ПРОТОКОЛ № 22

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 22

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 29 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 29.01.2013 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Недялко Мишовски и Николай Петков.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй, Петко Петков – кмет на с. Гложене и Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66,  ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-12/18.01.2013 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй за 2012 г.
 3. 410-03-9/16.01.2013 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 г.
 4. 410-03-7/15.01.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Отчет на Общинска програма за опазване на околната среда 2010 – 2013 г. на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.
 5. 410-03-14/18.01.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй през 2012 г.
 6. 410-03-8/16.01.2013 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй.
 7. 410-03-5/14.01.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Статут на общинските жилища по реда на чл. 42 от Закона за общинската собственост.
 8. 410-03-4/11.01.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Задължително застраховане на имоти – частна общинска собственост.
 9. 410-03-6/15.01.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински екологичен календар за 2013 г.

10. 410-03-10/17.01.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.

11.  410-03-11/17.01.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община Козлодуй.

12.  410-03-3/11.01.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Продължаване срока на договора за безвъзмездно ползване на общинско помещение, находящо се на трети етаж в комбинирана сграда в с. Бутан, във връзка с писмо от Агенция по заетостта.

13.  410-02-3/09.01.2012 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отпускане на персонална пенсия на Раян Минчев Илиев от с. Гложене.

14. 410-02-6/17.01.2013 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 г.

15. 410-02-7/17.01.2013 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2013 г.

16. 410-03-13/18.01.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Овластяване еднократно на директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за извършване на финансови действия.

17. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

По т. 2 от дневния ред:

Борислав Борисов направи предложение преди публикуването на Отчета за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй през 2012 г. на страницата на общината в интернет, повторенията на дейностите в различните цели на Отчета за бъдат отстранени.

На основание чл. 44, ал. 5, чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 207 

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй през 2012 г.

2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Отчета на Програмата за управление на община Козлодуй през 2012 г. на страницата на общината в интернет.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.

Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:

На заседание на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, проведено на 28.01.2013 г. Цоло Цолов поиска информация за изпълнението на актовете, които в предишния отчетен период 10.11.2011–30.06.2012 г. са били процес на изпълнение.

В писмена справка, в деня на заседанието на Общинския съвет, кметът на общината представи изпълнението на посочените актове и разясни по-подробно действията по тях.

Д-р Юлиян Йорданов поиска информация за проведеното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца.

Кметът на общината, като представител на община Козлодуй в Общото събрание, информира, че акционерите като община Козлодуй нямат решаващ глас при вземане на решенията и много общини-акционери са заявили желание за продажба на дяловете си.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127 от ПОДОСНКВОА и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 208

1. Приема Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


По т. 4 от дневния ред:

Анатолий Абаров постави въпроса за окончателното решаване на проблема с нерегламентираното сметище в ж.к. 3 юг, на който получи уверение от кмета на общината, че скоро окончателно сметището ще бъде ликвидирано.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 5 от ЗООС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 209

1. Приема Отчет на „Общинска програма за опазване на околната среда 2010 – 2013 г. ” за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.

Решението се приема. 


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 210 

1. Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в гр. Козлодуй през 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. По т. 6 от дневния ред:

Борислав Борисов изрази несъгласие с предложената План-сметка и прочете Решение № 1245 от 25.01.2013 г. на ВАС по касационната жалба на Общински съвет, Козлодуй срещу Решение на Административен съд - Враца по жалба на Соня Йорданова Луканова, с което Върховният административен съд оставя в сила Решение № 11 от 16.08.2012 г. на Административен съд – Враца за отмяна на разпоредбите на чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и чл. 21 от Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй. Предложи от План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2013 г., от т. 9 Дейност: „Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци”, т. 9.1. „Собствен принос – интегриран инвестиционен проект воден сектор гр. Козлодуй” и заложените по нея средства в размер на 601451 лв. да отпаднат.

В тази връзка, кметът Румен Маноев поясни, че основанията на Съда за отмяна на цитираните членове от Наредба № 11 са поради неспазване на процедурата по ЗНА, касаещи мотивирано предложение. По становище на ВрАС и ВАС  са допуснати процесуални нарушения при приемането на чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 11, изразяващи се в липса на мотиви от вида на посочените в ЗНА в предложението на вносителя, но без да е на лице нарушение на материалния закон. Тези решения не изключват възможността за повторно приемане на тези текстове от Наредба № 11, след обстойно мотивирано предложение, с инкорпорирани в него вече изложени мотиви в: доклад на началник отдел „МДТ”; докладна записка до ПК по законност към ОбС; протокол от заседание на Съвета по управление. В същите решения на ВрАС и ВАС е констатирана материална незаконосъобразност на чл. 21 от Наредба № 11, поради което тази норма ще следва да бъде изменена, като отпадне забраната, въведена в нея, за промяна способа на облагане при наличие на непогасени задължения от предходни години.

В изпълнение на Решението на Съда в Общинския съвет ще бъде внесен за обсъждане доклад, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 28, при спазване на изискванията на чл. 26 от ЗНА.

По отношение предложението да отпадне т. 9.1. „Собствен принос – интегриран инвестиционен проект воден сектор гр. Козлодуй” и заложените по нея средства в размер на 601451 лв., кметът обясни пряката връзка на дейностите по поддържане на чистотата с реализирането на проекта.

Д-р Йосиф Петков постави въпроса за възможността да се направят сондажи в тревните площи, които биха могли да се използват за поливане.

Кметът Румен Маноев поясни, че процедурата изисква проектиране, регистриране и други дейности, за които трябва да се предвидят финансови средства.

Предложението на Борислав Борисов се подложи на гласуване:

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 211 


1. Приема предложението относно „Одобряване на План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2013 г.”, съгласно Приложение № 1: План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2013 г.

2. Одобрява План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2013 г. на обща стойност 2 303 867 лв.

3. Дава съгласие кметът на общината, в рамките на одобрените с план-сметката планирани разходи по видове дейности, да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови отпадъци и от извършените разходи.

4. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2013 г. планираните разходи, съобразно одобрената План-сметка.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 12 – Мая Занева, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 4 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Васил Стоянов и Юлиян Симов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Марийка Костова и Анатолий Абаров.

Решението се приема. 

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 7 на ОбС за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 212 


1. Приема Статут на общинските жилища за 2013 г. по реда на чл. 42 от Закона за общинските жилища.

2. Общинският съвет реши да не се продават общински жилища през 2013 г.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 213 


1. Определя имоти частна общинска събственост, които подлежат на задължително застраховане, а именно:

1.1. Самостоятелен обект в сграда –апартамент № 2 в ж.к. 2А, бл. 76, вх. А, ет. 1 със застроена площ 63,70 м2, ведно с прилежащото избено помещение с площ 5,04 м2 – АОС № 69 от 15.07.1996 г.

1.2. Самостоятелен обект в сграда –апартамент № 8 в ж.к. 1, бл. 8/9 със застроена площ 47,10 м2 – АОС № 211 от 19.06.1999 г.

1.3. Сграда с ид. 37798.512.105.1 със застроена площ 475 м2, разположена в имот общинска собственост, находящ се на ул. „Стефан Караджа” с предназначение „Заведение за социални грижи” – АОС № 1565 от 13.06.2008 г.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 12 и 23 и ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 214 


1. Приема Общински екологичен календар за 2013 г. и план-сметка за финансирането му.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 4 600 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общинския екологичен календар за 2013 г., да бъдат заложении в бюджет 2013 г.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 215 


1. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй, създаден с решение № 390 по протокол № 29 от 16.12.2009 г. и актуализиран с решение № 54 по протокол № 6 от 31.01.2012 г. на ОбС, Козлодуй, да се промени както следва:

Председател: Д-р Йосиф Петков – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй

и членове:

1. Димитър Димитров – управител на ЦНСТ, с. Гложене;

2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй;

3. Анита Еленчева – главен специалист „Социални услуги” в общинска администрация, гр. Козлодуй;

4. Димитър Кръстев – старши специалист в ДБТ, гр. Козлодуй;

5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;

6. Ангел Лалюв – заместник-председател на Стопанска камара, гр. Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 11 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 216 


1. Дава съгласие съставът на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община Козлодуй, създаден с решение № 267/11.02.2005 г. и актуализиран с решение № 53 по протокол № 6 от 31.01.2012 г. на ОбС, Козлодуй, да се промени както следва:

Председател: Анжела Орлова – директор на Дирекция „Образование, култура и социални дейности” в общинска администрация, гр. Козлодуй,

Заместник-председател: Милена Иванова – секретар на МКБППМН,

Секретар – Лидия Петрова – главен експерт „Здравеопазване, социални дейности и интеграция” в общинска администрация, гр. Козлодуй

и членове:

1. Владислава Борисова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;

2. Маринела Николова – директор на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;

3. Петър Попов – полицейски инспектор към РУ „Полиция”, гр. Козлодуй;

4. Мариана Маркова – директор на НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй;

5. Д-р Йосиф Петков – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй;

6. Д-р Биляна Стояновска – председател на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото към ОбС, Козлодуй;

7. Невелин Найденов – общински съветник;

8. Желя Димитрова – здравен медиатор;

9. Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец;

10. Петко Петков – кмет на с. Гложене;

11. Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан;

12. Цветан Йорданов – кмет на с. Крива бара.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 217

1. Дава съгласието си за продължаване срока на договора за безвъзмездно ползване на помещение с площ 20 м2, находящо се на третия етаж в комбинирана сграда в с. Бутан, за срок от 3 /три/ години, считано от 16.02.2013 г.

2. Ползваните консумативи – ел.енергия, вода и др. са за сметка на Дирекция „Регионална служба по заетостта”, гр. Монтана.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 7, ал. 4, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 218

1. Общински съвет, Козлодуй предлага на Министър-председателя и Министерски съвет на Р България да бъде отпусната персонална пенсия на Раян Минчев Илиев.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет да комплектува преписката и я изпрати в Министерски съвет.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 219

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 г.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета на интернет страницата на общината.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 15 от дневния ред:

На основание чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 220

 1. Приема Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2013 г.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Програмата на интернет страницата на общината.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 16 от дневния ред:

Симеон Симеонов – председател на СНЦ „Училищно настоятелство” при СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй разясни причините, които налагат въпросът да се постави на вниманието на Общинския съвет.

По предложение на Марин Стефанов текстът на проекта за решение беше променен.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 221


1. Задължава директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй да преведе на СНЦ „Училищно настоятелство” при СОУ „Христо Ботев”, гр.           Козлодуй сумата от 25095,60 лв. /двадесет и пет хиляди деветдесет и пет лева и шестдесет ст./, с което ще се изпълни т. 3 от решение № 159 от протокол № 10 от 17.07.2008 г. на ОбС, Козлодуй и ще се разплатят извършени СМР в училището, съгласно договори № 11009900/20.08.2010 г. и № 111007600/15.08.2011 г. между СНЦ „Училищно настоятелство” при СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и „Атоменергостройпрогрес” ЕАД, гр. Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22 - Текуща страница
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи