от бл. 19, ж.к. 3/

493

обект за търговия –

200 кв.м.

46 лв./кв.м.

3

Незастр. терен в кв. 254, упи ІІІ , /ул. ”В. Коларов”, северно от  бл. 11 в ж.к. 3/

455

за търговия

46 лв./кв.м.

4

Незастр. терен в кв.  98, упи Х, / ул. ”Славейков”, южно от здравен център „Здраве”/

350

за гаражи

28 лв./кв.м.

5

Незастр. терен, кв. 255, УПИ III /западно от здравен център „Дарис”/

4677

за жилищно строителство-2339 кв.м. ЗП

11 лв./кв.м.

6

Незастроен терен, кв. 259, УПИ XXIII

/източно от Отоплителна централа/

3164

за обществено обслужване, търговия, услуги, обществено хранене и хотелиерство – 950 кв.м. ЗП

34-46 лв./кв.м.

 

Приложение № 3

 ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2018 г.

 

Гр. Козлодуй

Местонахождение на имота

Площ в кв.м.

Цена на кв.м. без ДДС съгласно Приложения № 1, № 2 и № 6

към Наредба № 4

1

Помещение № 5 в сграда на ПТТС, ет. 1 за офис

16 кв.м.

11,50 лв./кв.м./месец

2

Помещение в сграда на ПТТС, ет. 2 за офис

12 кв.м.

11,50 лв./кв.м./месец

3

Терен, находящ се южно от сграда на ПТТС за монтаж на временен  обект за търговия и услуги

30 кв.м.

4,60 лв./кв.м./месец

4

Павилион за продажба на вестници и списания на спирка „Център”

3 кв.м.

11,50 лв./кв.м./месец

5

Павилион за продажба на вестници и списания на спирка „Бриз”

3 кв.м.

11,50 лв./кв.м./месец

6

Части от Спортна зала гр.Козлодуй

 

45 лв./час

7

Магазин за хранителни стоки, кв. Янтра

90 кв.м.

2,30 лв./кв.м./месец

8

Помещение № 1 в бившата сграда на Данъчно управление, ет. 3

13,5 кв.м.

11,50 лв./кв.м./месец

9

Помещение № 2 в бившата сграда на Данъчно управление, ет. 3

12,5 кв.м.

11,50 лв./кв.м./месец

10

Помещение № 3 в бившата сграда на Данъчно управление, ет. 3

13 кв.м.

11,50 лв./кв.м./месец

11

Помещение № 4 в бившата сграда на Данъчно управление, ет. 3

12,5 кв.м.

11,50 лв./кв.м./месец

12

Помещение № 5 в бившата сграда на Данъчно управление, ет. 3

27 кв.м.

11,50 лв./кв.м./месец

13

Помещение № 6 в бившата сграда на Данъчно управление, ет. 3

38 кв.м.

11,50 лв./кв.м./месец

14

Части от помещения за поставяне кафе – машини

1 кв.м.

80,00 лв./кв.м./месец

15

Източно помещение в сградата на СМК, ет. 1 за склад

10 кв.м.

4,60 лв./кв.м./месец

16

Земеделски земи на територията на община Козлодуй

5 627 дка

30 лв. – 40 лв./дка/годишно

 

Кметства:

Местонахождение на имота

Площ в кв.м.

Цена на кв.м. без ДДС съгласно Приложения № 1 и № 2

към Наредба № 4

1

Павилион за продажба на вестници и списания на ул. „Г. Димитро” в, с. Хърлец

3 кв.м.

4,60 лв./кв.м./месец

2

Част от админисдтративна сграда на с. Бутан за монтаж на кафе-машина

1 кв.м.

40,00 лв./кв.м./месец

3

Сграда, двуетажна - „Магазин” , ул. „Г. Димитров” № 85, с. Крива бара

36,5 кв.м.

1,70 лв./кв.м./месец

4

Двуетажна масивна сграда „Младежки дом”, ул. „Г. Димитров” в застроена площ 136,40 кв.м.

273 кв.м.

1,70 лв./кв.м./месец

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при нейното изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

 

 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. на електронната страница на общината.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 Решението се приема.

 

С цел изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., на основание чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 402

 

 1. Одобрява изготвените пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, описани в Приложение № 1 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., които оценки да бъдат начални цени за продажба.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по разпореждане с имоти – частна общинска собственост, описани в Приложение № 1 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. чрез публично оповестени търгове с явно наддаване.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, описани в Приложение № 2 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. чрез публично оповестени търгове с явно наддаване по първоначална тръжна цена, съгласно Приложение № 2 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 4. Дава съгласие за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост, съгласно Приложение № 3 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., по реда на чл. 14 и следващите от ЗОС.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

 „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 8 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 403

 

 1. 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй /В сила от 20.01.2006 г., приета с реш. № 408 по прот. № 25 от 07.12.2005 г. изм. с реш. № 510 по прот. № 49 от 24.03.2015 г./, както следва:

 

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй (В сила от 20.01.2006 г., приета с реш. № 408 по прот. № 25 от 07.12.2005 г. изм. с реш. № 510 по прот. № 49 от 24.03.2015 г.)

 

 • 1. В чл. 3, ал. 2 след думите “чл. 42” се добавя “ал. 2”.
 • 2. В чл. 4 думите “в гр.” се заменят с “на територията на община”.
 • 3. В чл. 5 се правят следните изменения:

3.1. В ал. 1, т. 3, абревиатурата “ППЗУЖВМЖСВ“ се заменя с “ППЗУПГМЖСВ”;

3.2. В ал. 1, т. 6,  думите “в гр.” се заменят с “на територията на община”;

3.3. В ал. 2 думите “и т. 7” се заменят с “– 8”.

 • 4. В чл. 23, ал. 5 думите „Окръжния съд” се заменят с “Административния съд”, a “Закона за административното производство” с “Административнопроцесуалния кодекс”.
 • 5. В чл. 28 думата “ако” се заменя с “на което”.
 • 6. В чл. 31, т. 2 думите “Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове” се заменят със “Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове”.
 • 7. В чл. 32, т. 2 абревиатурата “ППЗУЖВМЖСВ“ се заменя с “ППЗУПГМЖСВ”.
 • 8. В чл. 34, ал. 2 абревиатурата “ЗУЖВМЖСВ“ се заменя със “ЗУПГМЖСВ”.
 • 9. В чл. 35, т. 1 думите “в гр.” се заменят с “на територията на община”.
 • 10. В чл. 37, ал. 1, думите “чл. 30” се заменят с “чл. 31”.
 • 11. В § 5 думите “чл. 45А” се заменят с “чл. 45а”.

 

 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 9 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 404

 

 1. 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет за придобиване и стопанисване на кучета – домашни любимци и за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Козлодуй /В сила от 11.03.2014 г, приета с реш. № 370 по прот. № 37 от 25.02.2014 г./, както следва:

 

Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет за придобиване и стопанисване на кучета – домашни любимци и за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Козлодуй (В сила от 11.03.2014 г., приета с реш. № 370 по прот. № 37 от 25.02.2014 г.)
 • 1. В чл. 4, ал. 1, т. 7, б. “e” се изменя така:

“(е) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект – удостоверено със съответен документ”.

 • 2. В чл. 10, ал. 2 думите “Български и международни организации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета, удостоверено със съответните документи за регистрация по Закона за ветеринарномедицинската дейност” се заменят с “Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета”.
 • 3. В чл. 12, ал. 4 думата “списъците” се заменя със “списъкът”, а думата “актуализират” се заменя с “актуализира”.
 • 4. В чл. 15 след думите “Наредба № 41/10.12.2008 г.” се добавя “за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни”, а думите “изм. и доп. бр. 81 от 17.09.2013 г.” се заличават.
 • 5. В чл. 16, ал. 3 годината “2015” се заменя с “2018”.
 • 6. В чл. 17 годината „2016” се заменя с „2019”.
 • 7. В чл. 21, ал. 1 след думите “Наредба № 41/10.12.2008 г.” се добавя “за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни”.
 • 8. В чл. 23, ал. 3 т. 2 се отменя.
 • 9. В ПЗР, § 2, след абревиатурата “ЗМДТ” се поставя запетая и думите “и ЗВМД, чл. 40, ал. 5 от ЗЗЖ” се заменят с “ЗВМД и ЗЗЖ”.

 

 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 10 от дневния ред:

            Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

            Мария Костова изрази мнение, че темата „Резултати от прилагане на Система за прием на ученици в първи клас на училищата в гр. Козлодуй, съгласно чл. 43 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование”, предвидена за заседание през месец февруари не следва да бъде разглеждана, а темата „Приемане на Стратегия за развитие на образованието в община Козлодуй за периода 2018-2022 г., предвидена за заседание през месец април следва да се внесе и разгледа от Общинския съвет през месец февруари.

 

На основание чл. 76 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 405

 

 1. Приема Годишна работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2018 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Годишната работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2018 г. на интернет страницата на общината.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 11 от дневния ред:

            Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

 


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г. - Текуща страница
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи