Протокол № 4/04.01.2016г.

ПРЕПИС!
                         

П Р О Т О К О Л
№ 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 04 ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 04.01.2016 година от 17.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 21 (двадесет и един) общински съветници.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов – зам.-кмет и Огнемир Симов - кмет на с. Хърлец.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-121/21.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване съгласие за кандидатстване с проектно предложение на община Козлодуй по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
3. 410-03-120/21.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие община Козлодуй да кандидатства по обявената от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., процедура BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” по приоритетна ос „Отпадъци”.
4. 410-03-126/23.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г. по приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, специфична цел: 1.1 Туристическа атрактивност.
5. 410-03-129/28.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г. по приоритетна ос 3: Околна среда, специфична цел: 3.1 Съвместно управление на риска.
6. 410-03-130/28.12.2015 г. – Информация от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно намерения за кандидатстване на община Козлодуй през 2016 г. с проекти по програми на Европейския съюз 2014-2020 г.
7. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
От Румен Маноев към Общинския съвет беше внесен списък от въпроси в писмен вид, касаещи вземането на решения на настоящото заседание.

По т. 2 от дневния ред:
Становище представи ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти, регионално и европейско развитие, енергетика, стопански дейности и трудова заетост.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 30

1. Дава съгласие община Козлодуй да разработи и кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
2. Упълномощава Маринела Николова - кмет на община Козлодуй да предприеме всички необходими действия за подаване на проектно предложение по процедурата.
3. Дава съгласие община Козлодуй да създаде Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.
4. Дава съгласие община Козлодуй да поддържа услуги за социално включване в домашна среда за срок не по-малък от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.
5. Предоставя сграда – общинска собственост, в която ще се помещава Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, находяща се в гр. Козлодуй, ул. „П.Р.Славейков” № 8.
6. Предоставя сградата за ползване за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.
7. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становище представи ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти, регионално и европейско развитие, енергетика, стопански дейности и трудова заетост.
Ангел Лалюв, Биляна Стояновска и Цоло Цолов поставиха въпроси, на които отговори заместник-кметът на общината Юрик Мартинов.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 31

1. Дава съгласие кметът на община Козлодуй да кандидатства по обявената от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2014-2020 г., процедура BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос „Отпадъци”.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становище представи ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти, регионално и европейско развитие, енергетика, стопански дейности и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 32

1. Одобрява и дава съгласие кметът на община Козлодуй да сключи споразумение за партньорство с община от Република Сърбия във връзка с кандидатстване с проект „Обмен на добри практики за по-добър и устойчив туризъм” по Програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел: 1.1 Туристическа атрактивност.
2. Избира за свой представител в сдружението по т. 1 Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 21 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 10 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 33

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел: 1.1 Туристическа атрактивност, с проект „Обмен на добри практики за по-добър и устойчив туризъм” в срок до 18.01.2016 г.
2. Упълномощава кмета на община Козлодуй да предприеме всички необходими действия за подаване на проектно предложение по процедурата.
3. Дава съгласие община Козлодуй да поддържа изградената инфраструктура за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становище представи ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти, регионално и европейско развитие, енергетика, стопански дейности и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 34

1. Одобрява и дава съгласие кметът на община Козлодуй да сключи споразумение за партньорство с община Лесковац, Република Сърбия, във връзка с подаване на проектно предложение „Системи за ранно известяване при горски пожари в община Козлодуй и община Лесковац” по Програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Приоритетна ос 3: Околна среда, Специфична цел: 3.1 Съвместно управление на риска.
2. Избира за свой представител в сдружението по т. 1 Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 8, и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 35

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програма INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Приоритетна ос 3: Околна среда, Специфична цел: 3.1 Съвместно управление на риска, с проект „Система за ранно известяване при горски пожари в община Козлодуй и община Лесковац” в срок до 18.01.2016 г.
2. Упълномощава кмета на община Козлодуй да предприеме всички необходими действия за подаване на проектно предложение по процедурата.
3. Дава съгласие община Козлодуй да предостави придобитите активи забезвъзмездно ползване за целта на проекта за поне 5 години след неговото приключване.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет прие за сведение информация от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно намерения за кандидатстване на община Козлодуй през 2016 г. с проекти по програми на Европейския съюз 2014-2020 г.

По т. 7 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт АИО на ОбС/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт АИО на ОбС/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г. - Текуща страница
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи