Протокол № 2/24.11.2015г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№  2

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ ОТ 24 НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА

            Днес 24.11.2015 г., в изпълнение на чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/, във връзка с докладна записка вх. № 410-03-101/24.11.2015 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 5, ал. 1, т. 14 от ПОДОСНКВОА, се организира вземане чрез подписи от общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй на бързо и неотложно решение, както следва:

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 5

1. Определя Симеон Иванов Симеонов – общински съветник към Общински съвет, Козлодуй, мандат 2015 – 2019 г. за представител на община Козлодуй в Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Мизия и Козлодуй”.

2. Предлага определения по т. 1 представител да бъде избран в Управителния съвет на Сдружението.

3. Възлага на Симеон Иванов Симеонов – общински съветник изпълнение на решението.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook