Протокол № 1/ 05.11.2015г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 1
 
ОТ  ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 05 НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

            Днес, 05.11.2015 година от 14.00 часа, в изпълнение Заповед № РД-141 от 02.11.2015 г. на Областния управител на област Враца, на основание чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администраця беше свикано първото заседание на Общински съвет, Козлодуй с мандат 2015 – 2019 година.

            На заседанието присъстваха 21 (двадесет и един) общински съветници – Стефан Спасов Спасов, Йордан Русланов Иванински, Симеон Иванов Симеонов, Николай Крумов Петков, Стефан Иванов Александров, Юлиян Василев Тошев, Дучко Тенев Петров, Марийка Костова Коларова, Цоло Александров Цолов, Анатолий Янакиев Абаров, Боряна Стефанова Добрева – Златанова, Стела Димова Бачийска, Валери Митков Попов, Рашо Страшимиров Първанов, Валери Миланов Кирилов, Ангел Кольов Лалюв, Георги Борисов Калинов, Ивайло Огнянов Маринов, Цветанка Василева Антонова, Мая Людмилова Занева и Биляна Симеонова Стояновска – Еленчева.         

            Присъстваха и Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, Огнемир Димитров Симов – кмет на кметство Хърлец, Петко Иванов Петков – кмет на кметство Гложене, Ивайло Борисов Иванов – кмет на кметство Бутан и Илиян Цветанов Иванов – кмет на кметство Крива бара. 

            Заседанието протече при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.     Откриване на заседанието и обявяване на състава на новоизбрания общински съвет, избраните за кмет на община и кметове на кметства.

2.     Полагане на клетва от общинските съветници.

3.     Полагане на клетва от кмета на община Козлодуй и кметовете на кметства от община Козлодуй.

4.     Избор на председател на Общинския съвет.

5.     Избор на Комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация.

6.     Организационни  въпроси.

            По т. 1 от дневния ред:

            Областният управител Малина Николова откри заседанието, обяви състава на новоизбрания Общински съвет и избраните кмет на община Козлодуй и кметове на кметства.

            По т. 2 от дневния ред:

            Новоизбраните общински съветници положиха следната клетва:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие”.

            Клетвени  листи подписаха общинските съветници: Стефан Спасов Спасов, Йордан Русланов Иванински, Симеон Иванов Симеонов, Николай Крумов Петков, Стефан Иванов Александров, Юлиян Василев Тошев, Дучко Тенев Петров, Марийка Костова Коларова, Цоло Александров Цолов, Анатолий Янакиев Абаров, Боряна Стефанова Добрева – Златанова, Стела Димова Бачийска, Валери Митков Попов, Рашо Страшимиров Първанов, Валери Миланов Кирилов, Ангел Кольов Лалюв, Георги Борисов Калинов, Ивайло Огнянов Маринов, Цветанка Василева Антонова, Мая Людмилова Занева и Биляна Симеонова Стояновска – Еленчева.         

            По т. 3 от дневния ред:

            Новоизбраните кметове положиха следната клетва: 

            „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие”.

            Клетвени листи подписаха: кметът на община Козлодуй Маринела Георгиева Николова, кметът на кметство Хърлец Огнемир Димитров Симов, кметът на кметство Гложене Петко Иванов Петков, кметът на кметство Бутан Ивайло Борисов Иванов и кметът на кметство Крива бара Илиян Цветанов Иванов.  

Заседанието на Общинския съвет продължи под ръководството на Боряна Стефанова Добрева - Златанова.

По т. 4 от дневния ред:

            По предложение на Боряна Стефанова Добрева – Златанова Общинският съвет, от своя състав, гласува 3-членна Комисия за избор на Председател на Общинския съвет.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

            Юлиян Василев Тошев предложи за председател на Комисията за избор на Председател на Общинския съвет да бъде избран Симеон Иванов Симеонов. Ивайло Огнянов Маринов предложи за член на Комисията да бъде избран Валери Миланов Кирилов. Марийка Костова Коларова предложи за член на Комисията да бъде избран Цоло Александров Цолов.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложенията се приемат.

 Рашо Страшимиров Първанов издигна кандидатура за Председател на Общински съвет, Козлодуй на Мая Людмилова Занева.

Други кандидатури не бяха издигнати.

Комисията утвърди бюлетина и плик за избора на Председател и разясни начина на гласуване. Срещу подпис, в Списък на общинските съветници за провеждане на избор, всеки общински съветник получи бюлетина и плик.

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА се проведе тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет, Козлодуй.

Гласували по списък 21 (двадесет и един) общински съветници.

Пликове с бюлетини в урната за гласуване – 21 броя.

            Комисията обяви следните резултати:

            „ЗА”- 18; „ПРОТИВ”- 3.

                       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 1

            1. Избира за Председател на Общински съвет, КозлодуйМая Людмилова Занева.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 3.

            Решението се приема.

            Заседанието на Общински съвет, Козлодуй продължи под ръководството на новоизбрания Председател Мая Людмилова Занева.

По т. 5 от дневния ред:

            Юлиян Василев Тошев и Марийка Костова Коларова предложиха Комисията за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация да се състои от петима членове.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложенията се приемат.

            Мария Костова предложи в състава на Комисията да бъде избран Анатолий Янакиев Абаров.

            Ангел Кольов Лалюв предложи в състава на Комисията да бъдат избрани Валери Миланов Кирилов и Цветанка Василева Антонова.

            Симеон Иванов Симеонов предложи в състава на Комисията да бъде избран Николай Крумов Петков.

            Стела Димова Бачийска предложи в състава на Комисията да бъде избран Цоло Александров Цолов.

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 2

            1. Избира 5-членна Комисия в състав Анатолий Янакиев Абаров, Валери Миланов Кирилов, Цветанка Василева Антонова, Николай Крумов Петков и Цоло Александров Цолов със задача да внесе предложение в Общинския съвет за приемане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г., в съответствие със ЗМСМА и българското законодателство, което да бъде разгледано на следващото заседание.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:

            По предложение на Мая Людмилова Занева и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 3

            1. Удължава срока на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2011 – 2015 г. до приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

 

            Мая Людмилова Занева предложи Общинският съвет да избере от своя състав заместник-председател до приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

            Цоло Александров Цолов предложи този въпрос да бъде разгледан и разрешен на следващото заседание на Общинския съвет.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

            Предложението не се приема.

            За избор на заместник-председател на Общинския съвет постъпиха предложения от Ангел Кольов Лалюв за Биляна Симеонова Стояновска – Еленчева, от Николай Крумов Петков за Симеон Иванов Симеонов и от Цоло Александров Цолов за Марийка Костова Коларова, която си направи отвод.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 4

            1. Избира за заместник-председатели на Общински съвет, Козлодуй Биляна Симеонова Стояновска – Еленчева и Симеон Иванов Симеонов до приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook