Протокол № 3/10.12.2015г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 10 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 10.12.2015 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 21 (двадесет и един) общински съветници.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов – зам.-кмет и кметовете на с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-02-43/23.11.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне представител на Общински съвет, Козлодуй като делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
3. 410-02-41/23.11.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Членство на председателя на Общински съвет, Козлодуй в Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България” /НАПОС-РБ/.
4. 410-02-42/23.11.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне на членове на Областния съвет за развитие на област Враца.
5. 410-03-100/24.11.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
6. 410-02-40/23.11.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет, Козлодуй за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй.
7. 410-03-99/16.11.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне нов числен и поименен състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
8. 410-03-106/30.11.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2015 г.
9. 410-03-105/27.11.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на 2 броя помещения с обща площ 32 кв.м., находящи се на І-ви етаж в сградата на бивше общежитие СМК в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 5, собственост на община Козлодуй, за безвъзмездно ползване за целите на Агенция „Социално подпомагане”, Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй.
10. 410-02-47/30.11.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.
11. 410-02-48/30.11.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет, Козлодуй за мандат 2015 – 2019 г.
12. 410-02-49/30.11.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на Постоянни комисии към Общински съвет, Козлодуй и избор на техните членове.
13. 410-02-50/30.11.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на Постоянна комисия към Общински съвет, Козлодуй по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за мандат 2015 – 2019 г.
14. 410-02-51/30.11.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй.
15. 410-03-109/02.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на заплатата на кмета на община Козлодуй.
16. 410-03-110/02.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на заплатата на кмета на кметство Хърлец.
17. 410-03-111/02.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на заплатата на кмета на кметство Гложене.
18. 410-03-112/02.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на заплатата на кмета на кметство Бутан.
19. 410-03-113/02.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на заплатата на кмета на кметство Крива бара.
20. 410-03-108/02.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на заплатата на председателя на Общинския съвет.
21. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

По т. 2 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 6

1. Определя Мая Людмилова Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от един от заместник-председателите на Общински съвет, Козлодуй.
3. Възлага на определения по т. 1 делегат и заместващия го по т. 2 представител изпълнение на решението.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, чл. 8, чл. 11, ал. 1, т. 2 от Устава на НАПОС-РБ и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 7

1. Дава съгласие Мая Людмилова Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй да се присъедини като член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй редовно изплащане на годишен членски внос пропорционален на броя на общинските съветници в Общински съвет, Козлодуй, умножен по 20 лв., от бюджета на общината.
3. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3, във връзка с чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 8

1. Определя Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй за член на Областния съвет за развитие на област Враца.
2. Когато определеният по т. 1 член е временно възпрепятстван да участва в работата на Съвета, същият ще бъде заместван от Юрик Николов Мартинов – заместник-кмет на община Козлодуй.
3. Възлага на кмета и заместник-кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3, във връзка с чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 9

1. Определя Мая Людмилова Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй за член на Областния съвет за развитие на област Враца.
2. Когато определеният член по т. 1 е временно възпрепятстван да участва в работата на Съвета, ще бъде заместван от Стефан Иванов Александров – общински съветник.
3. Възлага на определения и упълномощения представител на Общински съвет, Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 99а от Закона за движението по пътищата и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 10

1. В Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй се прави следното изменение:
§ 1. В Приложение № 1 „Списък на видовете услуги и цените за тях”, в раздел VІІ „Безплатни социални услуги”, наименованието на услугата в т. 1 се изменя така:
„Издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания”.
2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй отразяване на промяната.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Ивайло Маринов предложи допълнение (нова ал. 3) на чл. 58 от Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй, както следва:
„(3) Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружител на детето по ал. 2 по реда, определен в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.”
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 и чл. 45 от Закона за закрила на детето, и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 11

І. В Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй се правят следните изменения и допълнения:
§ 1.Чл. 58 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 часа, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
(2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
(3) Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружител на детето по ал. 2 по реда, определен в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.”
§ 2. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В т. 7 думите „и чл. 58” се заличават.
2. Създава се т. 13
„13. за нарушение по чл. 58 - глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.”
ІІ. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй отразяване на промените.
ІІІ. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, във връзка с чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 12

1. Определя Местна комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, която да се състои от петима членове.
2. Определя състава на комисията по т. 1, както следва:
1. Цветанка Василева Антонова – представител от Общински съвет, Козлодуй, телефон за връзка: 0882362553;
2. Анатолий Янакиев Абаров – представител на Общински съвет, Козлодуй, телефон за връзка: 0889828455;
3. Стефан Иванов Александров – представител на Общински съвет, Козлодуй, телефон за връзка: 0888566710;
4. Петя Пламенова Иванова-Николова – представител на община Козлодуй, телефон за връзка: 0973/85823;
5. Пламен Дионисиев Стойков – представител на община Козлодуй, телефон за връзка: 0973/85805
с председател Петя Пламенова Иванова-Николова.
3. Възлага на кмета на общината да представи на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерския съвет за утвърждаване на числеността, поименния състав и председателя на Местната комисия към община Козлодуй.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Изказване направи Марийка Костова. Тя постави въпрос за причините за недостига на средства за ФРЗ и по-специално за това, как се е стигнало до изплащането на ДТВ на персонала в детските градини в с. Гложене и с. Бутан, а в останалите не е, какви са вижданията за решаване на проблема и за възможностите да се изплати ДТВ на персонала и в останалите детски градини.
Кметът на общината посочи, че при наличие на финансови възможности ДТВ може да бъде изплатено.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ, чл. 39 от Наредба № 17 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 13

1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 489 по протокол № 48/24.02.2015 г. бюджет на община Козлодуй за 2015 г. със сумата от 55 386 (петдесет и пет хиляди триста осемдесет и шест) лева, с която сума се увеличава бюджетът на общината, като:
1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на общината в частта му „Имуществени данъци и неданъчни приходи” със сумата от 55 386 лева за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:
§ 13 03 „Данък върху превозните средства” 20 000 лв.
§ 24 06 „Приходи от наеми на терени” 35 386 лв.
1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на общината със сумата от 55 386 лева в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция „Образование”, дейности 311 „ЦДГ и ОДЗ” в гр. Козлодуй, както следва:
§ 01 00 „Заплати на персон. по трудов. правоотн.” 32 186 лв.
§ 05 51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” 12 164 лв.
§ 05 52 „Осигурителни вноски от работ. за уч.пенс.” 2 766 лв.
§ 05 60 „Здравно-осигурит. вноски от работ.” 5 754 лв.
§ 05 80 „Вноски за допълн. задълж. осигуряване” 2 516 лв.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на общината, както в приходната, така и в разходната му част.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Цветанка Антонова.
Решението се приема.

По предложение на председателя на Общинския съвет, подкрепено в изказване от Биляна Стояновска и на основание чл. 75, ал. 1 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 14

1. Създава временна комисия със задача да изготви становище за състоянието на предучилищното образование в община Козлодуй в състав: членовете на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото и двама представители на общинска администрация, посочени от кмета на общината със срок до 10 януари 2016 г.
2. Възлага на временната комисия изпълнение на решението.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 21, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 15

1. Дава съгласието си за предоставяне на 2 броя помещения с обща площ 32 кв.м., находящи се на първи етаж в сградата на бивше общежитие СМК в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 5, собственост на община Козлодуй за безвъзмездно ползване за целите на Агенция „Социално подпомагане”, Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй за срок, посочен в Договор № 48/05.02.2014 г.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението по т. 1 и сключване на Анекс към Договор № 48/05.02.2014 г. с Агенция „Социално подпомагане”, Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй, касаещ чл. 1 към Раздел І „Предмет на договора”.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Изказване направи Анатолий Абаров – председател на Комисията, създадена с решение № 2 по протокол № 1 на Общински съвет, Козлодуй.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, решения по протокол № 1 от 24.11.2015 г. и протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Комисията, създадена с решение № 2 по протокол № 1 на Общински съвет, Козлодуй и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 16

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. /ПОДОСНКВОА/.
2. Възлага на общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй изпълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.
3. Възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. на интернет страницата на общината.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20 от ПОДОСНКВОА, предложения от регистрираните Групи общински съветници и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 17

1. Избира за заместник-председател на Общински съвет, Козлодуй за мандат 2015 – 2019 г. Ангел Кольов Лалюв.
2. Пълномощията на заместник-председателя възникват с приемане на настоящото решение.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 18

1. Избира за заместник-председател на Общински съвет, Козлодуй за мандат 2015 – 2019 г. Стела Димова Бачийска.
2. Пълномощията на заместник-председателя възникват с приемане на настоящото решение.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 19

1. Избира за заместник-председател на Общински съвет, Козлодуй за мандат 2015 – 2019 г. Стефан Иванов Александров.
2. Пълномощията на заместник-председателя възникват с приемане на настоящото решение.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 48, ал. 1, изр. 1 от ЗМСМА, чл. 53 и чл. 54 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 20

І. Създава, от своя състав, осем Постоянни комисии, както следва:
1. Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост;
2. Комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика;
3. Комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост;
4. Комисия по здравеопазване и социални дейности;
5. Комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението;
6. Комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото;
7. Комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество;
8. Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.
ІІ. Възлага на Постоянните комисии изпълнение на чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и след съгласуване между председателите на регистрираните групи общински съветници и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 21

І. Избира членове на Постоянните комисии, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост
1. Цветанка Василева Антонова – председател 
2. Симеон Иванов Симеонов – зам.-председател 
3. Цоло Александров Цолов – член 
4. Валери Миланов Кирилов – член 
5. Анатолий Янакиев Абаров – член

2. Комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика
1. Дучко Тенев Петров – председател 
2. Цоло Александров Цолов – зам.-председател
3. Стефан Спасов Спасов – член 
4. Рашо Страшимиров Първанов – член 
5. Николай Крумов Петков – член

3. Комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост
1. Валери Миланов Кирилов – председател 
2. Симеон Иванов Симеонов – зам.-председател
3. Валери Митков Попов – член 
4. Цветанка Василева Антонова – член 
5. Йордан Русланов Иванински – член

4. Комисия по здравеопазване и социални дейности
1. Боряна Стефанова Добрева – председател 
2. Биляна Симеонова Стояновска – зам.-председател
3. Николай Крумов Петков – член 
4. Рашо Страшимиров Първанов – член 
5. Стефан Спасов Спасов – член

5. Комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението
1. Анатолий Янакиев Абаров – председател 
2. Ивайло Огнянов Маринов – зам.-председател
3. Стела Димова Бачийска – член 
4. Юлиян Василев Тошев – член 
5. Ангел Кольов Лалюв – член

6. Комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото
1. Марийка Костова Коларова – председател 
2. Юлиян Василев Тошев – зам.-председател
3. Ангел Кольов Лалюв – член 
4. Биляна Симеонова Стояновска – член 
5. Стела Димова Бачийска – член 
7. Комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество
1. Ивайло Огнянов Маринов – председател 
2. Марийка Костова Коларова – зам.-председател
3. Георги Борисов Калинов – член 
4. Стефан Иванов Александров – член 
5. Боряна Стефанова Добрева – член

8. Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда
1. Стефан Иванов Александров – председател 
2. Валери Митков Попов – зам.-председател
3. Георги Борисов Калинов – член 
4. Йордан Русланов Иванински – член 
5. Дучко Тенев Петров – член 
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, чл. 54, ал. 1, т. 9 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 22

1. Създава Постоянна комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2. Избира петима членове на Постоянната комисия по т. 1, както следва:
Председател: Анатолий Янакиев Абаров
Заместник-председател: Ивайло Огнянов Маринов
Членове: Рашо Страшимиров Първанов, Симеон Иванов Симеонов и Йордан Русланов Иванински.
3. Възлага на Постоянната комисия по т. 1 изпълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, предложение от Рашо Първанов и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 23

1. Определя възнаграждение на общинския съветник към Общински съвет, Козлодуй в размер 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец, считано от 10.12.2015 г.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.
По т. 15 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, с посл. акт. ДВ бр.8/21.01.2014 г., приложение № 5, т. 5 от таблицата за диапазона във възнаграждението на кмета на общината за съответното ниво община, за община Козлодуй, ниво 5, степен 2, граници от 730 лв. до 2400 лв., предложение от регистрираните Групи общински съветници и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 24

1. Определя заплата на кмета на община Козлодуй в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева.
2. Определя допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 0,6% по Кодекса на труда. 
3. Определя платен годишен отпуск в размер на 30 /тридесет/ дни, съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските с посл. актуализация ДВ 63/18.08.2015 г.
4. Актуализациите на основните месечни заплати до края на мандата да се извършват в съответствие с нормативната уредба в Република България.
5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:
Юлиян Тошев направи предложение заплатите на кметовете на кметства да е в максимален размер за съответното ниво и степен.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 2, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 18.
Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, с посл. акт. ДВ бр.8/21.01.2014 г., приложение № 5, т. 9 от таблицата за диапазона във възнаграждението на кметовете на кметства за съответното ниво и степен, за кмет на кметство с. Хърлец с население от 501 до 2500 души, ниво 16, степен 1, граници от 390 лв. до 1400 лв., предложение от регистрираните Групи общински съветници и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 25

1. Определя заплата на кмета на кметство Хърлец в размер на 1150 /хиляда сто и петдесет/ лева.
2. Определя допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 0,6% по Кодекса на труда. 
3. Определя платен годишен отпуск в размер на 30 /тридесет/ дни, съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските с посл. актуализация ДВ 63/18.08.2015 г.
4. Актуализациите на основните месечни заплати до края на мандата да се извършват в съответствие с нормативната уредба в Република България.
5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, с посл. акт. ДВ бр.8/21.01.2014 г., приложение № 5, т. 9 от таблицата за диапазона във възнаграждението на кметовете на кметства за съответното ниво и степен, за кмет на кметство с. Гложене с население над 2500 души, ниво 15, степен 1, граници от 400 лв. до 1450 лв., предложение от регистрираните Групи общински съветници и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 26

1. Определя заплата на кмета на кметство Гложене в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева.
2. Определя допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 0,6% по Кодекса на труда. 
3. Определя платен годишен отпуск в размер на 30 /тридесет/ дни, съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските с посл. актуализация ДВ 63/18.08.2015 г.
4. Актуализациите на основните месечни заплати до края на мандата да се извършват в съответствие с нормативната уредба в Република България. 
5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Решението се приема.

По т. 18 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, с посл. акт. ДВ бр.8/21.01.2014 г., приложение № 5, т. 8 от таблицата за диапазона във възнаграждението на кметовете на кметства за съответното ниво и степен, за кмет на кметство с. Бутан с население над 2500 души, ниво 15, степен 1, граници от 400 лв. до 1450 лв., предложение от регистрираните Групи общински съветници и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 27

1. Определя заплата на кмета на кметство Бутан в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева.
2. Определя допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 0,6% по Кодекса на труда. 
3. Определя платен годишен отпуск в размер на 30 /тридесет/ дни, съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските с посл. актуализация ДВ 65/18.08.2015 г.
4. Актуализациите на основните месечни заплати до края на мандата да се извършват в съответствие с нормативната уредба в Република България.
5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Решението се приема.

По т. 19 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, с посл. акт. ДВ бр.8/21.01.2014 г., приложение № 5, т. 10 от таблицата за диапазона във възнаграждението на кметовете на кметства за съответното ниво и степен, за кмет на кметство с. Крива бара с население до 500 души, ниво 18, степен 1, граници от 380 лв. до 1300 лв., предложение от регистрираните Групи общински съветници и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 28

1. Определя заплата на кмета на кметство Крива бара в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева.
2. Определя допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 0,6% по Кодекса на труда. 
3. Определя платен годишен отпуск в размер на 30 /тридесет/ дни, съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските с посл. актуализация ДВ 63/18.08.2015 г.
4. Актуализациите на основните месечни заплати до края на мандата да се извършват в съответствие с нормативната уредба в Република България.
5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Решението се приема.

По т. 20 от дневния ред:
Председателят на Общинския съвет обяви работното си време – 4 часа дневно, декларира конфликт на интереси по предстоящата за разглеждане точка и призова Ангел Лалюв – заместник-председател да ръководи заседанието.
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, предложение от регистрираните Групи общински съветници и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 29

1. Определя продължителност на работното време на председателя на Общинския съвет – 4 часа дневно и пропорционално на работното време възнаграждение в размер на 45 на сто от заплатата на кмета на общината.
2. Определя процент прослужени време от 0,6% по Кодекса на труда. 
3. Определя платен годишен отпуск в размер на 30 /тридесет/ дни.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 21 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт АИО на ОбС/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт АИО на ОбС/

 


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г. - Текуща страница
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи