Протокол № 43 / 21.12.2017г.

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 43
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 21 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 21.12.2017 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 17 (седемнадесет ) общински съветници.
Отсъстваха Валери Попов, Юлиян Тошев, Николай Петков и Ангел Лалюв.
Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Юрик Мартинов – заместник-кмет на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет съобщи за:
1. Оттеглено предложение вх. № 410-01-219/13.12.2017 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изменение на Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
2. Оттеглено предложение вх. № 410-02-106/13.12.2017 г. от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Извършване на анализ на медицинското и финансовото състояние на МБАЛ „Свети „Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй с цел даване на препоръки за привеждане на дейността в съответствие със законовите изисквания и оптимизация на дейността.
3. Внесено предложение вх. № 410-01-222/19.12.2017 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, регистрирано по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, относно: Кандидатстване на община Козлодуй по Проект „Красива България”, кампания 2018 г.
4. Заповед № ПО-07-24/29.11.2017 г. на областния управител на област Враца, с която оспорва пред Административен съд – Враца решение № 366 по протокол № 40 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.11.2017 г., насрочено дело от Административен съд – Враца за 09.01.2018 г. и изготвен писмен отговор изх. № 410-02-108/19.12.2017 г. от председателя на Общинския съвет с приложени документи до Административен съд – Враца.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 382

1. Включва нова т. 12 в дневния ред, както следва:
„12. 410-01-222/19.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй по Проект „Красива България”, кампания 2018 г.
2. Досегашната т. 14 става т. 13.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-01-205/6.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на промени в административната структура и числеността на общинска администрация – Козлодуй за кметство Крива бара.
3. 410-01-214/12.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в приходната и разходната част на бюджета на община Козлодуй за 2017 г.
4. 410-01-213/12.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Подпомагане обучението на двама студенти в областта на образованието и здравеопазването от учебната 2018-2019 г.
5. 410-01-220/13.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
6. 410-01-212/12.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Козлодуй и издаване на Сертификат клас В.
7. 410-01-211/12.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: приемане на План за действие на община Козлодуй в изпълнение Стратегия на Област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
8. 410-01-216/12.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2017 г. и размера на средствата за финансовото им подпомагане, съобразно одобрения от Общински съвет Механизъм за разпределяне на общинската годишна субсидия на Читалищата със средства от собствени приходи на общината.
9. 410-01-217/23.08.2017 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018-2021 г.
10. 410-01-218/12.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински екологичен календар за 2018 г.
11. 410-02-105/12.12.2017 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Върнато за ново обсъждане от Областния управител на Област Враца решение № 372 по протокол № 41 от заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 30.11.2017 г.
12. 410-01-222/19.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй по Проект „Красива България”, кампания 2018 г.
13. Други.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.По т. 1 от дневния ред:
Председателят на Общинския съвет уведоми общинските съветници за:
1. Изготвен писмен отговор изх. № 410-01-189-1/12.12.2017 г. на питане вх. № 410-01-189/22.11.2017 г. от Румен Маноев.
2. Постъпило предложение вх. № 410-01-221/18.12.2017 г. от Румен Маноев във връзка с предстоящо приемане на бюджета на община Козлодуй за 2018 г.
3. Постъпило писмо вх. № 410-01-224/21.12.2017 г. от Румен Маноев относно разрешение за ползване на нов стадион „Христо Ботев” в гр. Козлодуй във връзка с медиен коментар.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 383

1. Увеличава общата численост на персонала в Кметство Крива бара с 1 щатна бройка – работник-поддръжка, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.01.2018 г., като бройките в кметството от 2 стават 3.
2. Одобрява числеността на общинската администрация във функция „Изпълнително-законодателни органи”, дейност „Общинска администрация” на 95,5 щатни бройки, със следното разпределение:
2.1. Общинска администрация, изпълняваща държавно делегирани дейности – 45 броя, от които за:
- гр. Козлодуй - 36 броя
- с. Хърлец - 2 броя
- с. Гложене - 3 броя
- с. Бутан - 2 броя
- с. Крива бара - 2 броя
2.2. Общинска администрация, дофинансирана с приходи от местни дейности – 50,5 броя, от които за:
- гр. Козлодуй - 46,5 броя
- с. Хърлец - 1 брой
- с. Гложене - 1 брой
- с. Бутан - 1 брой
- с. Крива бара - 1 брой
3. Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностно щатно разписание на общинска администрация, считано от 01.01.2018 година, като средствата за издръжка бъдат в рамките на бюджет 2018 г.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 384

1. Увеличава плана на приходите и разходите по бюджета на община Козлодуй за 2017 г. в следните дейности и параграфи, както следва:
1.1. По приходната част:
В Раздел: Имуществени и други местни данъци
Данък върху недвижими имоти §13-01 – 150977,00 лв.
В Раздел: Общински такси
Такса битови отпадъци §27-07 – 165 187,00 лв.
1.2. По разходната част:
В Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” §10-30 – 150 977,00 лв.
В Дейност 623 „Чистота” §10-15 – 100 000,00 лв.
§10-16 – 30 000,00 лв.
В Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците”
§10-15 – 35 187,00 лв.
2. Възлага на кмета на общината отразяване на промените в бюджета на община Козлодуй за 2017 г. както в приходната, така и в разходната му част.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по образование, култура, младежта, спорта, и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 385

1. Приема община Козлодуй да подпомага обучението на двама студенти от община Козлодуй – един в направление „Педагогика”, област „Педагогически науки”, с приоритет по специалности Математика, Физика, Химия, Английски език, Логопедия или ресурсен учител и един в направление „Медицина”, област „Здравеопазване и спорт”, специалност „Лекарски асистент” или „Медицинска сестра” от учебната 2018/2019 г.
2. Необходимите средства в размер на 3 100,00 /три хиляди и сто/ лева да се заложат в бюджета на община Козлодуй за 2018 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и 46 от Наредба № 4 на Общински съвет, за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 386

1. Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с номер 545004, ЕКАТТЕ 77548, находящ се в землището на с. Хърлец, местност „Мерата”, община Козлодуй, с площ 1,002 дка и начин на трайно ползване: друга селищна територия.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския поземлен имот в размер на 6 513,00 лв., която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за продажба на горецитирания поземлен имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 8 от ЗНА и чл. 22и и чл. 22з от ЗНИ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 387
1. Приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Козлодуй и издаване на Сертификат клас В и одобрява образец на Сертификат за инвестиция клас В.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Козлодуй и издаване на Сертификат клас В на интернет страницата на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 388

1. Приема План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020 г.).
2. Възлага на кмета на общината да публикува План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020 г.).
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
По предложение на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 389
1. ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, съвместно с представители от общинската администрация и ръководствата на читалищата от общината да преразгледат Механизма за разпределяне на общинската годишна субсидия на читалищата със средства от собствени приходи на община Козлодуй.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 2, чл. 23 и чл. 26а от ЗНЧ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 390

1. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2018 г.
2. Определя, съобразно Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата със средства от собствени приходи на община Козлодуй, размер на средствата за финансиране дейността на читалищата на територията на община Козлодуй за 2018 г., както следва:
2.1. НЧХП „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй – 17 255,00 лв.
2.2. НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец – 13 804,00 лв.
2.3. НЧ „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене – 12 383,00 лв.
2.4. НЧ „Заря - 1911”, с. Бутан – 14 413,00 лв.
2.5. НЧ „Будител - 1926”, с. Крива Бара – 2 030,00 лв.
3. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сумата в размер на 60 000,00 /шестдесет хиляди/ лева.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 391

1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй за 2017 г.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 392

1. Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018-2021 г. и План за действие за изпълнение на Програмата.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018-2021 г. и План за действие за изпълнение на Програмата на интернет страницата на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Програмата.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Становища представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда предложи в № 2 „Седмица на гората – първа седмица на месец април. Фотоизложба „Птиците около нас”, мероприятието „1. Залесяване на иглолисти и широколистни фиданки” с предвидени финансови средства от 700 лв. да бъде включено в № 7 „Европейска седмица за намаляване на отпадъците – от 17 до 25 ноември” в мероприятие „1. Създаване на лесозащитни пояси от дървесен вид „Червен канадски дъб” по поречието на р. Дунав, околовръстни пътища”. В същия период общият брой на фиданките става 285 х 20 лв. – 5700 лв.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 17, т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 393

1. Приема Общински екологичен календар за 2018 г. и план – сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране.
2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сумата от 18 180,00 /осемнадесет хиляди сто и осемдесет/ лева, необходима за реализиране на дейностите по Общински екологичен календар за 2018 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 394

1. Отменя решение № 372 по протокол № 41 от 30.11.2017 г., с текст:
„1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имоти с № 543001 с площ 1,248 дка, № 543002 с площ 1,179 дка, № 543003 с площ 1,568 дка и № 543004 с площ 1,383 дка, ІV категория, представляващи ниви, находящи се в масив 543, местност „Мерата”, с. Хърлец, община Козлодуй.
2. Одобрява пазарни цени на общинските имоти, които цени да бъдат начални цени за продажба на имотите, както следва:
- за имот № 543001 – в размер на 1 371,00 лева;
- за имот № 543002 – в размер на 1 297,00 лева;
- за имот № 543003 – в размер на 1 725,00 лева;
- за имот № 543004 – в размер на 1 522,00 лева.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за продажба на горе цитираните земеделски земи с одобрените от ОбС пазарни цени.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.”
2. Възлага на председателя на Общинския съвет да изпрати настоящото решение на Областния управител на област Враца, кмета на община Козлодуй, Районна прокуратура гр. Козлодуй и Окръжна прокуратура гр. Враца.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка предстоящия прием на проекти по Проект „Красива България”, кампания 2018 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 395

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Проект „Красива България”, с проект: „Вътрешен ремонт на административна сграда на община Козлодуй”.
2. Дава съгласие, след одобрение да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 52 % от общия бюджет на проектното предложение в размер на 79 160,81 /седемдесет и девет хиляди сто и шестдесет лева и осемдесет и една стотинки/ лв. от бюджета на община Козлодуй за 2018 г.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действие по изпълнение на решението.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
ДЕНИЦА ПЕТРОВА
Мл. експерт „ДПККИР на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
ДЕНИЦА ПЕТРОВА
Мл. експерт „ДПККИР на ОбС”

 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г. - Текуща страница
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи